Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:6089

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-11-2014
Datum publicatie
19-11-2014
Zaaknummer
3261135 EJ VERZ 14-274
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onvoldoende motivering tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Afwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/874
AR-Updates.nl 2014-0981
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer: 3261135 EJ VERZ 14-274 (mjw)

Beschikking van de kantonrechter d.d. 3 november 2014 in de zaak van:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

statutair gevestigd te Hengelo (O)

verzoekster hierna te noemen: Eaton

gemachtigden: mr. J.A. Hobma en mr. M.A.M. Oude Breuil,

advocaten te Enschede

tegen

[verweerder]

wonende te [woonplaats]

verweerder, hierna te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. G.J. Hofmans,

advocaat te Ootmarsum

1 De procedure.

1.1

Eaton heeft een verzoekschrift ingediend strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, door de griffie ontvangen op 21 juli 2014. De gemachtigde van Eaton heeft bij schrijven van 17 oktober 2014 nog nadere producties in het geding gebracht.

1.2

[verweerder] heeft een verweerschrift ingediend, door de griffie ontvangen op 10 september 2014.

1.3

Het verzoek is behandeld ter zitting van 21 oktober 2014, waar namens Eaton zijn verschenen de heer [A] en mevrouw [G], bijgestaan door mr. Hobma. [verweerder] is verschenen, bijgestaan door mr. Hofmans.

1.4

Het wijzen van de beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten.

2.1

[verweerder], geboren [1959], derhalve thans 55 jaar, is op 4 november 1991 in dienst getreden bij Eaton. [verweerder] is werkzaam in de functie van Werkvoorbereider MTS/ATO op basis van 40 uur per week tegen een salaris van € 3.018,13 bruto per maand te vermeerderen met vakantietoeslag en overige emolumenten, waaronder een vaste toeslag van € 183,50 bruto per maand.

Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Metaal en Techniek van toepassing.

2.2

[verweerder] is lid van een vaste commissie van de ondernemingsraad, waarmee hij de status van lid van de ondernemingsraad heeft als bedoeld in artikel 7: 670 lid 4 BW.

2.3

Blijkens de jaarstukken bedroeg het verlies van Eaton in 2010 ruim 11 miljoen, in 2011 4,6 miljoen en in 2012 8,9 miljoen. Blijkens de accountantsletter van 8 mei 2014 is de verwachting dat het verlies over 2013 bijna 14 miljoen zal bedragen.

Gelet op deze financiële cijfers en het aanhouden van de crisis heeft Eaton, teneinde haar concurrentiepositie te verbeteren, besloten tot een reorganisatie over te gaan.

2.4

Bij schrijven van 10 december 2013 (productie 3 bij verzoekschrift) heeft Eaton een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad ingevolge artikel 25 lid 1, onderdeel e van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR). Deze adviesaanvraag zag, voor zover hier van belang, onder meer op de verhuizing van de assemblage van Systeem 55 naar Arad in Roemenië ter realisatie van onder meer een marge verbetering.

Bij schrijven van 21 januari 2014 (productie 4 bij verzoekschrift) heeft Eaton een tweede, aanvullende adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad. Die adviesaanvraag had betrekking op de voorgenomen besluiten in verband met de nieuwe organisatiestructuren 'Operations', 'Marketing'& business development' en 'Portfolio management & research and development'.

2.5

Op 9 april 2014 heeft de Ondernemingsraad (OR) advies uitgebracht (productie 5 bij verzoekschrift) waarbij zij haar concept-advies heeft overgenomen. Met betrekking tot de verplaatsing van Systeem 55 naar Roemenië heeft de ondernemingsraad in het daarmee bindend geworden concept-advies als volgt geadviseerd:

"De OR gaat niet akkoord met en ziet niet de noodzaak van het verplaatsen van Systeem 55 naar Arad Roemenië. Systeem 55 blijft behouden in Hengelo en zou bv. kunnen worden geïntegreerd in ESS locatie Hengelo. Belangrijke motivatiepunten hiervoor zijn:

- Systeem 55 is voornamelijk bestemd voor de Nederlandse markt. Belangrijke punten van onze klanten zoals kwaliteit, beschikbaarheid en flexibiliteit worden gewaarborgd door de productie van Systeem 55 te behouden op de locatie Hengelo. Bovendien kan Systeem 55 worden gezien als een systeem, waarvan door de integratie bv. in ESS als een logische stap kan worden gezien.

