Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:2410

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-04-2014
Datum publicatie
07-05-2014
Zaaknummer
2901778 EJ VERZ 14-118
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vanwege bedrijfseconomische redenen heeft Miss Etam een reorganisatie doorgevoerd. Werkneemster is 35 jaar in dienst, de laatste jaren als Store Manager. Vanwege de reorganisatie komen de functies van Store Manager te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de functie van 1e verkoopster. Werkneemster is die functie aangeboden maar dat wordt door haar geweigerd om reden dat het dezelfde functie is maar waaraan een aanmerkelijk lager salaris is verbonden. De kantonrechter betitelt de reorganisatie als een stoelendans. Het verweer van werkneemster wordt gehonoreerd, verzoek afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/290
AR-Updates.nl 2014-0434
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer: 2901778 EJ VERZ 14-118

Beschikking van de kantonrechter d.d. 17 april 2014 in de zaak van:

de besloten vennootschap

Miss Etam B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer

verzoekster

hierna te noemen: Miss Etam

gemachtigde: mr. N.E.W. van Dijkman,

advocaat te Amsterdam

tegen

[verweerster]

wonende te [woonplaats]

verweerster

hierna te noemen: [verweerster]

gemachtigde: mr. A.J.C van Gurp,

advocaat te Hengelo (O)

1 Het verloop van de procedure:

1.1

Bij verzoekschrift dat 17 maart 2014 is ingekomen ter griffie van de rechtbank Overijssel, team kanton en handelsrecht, locatie Enschede, vraagt Miss Etam de arbeidsovereenkomst van partijen tegen de vroegst mogelijke datum te ontbinden. [verweerster] heeft een verweerschrift ingediend. De zaak is op 9 april 2014 mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt.

2 De feiten:

2.1

Miss Etam, Promiss B.V. en Etam Retail Services B.V. zijn dochtervennootschappen van de Etam Groep B.V., hierna te noemen Etam Groep. De Etam Groep heeft in Nederland ongeveer 200 winkels waarin dameskleding wordt verkocht en er zijn ongeveer 2200 werknemers. De Etam Groep is gaan reorganiseren en dat bracht mee dat functies zijn vervallen en nieuwe functies zijn gecreëerd. Over het boekjaar 2011-2012 leed de Etam Groep, een bijzondere bate buiten beschouwing latend, een verlies van 2,8 miljoen Euro. In boekjaar 2012-2013 is ook een verlies geleden dat in de miljoenen loopt. Het aantal werknemers is door de reorganisatie inmiddels verminderd met ongeveer 140.

2.2

Iedere winkel stond tot vóór de reorganisatie onder leiding van een Store Manager, bijgestaan door een Assistent Store Manager. Na de inmiddels afgeronde reorganisatie bestaan de functies Store Manager en Assistent Store Manager niet meer. Nieuw gecreëerde functies zijn Community Manager (voor 2 tot 5 winkels), Senior 1ste Verkoopster en 1ste Verkoopster. De Centrale Ondernemingsraad van de Etam Groep heeft de noodzaak van het reorganiseren op 28 december 2012 erkend. De Centrale Ondernemingsraad heeft een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, waaronder deze:

“Uit de adviesaanvraag blijkt dat de functie van huidige functie van assistent storemanager wordt vervangen door de functie van (senior) eerste verkoopsters. In hoeverre oude en nieuwe functie werkelijk van elkaar verschillen is de COR in eerste instantie niet gebleken. Op 28 december is aan de COR nader toegelicht dat de functie van (senior) eerste verkoopster anders is dan de huidige functie van assistent storemanagers. De toetsing hiervan is gedaan door de externe arbeidsrecht advocaat die door de directie is geconsulteerd.

De bestuurder geeft aan dat de nieuwe rol qua taken en verantwoordelijkheden een zwaardere en meer verantwoordelijke functie is, omdat de community managers minder vaak aanwezig zullen zijn in een filiaal dan de huidige storemanagers.”

2.3

Het functieprofiel van Store Manager vermeldt onder veel meer bij resultaatsgebieden:

Realiseren van het omzetbudget uit de aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve collectie binnen het filiaal.

(…)

Leiding geven aan het team

- Het inwerken opleiden, coachen, begeleiden, stimuleren van (nieuwe) medewerk(st)ers en het gehele team

(…)

Draagt zorg voor een optimaal filiaalbeleid en onderhoud en beheer van het filiaal.

Het functieprofiel van Senior 1ste Verkoopster vermeldt daarover:

Mede bewaken en realiseren van optimale commerciële resultaten in de Community.

