Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:3549

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-06-2014
Datum publicatie
01-07-2014
Zaaknummer
3117990 EJ VERZ 14-223
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Werkgever heeft twee jaar geprobeerd

werknemer tegemoet te komen door binnen de organisatie een geschikte werkplek te vinden, maar hierin, voornamelijk door de opstelling en handelswijze van de werknemer, niet in geslaagd. Vertrouwen is derhalve ernstig geschonden hetgeen ontbinding rechtvaardigt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/456
AR-Updates.nl 2014-0576
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 3117990 EJ VERZ 14-223

Beschikking van de kantonrechter van 30 juni 2014 in de zaak van:

Stichting Tactus Verslavingszorg,

gevestigd en kantoorhoudend te Deventer,

verzoekster,

hierna te noemen: Tactus,

gemachtigde: mevrouw mr. L.J.T. Ouwersloot-Koster

te Deventer,

tegen

[verweerder],

wonend te [woonplaats],

verweerder,

hierna te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. R. de Kamper te Groningen.

1 De procedure

1.1

Op 3 juni 2014 is ter griffie van deze rechtbank ontvangen het verzoekschrift van Tactus strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 BW.

1.2

Namens [verweerder] is een verweerschrift ingediend dat op 18 juni 2014 ter griffie is ontvangen.

1.3

Vooruitlopend op de mondelinge behandeling zijn namens Tactus de aanvullende producties 26 tot en met 29 in het geding gebracht. Die zijn op 19 juni 2014 ter griffie ontvangen.

1.4

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 23 juni 2014. Aanwezig waren Tactus, vertegenwoordigd door de heer [C] (destijds leidinggevende van [verweerder]) bijgestaan door mr. Ouwersloot, en [verweerder], bijgestaan door mr. De Kamper.

1.5

Mr. Ouwersloot heeft gepleit aan de hand van een pleitnota. Van hetgeen verder ter zitting is besproken, is aantekening bijgehouden door de griffier.

1.6

Beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

[verweerder], geboren op [1976], is op 1 april 2007 in dienst getreden van Tactus in de functie van Sociotherapeutisch medewerker. Zijn salaris bedraagt thans € 2.699,-- bruto per maand, exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.

2.2

Tactus is een stichting die zich richt op de gezondheids- en verslavingszorg. Binnen de organisatie van Tactus zijn er vijf circuits waaronder de Sociale Verslavingszorg (SVZ). [verweerder] is werkzaam binnen dat circuit en wel op de vrije inloop te Almelo. Op de vrije inloop kunnen cliënten die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken, altijd voor een praatje, kop koffie of wat rust, binnenlopen. Kenmerkend voor deze cliënten is, dat zij snel prikkelbaar zijn en behoefte hebben aan duidelijke grenzen. Zodra cliënten merken dat een medewerker van de vrije inloop niet op zijn of haar plek zit of onzeker is, raken zij geprikkeld en zoeken grenzen op waardoor conflicten ontstaan. Dit met alle gevolgen van dien. Gelet hierop is iedere werknemer verplicht jaarlijks een agressietraining te volgen en mee te werken aan een intervisie in zijn team.

2.3

[verweerder] heeft sinds zijn indiensttreding op de inloop in Almelo gewerkt. In het - niet ondertekende - formulier Ontwikkelingsafspraken Tactus, opgesteld naar aanleiding van een gesprek op 24 november 2011 (productie 7 bij verzoekschrift) is, op de laatste pagina opgenomen:

"De afgelopen jaren heeft medewerker zich ontwikkelt en een goede progressie laten zien. Zit nu in de periode dat hij 3 tot 5 jaar op de inloop werkt. Gezien de gemaakte ontwikkeling is medewerker klaar voor een volgende stap. Ook de gewerkte tijd op de inloop maakt een volgende stap passend."

2.4

Tijdens genoemd gesprek met [verweerder] is naar voren gekomen dat [verweerder] steeds minder gemotiveerd raakte om binnen SVZ te Almelo werkzaam te zijn, aangezien hij moeite had met de omgang met de (doel)groep aldaar en hij zich daar, na een incident in 2012, niet langer veilig voelde. Partijen hebben toen besproken te onderzoeken hoe de toekomst voor [verweerder] binnen Tactus eruit zou moeten zien.

