Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:5362

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-08-2014
Datum publicatie
08-10-2014
Zaaknummer
C/08/158102 / KG ZA 14-237
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot teruggave van textielprinter in kort geding toegewezen. Verstek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/158102 / KG ZA 14-237

datum vonnis: 29 augustus 2014 (sr)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ColGraphix B.V.,

gevestigd te Goor,

eiseres,

verder te noemen ColGraphix,

advocaat: mr. D.P. Kant te Goor,

tegen

de vennootschap naar Duits recht

[gedaagde],

gevestigd te [woonplaats], Duitsland,

gedaagde,

verder te noemen [gedaagde],

niet verschenen.

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 3 producties,

 • -

  de brief van mr. S.W. van Dijk van 1 augustus 2014,

 • -

  de brief van mr. Kant van 14 augustus 2014 met de originele dagvaarding en de betekeningsstukken,

 • -

  de brief van mr. S.W. van Dijk van 15 augustus 2014,

 • -

  de mondelinge behandeling op 19 augustus 2014.

1.2

Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1

ColGraphix is eigenaar van een textielprintinstallatie, een Mimaki JV5 320DS (verder te noemen de printer).

2.2

Op 1 juni 2011 hebben ColGraphix en [gedaagde] een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de printer.

De printer werd voor € 80.000,00 exclusief BTW aan [gedaagde] verkocht. [gedaagde] diende deze koopsom in 42 opeenvolgende maandelijkse termijnen ad € 2.135,00 te betalen op de vijftiende van iedere maand, waarbij de eerste termijn diende te worden voldaan in de maand volgend op de maand waarin de printer door ColGraphix aan [gedaagde] werd geleverd. De printer bleef eigendom van ColGraphix totdat de laatste termijn van de door [gedaagde] verschuldigde koopsom aan ColGraphix was voldaan.

2.3

[gedaagde] heeft de termijnen per 15 maart 2014, 15 april 2014 en 15 mei 2014 niet aan ColGraphix voldaan. Bij brief van 23 mei 2014 is [gedaagde] gesommeerd om deze achterstallige termijnen uiterlijk op 30 mei 2014 te voldoen.

2.4

Na voornoemde sommatie heeft ColGraphix geen betalingen meer ontvangen van [gedaagde]. Bij brief van 22 juni 2014 heeft ColGraphix de overeenkomst met [gedaagde] ontbonden.

3 De vordering

3.1

ColGraphix vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren, [gedaagde] te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de printer, zich bevindend in de bedrijfsruimte van [gedaagde] aan de [woonplaats] in Duitsland

- terug te geven aan ColGraphix door middel van het overhandigen van de printer op de originele pallet in de bedrijfsruimte van ColGraphix aan de Klavermaten 7 te Goor, althans

- [gedaagde] te bevelen om ColGraphix in de gelegenheid te stellen de printer in voornoemde bedrijfsruimte van [gedaagde] te demonteren en deze vervolgens daaruit mee te nemen op de originele pallet, onder het ter beschikking stellen van een heftruck, waarbij ColGraphix zich zo nodig de toegang kan verschaffen tot die bedrijfsruimte met de hulp van de sterke arm van politie en justitie.

Tevens vordert ColGraphix veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.2

ColGraphix stelt daartoe -kort gezegd- dat zij haar eigendomsrecht op de printer opeist van [gedaagde] en dat [gedaagde] verplicht is dat eigendomsrecht te respecteren. [gedaagde] heeft geen titel om de printer onder zich te hebben.

3.3

[gedaagde] is niet ter zitting verschenen.

4 De beoordeling

Bevoegdheid rechtbank

4.1

De bevoegdheid van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo dient te worden beoordeeld aan de hand van de bevoegdheidsregels van de EG-verordening 44/2001, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna de EEX-Verordening). Het onderhavige geschil valt immers materieel, formeel en temporeel onder het toepassingsgebied van de EEX-Verordening.

4.2

Artikel 23 van de EEX-Verordening bepaalt dat een gerecht van een lidstaat bevoegd is wanneer partijen, van wie er tenminste één woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, dat gerecht hebben aangewezen voor de kennisname van geschillen die naar aanleiding van de desbetreffende rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan. ColGraphix en [gedaagde] zijn in artikel 9 van de koopovereenkomst van 1 juni 2011 overeengekomen dat alle geschillen tussen hen die voortvloeien uit deze overeenkomst de rechtbank te Almelo de bevoegde rechter is. Daarom is de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Toepasselijk recht

4.3

Nederland en Duitsland zijn beide partij bij het op 11 april 1980 te Wenen gesloten Verdrag der Verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (hierna: het Weens Koopverdrag). Voorts gaat het in de onderhavige zaak om een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak die niet van het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Daarom gelden voor deze koopovereenkomst de bepalingen van dit verdrag, voor zover daarvan niet door partijen is afgeweken. Dat is niet gesteld of gebleken.

