Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:6971

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-12-2014
Datum publicatie
30-12-2014
Zaaknummer
C/08/165168 / KG RK 14-3102
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter bepaalt dat de verkoop van het registergoed Camping en Bungalowpark “De Bergvennen” te Lattrop-Breklenkamp, onderhands zal geschieden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rekestnummer: C/08/165168 / KG RK 14-3102

Beschikking van de voorzieningenrechter van 29 december 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ABN Amro Bank N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

verder te noemen de bank,

advocaat mr. D. van Zanten te Amsterdam,

en

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bergvennen Recreatie B.V.

gevestigd te Lattrop-Breklenkamp,

belanghebbende / schuldenaar,

niet verschenen,

2 [belanghebbende],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende / schuldenaar / vennoot van belanghebbende sub 1 / executeur in de nalatenschap van[naam 1] (voormalig vennoot van belanghebbende sub 1),

niet verschenen,

3 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Have Beheer B.V.,

gevestigd te Enschede,

belanghebbende / tweede hypotheekhouder,

advocaat: mr. J.J. Paalman te Almelo,

4 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Scarlet Holding B.V.,

gevestigd te Breda,

belanghebbende / koper,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

De bank heeft een verzoekschrift ingediend ex artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW).

1.2.

Aan belanghebbenden is een afschrift van het verzoekschrift verzonden, waarbij zij zijn opgeroepen om te worden gehoord op het verzoek.

1.3.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 19 december 2014. Namens de bank is verschenen de heer [naam 4] vergezeld van

mr. Van Zanten, voornoemd. Tevens zijn namens Have Beheer B.V. verschenen

de heer [naam 2] en de heer [naam 3] vergezeld van mr. Paalman, voornoemd. De overige belanghebbenden zijn niet verschenen.

1.4.

De beschikking is bepaald op heden.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW, om het registergoed:

Camping en Bungalowpark “De Bergvennen”, plaatselijk bekend Bergvennenweg 35 te Lattrop-Breklenkamp (7635 NJ), kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie L, nummer 554, 646, 1138 en 1139, respectievelijk groot één hectare drieëntwintig are tien centiare, twee hectare acht are zeventig centiare, dertien centiare en tien hectare achtennegentig are en achtenveertig centiare, alzo tezamen groot veertien hectare dertig are eenenveertig centiare; op voormeld perceel nummer 1138 staat een transformatorhuisje; in verband daarmee is dit perceel belast met een recht van opstal ten behoeve van de te Zwolle gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Edon Groep, waarvan blijkt uit een akte op elf januari negentienhonderdzesennegentig ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle in register Hypotheken 4, deel 8759, nummer 16 (hierna te noemen: het registergoed),

ondershands te verkopen volgens de bij het verzoek gevoegde koopovereenkomst.

2.2.

De bank stelt daartoe dat zij eerste hypotheekhoudster is met betrekking tot het registergoed. Belanghebbende sub 1 is eigenaar van het registergoed. Voorts is belanghebbende sub 1, volgens de bank, de verplichtingen uit hoofde van de lening onder hypothecair verband niet nagekomen op grond waarvan de bank genoodzaakt is tot executoriale verkoop van het registergoed. Als datum voor de executoriale verkoop is

11 december 2014 vastgesteld. De bank verzoekt nu de voorzieningenrechter toestemming te verlenen om het registergoed ondershands te mogen verkopen voor een bedrag van € 750.000,00.

2.3.

Mr. Paalman heeft ter zitting namens Have Beheer B.V. verklaard dat Have Beheer B.V. een huurovereenkomst heeft gesloten met Bergvennen Recreatie B.V.. Mr. Paalman laat het aan de voorzieningenrechter of dit het toewijzen van het onderhavige verzoek in de weg staat.

2.4.

Nu de andere belanghebbenden niet zijn verschenen moet het ervoor worden gehouden dat van hun zijde geen bezwaar bestaat tegen toewijzing van het verzoek.

3 De beoordeling

3.1.

Uitgangspunt bij parate executie is dat de, volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) met waarborgen omklede, procedure van openbare verkoop (veiling) wordt gevolgd. De veiling is de procedure bij uitstek waarbij op basis van gelijke kansen voor alle gegadigden wordt verondersteld dat het hoogste bod tot stand komt. Gelet daarop zal een afwijking van deze procedure, zoals de wet in artikel 3:268 lid 2 BW toestaat voor de onderhandse executoriale verkoop, met extra waarborgen omkleed dienen te zijn. Eén van die waarborgen is erin gelegen dat de voorzieningenrechter toestemming dient te verlenen voor onderhandse executoriale verkoop en dat deze toestemming slechts wordt verleend, indien aannemelijk is dat op een veiling geen hogere opbrengst zal worden verkregen.

3.2.

De bank heeft een taxatierapport van 4 juli 2012 en een aanvullende brief van 5 november 2014, opgemaakt door Van de Loosdrecht Makelaars, overgelegd. Hierin is de onderhandse verkoopwaarde getaxeerd op € 850.000,00 en de executiewaarde op € 600.000,00.

3.3.

De voorzieningenrechter ziet in het verweer van Have Beheer B.V. geen aanleiding om tot afwijzing van het verzoek over te gaan. In de toekomst zullen er, als het bestaan van de huurovereenkomst vast (komt te) staa(t)(n), wellicht problemen tussen de koper en Have Beheer B.V. ontstaan maar dat staat op dit moment niet aan toewijzing van het verzoek in de weg.

3.4.

Gelet op de in het taxatierapport van 4 juli 2012 en aanvullende brief van 5 november 2014 genoemde executiewaarde van € 600.000 en het bod van € 750.000,00 acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat een veiling meer zal opbrengen dan het nu voorliggende bod.

3.5.

Het verzoek zal mitsdien worden toegewezen.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

bepaalt dat de verkoop van het registergoed:

Camping en Bungalowpark “De Bergvennen”, plaatselijk bekend Bergvennenweg 35 te Lattrop-Breklenkamp (7635 NJ), kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie L, nummer 554, 646, 1138 en 1139, respectievelijk groot één hectare drieëntwintig are tien centiare, twee hectare acht are zeventig centiare, dertien centiare en tien hectare achtennegentig are en achtenveertig centiare, alzo tezamen groot veertien hectare dertig are eenenveertig centiare; op voormeld perceel nummer 1138 staat een transformatorhuisje; in verband daarmee is dit perceel belast met een recht van opstal ten behoeve van de te Zwolle gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Edon Groep, waarvan blijkt uit een akte op elf januari negentienhonderdzesennegentig ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle in register Hypotheken 4, deel 8759, nummer 16,

onderhands zal geschieden overeenkomstig de hierbij goedgekeurde koopovereenkomst, waarvan een afschrift aan deze beschikking is gehecht.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Louter en in het openbaar uitgesproken op

29 december 2014.