Dat heeft er toe geleid dat [verweerder] met ingang van 1 december 2012 is geplaatst naar de kliniek in Rekken, ter vervanging van een werkneemster die met zwangerschapsverlof was. Op een mutatieformulier (productie 8 bij verzoekschrift) is één en ander bevestigd.

Na beëindiging van dit verlof heeft [verweerder] vanaf 1 mei 2013 nogmaals tijdelijk in Rekken gewerkt, wederom ter vervanging van een andere werkneemster die met zwangerschapsverlof ging.

Tactus was over het functioneren van [verweerder] in Rekken niet onverdeeld positief en heeft geconcludeerd dat een definitieve overstap voor [verweerder] naar Rekken geen optie was.

2.5

[verweerder] heeft aangegeven niet terug te willen keren naar de inloop in Almelo maar (zie gespreksverslag productie 13 bij verzoekschrift) er geen problemen mee te hebben wanneer hij op de inloop in Enschede zou moeten werken. Om die reden heeft Tactus hem met ingang van februari 2014 naar de inloop in Enschede overgeplaatst. Om dat mogelijk te maken is een andere werknemer overgeplaatst van de inloop in Enschede naar de inloop in Almelo.

2.6

Op 26 februari 2014 (productie 18 bij verzoekschrift) schrijft [verweerder] aan Tactus:

"Ik heb in diezelfde week contact gehad met [M] en ze had op dit moment geen vacatures openstaan. Ik heb haar het verhaal uitgelegd van mijn positie en wat ik zou willen en daarbij jouw naam genoemd als zij meer zou willen weten.

Verder weet ik dat er in Rekken een plek komt, want [I] is zwanger.

Ik heb uiteraard vacatures bijgehouden maar niets waar ik voor in aanmerking kom.

Mijn bevindingen in Enschede zijn; dat het mij enorm veel energie kost en het liefst niet meer kom. Ik voel me erg onrustig, het levert mij spanning en irritatie op.

Ik kom er ook niet uit om voor mezelf is te creëren aan perspectief door geen puf en zin.

Ik had het daarom wel prettig gevonden dat je even was gekomen toen hij hier was maar goed.

Hopelijk ben je zo een beetje op de hoogte."

2.7

Bij e-mail van 3 maart 2014 (productie 19 bij verzoekschrift) heeft mevrouw [N] namens Tactus aan [verweerder] geschreven:

"Beste [verweerder],

Bij deze de belangrijkste punten die wij vanmorgen met elkaar hebben besproken:

- voor [verweerder] valt het werken op de inloop in Almelo een Enschede af. Hij geeft aan niet meer met de SVZ doelgroep te willen werken.

- [verweerder] heeft de afgelopen periode geen acties ondernomen om voor zichzelf weer perspectief te creëren. Hij geeft aan dat het werken op de inloop in Enschede hem zoveel energie kost, dat hij hierin de avonden en de weekenden niet aan toekomt.

- Aangezien duidelijk is dat [verweerder] niet meer bij de SVZ wil werken en wij binnen Tactus geen andere baan voor hem kunnen regelen zijn wij met elkaar overeengekomen dat het dienstverband wordt beëindigd.

- [verweerder] laat uiterlijk aanstaande donderdag weten onder welke voorwaarden hij hiermee akkoord gaat.

[…]."

2.8

Uit het bij verzoekschrift toegevoegde gespreksverslag blijkt dat [verweerder] enige dagen de tijd heeft gekregen om over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na te denken. Blijkens de e-mail van 6 maart 2014 (productie 21 bij verzoekschrift) heeft [verweerder] aangegeven nog geen beslissing te kunnen nemen en om uitstel gevraagd.

2.9

Tijdens een telefoongesprek op 10 maart 2014 heeft [verweerder] Tactus laten weten dat hij weer op de inloop aan de Ripperdastraat in Enschede aan het werk wil.

2.10

Tijdens het gesprek op 19 maart 2014 stelt [verweerder] zich jegens Tactus op het standpunt dat werken op de inloop in Almelo geen probleem is. 'Zijn uitlatingen waren gevoel maar geen feiten', aldus [verweerder] in dat gesprek. [verweerder] wordt daarop wel weer tewerkgesteld, waarbij Tactus [verweerder] wel heeft laten weten dat het vertrouwen zodanig is geschaad dat Tactus naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal streven.

