Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:1732

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-04-2014
Datum publicatie
04-04-2014
Zaaknummer
14/457
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning ten behoeve van de vestiging van een uitvaarthuis.

Verweerder heeft in redelijkheid ontheffing kunnen verlenen op grond van artikel 2.5.30, vierde lid, van de Bouwverordening, omdat in de omgeving voldoende parkeerruimte is om in de parkeerbehoefte van het uitvaarthuis te voorzien.

Wetsverwijzingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1
bouwverordening 2.5.30
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 14/457

uitspraak van de voorzieningenrechter in het geschil tussen

[naam 1],

wonende te Borne, verzoeker,

gemachtigde: mr. E.A.W. Driest,

en

het college van burgemeester en wethouders van Borne,

verweerder,

en

[naam 2] v.o.f.,

gevestigd te Borne, belanghebbende.

Procesverloop

Bij besluit van 7 januari 2014 heeft verweerder aan belanghebbende met betrekking tot het pand en het perceel aan de [adres] in Borne een omgevingsvergunning verleend voor:

  • -

    het aanleggen van een extra inrit;

  • -

    het nieuw plaatsen van een extra inloopdeur; en

  • -

    het veranderen van een rijksmonument.

Bij brief van 24 februari 2014 heeft verzoeker tegen dit besluit beroep ingesteld.

Tevens verzoekt verzoeker in deze brief de voorzieningenrechter om het bestreden besluit te schorsen.

Het verzoek is, samen met het verzoek om voorlopige voorziening met procedurenummer Awb 14/388, op 21 maart 2014 ter zitting behandeld. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door M. Kruit en

ing. S. Beekhuis. Namens belanghebbende zijn verschenen [naam 3] en [naam 4].

De voorzieningenrechter heeft ter zitting het onderzoek gesloten en de behandeling van beide verzoeken om voorlopige voorziening weer gescheiden.

Overwegingen

1.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover hierbij het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter en is dat niet bindend voor de beslissing in die procedure.

2.

Op 16 mei 2013 heeft [naam 3] namens belanghebbende een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag betreft het aanleggen van een extra inrit aan de voorzijde van het perceel aan de [adres] in Borne, het nieuw plaatsen van een extra inloopdeur aan de achterzijde van het pand op dit perceel en het veranderen van een rijksmonument als gevolg van het plaatsen van deze extra inloopdeur en het wijzigen van de functie van genoemd pand. Het pand werd gebruikt als woning. Belanghebbende wil het nu als uitvaarthuis gaan gebruiken. Ter zitting heeft belanghebbende nader toegelicht dat het haar bedoeling is om ter plaatse een kleinschalig uitvaarthuis te realiseren.

3.

Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning bestaat uit de volgende toestemmingen:

- het bouwen van een bouwwerk (omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo));

- het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument (omgevingsverguning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo);

- het maken en hebben van een uitweg (artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo).

Tevens heeft verweerder in dit besluit, ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, op grond van artikel 2.5.30, vierde lid, aanhef en onder b, van de Bouwverordening van de gemeente Borne 2012 (hierna: de Bouwverordening) ontheffing verleend van het eerste lid van dat artikel.

4.

Artikel 2.5.30, eerste lid, van de Bouwverordening bepaalt dat, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.

Ingevolge het vierde lid, aanhef en onder b, van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van onder meer het bepaalde in het eerste lid, voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.

5.

Verzoeker heeft tegen de verleende omgevingsvergunning aangevoerd dat verweerder ten onrechte ontheffing heeft verleend van het bepaalde in artikel 2.5.30, eerste lid, van de Bouwverordening. Volgens verzoeker dienen er, inclusief de parkeerruimte voor de lijkwagen, 15 parkeerplaatsen voor het uitvaarthuis beschikbaar te zijn. Duidelijk is dat er op het eigen terrein van belanghebbende slechts 6 tot 8 plaatsen beschikbaar zijn, zodat meer dan de helft van de bezoekers niet op dat terrein zal kunnen parkeren. Dat is volgens verzoeker te veel. Hierbij acht hij van belang dat bezoekers van uitvaartcentra doorgaans oudere mensen zijn, die relatief slecht ter been zijn. De door verweerder genoemde parkeerterreinen op 150 tot 500 meter afstand van het uitvaarthuis liggen voor deze bezoekers dan ook te ver weg om daar te kunnen parkeren. Verzoeker wijst er daarnaast op dat door de herinrichting van de [straatnaam 1] enkele parkeerplaatsen zijn verdwenen. Verder zal de maximale parkeerduur van twee uur, die in de blauwe zone geldt, te kort blijken voor het bijwonen van uitvaartdiensten.

6.1.

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat het beroep en verzoek om voorlopige voorziening van verzoeker uitsluitend zijn gericht tegen de ontheffing op grond van artikel 2.5.30, vierde lid, van de Bouwverordening, die ten behoeve van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is verleend.

6.2.

