Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:4818

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
12-09-2014
Datum publicatie
17-09-2014
Zaaknummer
C/08/161179 / KG ZA 14-301
Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbestedingsrecht. De vorderingen zijn gebaseerd op de stelling, dat gunning aan Centric jegens Pink Roccade onrechtmatig zou zijn, omdat de gemeente aan Pink Roccade op twaalf gunningswensen niet de juiste puntenscore heeft toegekend. De gemeente is daardoor ten onrechte afgeweken van de door haar aan de inschrijvers kenbaar gemaakte beoordelings- en gunningssystematiek. Pink Roccade heeft de door haar gestelde schendingen van het aanbestedingsrecht niet aannemelijk gemaakt, zodat haar vorderingen worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2014/197
Module Aanbesteding 2015/804
Module Aanbesteding 2015/760
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/161179 / KG ZA 14-301

Vonnis in kort geding van 12 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PINK ROCCADE LOCAL GOVERNMENT,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

advocaten: mrs. T. Burgers en C. Corsten te Haarlem,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE DEVENTER,

zetelend te Deventer,

gedaagde,

advocaat: mr. K.A.M. van Kampen te ‘s-Hertogenbosch.

en waarin heeft gevorderd als partij tussen te mogen komen, subsidiair zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagden in de hoofdzaak (de gemeente):

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CENTRIC NETHERLANDS B.V.

eiseres in het incident,

advocaat: mr. P.F.C. Heemskerk te Utrecht.

Partijen zullen hierna Pink Roccade, de gemeente en Centric genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de aanvullende producties aan de zijde van Pink Roccade

 • -

  de incidentele conclusie tot tussenkomst c.q. voeging van Centric

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Pink Roccade

 • -

  de pleitnota van de gemeente.

 • -

  de pleitnota van Centric.

1.2.

Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

Op 27 mei 2014 heeft de gemeente de aanbesteding voor de applicaties voor het Sociaal Domein (hierna ook: het bestek) aangekondigd. Het betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.2.

Inschrijvers kunnen punten verdienen en de inschrijver die de meeste punten verdient komt voor gunning in aanmerking. De punten zijn verdeeld over een aantal gunningscriteria (wensen) die worden toegekend volgens de in het bestek geformuleerde systematiek, een en ander zoals nader omschreven in het bestek.

2.3.

Voor het onderdeel Prijs dienden twee offertes te worden ingediend, een op basis van een lokale installatie en één op basis van een Saas (Software-as-a-service) oplossing. Eén van de wensen heeft betrekking op de performance van de applicatie.

2.4.

Er zijn nota’s van inlichtingen gepubliceerd. Pink Roccade en Centric hebben (tijdig) ingeschreven op het werk. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2014.

2.5.

De gemeente heeft Pink Roccade bericht dat zij niet de economisch meest voordelige inschrijving is. Centric heeft de meeste punten behaald en derhalve de economisch meest voordelige inschrijving gedaan. De gemeente is voornemens de opdracht (voorlopig) aan Centric te gunnen.

2.6.

Naar aanleiding van de afwijzingsbrief heeft er tussen Pink Roccade en de gemeente een evaluatiegesprek plaatsgevonden.

3 De beoordeling

in het incident

3.1.

Centric heeft primair gevorderd om te mogen tussenkomen en subsidiair om zich te mogen voegen aan de zijde van de gemeenten. Pink Roccade en de gemeente hebben zich niet verweerd tegen de vordering.

3.2.

De voorzieningenrechter wijst de vordering van Centric om als tussenkomende partij in het geding te komen af, nu zij met haar vorderingen niet meer beoogt dan afwijzing van de vordering in de hoofdzaak.

3.3.

De vordering om zich te mogen voegen aan de zijde van de gemeente wordt toegewezen, nu Centric aannemelijk heeft gemaakt dat zij voldoende belang heeft bij voeging. Een mogelijke beslissing ten nadele van de gemeente dreigt tot gevolg te hebben dat de rechten of de rechtspositie van Centric worden benadeeld aangezien Centric de inschrijver is aan wie de onderhavige opdracht is gegund. Centric heeft dan ook een eigen belang bij afwijzing van de vorderingen van Pink Roccade.