2.11

Sinds begin april 2014 is [verweerder] in afwachting van de stappen om te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, te werk gesteld op de opvang aan de Molenstraat in Enschede. Dat betreft geen inloop, wel dezelfde doelgroep. Op de opengestelde vacature heeft werknemer niet gesolliciteerd. Het onderhavige verzoekschrift was tijdens de openstelling reeds ingediend.

3 Het geschil

3.1

het verzoek

Tactus verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op zo kort mogelijke termijn te ontbinden, onder toekenning van een outplacementvergoeding aan [verweerder] ten bedrage van

€ 1.500,-- exclusief BTW, onder compensatie van kosten.

Het verzoek is gebaseerd op de stelling dat [verweerder] gedurende ruim twee jaar in de gelegenheid is gesteld zich te oriënteren op een andere baan binnen (of buiten) Tactus, dit gelet op zijn gevoelens met betrekking tot de doelgroep waarvoor hij werkt en de inloop alwaar hij werkte. Ondanks al de inspanningen aan de zijde van Tactus, is dat niet gelukt.

[verweerder] heeft een steeds wisselende houding aangenomen over zijn toekomst/mogelijkheden binnen Tactus. Zijn grondhouding, dat hij het heeft gehad met het werken op de inloop, dat hij de doelgroep spuugzat is, van ze walgt en zich bij hen niet veilig voelt, valt niet te rijmen met het later 'terugkomen' op het niet langer kunnen werken op de inloop in Enschede en/of Almelo. Deze (wisselende) houding maakt dat [verweerder] niet langer te handhaven is voor zijn functioneren binnen de SVZ. Vroeg of laat zal een dergelijke houding tot een onveilige situatie op de inloop leiden. Een cliënt tegemoet treden vanuit een gevoel van walging, hoe goed gecamoufleerd ook, zal dan op metacommuncatie niveau gaan zorgen voor problemen. Het gaat hier immers om een doelgroep die zeer gevoelig is voor de subtiele afwijzing van de omgeving. Gelet op dit alles is het vertrouwen dat nodig is voor een verdere vruchtbare samenwerking in de toekomst, aan de arbeidsrelatie komen te ontvallen zodat deze ontbonden dient te worden.

3.2

het verweer

[verweerder] concludeert tot afwijzing van het verzoek, subsidiair, indien tot ontbinding wordt overgegaan daarbij een vergoeding vast te stellen overeenkomstig de kantonrechtersformule met voor de factor c 1,5 punt.

[verweerder] erkent dat hij zich in negatieve zin heeft uitgelaten over de doelgroep waarmee hij werkt en het werken op de inloop in Almelo. Het is voor hem onbegrijpelijk dat verslaafden er zo onverzorgd en versmeerd bij lopen, dat het gewoon stinkt, dat iemand zo wil leven. Dat maakt hem echter niet anders dan de andere hulpverleners die dergelijke gevoelens van walging ook wel kennen. Het door Tactus genoemde veiligheidsrisico dat door zijn houding zou worden gecreëerd, is slechts gebaseerd op de indruk dat hij door die houding niet sterk genoeg in zijn schoenen zou staan. [verweerder] betwist dat.

De verslagen die door Tactus in het geding zijn gebracht, en die betrekking hebben op zijn houding/functioneren, zijn ook niet (allemaal) met hem besproken, ondanks dat in die verslagen verstrekkende conclusies worden getrokken over zijn geschiktheid voor het werk. Dat zijn houding een veilig functioneren op de inloop in de weg zou staan blijkt ook niet uit het feit dat hij al sinds april 2014 zonder problemen werkzaam is op de locatie Molenstraat te Enschede. Hij werkt daar zelfstandig met alcoholisten en heeft al een dienst of 6-7 alleen gedraaid. Er zijn collega’s die hier liever niet alleen een dienst draaien. De indruk die bestaan zou hebben dat hij zich akkoord heeft verklaard met de beëindiging van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst, is niet juist. Hij heeft tijd gekregen zich daarover te beraden en na beraad is hij tot de conclusie gekomen dat hij graag verder wil bij Tactus, reden waarom het verzoek afgewezen dient te worden.

