Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:2321

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
14-04-2014
Datum publicatie
07-05-2014
Zaaknummer
1327 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewijsbeslag op digitale bestanden. ‘Bepaalde bescheiden’ in de zin van artikel 843a Rv. HR 13 september 2013 (LJN BZ9958).

Selectie van documenten door middel van zoektermen en een digitale zoekmachine (zoals Google). Voorkomen van een ‘fishing expedition’.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 843a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2014/132 met annotatie van E.A. van de Kuilen, N.R.M. Huijben
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

De voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel,

gezien het op [datum] 2014 ter griffie ontvangen verzoekschrift,
nummer [xxxx], van:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verzoekster 1],
gevestigd te [vestigingsplaats], en
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verzoekster 2], gevestigd te [vestigingsplaats],
verzoekers,
advocaten: mrs. [X] en [Y], beide te [plaats],

gericht tegen:

[gerekwestreerde] , wonende te [woonplaats],
gerekwestreerde,

overweegt als volgt:

1 Het verzoek

1.1.

Het verzoek strekt tot verkrijging van verlof tot het leggen ban bewijsbeslag uit hoofde van artikel 843a Rv.. Verzoekers vragen, dat de rechtbank het verlof zal verlenen zonder gerekwestreerden te horen.

1.2.

Het verzoek strekt ertoe om:

1. verlof te verlenen voor het op grond van artikel 843a Rv jo. 700, 709 en 730 Rv ten laste

van [gerekwestreerde] (doen) leggen van conservatoir bewijsbeslag, door het maken van een

forensische kopie van, op alle bescheiden/bestanden die betrekking hebben op [verzoekster 2] en

de overname van [verzoekster 2] door [verzoekster 1], met uitzondering van communicatie tussen

advocaten en de heer [gerekwestreerde] als cliënt, en alle bescheiden/bestanden die gevonden

worden na het ingeven van de volgende zoektermen in de periode oktober 2007 tot en

met juli 2008:

“[term 1]”, “[term 2]”, “[term 3]”, “[term 4]”, “[term 5]”, “[term 6]”, “[term 7]”, “[term 8]”

en “[term 9]” en “[term 10]”;

en voorts e-mails van de navolgende aan verzoeksters gekopppelde e-mail accounts:

[mailadres 1]; [mailadres 2]; [mailadres 3];

[mailadres 4]; [mailadres 5],

die zich bevinden op de computers, althans servers, dan wel andere gegevensdragers

van [gerekwestreerde] (waaronder, maar niet uitsluitend: CD’s, DVD’s, DAT tapes, USB-sticks of

recovery cq. back up tapes) die zich bevinden onder [gerekwestreerde] in [plaats], dan wel in

accounts in de ‘cloud’;


met bepaling dat de deurwaarder van kantoor [A] en één

onafhankelijke IT-specialist van DigiJuris B.V. te Nijkerk zijn gemachtigd ter plekke, dan

wel ten kantore van de deurwaarder, een (forensische) kopie en/of afschrift te maken van

de in dit verzoekschrift genoemde bescheiden, en de deurwaarder zo nodig te machtigen

de fysieke documenten, dan wel de gegevensdragers waarop deze zich bevinden mee te

nemen naar zijn kantoor, en dat na het maken van de kopie de documenten en/of de

gegevensdragers waarop deze zich bevinden onverwijld aan [gerekwestreerde] worden

geretourneerd, met dien verstande dat als er kopieën van back-up tapes worden gemaakt

de retourtermijn voor deze gegevensdragers wordt verlengd tot tien (10) werkdagen;