- Systeem 55 maakt een gezonde winst. Behoud in Hengelo zal bijdragen tot het financieel gezond maken van locatie Hengelo. De OR is bereid om mee te denken om verdere cost out te genereren.

[…]."

Conform de in het conceptadvies door de OR gestelde voorwaarden heeft de OR met Eaton afspraken gemaakt, waarna het advies definitief is geworden.

Eaton heeft de reorganisatie ondanks het negatieve advies doorgezet. De OR heeft zich niet tot de Ondernemingskamer gewend.

2.6

Eaton heeft met de vakbonden een Sociaal Plan gesloten.

3 Het verzoek

Eaton verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden met ingang van

1 oktober 2014, althans zo spoedig mogelijk, op grond van gewichtige redenen in de zin der wet, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, onder toekenning van de voorzieningen zoals vermeld in het Sociaal Plan van 8 april 2014, met compensatie van kosten.

4 Het verweer

[verweerder] heeft primair verzocht het verzoek af te wijzen en subsidiair, om in geval van ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, de ontbinding uit te spreken per een datum gelegen na 1 oktober 2014 en aan [verweerder], naast de faciliteiten die zijn opgenomen in het sociaal plan, een vergoeding toe te kennen aan [verweerder] ten bedrage van € 260.000,- bruto, kosten rechtens.

5 De beoordeling

5.1

Vooropgesteld wordt dat [verweerder] lid is van de (vaste commissie van de) ondernemingsraad en derhalve ten aanzien van hem een ontslagverbod geldt. Daar gaat voor wat betreft de onderhavige ontbindingsprocedure reflexwerking vanuit. Dat betekent dat alleen dan tot ontbinding kan worden overgegaan indien voldoende aannemelijk is geworden dat van enige verband tussen het lidmaatschap van de (vaste commissie van de) ondernemingsraad en het onderhavige verzoek geen sprake is.

5.2

Daarnaast dient het verzoek, dat is gebaseerd op gestelde bedrijfseconomische omstandigheden, op de gebruikelijke wijze beoordeeld te worden.

5.3

Gelet op de meerjarige verliezen die Eaton lijdt, heeft Eaton in redelijkheid tot het doorvoeren van een reorganisatie kunnen besluiten. Dat zij onderdeel uitmaakt van een wereldwijd concern dat financieel gezien als geheel goed draait, doet daaraan niet af nu de beoordeling per vennootschap of bedrijfsonderdeel moet worden beoordeeld.

5.4

Eaton heeft de ondernemingsraad om advies gevraagd. Anders dan door Eaton gesteld is, heeft de ondernemingsraad met het advies, althans voor zover het de hier aan de orde zijn de reorganisatieonderdelen betreft, niet ingestemd.

5.5

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of Eaton op juiste gronden heeft besloten functies in de functiecategorie van [verweerder] te laten vervallen, waarna, indien dat het geval is, onderzocht dient te worden of het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast.

5.6

Eaton heeft bij verzoekschrift gesteld dat gelet op de vermindering van de productie in Hengelo als gevolg van de verhuizing van Systeem 55 naar Roemenië en het verplaatsen van Halyester van de divisie PDCP naar de divisie ESS een groot aantal arbeidsplaatsen komt te vervallen, waaronder één arbeidsplaats binnen de functiecategorie Werkvoorbereider MTS/ATO (randnummer 26 verzoekschrift).