Met betrekking tot deze ontheffing heeft verweerder zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat in de omgeving van het perceel aan de [adres] voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om in de parkeerbehoefte van het uitvaarthuis te voorzien. Ter onderbouwing hiervan heeft verweerder overwogen dat het door belanghebbende voorgestane uitvaarthuis kleinschalig van opzet is en dat meerdere plechtigheden tegelijkertijd daarin niet mogelijk zijn. In het uitvaarthuis is voor plechtigheden één grote ruimte aanwezig die plaats biedt aan maximaal 33 stoelen. Op basis van dit aantal beschikbare stoelen heeft verweerder voor het uitvaarthuis een parkeerbehoefte vastgesteld van 10 tot 15 parkeerplaatsen. Aan deze vaststelling ligt verder ten grondslag het advies van 11 december 2013 van ing. F.A. Aalbers, werkzaam bij Goudappel Coffeng B.V. In dit advies is uitgegaan van de parkeernormen die door CROW in de publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (versie 2012) zijn bepaald voor crematoria en begraafplaatsen, omdat voor uitvaartcentra geen parkeernormen zijn vastgesteld. Bij de parkeernormen voor crematoria en begraafplaatsen is als uitgangspunt 2,5 bezoekers per auto gehanteerd.

6.3.

Bij de beoordeling of aan de vastgestelde parkeerbehoefte kan worden voldaan, heeft verweerder geconcludeerd dat op het perceel van belanghebbende, naast de parkeermogelijkheden voor de lijkwagen, parkeerruimte is voor 6 tot 8 auto’s. Voor de overige auto’s zijn er volgens verweerder voldoende openbare parkeervoorzieningen in de omgeving van het uitvaarthuis. Hierbij heeft hij onder meer gewezen op het parkeerterrein ‘Hof van Knuif’ (op 150 meter van uitvaarthuis) en de parkeerterreinen bij het nieuwe gezondheidscentrum (op 250 meter), aan de Esstraat/De Bree (op 300 meter) en aan de Bolkshoek (eveneens op 300 meter). Verweerder heeft in dit verband overwogen dat de piekdrukte van het uitvaarthuis plaatsvindt tijdens condoleances in de vroege avonduren, na 18.00 uur, buiten winkelopeningstijden. Hij verwacht dat er tijdens deze piekdrukte, net als met kerkdiensten in de naastgelegen Stephanuskerk, wordt geparkeerd op de genoemde parkeerterreinen in de buurt. Verder is uit een van 25 mei 2013 tot en met 4 juni 2013 door verweerder gehouden parkeerinventarisatie gebleken dat de parkeerdruk in de blauwe zone aan de [straatnaam 1] gemiddeld 50% is, zodat daar doorgaans ook parkeerruimte voor bezoekers van het uitvaarthuis is. Op basis hiervan concludeert verweerder in het bestreden besluit dat het niet direct noodzakelijk is om extra parkeerplaatsen te realiseren als gevolg van de vestiging van het uitvaarthuis.

6.4.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder op basis van het aantal beschikbare zitplaatsen en het advies van Goudappel Coffeng B.V. de parkeerbehoefte als gevolg van de vestiging van het uitvaarthuis heeft kunnen vaststellen op maximaal 15 parkeerplaatsen. Uit de publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, blijkt dat de parkeerkencijfers het benodigd aantal parkeerplaatsen weergeven op een druk moment in een normale week. Verweerder hoefde de parkeerbehoefte dan ook niet vast te stellen op basis van incidentele pieken in de bezoekersaantallen.

6.5.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder voldoende aangetoond dat in de omgeving van het terrein van belanghebbende in de benodigde parkeerruimte wordt voorzien. Mede door middel van het in 2013 uitgevoerde onderzoek naar de parkeerdruk ter plaatse, heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat de [straatnaam 1], de [straatnaam 2] en de omliggende parkeerterreinen voldoende parkeergelegenheid bieden voor de bezoekers van het uitvaarthuis. Hierbij acht de voorzieningenrechter tevens van belang dat belanghebbende ter zitting heeft verklaard dat de naaste familie van de overledene zoveel mogelijk op het terrein aan de [adres] zal kunnen parkeren en dat bij bijeenkomsten waar veel bezoekers worden verwacht, deze in de uitnodigingen kunnen worden gewezen op de nabij gelegen parkeerruimten. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat verweerder in redelijkheid de ontheffing op grond van 2.5.30, vierde lid, van de Bouwverordening heeft kunnen verlenen.

6.6.

Dat bezoekers van uitvaartcentra doorgaans oudere mensen zijn, die relatief slecht ter been zouden zijn, maakt het voorgaande niet anders. Deze stelling, wat daar verder ook van zij, leidt niet tot het oordeel dat er onvoldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het perceel [adres] is, om in de parkeerbehoefte van het uitvaarthuis te voorzien. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat in de blauwe zone een maximale parkeerduur geldt van twee uur.

7.

Uit het voorgaande volgt dat hetgeen verzoeker tegen het besluit van 7 januari 2014 heeft aangevoerd, niet leidt tot het oordeel dat de bestreden omgevingsvergunning ten onrechte aan belanghebbende is verleend. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het bestreden besluit in beroep naar verwachting in stand kan blijven.

Bij brief van 28 maart 2014 heeft verzoeker zijn stelling, dat condoleancebijeenkomsten door verweerder voor wat betreft de bezoekersaantallen ten onrechte zijn aangemerkt als ‘pieken’ en dat het aantal bezoekers van die bijeenkomsten in het bestreden besluit ten onrechte niet bij de beoordeling is betrokken, nader gemotiveerd. Verweerder en belanghebbende dienen eerst in de gelegenheid te worden gesteld om op deze aanvulling van het beroep te reageren, voordat daarop uitspraak kan worden gedaan. Om die reden zal de voorzieningenrechter niet tevens uitspraak doen op het beroep van verzoeker.

8.

De voorzieningenrechter zal het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen afwijzen.

9.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. P.J.H. Bijleveld. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 1 april 2014

Afschrift verzonden op 1 april 2014

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.