Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:7120

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
05-12-2014
Datum publicatie
30-03-2015
Zaaknummer
C-08-162433 - KG ZA 14-340
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot staken inbreuk handelsnaam VERA HOTELS en toewijzing nevenvorderingen waaronder het versturen van rectificatiebrieven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/162433 / KG ZA 14-340

Vonnis in kort geding van 5 december 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

VERA HOTEL ISLETMELERI A.S.,

gevestigd te Istanboel (Turkije),

eiseres,

advocaat mr. D. Ada te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOORD-WEST-TOURISTIK B.V.,

gevestigd te Denekamp,

2. [gedaagde 2],

tevens h.o.d.n. MAW-SHOP en OFFICE SERVICE DENEKAMP,

wonende te [plaats] (Duitsland),

3. de vennootschap naar buitenlands recht

ANTALYA2GO GMBH & CO. KG,

voorheen VERA INCOMING EUROPE GMBH & CO. KG,

gevestigd te Cloppenburg (Duitsland),

4. de vennootschap naar buitenlands recht

ANTALYA2GO BETEILIGUNGS GMBH,

voorheen VERA INCOMING EUROPE BETEILIGUNGS GMBH,

gevestigd te Cloppenburg (Duitsland),

5. [gedaagde 3],

wonende te [plaats] (Duitsland),

gedaagden,

advocaat mr. J.A.M. Janssen te Groningen.

Partijen zullen hierna Vera Hotel en Noord-West-Touristik c.s. worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Vera Hotel

 • -

  de pleitnota van Noord-West-Touristik c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Vera Hotel is een hotel- en resortsketen voor vakantiereizen naar Turkije.

2.2.

Noord-West-Touristik c.s. heeft de volgende brief aan consumenten in Nederland, België en Duitsland verzonden:

Uw deelname aan onze jubileums verloting

Geachte …….,

Graag willen wij u nogmaals bedanken dat u hebt deelgenomen aan onze jubileums verloting (Overdekte Vrije Markt Houthalen).

Ingesloten sturen wij een kopie van uw verlotingslot als bijlage.

De overweldigende interesse heeft ons zeer verblijd.

De eerste trekking van de jubileums verloting heeft ondertussen plaats gevonden en het verheugt ons u te kunnen meedelen dat u tot de eerste winnaars behoort.

Hartelijk gefeliciteerd! U hebt een 8-daagse reis naar de Turkse Riviera gewonnen inclusief alle in de brochure vermeldde en gegarandeerde aanbiedingen (zie achterkant).

Contante uitbetaling of verrekening is helaas niet mogelijk.

Mocht u personen/medereizigers willen bijboeken, dan kunnen wij een speciale aanbieding doen, een meereisprijs, van € 199,- per persoon.

De reisdata voor de Vera-leren-kennen-week kunt u vinden op de bijgeleverde antwoordkaart.

Graag verzoeken wij u de reis te bevestigen door middel van het terugsturen van de getekende en ingevulde antwoordkaart binnen 10 dagen, zodat bij niet bevestigen van uw verlotingsprijs, deze aan een andere gelukkige doorgegeven kan worden.

Wij hopen dat wij u een groot plezier hebben gedaan met uw prijs en verblijven

Met vriendelijke groeten,”

2.3.

Op de brief stond het volgende logo, met de adresgegevens van Noord-West-Touristik c.s.:

2.4.

Bij brief van 26 augustus 2014 heeft Vera Hotel, via haar advocaat, aan Noord-West-Touristik c.s. bericht dat Vera Hotel haar diensten via haar website www.verahotels.com aanbiedt, onder haar merk- en handelsnaam “VERA” en het bijbehorende logo. Daarbij heeft zij zich op het standpunt gesteld dat Noord-West-Touristik c.s. klanten misleidt door het gebruik van de naam en het logo van VERA op het briefpapier van Noord-West-Touristik c.s. en door exploitatie van de website www.verahotels.eu en het e-mailadres info@verahotels.eu door Noord-West-Touristik c.s.. Vera Hotel heeft Noord-West-Touristik c.s. gesommeerd het onrechtmatig handelen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en tevens dat Noord-West-Touristik c.s. door ondertekening van de brief zal verklaren dat zij zich zal onthouden van het onrechtmatig handelen.

2.5.

Noord-West-Touristik c.s. heeft gemelde brief van 26 augustus 2014 niet ondertekend en retour gezonden.

3 Het geschil

3.1.

