Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:4353

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
25-07-2014
Datum publicatie
18-08-2014
Zaaknummer
C/08/159793 KG RK 14-2571
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking. Geen gemotiveerd verzoek. Afdoening buiten zitting. Niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK OVERIJSSEL

Wrakingskamer

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rekestnummer: C/08/159793 KG RK 14-2571

Beslissing van 25 juli 2014

in de zaak van

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker tot wraking,

strekkende tot wraking van

“- “de kantonrechter” die ter voorwaardelijk openbare zitting van donderdag 17 juli 2014 vanaf 12.00 uur bovenvermelde ‘kanton-Mulder’zaak (mede) (voor)behandeld en/of (kennelijk) voornemens is die zaak geheel of gedeeltelijk verder (mede) te behandelen al dan niet tot en met een schriftelijk tussenvonnis en/of het schriftelijke eindvonnis;

- alle andere soorten (kanton)rechters die die zaak in incidentele en/of structurele, feitelijke en/of fictieve, verbale en/of nonverbale, (mede)behandeling hebben (genomen), ongeacht de aard, wijze, duur, intensiteit en GPS-locatie(s) van die (mede)behandeling en daartoe/-bij gebezigde communicatiehulpmiddelen;

- (de heer) [contactpersoon], “contactpersoon” Teevens “De griffier”, die het in sub 1.1. gerefereerde gerechtsgedingstuk niet expliciet i.o.v./namens een of meerdere van de hiervoor genoemde gewraakte anonieme rechter(s) heeft geproduceerd, zodat ook hij/zij tot de bedoelde duurzaam te verschonen ambtenaren behoort;

- alle andere soorten (de) en/of (De) griffiers, die die kantonzaak in (mede)behandeling hebben, hebben genomen en/of hebben gehad en/of voornemens zijn te hebben, en dus tot de sub 2.1. van het verzoekschrift bedoelde, te verschonen ambtenaren behoren;

- alle andere soorten ambtenaren, in of buiten het voorgerecht Overijssel, die die kantonzaak in (mede)behandeling hebben, hebben genomen en/of hebben gehad en/of voornemens zijn te hebben, en dus tot de sub 2.1. van het verzoekschrift bedoelde, te verschonen ambtenaren behoren;

- alle soorten ambtenaren, die fictief en/of feitelijk weigeren het sub 2.1. bedoelde verschoningsverzoek te (mede)behandelen 2,0naadloos voorafgaand aan de (mede)behandeling van onderhavig wrakingsverzoek.

1 De procedure

1.1.

Op 17 juli 2014 heeft verzoeker het verzoek tot wraking gedaan van de hiervoor genoemde gerechtsambtenaren en rechters die al dan niet zijn betrokken bij de behandeling van de zaak die is geregistreerd onder nummer 2952334 WM VERZ 14-622 tegen verzoeker als degene aan wie de sanctie in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften is opgelegd.

1.2.

De wrakingskamer heeft, gelet op het navolgende, afgezien van een mondelinge behandeling.

2 De feiten

2.1.

In voormelde zaak heeft op 17 juli 2014 om 12.00 uur een openbare terechtzitting plaatsgevonden, alwaar mr. E. Venekatte zitting had. De zittingslocatie was Enschede.

3 Het wrakingsverzoek

3.1.

Verzoeker heeft de volgende grieven aan zijn verzoek ten grondslag gelegd.

2.3.1. Een of meerderen van de gewraakte, dus te verschonen ambtenaren heeft/hebben (on)voorwaardelijk opzettelijk fictief geweigerd te voldoen aan het spoedverzochte in het sub 1.1. bedoelde ingediende kantonzaakgedingstuk en evenmin anderszins onverwijld daaromtrent schriftelijk aan ondergetekende bekend heeft gemaakt.

2.3.2.

Als (rechts)gevolgen van de sub 2.3.1. vermelde feiten en omstandigheden is primair ondergetekende en subsidiair een door hem desnodig in te schakelen, door de Kroon voor het leven goedgekeurde advocaat, onacceptabel geschaad in zijn verdedigings- en daarmee samenhangende belangen.

2.3.3.

Nu hem elke (inter)nationaal universeel gerechtvaardigde deugdelijke transparante schriftelijke verklaring voor het sub 2.3.1. bedoelde civiel-, bestuursders- en strafrechtelijk onrechtmatig en onbehoorlijk, individueel en/of collectief, ambtelijk handelen is onthouden, en er ter evident-gezond-verstand-zake sprake was en is van zowel objectieve als subjectieve partijdigheid ten nadele, koste en schade van ondergetekende c.s. en ten idem persoonlijke en beroepsvoordele van de betreffende, jegens ondergetekende opzettelijk anoniem gehouden, CVOM-, CJIB- en de te verschonen en gewraakte ambtenaren, rest ondergetekende in dit geding evident geen ander normaal geworden rechtsmiddel dan onderhavige verschoning en wraking te verzoeken.

2.3.4.

enz, enz. belastend voor geadresseerden.

4 De beoordeling

4.1.

Wraking van (een) gerechtsambtena(a)r(en) is niet mogelijk. Wraking is enkel mogelijk wanneer de rechterlijke onpartijdigheid in het geding is. Voor zover het verzoek is gericht tegen (een) gerechtsambtena(a)r(en) dient verzoeker daarin dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4.2.

Een rechter kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Uitgangspunt daarbij is dat de rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet, die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een partij bij een geding een vooringenomenheid koestert. De vrees dat dit het geval zal zijn, dient objectief gerechtvaardigd te zijn. Dat betekent dat sprake moet zijn van concrete feiten en omstandigheden waaruit objectief de vrees voor partijdigheid van de rechter kan worden afgeleid.

Daarnaast kan er onder omstandigheden reden zijn voor wraking, indien - geheel afgezien van de persoonlijke opstelling van de rechter in de hoofdzaak - de bij een partij bestaande vrees voor partijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden gehouden met uiterlijke schijn.

4.3.

Het onderhavige verzoek bevat geen concrete feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de behandelend kantonrechter vooringenomen was tegen verzoeker of objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor bestond. Uit de omstandigheid dat (nog) niet is voldaan aan (alle) door verzoeker bij brief van 7 juli 2014 gedane verzoeken, kan de wrakingskamer geen vooringenomenheid afleiden. Omdat een motivering ontbreekt, die aan de minimaal daaraan te stellen eisen voldoet, dient verzoeker in zijn verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard en kan een mondelinge behandeling van het verzoek daarom achterwege blijven.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking.

Deze beslissing is gegeven door mrs. J.A.O.M. van Aerde, W.K.F. Hangelbroek en T.R. Hidma, in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.H. Krol en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2014.

de griffier de voorzitter