Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:3555

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-07-2014
Datum publicatie
01-07-2014
Zaaknummer
AWB 14/1153
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Schorsing projectbesluit en verleende bouwvergunning voor het bouwen van een kunstwerk (het insecthuis) totdat meervoudige kamer van deze rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 14/1153

uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker 1],

[verzoeker 2] en [verzoeker 3],

[verzoeker 4] en [verzoeker 5],

[verzoeker 6] en [verzoeker 7],

[verzoeker 8] en [verzoeker 9],

[verzoeker 10] en [verzoeker 11],

de heer en mevrouw [verzoeker 12 en 13], en

[verzoeker 14],

verzoekers,

(gemachtigde: mr. ing. J. S. Haakmeester),

en

het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

verweerder.

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen:

[derde belanghebbende], te [woonplaats],

(gemachtigde: mr. B. Oudenaarden).

Procesverloop

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft verweerder een projectbesluit genomen voor het bouwen van een kunstwerk met daarin een woonhuis op het perceel [adres 1] te [plaats] en aan de derde-partij hiervoor een bouwvergunning verleend.

Verzoekers hebben hiertegen beroep ingesteld. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 juni 2014. Van verzoekers zijn [verzoeker 4], [verzoeker 5], [verzoeker 7], [verzoeker 8], [verzoeker 9], [verzoeker 10], [verzoeker 11] en [naam] verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. E.P. Stekelenburg en P.A.J de Wit.

De derde-partij is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1.

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2.

Verweerder heeft op 30 september 2010 een aanvraag om bouwvergunning ontvangen van de derde-partij voor de bouw van een kunstwerk met daarin een woonhuis (hierna: het insecthuis). Omdat het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2006, partiële herziening inhoudsmaat woningen” heeft verweerder het verzoek om bouwvergunning tevens aangemerkt als een aanvraag voor het nemen van een projectbesluit. Ten behoeve van het projectbesluit heeft IMOSS Bureau voor Stedebouw B.V. op verzoek van verweerder een stedenbouwkundige onderbouwing voor het te nemen projectbesluit verzorgd.

De welstandscommissie ‘Het Oversticht’ heeft op 17 januari 2011 geconstateerd dat het ingediende plan niet voldoet aan het gebiedsgerichte welstandsbeleid en de algemene welstandscriteria, op grond waarvan geconcludeerd is dat het ontwerp in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

Het ontwerpprojectbesluit heeft vanaf 28 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Verzoekers, behoudens [verzoeker 12 en 13], hebben een zienswijze ingediend.

Op 17 februari 2014 heeft InterConcept Advies & Uitvoering een ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit uitgebracht.

Vervolgens heeft verweerder het projectbesluit genomen en de gevraagde bouwvergunning verleend. Aan deze besluiten is de voorwaarde verbonden dat het verboden is om het insecthuis als woonhuis te gebruiken voordat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘[plaats], [adres 2]’ rechtskracht heeft gekregen.

Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de bestaande woonbebouwing op het perceel [adres 2] in [plaats] een verblijfsrecreatieve functie te geven, waarbij in de bestaande bebouwing een groepsaccommodatie wordt gerealiseerd. Gelijk met deze functiewijziging wordt de woonbestemming op het erf aan de [adres 2] verplaatst ten behoeve van de bouw van het insecthuis op het perceel [adres 1].

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 3 april 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

3.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Naar voorlopig oordeel kan niet worden gesteld dat geen één van de verzoekers als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dit betekent dat het beroep op de rechtbank vooralsnog ontvankelijk wordt geacht.

Aan zowel het bestreden projectbesluit als de bestreden bouwvergunning heeft verweerder de voorwaarde verbonden dat het is verboden om het bouwwerk als woonhuis te gebruiken voordat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “[plaats], [adres 2]” rechtskracht heeft gekregen.

Zoals hierboven is weergegeven heeft het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 3 april 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat 20 zienswijzen zijn ingediend tegen dit ontwerp-bestemmingsplan, niet alleen door verzoekers maar ook door anderen. De verwachting is dat het plan aan de gemeenteraad in een vergadering van september of oktober 2014 voorgelegd wordt.

Gelet echter op de (politieke) geschiedenis die aan het projectbesluit en de verleende bouwvergunning vooraf gegaan is, en het feit dat de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 deze besluiten genomen zijn, als gevolg waarvan veel raadsleden niet meer teruggekomen zijn in de gemeenteraad, is met geen enkele zekerheid te stellen of het bestemmingsplan “[plaats], [adres 2]” vastgesteld zal worden.

Indien de gemeenteraad dit plan niet vaststelt, kan de derde-partij nimmer wonen in het insecthuis.

Indien de gemeenteraad van Tubbergen het bestemmingsplan wel vaststelt, treedt dit in werking, tenzij binnen zes weken een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS).

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat een dergelijke voorlopige voorziening zal worden gevraagd.

Gelet op deze onduidelijkheid, alsmede gelet op het beroep dat door partijen is gedaan op diverse stukken, zoals de Omgevingsverordening, de Structuurvisie en het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK), is de voorzieningenrechter van oordeel dat de bodemprocedures verwezen dienen te worden naar de meervoudige kamer van deze rechtbank, die de zaken op 29 september 2014 of 28 oktober 2014 zal behandelen.

De derde-partij heeft aangegeven dat hij op korte termijn wil starten met de bouw van het insecthuis. Gelet op de grootte van dit insecthuis en ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen, alsmede de (politieke) onduidelijkheid omtrent het hierboven genoemde bestemmingsplan ziet de voorzieningenrechter aanleiding om het verzoek om een voorlopige voorziening toe te wijzen en het projectbesluit en de verleende bouwvergunning te schorsen totdat de meervoudige kamer van deze rechtbank uitspraak heeft gedaan op de beroepen.

4.

Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, bepaalt de voorzieningenrechter dat verweerder aan verzoekers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

5.

De voorzieningenrechter veroordeelt verweerder in de door verzoekers gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 974,00 (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 487,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- schorst de bestreden besluiten tot de uitspraak op de beroepen;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 165,00 aan verzoekers te vergoeden;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekers tot een bedrag van

€ 974,00.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van Y. van der Zaan-van Arnhem, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.