Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:915

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-02-2014
Datum publicatie
25-02-2014
Zaaknummer
C/08/150988 / KG ZA 14-28
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Schade en oorzaak schade dienen nader te worden onderzocht, alsmede de vraag of aannemer wel gehouden is tot betaling van de ontstane schade. Afwijzing vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/150988 / KG ZA 14-28

datum vonnis: 20 februari 2014

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

1 [eiser],

2. [eiseres],

wonende te [woonplaats],

eisers,

verder te noemen [eisers],

advocaat: mr. J. Martens te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Future-Home Bouw en Ontwikkeling B.V.,

gevestigd te Almelo,

gedaagde,

verder te noemen Future-Home,

advocaat: mr. D.K. Baas te Arnhem.

1 De procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding inclusief producties

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [eisers]

 • -

  de pleitnota van Future-Home

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In deze zaak staat het navolgende vast.

2.2.

Partijen hebben op 20 juli 2012 een overeenkomst gesloten van aanneming van werk (hierna ‘de aannemingsovereenkomst’) voor de bouw van een vrijstaande villa met vrijstaande garage op een door [eisers] aangekocht stuk bouwgrond te [plaats], meer in het bijzonder de [naam].

2.3.

Aan de koop- en verkoopvoorwaarden heeft de gemeente [plaats] verbonden dat het plangebied voorzien zou worden van een vorm van stadsverwarming, meer specifiek verwarming door gebruikmaking van grondwater. [eisers] was in dat kader dan ook verplicht om een aanlegcontract te ondertekenen met Eteck Duurzame Energie (hierna ‘Eteck’) voor het gebruik van een warme-energie installatie en huur van een warmtepompinstallatie. Eteck was voorts verantwoordelijk voor de leidingen vanaf de warmtepomp die centraal in het plangebied staat tot en met het pand van [eisers]

2.4.

Op de aannemingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Future-Home van toepassing.

2.5.

Future-Home heeft een onderaannemer ingeschakeld om de binneninstallatie c.q. leidingennet van de villa in orde te maken en gereed te maken voor de aansluiting op de door Eteck te installeren warmtepomp.

2.6.

Na oplevering van het pand en de eerste ingebruikname van de verwarming is de warmtepomp defect geraakt.

3 Het geschil

3.1.

Bij dagvaarding vordert [eisers] – zakelijk weergegeven en uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Future-Home tot betaling van een bedrag van € 12.960,- bij wijze van voorschot, alsmede Future-Home te veroordelen om uiterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis tot correcte installatie van de door Eteck te leveren warmtepomp over te gaan, met veroordeling van Future-Home in de proceskosten.

3.2.

Daartoe stelt [eisers] dat de warmtepomp defect is geraakt doordat het leidingennet in de villa niet correct was aangesloten op de door Eteck geplaatste warmtepompinstallatie. De aansluiting, de koppeling van de warmtepompinstallatie in de woning met het leidingennet is geschied door een door de aannemer ingeschakelde installateur. Volgens de voorschriften van Eteck diende er een drukregelaar te worden aangebracht tussen de warmtepomp en de installatie met een maximale belasting van 3 bar, zodat bij overbelasting van het systeem en de pomp de te hoge spanning via een drukklepregelaar zou worden afgevoerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er een drukklepregelaar met een maximale belasting van 9 bar was aangebracht. De druk in het systeem kon daardoor oplopen tot 9 bar terwijl de maximale veilige druk mocht zijn 3 bar. Deze te hoog opgebouwde druk is de oorzaak van de schade in de door Eteck aangebrachte waterpomp. Voorts is gebleken dat de installateur een keerklep heeft gemonteerd tussen de warmtepomp en het expansievat, hetgeen tegen de installatievoorschriften van Eteck indruist. Deze keerklep sluit het expansievat van de warmtepomp af op het moment van het gebruik maken van warm water. De druk die daarbij ontstaat kan hierdoor op geen enkele wijze worden afgevoerd. Voornoemde installatie is op onoordeelkundige wijze geschied en niet volgens de instructie van Eteck. De aanleg van het leidingennetwerk in de woning van [eisers] is geschied door een onderaannemer die door Future-Home is ingeschakeld. Nu [eisers] geen overeenkomst heeft gesloten met de door Future-Home ingeschakelde onderaannemer, maar met Future-Home, is Future-Home aansprakelijk voor de door [eisers] geleden en nog te lijden schade als gevolg van de ondeugdelijk installatie.