Vera Hotel vordert, na eisvermindering, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder tevens wordt verstaan het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de aanduidingen ‘VERA’, ‘VERA HOTELS’, ‘VERA HOTELS & RESORTS’, ‘VERA INCOMING’ en ‘VERA INCOMING EUROPE’, alsmede het gebruik van de domeinnaam <verahotels.eu> en het e-mailadres <info@verahotels.eu>, met inbegrip van alle e-mailadressen die eindigen op <verahotels.eu>, en zich tevens te onthouden van het gebruik van iedere handelsnaam die misleidend is en/of verwarring wekt met de handelsnamen van eiseres;

 2. gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder tevens wordt verstaan het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de logo’s , de websites <verahotelgroup.com>/<verahotels.com> en het briefpapier zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding;

 3. gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen iedere onrechtmatige handeling jegens eiseres onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, daaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere (verdere) openbaarmaking of verveelvoudiging (verspreiding daaronder begrepen) van de in de dagvaarding omschreven ‘nepbrieven’ en zich verder te onthouden van iedere handeling en uiting (in wat voor vorm dan ook) waarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat gedaagden enige relatie of commerciële band zouden hebben met eiseres;

 4. gedaagde sub 2 te bevelen om de domeinnaam <verahotels.eu> binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis over te dragen aan eiseres en daartoe iedere medewerking te verlenen, daaronder begrepen dat binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het verzoek om de domeinnaam <verahotels.eu> over te dragen bij de hostingprovider ingediend dient te zijn, waarbij gedaagden gehouden zijn hun prompte en volledige medewerking te verlenen aan de overdracht, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het opvragen, invullen, ondertekenen en opsturen van de daartoe benodigde overdrachtspapieren, met het bevel de verhuistoken ter effectuering van de overdracht aan de advocaat van eiseres te e-mailen via het e-mailadres da@kneppelhout.nl en te bepalen dat indien gedaagde sub 2 hieraan niet voldoet het vonnis zal dienen ter vervanging van het verhuisverzoek;

 5. gedaagden hoofdelijk te bevelen binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant over te leggen, waaruit blijkt:

• hoeveel Nederlandstalige nepbrieven in totaal zijn verzonden;

• hoeveel Nederlandstalige nepbrieven thans nog in omloop zijn;

• de volledige namen en adressen van geadresseerden die één of meerdere nepbrieven hebben ontvangen;

• specificatie van geadresseerden die zijn ingegaan op deze brieven met uitwerking van de bedragen die zij hebben voldaan;

6. gedaagden hoofdelijk te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te sturen aan alle geadresseerden in Nederland, door toezending van een brief met het volgende bericht, op blanco papier, met een lettertype op normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van een kopie van al deze brieven aan de advocaat van Vera (da@kneppelhout.nl):

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben u onlangs een brief verzonden met gebruikmaking van de naam “VERA HOTEL & RESORTS” en/of de logos .

Wij hebben in de brief aangegeven dat u een gratis reis heeft gewonnen naar Turkije met verblijf in één van de 5-sterren hotels van Vera Hotels & Resorts. Deze aanbieding is niet juist. Ook heeft onlangs de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, geoordeeld dat deze brief onrechtmatig en misleidend is. Immers, wij hebben ten onrechte de indruk gewekt dat de brief

afkomstig is van VERA HOTELS & RESORTS dan wel dat wij gelieerd zijn aan VERA HOTELS & RESORTS (www.verahotels.com). De brief die wij u hebben verzonden is NIET afkomstig van VERA HOTELS & RESORTS en ook hebben wij geen enkel band of relatie met VERA HOTELS & RESORTS.

Met vriendelijke groet,

De directie van Noord-West-Touristik B.V., MAW-Shop, ANTALYA2GO GMBH & CO. KG, ANTALYA2GO BETEILIGUNGS GMBH en de natuurlijke personen [gedaagde 2] en [gedaagde 3], allen handelend onder de naam “Vera Incoming Europe”

7. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) ineens en € 10.000,- (zegge tienduizend euro) per dag, voor elke dag of dagdeel dat gedaagden in strijd handelen met (een van) de in sub 1 tot en met sub 6 genoemde bevelen;

8. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met alle nog te maken daadwerkelijke proceskosten alsmede (na)kosten en – voor het geval voldoening van de (na) kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn tot voldoening;

9. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2.

Noord-West-Touristik c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen van Vera Hotel is wegens de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht, het auteursrecht en de domeinnaam van Vera Hotel alsmede het gestelde onrechtmatig handelen in voldoende mate gegeven.

4.2.

Bij de mondelinge behandeling heeft Noord-West-Touristik c.s. erkend dat zij de logo’s en de naam van Vera Hotel heeft gebruikt aangezien zij hiertoe gerechtigd was, aldus Noord-West-Touristik c.s.. Noord-West-Touristik c.s. heeft daarbij aangevoerd dat zij met Vera Hotel, in de persoon van de heer [naam] (hierna: [naam]), een overeenkomst heeft gesloten, met als doel de bezettingsgraad van hotelkamers buiten het seizoen te verbeteren. Onderdeel van de overeenkomst was dat Noord-West-Touristik c.s. gebruik mocht maken van de naam van Vera Hotel ter promotie van de reizen naar Turkije. Noord-West-Touristik c.s. was in de veronderstelling dat [naam] bevoegd was tot het maken van de afspraken met Noord-West-Touristik c.s., aangezien [naam] zich tegenover Noord-West-Touristik c.s. presenteerde als CEO van Vera Hotel.