3.4.

De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om de in het incident gevallen kosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

in de hoofdzaak

3.5.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering.

3.6. Pink Roccade vordert, in de kern samengevat, om de gemeente te veroordelen de opdracht niet aan Centric, maar aan Pink Roccade te gunnen.

3.7.

De vorderingen zijn gebaseerd op de stelling, dat gunning aan Centric jegens

Pink Roccade onrechtmatig zou zijn, omdat de gemeente aan Pink Roccade op twaalf gunningswensen niet de juiste puntenscore heeft toegekend. De gemeente is daardoor ten onrechte afgeweken van de door haar aan de inschrijvers kenbaar gemaakte beoordelings- en gunningssystematiek.

3.8.

De gemeente is bij een aantal gunningswensen getreden buiten de door haar aangegeven beoordelingskaders. Op bepaalde wensen is de score van Pink Roccade onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende gemotiveerd. Pink Roccade heeft die stelling onderbouwd aan de hand van twaalf in de dagvaarding sub 21 onder a tot en met l opgesomde en toegelichte voorbeelden.

3.9.

Verder stelt Pink Roccade dat de gemeente in strijd met de aanbestedingsdocumentatie de van de inschrijvers gevraagde Proof of Concept van de te ontwikkelen software niet heeft getoetst op performance. De gemeente heeft de performance niet beoordeeld, maar beide inschrijvers op dit onderdeel een gelijk aantal punten toegekend.

3.10.

Als de gemeente de performance wel had beoordeeld hadden beide inschrijvers op dit punt verschillende resultaten kunnen behalen. Pink Roccade had daardoor haar totale puntenscore kunnen verbeteren. Die mogelijkheid is nu ten onrechte aan Pink Roccade onthouden.

3.11.

De gemeente en Centric hebben deze stellingen van Pink Roccade gemotiveerd betwist. Hun standpunten dienaangaande kunnen worden samengevat als volgt.

3.12.

Pink Roccade baseert haar bezwaar tegen de door de gemeente toegepaste beoordelingssystematiek op de onjuiste veronderstelling dat, wanneer een inschrijver voldoet aan een vooraf kenbaar gemaakte wens, de maximale score van 10 punten moet worden toegekend. De door de gemeente kenbaar gemaakte beoordelingssystematiek is echter anders.

3.13.

In het systeem wordt onderscheid gemaakt tussen gunningswensen, waarop in de beantwoording geen toelichting hoeft te worden gegeven en wensen, waarbij dat wèl het geval is. Als het gaat om een wens waarop een toelichting moet worden gegeven wordt voor het antwoord een score toegekend van 0, 3, 5, 8 of 10 punten. Die score is onder meer afhankelijk van de antwoorden die één of meer andere inschrijvers op de desbetreffende vraag hebben gegeven en wordt daarnaast mede bepaald door de relevantie van het gegeven antwoord.

3.14.

Slechts in de gevallen waarin een inschrijver, mede gezien de antwoorden van de andere inschrijver(s), “een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord [heeft] gegeven dat volledig is gebaseerd op alle in aanmerking te nemen uitgangspunten” wordt de hoogste score van 10 punten toegekend.

3.15.

De door Pink Roccade gegeven voorbeelden betreffen punten, waarop de beoordelaars geen maximale score hebben toegekend, op grond van vergelijking van de door Pink Roccade bij elke wens gegeven toelichting met de door de andere inschrijver (Centric) verstrekte informatie.

3.16.

De stellingen van Pink Roccade met betrekking tot de performance van de Proof of Concept treffen ook geen doel. Anders dan Pink Roccade stelt heeft de gemeente in de beoordeling van de door beide inschrijvers ingediende PoC’s ook de performance daarvan getoetst, overeenkomstig hetgeen op dat punt in de aanbestedingsinformatie was vermeld.