Blijkens een overzicht van de personele gevolgen van de reorganisatie in Nederland (zie de aan productie 3 gehechte bijlage bij de adviesaanvraag d.d. 10 december 2013) komen als gevolg van de verhuizing van Systeem 55 15 directe arbeidsplaatsen en 1 indirecte arbeidsplaats te vervallen en als gevolg van de verplaatsing van Halyester 7 directe en 3 indirecte arbeidsplaatsen. Het gaat dan blijkens de laatste kolom gerelateerd aan de verhuizing van Systeem 55 om 14 productiemedewerkers, 1 teamleider en 1 supervisor (staff). Als het gaat om de arbeidsplaatsen gerelateerd aan de verplaatsing van Halyester gaat het om 6 productiemedewerkers, 1 teamleider, 1 manager (staff) en 2 procesbeheerders (staff). In dit overzicht staat niets vermeld over het verval van arbeidsplaatsen in de functiecategorie Werkvoorbereider.

Het overzicht personele gevolgen waar de adviesaanvraag van 1 januari 2014 naar verwijst, is niet in het geding gebracht. Overigens zal dat evenmin betrekking hebben op de functiecategorie werkvoorbereider, nu die ontslagaanvraag geen betrekking heeft op de verhuizing van Systeem 55 en de verplaatsing van de Halyester.

Het vorenstaande betekent dat uit de stukken niet blijkt dat de reorganisatie met betrekking tot Systeem 55 en de Halyester in Hengelo tot gevolg heeft dat een arbeidsplaats binnen de functiecategorie werkvoorbereider komt te vervallen.

Weliswaar heeft de werkgever /ondernemer een grote mate van vrijheid bij de inrichting van haar bedrijf, maar daar waar zij in het kader van een reorganisatie stelt dat binnen een functiecategorie één of meerdere arbeidsplaatsen komt/komen te vervallen, dient dat wel inzichtelijk gemaakt te worden en te blijken uit organogrammen voorzien van functiecategorieën, alsmede uit een bijbehorend reorganisatiebesluit. Daarvan is in dit geval geen sprake.

5.7

Voorts is door Eaton zowel in het verzoekschrift, als in productie 8, als in de pleitaantekeningen aangegeven dat slechts één arbeidsplaats binnen de functiecategorie werkvoorbereider MTS/ATO zou komen te vervallen. In de later in het geding gebrachte productie 9 gaat het om twee arbeidsplaatsen, namelijk die van [N] en van [verweerder]. Dit valt in het licht van de stellingen bij verzoekschrift en in de pleitaantekeningen niet te begrijpen.

5.8

Al met al kunnen, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, de aangevoerde gronden de verzochte ontbinding niet dragen.

Ten overvloede: niet is komen vast te staan dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van [verweerder] met de (vaste commissie) van de Ondernemingsraad, zodat vooralsnog van de reflexwerking van het opzegverbod dient te worden uitgegaan. Waarmee is overigens niet gezegd is dat is komen vast te staan dat het daar wel verband mee houdt. Het verzoek zal worden afgewezen.

5.9

Ten overvloede wordt overwogen dat indien zou vast staan dat één arbeidsplaats binnen de functiecategorie werkvoorbereider zou moeten komen te vervallen, [verweerder] terecht als eerste voor ontslag is voorgedragen, gelet op toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Zowel wanneer afgespiegeld moet worden binnen de categorie MTS/ATO, als MTS/ATO en ETO zou hij als eerste voor ontslag in aanmerking komen. Ook indien alleen gespiegeld zou moeten worden met [R], zou [verweerder] als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

5.10

Eaton zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beschikking

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt Eaton in de kosten van de procedure, aan de zijde van [verweerder] begroot op € 400,-- wegens salaris gemachtigde.

Aldus gegeven te Enschede door mr. E.W. de Groot, kantonrechter, en op 3 november 2014 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.