Mede leiding geven aan het verkoopteam

- Is mede verantwoordelijk voor een kwalitatief optimale bezetting in het betreffende fysieke verkooppunt door middel van het inwerken, opleiden, coachen, begeleiden, stimuleren en motiveren van het hele team inclusief nieuwe medewerksters.

(…)

Draagt zorg voor een optimaal beeld van het fysiek verkooppunt voor de verschillende merken en het onderhoud en beheer van het fysieke verkooppunt

2.4

[verweerster], geboren op [1954], is op 1 maart 1979 is dienst getreden van Miss Etam en laatstelijk bekleedt zij de functie van Store Manager, tegen een salaris van

€ 2.466,88 bruto per maand te vermeerderen met 8% vakantietoeslag, zulks bij een werkweek van 29,5 uur. In het kader van de reorganisatie is haar functie vervallen en zij kan solliciteren op de functie van Community Manager en Senior 1e Verkoopster. Zij doet dat niet. In het geval zij de functie van Senior 1e Verkoopster zou verkrijgen, zal dat een vermindering van inkomen betekenen van maandelijks ongeveer € 750,00 bruto. De salarisvermindering zou in 8 maandelijkse stappen moeten zijn gerealiseerd. Miss Etam biedt [verweerster] de functie van Senior 1e Verkoopster aan. [verweerster] accepteert dit aanbod niet.

2.5

Bij brief van 24 april 2013 vraagt Miss Etam aan het UWV Werkbedrijf toestemming voor het opzeggen van de arbeidsverhouding met 5 werknemers, onder wie die met [verweerster]. Voordat het tot een beslissing komt trekt Miss Etam haar toestemmingsverzoek, voor zover het om [verweerster] gaat, in.

2.6

In verband met de Reorganisatie hanteert Miss Etam een Sociaal Pan dat is goedgekeurd door de Centrale Ondernemingsraad, FNV Bondgenoten en de CNV Dienstenbond. Het Sociaal Plan kent een Ouderenregeling. Die regeling houdt in dat Etam Groep voor medewerkers die op de datum van opzegging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een suppletie zal betalen tot 75% van het bruto salaris totdat deze medewerkers een AOW uitkering zullen ontvangen. De Etam Groep zal het totale bedrag ven de suppletie als bedrag ineens binnen 30 dagen na het einde van het dienstverband aan de werknemer uitkeren. Daarbij is aangetekend dat de werknemers worden geacht hun vakantiedagen te hebben opgenomen ten tijde van het einde van het dienstverband nu zij tot de AOW leeftijd worden gesuppleerd.

2.7

Het Sociaal Pan voorziet in een werkbemiddelingsbegeleiding.

3 Het standpunt van Miss Etam:

3.1

De inmiddels afgeronde reorganisatie was bittere noodzaak. Het fenomeen webwinkels en de economische crisis zetten de resultaten en de vermogenspositie van de gehele Etam Groep onder druk. Indien zou zijn nagelaten te reorganiseren was het gevolg dat slecht draaiende winkels hadden moeten sluiten.

3.2

Miss Etam heeft, zonder enig voorbehoud te maken, meermalen [verweerster] de functie van Senior 1e Verkoopster aangeboden. Zij heeft altijd naar tevredenheid bij Miss Etam gewerkt. Het is [verweerster] haar eigen keuze geweest niet te solliciteren naar de functie van Community Manager. De functie van Store Manager is niet uitwisselbaar met de functie van Senior 1e Verkoopster. Het al dan niet uitwisselbaar zijn van deze functies is overigens irrelevant omdat alle functies zijn komen te vervallen. Wat daarvan zij, de inhoud van de functies met de daarvoor vereiste kennis en vaardigheden, de competenties, de niveaus en beloningen verschillen te veel om aan te kunnen nemen dat deze functies uitwisselbaar zijn. Miss Etam heeft de procedure bij het UWV Werkbedrijf ingetrokken omdat zij vernam dat [verweerster] niet op een hoorzitting wilde verschijnen. [verweerster] heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot werkbemiddeling (outplacement).

3.3

Er doen zich veranderingen in de omstandigheden voor welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve zo spoedig mogelijk moet worden ontbonden. Hoewel [verweerster] nog geen 60 is, is Miss Etam bereid op haar de ouderenregeling toe te passen als is neergelegd in het Sociaal Plan. Toepassing van de “normale” kantonrechtersformule zou in strijd zijn met aanbeveling 3.5 van de aanbevelingen van de kring van kantonrechters.

4. Het verweer van [verweerster]:

4.1

[verweerster] is primair van mening dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen. Subsidiair wordt verzocht niet eerder te ontbinden dan per datum waarbij de opzegtermijn wordt overbrugd en dan met toekenning van een vergoeding krachtens de kantonrechtersformule met dien verstande dat daarbij een correctiefactor 2 wordt toegepast.