3. met bepaling dat de deurwaarder en één of meer voornoemde IT-specialisten zijn

gemachtigd om in voorkomend geval, kennis te krijgen van alle toegangscodes en

wachtwoorden van de computersystemen met inbegrip van servers, laptops, notebooks en

handhelds, back-up tapes dan wel enig andere gegevensdrager en (web)e-mail, teneinde

toegang te krijgen tot de hierboven beschreven documenten, en indien om welke reden

dan ook (naar inzicht van de ICT-specialisten) ter plaatse van het beslag geen toegang

kan worden verkregen tot de daar aanwezige computers en/of andere (elektronische)

gegevensdragers of van de daarop aanwezige data geen kopie kan worden gemaakt, dit

ten kantore van de deurwaarder wordt gedaan, waarna de gegevensdragers waarop de

documenten zich bevinden onverwijld aan [gerekwestreerde] worden geretourneerd, met dien

verstande dat als er kopieën van back-up tapes worden gemaakt de retourtermijn daarvan

wordt verlengd tot tien (10) werkdagen;

4. te bevelen dat de in het verzoekschrift bedoelde zaken ter gerechtelijke bewaring zullen

worden afgegeven aan DigiJuris B.V., gevestigd aan de Bunschoterweg 39 te (3861 MK)

Nijkerk, en dat genoemde bewaarder behoudens toestemming van Gerekwestreerde of

nader rechterlijk bevel, van de inhoud van de in het beslag te nemen zaken geen inzage

geeft of anderszins informatie omtrent de inhoud ter kennis brengt van Verzoeksters of

derden, anders dan een indicatie van de relevantie aan de hand van de sub 1 genoemde

zoektermen;

5. af te zien van het oproepen van beslagene op grond van art. 709 lid 3 Rv.;

6. te bepalen dat het verlof en de bewaring uitvoerbaar is op alle dagen en uren;

7. te bepalen dat [gerekwestreerde] een dwangsom van EUR 10.000,- per dag verbeurt, in het geval

hij niet meewerkt aan de beslaglegging door de eventueel elders opgeslagen bescheiden

voor de deurwaarder niet toegankelijk te maken.

2 De beoordeling


2.1. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 september 2013 (LJN BZ9958) over de reikwijdte van artikel 843a Rv. met betrekking tot digitale documenten onder meer overwogen als volgt (zakelijk weergegeven). Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. Het beslag mag slechts worden gelegd op de in het verzoekschrift genoemde bescheiden.

2.2.

In het verzoekschrift dienen de in het beslag te noemen bescheiden zo precies te worden omschreven als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de verzoeker kan worden verlangd, omdat de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition.

2.3.

De voorzieningenrechter toetst het verzoek aan artikel 843a Rv. in het licht van deze overwegingen van de Hoge Raad. De rechter begrijpt uit dit gebruik in het verzoekschrift, dat verzoekster kennelijk alle bij gerekwestreerde aan te treffen digitale documenten (alsmede alle eerdere concepten daarvan en inclusief verwante documentatie zoals interne en externe correspondentie), niet één uitgezonderd, in de vorm van digitale kopieën in beslag wil laten nemen, en dat verzoekster deze kopieën vervolgens (zodra kennisneming van die stukken of van een deel daarvan zou worden toegestaan) met behulp van een zoekmachine zoals Google wil doorzoeken om daaruit die stukken te selecteren waarin (telkens) tenminste één van de door haar gewenste zoektermen voorkomt.

2.4.

Verzoekster kan dus kennelijk pas na die doorzoeking en dus pas na kennisneming van de inhoud van die documenten, althans pas na kennisneming van een door de zoekmachine gegeven korte samenvatting of aanduiding van de inhoud van die documenten, aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage, afschrift of uittreksel wil vorderen.

2.5.

Dat is te ruim, en beantwoordt niet aan de in artikel 843a Rv. ter voorkoming van ‘fishing expeditions’ gestelde voorwaarde dat slechts inzage, afschrift of een uittreksel kan worden gevorderd van bepaalde bescheiden. Het verzoek moet daarom worden afgewezen.De beslissing:

De voorzieningenrechter:

Wijst het verzoek af.


Deze beschikking is gegeven te Almelo door mr. Hangelbroek, voorzieningenrechter,
op [datum] 2014.