3.17.

De voorzieningenrechter beoordeelt de hiervoor weergegeven stellingen en verweren als volgt.

3.18.

Pink Roccade heeft de betwisting door de gemeente en door Centric van de door

Pink Roccade aan haar vorderingen ten grondslag gelegde feiten niet weerlegd. Met name heeft Pink Roccade de toelichtingen van de gemeente en van Centric op het door de gemeente toegepaste en tevoren bekend gemaakte beoordelingssysteem niet gemotiveerd bestreden.

3.19.

Pink Roccade heeft bij repliek ter terechtzitting niet, althans niet gemotiveerd, ontkend dat volgens dat systeem alleen in de gevallen, waarin een inschrijver, mede gezien de antwoorden van de andere inschrijver(s), “een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord [heeft] gegeven dat volledig is gebaseerd op alle in aanmerking te nemen uitgangspunten” de hoogste score van 10 punten kon worden toegekend. De gemeente mocht dus, na beoordeling van de gegeven antwoorden, in de door partijen genoemde gevallen afzien van toekenning van een maximale puntenscore.

3.20.

Evenmin heeft Pink Roccade behoorlijk onderbouwd dat de gemeente met betrekking tot de PoC’s anders heeft gehandeld dan de gemeente heeft gesteld, en dat de gemeente daarbij is afgeweken van de door haar aan de inschrijvers verstrekte aanbestedingsinformatie.

3.21.

Zijdens de gemeente is ter zitting betoogd dat zij beide PoC’s heeft bekeken en inhoudelijk beoordeeld, en dat daarbij geen merkbaar verschil bleek te bestaan tussen de performance (bijvoorbeeld voor wat betreft de snelheid van schermwisselingen) van de ene ten opzichte van de andere.

3.22.

Ook heeft Pink Roccade niet inzichtelijk gemaakt waarom een eventueel waarneembaar verschil qua performance tussen de getoonde PoC’s in de digitale omgeving, waarop zij werden gedemonstreerd, enige relevantie zou hebben voor de te verwachten prestaties van het ingevolge de te verstrekken opdracht te bouwen eindproduct onder operationele omstandigheden.

3.23.

Mede daarom kan de voorzieningenrechter niet aannemen dat Pink Roccade - in strijd met het aanbestedingsrecht - nadeel heeft ondervonden doordat de gemeente aan beide inschrijvers een gelijk aantal punten heeft toegekend voor de performance van hun PoC’s .

3.24.

Volledigheidshalve overweegt de voorzieningenrechter nog, dat de door

Pink Roccade gedane suggestie dat de gemeente, met de bedoeling om Pink Roccade te benadelen, heeft afgezien van de keus van een systeem op basis van Saas in plaats van een lokaal systeem, in het geheel niet heeft onderbouwd, zodat daarop verder niet hoeft te worden ingegaan.

3.25.

Omdat Pink Roccade de door haar gestelde schendingen van het aanbestedingsrecht dus niet aannemelijk heeft gemaakt moeten haar vorderingen worden afgewezen.

3.26. Pink Roccade zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente en aan de zijde van Centric worden voor ieder afzonderlijk begroot op:

- vast recht € 608,00

- salaris advocaat € 816,00 +

Totaal € 1.424,00.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident

I. Staat Centric toe zich te voegen aan de zijde van de gemeente,

II. Compenseert de kosten in het incident, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten

draagt,

III. Wijst af het meer of anders gevorderde,

in de hoofdzaak

IV. Wijst de vorderingen van Pink Roccade af,

V. Veroordeelt Pink Roccade in de proceskosten van de gemeente, tot op heden

begroot op € 1.424,00,

VI. Veroordeelt Pink Roccade in de proceskosten van Centric, tot op heden begroot

op € 1.424,00,

VII. Verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij

voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken op

12 september 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.