Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:1940

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-04-2015
Datum publicatie
16-04-2015
Zaaknummer
3888722 EJ VERZ 81-15
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek tot benoeming deskundigen. De rechtbank wijst het verzoek af.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 195
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/672
AR 2015/1358
AR 2015/1367
JONDR 2015/751
JOR 2015/200 met annotatie van mr. drs. C.J. Groffen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer: 3888722 EJ VERZ 81-15

Beschikking d.d. 1 april 2015 in de zaak van:

Micronit Microfluidics B.V.

gevestigd te Enschede, hierna ook wel te noemen Micronit Microfluidics,

gemachtigde: mr. B.F. Wesseling

notaris te Enschede

en

Beheermaatschappij [naam] B.V.

gevestigd te Enschede, hierna ook wel te noemen Beheersmaatschappij [naam],

gemachtigde: mr. F.A.M. Knüppe

advocaat te Arnhem

Beide partijen worden aangemerkt als zijnde verzoekende partijen.

1 Het verloop van de procedure:

1.1

Bij brief van 13 februari 2015 vraagt Micronit Microfluidics drie deskundigen te benoemen, zulks op basis van hetgeen is bepaald in artikel 7, afdeling A sub 5 van haar statuten. De brief was voor akkoord ondertekend door de heer [naam] in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van Beheersmaatschappij [naam]. In een aan de kantonrechter gerichte brief van 4 maart 2015 heeft Micronit Microfluidics zich uitgelaten over wie niet tot deskundigen kunnen worden benoemd en aan die brief was gehecht een niet ondertekend epistel van de heer [naam] waarin hij een visie weergeeft op hoe moet worden omgegaan met het verzoek van Micronit Microfluidics. Op 30 maart 2015 is het verzoek van Micronit Microfluidics mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. Micronit Microfluidics werd daarbij vertegenwoordigd door notaris mr. Wesseling en Beheersmaatschappij [naam] door de mr. Knüppe.

2 De feiten:

2.1

Micronit Microfluidics telt vier aandeelhouders te weten:

  1. de besloten vennootschap Beheersmaatschappij [naam] B.V., gevestigd te Enschede;

  2. de besloten vennootschap Ovron Beheer B.V., gevestigd te Epse, gemeente Lochem;

  3. de besloten vennootschap Holding Technopolis, gevestigd te Enschede en

  4. de naamloze vennootschap Participatiemaatschappij Oost Nederland, gevestigd te Arnhem.

De heer [naam] is bestuurder en enig aandeelhouder van Beheersmaatschappij [naam]. Deze vennootschap was tot voor kort één van de statutaire bestuurders van Micronit Microfluidics. Bij gelegenheid van een aandeelhoudersvergadering van mei 2014 wordt Beheersmaatschappij [naam] door de andere aandeelhouders als bestuurder ontslagen.

2.2

Op grond van een participatieovereenkomst is Beheersmaatschappij [naam] verplicht de door haar gehouden aandelen aan de bieden aan de mede-aandeelhouders van Micronit Microfluidics. Aan die verplichting heeft Beheersmaatschappij [naam] inmiddels voldaan. Beheersmaatschappij [naam] en de andere aandeelhouders kunnen het niet eens worden over de prijs van de aandelen. In de statuten van Micronit Microfluidics is in artikel 7, afdeling A sub 5 bepaald:

“Tenzij de aanbieder en de mede-aandeelhouders anders besluiten wordt de prijs waarvoor de aandelen kunnen worden gekocht vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de kantonrechter binnen wiens ressort de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundigen hebben jegens de vennootschap recht op alle door hen gewenste inlichtingen.

De deskundigen geven de vastgestelde prijs op aan het bestuur, die deze terstond meedeelt aan de aandeelhouder.

De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de vennootschap tenzij de deskundigen anders bepalen.”

2.3

Beheersmaatschappij [naam] begint één deze dagen een uittredingsprocedure tegen Micronit Microfluidics en de overige drie aandeelhouders bij de Rechtbank Overijssel waarin zij onder meer zal vorderen, verkort weergegeven:

  • -

    haar uittreding te bevelen op de voet van artikel 2: 343 BW;

  • -

    de gedaagde partijen hoofdelijk te veroordelen voor de over te dragen aandelen een prijs te betalen zoals die door de rechtbank wordt vastgesteld op basis van een schriftelijke deskundigenbericht met toepassing van een billijke verhoging ex artikel 2: 343 lid 4 BW.

3 Het standpunt van Micronit Microfluidics:

3.1

Voor een uittredingsprocedure is geen aanleiding. De door de kantonrechter te benoemen deskundigen moeten in staat worden geacht de aandelen op een juiste wijze te waarderen. Zij kunnen zich voor relevante gegevens wenden tot Micronit Microfluidics en al haar aandeelhouders. Eerst bij deze zitting wordt Micronit Microfluidics geconfronteerd met de mededeling dat een uittredingsprocedure zal worden aangevangen. Micronit Microfluidics is daardoor verrast. Wat daarvan zij, de statuten van Micronit Microfluidics zijn duidelijk en Beheersmaatschappij [naam] dient de statutaire bepaling over de te benoemen deskundigen na te komen.

4 Het verweer:

4.1

Beheersmaatschappij [naam] B.V. is van mening dat het verzoek moet worden afgewezen. Het meest verstrekkende verweer komt op het volgende neer:

4.2

De wettelijke uittredingsregeling, die een dwingendrechtelijke karakter heeft, kan niet samengaan met de statutaire aanbiedingsregeling. Een nadeel van twee waarderingsprocedures is dat de deskundigen waarschijnlijk niet tot hetzelfde oordeel komen. De statutaire regeling legt aan de mede-aandeelhouders niet de verplichting op de aandelen van Beheersmaatschappij [naam] B.V. te kopen. Ingevolge artikel 2: 343 BW kan wel een verplichting tot overname worden opgelegd.

4.3

Een verzoek om een welwillendheidsbeslissing als de onderhavige is niet voor toewijzing vatbaar nu er een geschil is over de wijze waarop de deskundigen moeten worden benoemd.

5 De beoordeling van het verzoek:

5.1

Een welwillendheidsbeslissing is niet gebaseerd op enige wettelijke bepaling. Inmiddels is er een overvloed aan jurisprudentie die ervan uitgaat dat de rechter dient te beslissen op een dergelijk verzoek en de kantonrechter sluit zich daarbij aan. Naar het oordeel van de kantonrechter is een dergelijk verzoek niet voor toewijzing vatbaar indien partijen een geschil hebben over de procedure die moet worden gevolgd. Micronit Microfluidics staat met betrekking tot de waardering van haar aandelen een geheel andere procedure voor ogen dan (thans) Beheersmaatschappij [naam]. Nu daarenboven Beheersmaatschappij [naam] heeft aangekondigd dat zij daadwerkelijk aan de door haar gewenste gang van zaken gevolg gaat geven door een procedure te beginnen bij de rechtbank Overijssel, dient het verzoek van Micronit Microfluidics te worden afgewezen.

5.2

Gelet op de aard van de onderhavige kwestie is er geen plaats voor een beslissing over de proceskosten.

Beslissing:

Wijst het verzoek af.

Aldus gegeven te Enschede en op 1 april 2015 uitgesproken door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier