Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:5366

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-09-2014
Datum publicatie
08-10-2014
Zaaknummer
C/08/160782 / KG ZA 14-290
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van een geldsom in kort geding. Voorshands onvoldoende gebleken dat er sprake is van dusdanige tekortkoming in de nakoming dat de bodemrechter zal oordelen dat algehele opschorting van de betalingsverplichting gerechtvaardigd is. Vordering ten dele bij wijze van voorschot toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/160782 / KG ZA 14-290

datum vonnis: 26 september 2014 (sr)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de vennootschap onder firma

Transvado V.O.F.,

gevestigd te Hengelo (O),

eiseres,

verder te noemen Transvado,

advocaat: mr. J.C. Wery te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Agro World Transport B.V.,

gevestigd te De Lutte,

gedaagde,

verder te noemen Agro World,

advocaat: mr. J.G.M. Stassen te Enschede.

1 Het procesverloop

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 31 producties,

 • -

  27 producties aan de zijde van Agro World,

 • -

  producties 32 en 33 aan de zijde van Transvado,

 • -

  de mondelinge behandeling op 12 september 2014,

 • -

  de pleitnota van Transvado,

 • -

  de pleitnota van Agro World.

1.2

Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1

Agro World is een internationaal transportbedrijf gespecialiseerd in vervoer over de weg.

2.2

Transvado heeft voor Agro World ritten uitgevoerd.

2.3

Eén van de vennoten van Transvado is de heer [D]. De heer [D] heeft tevens een eenmanszaak in Duitsland, eveneens genaamd Transvado (verder te noemen: Transvado Duitsland).

2.4

Transvado heeft voor het uitvoeren van de ritten aan Agro World facturen verzonden met een totaalbedrag van € 149.535,57.

2.5

Agro World heeft deze facturen niet aan Transvado voldaan; Agro World heeft de helft van het totale factuurbedrag overgemaakt op de derdengeldrekening van haar advocaat.

3 Het geschil

3.1

Transvado vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Agro World al dan niet bij wijze van voorschot te veroordelen tot betaling van € 151.805,93, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over de respectieve factuurbedragen vanaf de vervaldata van de respectieve facturen. Tevens vordert Transvado veroordeling van Agro World in de kosten van dit geding.

3.2

Op de standpunten van partijen wordt hierna -voor zover van belang- nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1

De voorzieningenrechter laat de fax van eiseres van 11 september 2014 met productie 34 bij de beoordeling van de onderhavige vorderingen wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing. Dit is reeds op de zitting beslist en aan partijen medegedeeld.

4.2

De vordering strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, bij afweging van de belangen van partijen, aan toewijzing niet in de weg staat.

4.3

De vordering van Transvado is door Agro World niet weersproken, zodat het bestaan en de omvang van deze vordering in beginsel vast staan.

4.4

Agro World heeft zich beroepen op opschorting van haar betalingsverplichting jegens Transvado.

4.5

Ingevolge artikel 52 lid 1 BW is een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

4.6

Agro World vreest allereerst -kort gezegd- dat Transvado dan wel Transvado Duitsland geen loonbelasting en sociale premies heeft afgedragen voor de chauffeurs en dat zij op grond van Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Dit levert dan schade op, die door Transvado is veroorzaakt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, wat hier ook van zij, thans gesteld noch gebleken is dat Agro World voor deze lasten is aangesproken, zodat Agro World geen opeisbare vordering jegens Transvado heeft (vgl gerechtshof ’s-Gravenhage in haar arrest van 28 oktober 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6010). Nu niet is gebleken dat aan de zijde van Agro World sprake is van een opeisbare vordering jegens Transvado, kan het beroep op opschorting op deze grond reeds gelet hierop niet slagen.

4.7

Overigens is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de WKA niet van toepassing is op (de rechtsverhouding tussen) partijen. De definitie van het begrip “aannemer” is in de WKA veel ruimer dan in het gewone spraakgebruik en daardoor is de WKA in veel meer sectoren dan alleen de bouw- en constructiesector van toepassing. Volgens de wettelijke definitie is er aanneming, als de opdrachtnemer (aannemer) zich jegens een ander (de opdrachtgever) verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs. De uitvoering van een vervoersovereenkomst leidt echter niet tot een werk van stoffelijke aard en valt derhalve niet onder aanneming in de zin van de WKA. Gelet hierop is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de WKA in dit geval niet op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is.