4.4

Voor zover zich bij de beoordeling vragen voordoen die niet uitdrukkelijk in het Weens Koopverdrag zijn geregeld, dienen deze ingevolge artikel 7 lid 2 van dit verdrag te worden beantwoord volgens het krachtens de regels van internationaal privaatrecht toepasselijke recht. In het onderhavige geval dienen die vragen te worden beantwoord aan de hand van de EG-verordening 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (hierna: Rome I). Ingevolge artikel 3 lid 1 van Rome I wordt een overeenkomst beheerst door het rechts dat partijen hebben gekozen. Op grond van artikel 8 van de koopovereenkomst van 1 juni 2011 hebben ColGraphix en [gedaagde] een rechtskeuze gemaakt voor de toepassing van Nederlands recht, met de toevoeging dat Duits recht van toepassing is op hetgeen is omschreven in artikel 4 van de koopovereenkomst voor zover dat voor ColGraphix gunstiger is. Nu dat laatste gesteld noch gebleken is, wordt de koopovereenkomst beheerst door Nederlands recht.

Betekening

4.5

Aangezien [gedaagde] in Duitsland is gevestigd, is de EG-verordening 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna: de betekeningsverordening) van toepassing. Op grond van de betekeningsverordening dient betekening plaats te vinden via verzending van de dagvaarding aan de door Duitsland aangewezen ontvangende instantie. Wanneer alle formele handelingen met betrekking tot de betekening zijn verricht, dient de ontvangende instantie ingevolge artikel 10 van de betekeningsverordening een certificaat van betekening op te stellen en aan de verzendende instantie te zenden. Onderhavige zaak zou aanvankelijk worden behandeld ter zitting van 5 augustus 2014. Gelet op de door ColGraphix overgelegde stukken, is aannemelijk geworden dat de betekening voor die zitting overeenkomstig de voorschriften van de betekeningsverordening heeft plaatsgevonden en het exploot [gedaagde] daadwerkelijk en tijdig heeft bereikt. Vervolgens is de zittingsdatum op verzoek van partijen verplaatst naar 19 augustus 2014. Mr S.W. van Dijk heeft dit op 1 augustus 2014 schriftelijk bevestigd aan de rechtbank. Op 15 augustus 2014 heeft mr. S.W. van Dijk aan de rechtbank bericht niet langer op te treden voor [gedaagde].

Gelet op de brief van mr. S.W. van Dijk van 1 augustus 2014 en de toelichting van ColGraphix ter zitting dat partijen nog tot vlak voor de zittingsdatum van 19 augustus 2014 hebben geprobeerd tot een regeling te komen, is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] op de hoogte was van de zittingsdatum van 19 augustus 2014. Nu [gedaagde] niet is verschenen, verleent de voorzieningenrechter verstek tegen haar.

Inhoudelijke beoordeling

4.6

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft ColGraphix voldoende aannemelijk gemaakt spoedeisend belang te hebben bij het gevorderde.

4.7

De vorderingen komen de voorzieningenrechter onrechtmatig noch ongegrond voor en kunnen daarom worden toegewezen, behoudens het navolgende.

4.8

[gedaagde] zal worden veroordeeld om de printer terug te bezorgen op het kantoor van ColGraphix te Goor. De voorzieningenrechter zal hierbij aan [gedaagde] een termijn van twee dagen na betekening van dit vonnis gunnen. De (min of meer subsidiaire) vordering om ColGraphix in de gelegenheid te stellen om de printer in de bedrijfsruimte van [gedaagde] te demonteren en deze vervolgens daaruit mee te nemen, behoeft derhalve geen bespreking meer.

4.9

De gevorderde uitvoerbaar verklaring op de minuut en op alle dagen en uren zal worden afgewezen, nu ColGraphix, voor wie terstond na deze uitspraak een grosse beschikbaar zal zijn, daarbij geen belang heeft.

4.10

ColGraphix heeft de wettelijke rente over de (na)kosten gevorderd indien deze niet binnen veertien na dit vonnis zijn voldaan. De voorzieningenrechter zal de wettelijke rente toewijzen indien deze niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan.

4.11

[gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt [gedaagde] om binnen twee dagen na dagtekening van dit vonnis de textielprinter van het merk en type Mimaki JV5 320DS, zich bevindend in de bedrijfsruimte van [gedaagde] aan de [woonplaats], Duitsland aan ColGraphix terug te geven door middel van het overhandigen van die printer op de originele pallet in de bedrijfsruimte van ColGraphix aan de Klavermaten 7 te Goor;

II. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, met bepaling dat indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald, [gedaagde] daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening. De kosten aan de zijde van ColGraphix worden begroot op € 685,52 aan verschotten en € 527,00 aan salaris van de advocaat;

III. Veroordeelt [gedaagde] in de nakosten van deze procedure ten bedrage van respectievelijk € 131,00 zonder betekening en € 199,00 in geval van betekening, indien en voor zover gedaagde niet binnen een termijn van veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan, met bepaling dat indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald, gedaagde daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening;

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.