4.2

De noodzaak te reorganiseren is onvoldoende aangetoond. De detailhandel zit weer in de lift en Nederland krabbelt uit de recessie.

4.3

De onderhavige procedure is een verkapt hoger beroep van de procedure ten overstaan van het UWV Werkbedrijf. Miss Etam zag blijkbaar in dat die procedure geen kans van slagen had en heeft zij daarom het toestemmingsverzoek ingetrokken.

4.4

De functies van Store Manager en die van Senior 1e Verkoopster zijn onderling uitwisselbaar. Beide functies zijn nagenoeg gelijk. De Community Manager is zeer weinig fysiek aanwezig in een winkel. [verweerster] heeft niet op de functie van Senior 1ste Verkoopster gesolliciteerd, omdat een dergelijke gang van zaken zou betekenen dat ze op haar eigen functie zou solliciteren maar dan tegen een veel lager salaris. [verweerster] heeft haar standpunt in deze kwestie naar voren gebracht in haar brieven aan het UWV Werkbedrijf van 8 juli 2013 en 23 augustus 2013. Het komt erop neer dat Miss Etam aan [verweerster] vraagt in te stemmen met een eenzijdige wijziging van haar arbeidsvoorwaarden, namelijk met een salarisachteruitgang. Dat is te veel gevraagd. Er doen zich geen veranderingen in de omstandigheden voor die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen rechtvaardigen. Van [verweerster] kan niet worden gevergd naar de functie van Community Manager te solliciteren. Het lijkt haar geen leuk werk.

4.5

[verweerster] is niet uitgenodigd voor een outplacementtraject

5. De beoordeling:

5.1

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van enig opzegverbod. Dat is niet het geval.

5.2

Niet wordt de opvatting van [verweerster] gedeeld dat deze ontbindingsprocedure een verkapt hoger beroep is van hetgeen zich in de UWV Werkbedrijf procedure heeft voorgedaan. Het staat Miss Etam vrij een procedure bij het UWV Werkbedrijf in te trekken en vervolgens haar heil zoeken in een procedure ex artikel 7: 685 BW.

5.3

Gelet op de verliessituatie waarin de Etam Groep is komen te verkeren is voldoende komen vast te staan dat ook Miss Etam moest gaan reorganiseren.

5.4

De reorganisatie bij de Etam Groep is een bezuinigingsoperatie die (ook?) de personeelskosten betreft. Miss Etam heeft de stoelendansmethode toegepast, die erop neerkomt dan na het vervallen van functies nieuwe functies worden gecreëerd waarop kan worden gesolliciteerd. Miss Etam moet echter bij het toepassen van deze methode voldoende aannemelijk maken dat de nieuwe functie van Senior 1ste Verkoopster in voldoende mate verschilt van de oude functie van Store Manager en daardoor van uitwisselbaarheid geen sprake is. Miss Etam heeft dat in onvoldoende mate aannemelijk gemaakt. Aan de hand van de bij deze twee functies behorende functieprofielen blijkt dat de functies uitwisselbaar zijn. Het moge zo zijn dat de Centrale Ondernemingsraad heeft ingestemd met de reorganisatie maar niet is gebleken dat hij heeft ingestemd met de wijze waarop met de uitwisselbaarheid is omgegaan. Zie daarover de kanttekening van de Centrale Ondernemingsraad in deze beschikking weergegeven onder 2.2. De Senior 1ste Verkoopster is dagelijks in de winkel en zij zal, gelijk bij een Store manager het geval was, belast zijn met het leiding geven aan de andere verkoopsters en verantwoordelijk zijn voor de collegiale verhoudingen binnen de winkel en de presentatie van het assortiment kleding. Miss Etam hamert erop dat het salarisniveau van een Store Manager op een hoger niveau ligt dan van de Senior 1e verkoopster. Miss Etam heeft wat dat betreft gelijk, maar dat is nu juist het punt waartegen [verweerster] terecht bezwaar maakt. Zij wil niet solliciteren naar of het aanvaarden van een uitwisselbare functie die qua functie-inhoud grotendeels overeenkomt met haar oude functie. Een nieuwe functie waaraan een aanmerkelijk lager salaris is verbonden.

5.4

Het verzoek van Miss Etam zal op grond van hetgeen onder 5.3 is overwogen, worden afgewezen. Miss Etam zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing:

Wijst het verzoek van Miss Etam af.

Veroordeelt Miss Etam in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerster] gevallen en tot op heden begroot op € 400,00 voor salaris gemachtigde.

Aldus gegeven te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 17 april 2014 in aanwezigheid van de griffier.