4.8

Agro World heeft voorts aan haar beroep op opschorting ten grondslag gelegd dat Transvado niet alle getekende CMR’s aan haar heeft aangeleverd. Hierdoor kan Agro World de door haar voor de verschillende klanten geleverde diensten niet factureren. Omdat een groot aantal CMR’s ontbreekt, is ook een groot deel leeggoed niet verantwoord. De emballage die niet retour gaat, althans die niet aantoonbaar is afgeleverd, wordt door de klanten van Agro World bij Agro World in rekening gebracht, aldus Agro World.

4.9

Transvado stelt daarentegen dat het ondervervoer correct is uitgevoerd. De CMR’s werden altijd direct na het uitvoeren van de ritten afgegeven aan Sabri van Agro World, hetgeen Agro World ook nimmer heeft betwist. Agro World heeft ten tijde van het afgeven of kort na het uitvoeren van de rit ook nooit gezegd dat de CMR’s zouden ontbreken. Transvado stelt een lijst te hebben ontvangen van Agro World met de ontbrekende CMR’s, maar van deze ritten zijn maar enkele door Transvado gereden. Het gaat hier om trailers die zijn afgekoppeld in Emstek en vervolgens door een ander verder werden afgehandeld en gelost. Op het moment van de overgave waren de vrachtbrieven nog bij de lading; deze moesten bij het lossen immers nog worden afgetekend. Daarnaast heeft Agro World eerst in het kader van deze procedure de emballage aan de opschorting ten grondslag gelegd. Transvado heeft wat betreft de emballage echter nooit een zelfstandige positie ingenomen ten opzichte van laad- en losadressen bij de voor Agro World gereden ritten. Transvado herkent zich niet in het door Agro World gepretendeerde negatieve emballagesaldo.

4.10

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorshands onvoldoende is gebleken dat sprake is van een dusdanige tekortkoming in de nakoming door Transvado jegens Agro World dat de bodemrechter zal oordelen dat algehele opschorting van de betalingsverplichting gerechtvaardigd is. De voorzieningenrechter acht hierbij allereerst van belang dat thans niet is gebleken dat Agro World tijdig en adequaat bij Transvado heeft geklaagd over het ontbreken van de CMR’s en in het verlengde daarvan het door Agro World gestelde negatieve emballagesaldo. Voorts acht de voorzieningenrechter van belang dat thans niet kan worden vastgesteld wie welke verantwoordelijkheid had ten aanzien van de CMR’s en de emballage. Ook heeft Agro World nagelaten exact aan te geven welke CMR’s van de door Transvado uitgevoerde ritten thans nog ontbreken.

Wel zijn er naar het oordeel van de voorzieningenrechter indicaties dat Transvado mogelijk te kort is geschoten en dat Agro World schade lijdt, maar deze rechtvaardigen naar het oordeel van de voorzieningenrechter hoogstens een partiële opschorting van de betalingsverplichtingen door Agro World.

4.11

Gelet op het vorenstaande kan worden aangenomen dat de bodemrechter zal oordelen dat Agro World in ieder geval een groot deel van het factuurbedrag zal dienen te voldoen. Tegen die achtergrond ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de vordering van Transvado ten dele bij wijze van voorschot toe te wijzen. Gelet op de magere onderbouwing van de verweren door Agro World, acht de voorzieningenrechter het redelijk om Agro World te veroordelen tot voldoening van een voorschot op de betaling van de factuurbedragen van € 125.000,00.

4.12

Transvado maakt aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ad € 2.270,36. Transvado heeft echter niet gesteld dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Deze vordering is dan ook niet toewijsbaar.

4.13

Agro World zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt Agro World bij wijze van voorschot tot betaling aan Transvado van € 125.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

II. Veroordeelt Agro World in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Transvado begroot op € 3.917,52 aan verschotten en € 816,00 aan salaris van de advocaat;

III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 september 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.