Eteck is slechts bereid een nieuwe warmtepompvoorziening te leveren, indien de [eisers] de door Eteck vastgestelde schade ad € 12.960,85 inclusief BTW (vervanging warmtepomp).

Standpunt Future-Home

3.3.

Future-Home verweert zich en concludeert tot afwijzing van de vordering.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat [eisers] een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. Het onzinnige verweer van Future-Home dat spoedeisend belang ontbreekt omdat de winter voorbij is, wordt verworpen. Een normaal hygiënisch mens heeft dagelijks behoefte aan, en dus spoedeisend belang bij, warm water.

4.2.

Kern van het onderhavige geschil is de vraag of Future-Home tekort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen overeengekomen aannemingsovereenkomst en

Future-Home ten gevolge daarvan aan [eisers] gehouden is een (schade)vergoeding te betalen.

4.3.

Hoewel op de door [eisers] overgelegde foto’s duidelijk zichtbaar is dat er een drukklepregelaar met een maximale belasting van 9 bar is geïnstalleerd en aannemelijk is dat [eisers] schade hebben geleden door een defect dat is ontstaan in de warmtepompinstallatie, heeft Future-Home gemotiveerd betwist dat de installatie van het leidingennet door de door haar ingeschakelde installateur op ondeugdelijke wijze is geschied en stelt zij zich voorts op het standpunt dat uit de aansluitvoorwaarden van Eteck blijkt dat Eteck pas zal overgaan tot installatie van de warmtepomp indien de aanleg tot stand is gebracht door een installateur en dit op vakkundige wijze is geschied en op aanwijzing van Eteck. Zou al sprake zijn van een fout van de installateur, dan had Eteck de verantwoordelijkheid om dergelijke (op de foto duidelijk zichtbare) fout te constateren en om niet over te gaan tot het installatieproces. Voorts baseert [eisers] haar vorderingen op stellingen van Eteck en een door [eisers] ingeschakeld ingenieursbureau, die worden betwist nu Future-Home dan wel de onderaannemer niet in de gelegenheid zijn geweest om zelf nader onderzoek te doen. Dit wordt nog eens bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt nu [eisers] kennelijk al zijn overgegaan tot reparatie, aldus Future-Home. Bovendien betwist Future-Home dat de door [eisers] geleden schade wel zodanig is als gevorderd, nu er kennelijk tot tweemaal toe reparaties zijn uitgevoerd en de warmtepompinstallatie weer functioneert. Future-Home betwist dan ook de stelling van [eisers] dat zij de warmtepompinstallatie dienen te vervangen en de kosten zonodig beperkt kunnen blijven tot de reparatiekosten.

4.4.

Gelet op de hiervoor weergegeven gemotiveerde betwisting door Future-Home is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een nader onderzoek noodzakelijk naar de vraag welke schade is ontstaan (en of volledige vervanging van de warmtepompinstallatie door Eteck daadwerkelijk noodzakelijk is) en als gevolg waarvan, en of Future-Home gehouden is tot betaling van de als gevolg van een ondeugdelijke installatie door de onderaannemer veroorzaakte schade. Bovendien zal in dat geval nader onderzocht moeten worden of Eteck gehouden was om de binneninstallatie c.q. leidingennet zoals door de onderaannemer is geïnstalleerd te controleren alvorens haar warmtepompinstallatie te (laten) installeren. Voor de beoordeling van deze vragen en de eventuele rechtsgevolgen daarvan zal nader bewijs moeten worden geleverd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter leent de onderhavige procedure zich daar echter niet voor. De vorderingen van [eisers] zullen dan ook worden afgewezen.

Gelet op de beperkte mogelijkheden in kort geding betekent dit wel dat de partij, die buiten kijf, niet aansprakelijk is voor de schade deze voorlopig dient te dragen. Maar dat kan geen reden zijn om vorderingen toe te wijzen die op grond van het hiervoor overwogene in kort geding niet toewijsbaar zijn.

4.5.

[eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de onderhavige procedure.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Wijst af de vorderingen.

II. Veroordeelt [eisers] in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Future-Home begroot op € 1892,- aan verschotten en € 816,- aan salaris van de advocaat.

III. Verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 februari 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.