4.3.

Vera Hotel heeft betwist dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen; Noord-West-Touristik c.s. heeft daar ook geen bewijs van overgelegd. Verder heeft Vera Hotel aangevoerd dat – in het geval er al sprake zou zijn van een overeenkomst – de overeenkomst niet rechtsgeldig is, aangezien [naam] niet bevoegd was Vera Hotel te vertegenwoordigen bij de door Noord-West-Touristik c.s. gestelde overeenkomst. Slechts de eigenaar van Vera Hotel is bevoegd een dergelijke overeenkomst te tekenen.

4.4.

De voorzieningenrechter is met Vera Hotel van oordeel dat Noord-West-Touristik c.s. niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat tussen partijen de door Noord-West-Touristik c.s. gestelde overeenkomst tot stand is gekomen. Noord-West-Touristik c.s. heeft daartoe onvoldoende aangevoerd. Ook in het geval wel wordt uitgegaan van een overeenkomst tussen partijen kan het verweer van Noord-West-Touristik c.s. niet slagen. Immers, Noord-West-Touristik c.s. heeft niet ontkend dat [naam] niet bevoegd was tot vertegenwoordiging van Vera Hotel. Noord-West-Touristik c.s. heeft echter, zo begrijpt de voorzieningenrechter uit de aangevoerde stellingen, een beroep gedaan op door Vera Hotel opgewekt vertrouwen als pseudo-volmachtgever ex artikel 3:61 lid 2 BW. Voor een geslaagd beroep hierop is vereist:

 1. de wederpartij moet op grond van een verklaring of een gedraging van de pseudo-volmachtgever onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hebben kunnen aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend, en

 2. de wederpartij moet ook hebben aangenomen dat die toereikende volmacht er was.

Door Noord-West-Touristik c.s. is echter niet gesteld dát er een verklaring of gedraging van Vera Hotel is waaruit Noord-West-Touristik c.s. redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend. Noord-West-Touristik c.s. heeft slechts aangevoerd dat zij uit verklaringen en gedragingen van de pseudo-vertegenwoordiger, [naam], dat hij CEO was, heeft mogen afleiden dat [naam] vertegenwoordigingsbevoegd was. Daarmee is echter niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 BW.

4.5.

Noord-West-Touristik c.s. heeft nog gesteld dat de vorderingen dienen te worden afgewezen omdat zij thans geen inbreuken meer maakt op de rechten van Vera Hotel. Voor zover hier al sprake van zou zijn, heeft Vera Hotel er echter recht op en belang bij dat er ook in de toekomst geen inbreuken plaatsvinden.

Ten aanzien van de vorderingen sub 5 en 6 heeft Noord-West-Touristik c.s. slechts aangevoerd dat deze disproportioneel zijn, maar nagelaten omstandigheden aan te geven waaruit die disproportionaliteit zou blijken. Voor wat betreft de rectificatie heeft Vera Hotel er belang bij dat de door Noord-West-Touristik c.s. benaderde mensen weten dat de onderhavige brieven niet van Vera Hotel afkomstig zijn.

4.6.

Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van Vera Hotel toewijsbaar zijn.

4.7.

De gevorderde dwangsom zal als na te melden worden beperkt.

4.8.

Noord-West-Touristik c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Vera Hotel heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van haar proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Vera Hotel bedragen volgens de specificatie € 75.597,70 exclusief griffierecht.
De voorzieningenrechter zal de gevorderde proceskosten ex artikel 1019h Rv matigen tot een bedrag van € 15.000,-, een en ander conform de indicatietarieven IE. De kosten aan de zijde van Vera Hotel worden derhalve begroot op:

- dagvaarding € 520,60 (2x € 93,80 + 1 x € 333,-)

- griffierecht 608,00

- salaris advocaat 15.000,00

Totaal € 16.128,60

4.9.