4 De beoordeling

4.1

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met een in de wet neergelegd opzegverbod. Dat is niet het geval.

4.2

Tactus heeft zich maximaal ingespannen om [verweerder], nadat hij had aangeven de energie niet meer te kunne opbrengen om op de inloop in Almelo te werken, elders binnen Tactus een goede werkplek te geven. Tactus heeft [verweerder] de kans gegeven in Rekken, en zelfs een werknemer van de inloop in Enschede overgeplaatst naar Almelo, om hem de gelegenheid te geven zijn werkzaamheden niet op de inloop in Almelo maar op een nieuwe plek, in Enschede te kunnen vervullen.

Gelet op de e-mail van 26 februari 2014 van [verweerder] aan Tactus, heeft Tactus gezien de (ook) daarin door [verweerder] gedane uitlatingen over het werken op de inloop, er vanuit mogen gaan dat dit voor [verweerder] definitief geen optie meer was.

4.3

Dat Tactus er derhalve, nadat [verweerder] daarop is teruggekomen, geen vertrouwen meer in had dat [verweerder] daadwerkelijk goed op de inloop zal kunnen functioneren, is dan ook begrijpelijk en gerechtvaardigd. [verweerder] heeft door zijn houding en handelwijze, waarbij hij Tactus de nodige inspanningen heeft laten verrichten teneinde tot een andere werkplek te komen, het vertrouwen geschonden. Tactus heeft meerdere pogingen ondernomen hem elders te werk te stellen en zelfs een andere werknemer daarvoor overgeplaatst. Het is niet uit te leggen dat een werknemer zijn werkgever eerst tot deze actie beweegt en vervolgens zegt dat er geen belemmeringen zijn om op de oude werkplek, de inloop, zowel in Enschede als in Almelo terug te keren. [verweerder] heeft aldus met vuur gespeeld en het vertrouwen van zijn werkgever ernstig geschonden. De kantonrechter zal om die reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

4.4

Dat [verweerder] zich, op andere plekken dan de inloop in Almelo niet veilig voelt, is niet gebleken. Dat is daarom geen argument de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat veiligheid geen argument is blijkt ook wel uit de omstandigheid dat [verweerder] sinds begin april 2014 feitelijk werkzaamheden verricht aan de Molenstraat en soms daar ook alleen diensten draait. Dat valt niet te begrijpen als dat veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen.

4.5

Nu de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal overgaan, dient de vraag beantwoord te worden of aan [verweerder] een vergoeding dient te worden toegekend. Nu de noodzaak tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen in overwegende mate in de risicosfeer van [verweerder] valt, zal de kantonrechter een beperkte vergoeding toekennen, gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarbij aan de factor c 0,5 punt zal worden toegekend. Dat betekent dat de vergoeding zal worden vastgesteld op, afgerond, € 7.300,-- bruto.

4.6

Tactus zal nu de vergoeding hoger is dan is aangeboden, in de gelegenheid worden gesteld het verzoek in te trekken.

4.7

De kosten zullen worden gecompenseerd in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Indien Tactus het verzoek intrekt zal zij in de kosten worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter stel partijen in kennis van het voornemen de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2014 te ontbinden onder toekenning van een door Tactus aan [verweerder] te betalen vergoeding ten bedrage van € 7.300,-- bruto.

Stelt Tactus in de gelegenheid het verzoek uiterlijk 15 juli 2014 middels een schriftelijke verklaring te richten tot de griffie van de rechtbank Overijssel, locatie Enschede, in te trekken.

Indien Tactus het verzoek niet uiterlijk op 15 juli 2014 intrekt:

Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2014;

Bepaalt dat Tactus aan [verweerder] dient te betalen een vergoeding ten bedrage van € 7.300,-- bruto;

Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Indien Tactus het verzoek uiterlijk op 15 juli 2014 intrekt:

Veroordeelt Tactus in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerder] begroot op € 400,-wegens het salaris van de gemachtigde.

Aldus gegeven de Enschede door mr. E.W. de Groot, kantonrechter, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juni 2014.