De dagvaardingskosten zijn gematigd tot twee maal € 93,80 (voor een uitgebrachte dagvaarding in Nederland en een in Duitsland) nu niet valt in te zien waarom kennelijk voor iedere gedaagde apart een dagvaarding is uitgebracht.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Noord-West-Touristik c.s., ieder afzonderlijk, iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Vera Hotel te staken en gestaakt te houden, waaronder tevens wordt verstaan het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de aanduidingen ‘VERA’, ‘VERA HOTELS’, ‘VERA HOTELS & RESORTS’, ‘VERA INCOMING’ en ‘VERA INCOMING EUROPE’, alsmede het gebruik van de domeinnaam <verahotels.eu> en het e-mailadres <info@verahotels.eu>, met inbegrip van alle e-mailadressen die eindigen op <verahotels.eu>, en zich tevens te onthouden van het gebruik van iedere handelsnaam die misleidend is en/of verwarring wekt met de handelsnamen van Vera Hotel,

5.2.

beveelt Noord-West-Touristik c.s., ieder afzonderlijk, iedere inbreuk op de auteursrechten van Vera Hotel te staken en gestaakt te houden, waaronder tevens wordt verstaan het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de logo’s , de websites <verahotelgroup.com>/<verahotels.com> en het briefpapier zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding,

5.3.

beveelt Noord-West-Touristik c.s., ieder afzonderlijk, iedere onrechtmatige handeling jegens Vera Hotel onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, daaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere (verdere) openbaarmaking of verveelvoudiging (verspreiding daaronder begrepen) van de in de dagvaarding omschreven ‘nepbrieven’ en zich verder te onthouden van iedere handeling en uiting (in wat voor vorm dan ook) waarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Noord-West-Touristik c.s. enige relatie of commerciële band zouden hebben met Vera Hotel,

5.4.

beveelt gedaagde sub 2 om de domeinnaam <verahotels.eu> binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis over te dragen aan Vera Hotel en daartoe iedere medewerking te verlenen, daaronder begrepen dat binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het verzoek om de domeinnaam <verahotels.eu> over te dragen bij de hostingprovider ingediend dient te zijn, waarbij gedaagde sub 2 gehouden is de prompte en volledige medewerking te verlenen aan de overdracht, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het opvragen, invullen, ondertekenen en opsturen van de daartoe benodigde overdrachtspapieren, met het bevel de verhuistoken ter effectuering van de overdracht aan de advocaat van Vera Hotel te e-mailen via het e-mailadres da@kneppelhout.nl en te bepalen dat indien gedaagde sub 2 hieraan niet voldoet dit vonnis zal dienen ter vervanging van het verhuisverzoek,

5.5.

beveelt Noord-West-Touristik c.s. hoofdelijk binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant over te leggen, waaruit blijkt:

• hoeveel Nederlandstalige nepbrieven in totaal zijn verzonden,

• hoeveel Nederlandstalige nepbrieven thans nog in omloop zijn,

• de volledige namen en adressen van geadresseerden die één of meerdere nepbrieven hebben ontvangen,

• specificatie van geadresseerden die zijn ingegaan op deze brieven met uitwerking van de bedragen die zij hebben voldaan,

5.6.

beveelt Noord-West-Touristik c.s. hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te sturen aan alle geadresseerden in Nederland, door toezending van een brief met het volgende bericht, op blanco papier, met een lettertype op normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van een kopie van al deze brieven aan de advocaat van Vera (da@kneppelhout.nl):

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben u onlangs een brief verzonden met gebruikmaking van de naam “VERA HOTEL & RESORTS” en/of de logos .

Wij hebben in de brief aangegeven dat u een gratis reis heeft gewonnen naar Turkije met verblijf in één van de 5-sterren hotels van Vera Hotels & Resorts. Deze aanbieding is niet juist. Ook heeft onlangs de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, geoordeeld dat deze brief onrechtmatig en misleidend is. Immers, wij hebben ten onrechte de indruk gewekt dat de brief

afkomstig is van VERA HOTELS & RESORTS dan wel dat wij gelieerd zijn aan VERA HOTELS & RESORTS (www.verahotels.com). De brief die wij u hebben verzonden is NIET afkomstig van VERA HOTELS & RESORTS en ook hebben wij geen enkel band of relatie met VERA HOTELS & RESORTS.

Met vriendelijke groet,

De directie van Noord-West-Touristik B.V., MAW-Shop, ANTALYA2GO GMBH & CO. KG, ANTALYA2GO BETEILIGUNGS GMBH en de natuurlijke personen [gedaagde 2] en [gedaagde 3], allen handelend onder de naam “Vera Incoming Europe”

5.7.

veroordeelt Noord-West-Touristik c.s. hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro) ineens en € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per dag, voor elke dag of dagdeel dat Noord-West-Touristik c.s. niet aan (een van) de in 5.1 tot en met 5.6 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,

5.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i RV op zes maanden na betekening van dit vonnis,

5.9.

veroordeelt Noord-West-Touristik c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Vera Hotel tot op heden begroot op € 16.128,60, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.10.

veroordeelt Noord-West-Touristik c.s. hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Noord-West-Touristik c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.11.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2014.