Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
06-03-2014
Datum publicatie
14-03-2014
Zaaknummer
C-08-152106 - KG ZA 14-59
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Naleving afspraken vof-akte totdat vof is beeindigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/152106 / KG ZA 14-59

datum vonnis: 6 maart 2014

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Active Motion B.V.,

gevestigd te Zwolle,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

eisers,

verder te noemen Active Motion en [eiser sub 2],

advocaat: mr. J. Bisschop te Zwolle,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Senang B.V.,

gevestigd te Zwolle,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. de vennootschap onder firma

Praktijk voor fysio- en manuele therapie “Het Scheepvaarthuis”,

gevestigd te Almelo,

gedaagden,

verder te noemen Senang, [gedaagde sub 2] en Het Scheepvaarthuis,

advocaat: mr. H.G.M. van Zutphen te Almelo.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, inclusief producties

- de bij brieven van 19 februari en 20 februari 2014 overgelegde aanvullende producties zijdens eisers

- de bij brieven van 19 februari 2014 overgelegde producties zijdens gedaagden

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van eisers

- de pleitnota van gedaagden

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In deze zaak staat het navolgende vast.

2.2.

Tussen [eiser sub 2] en [gedaagde sub 2] is met ingang van 1 januari 2001 een vennootschap onder firma (hierna ‘VOF’) tot stand gekomen. De VOF heeft tot doel de uitoefening van de praktijk voor fysio- en manuele therapie “Het Scheepvaarthuis”. De VOF is aangegaan voor onbepaalde tijd, zoals blijkt uit de vennootschapsakte van 21 november 2000.

2.3.

[eiser sub 2] en [gedaagde sub 2] hebben ieder een besloten vennootschap opgericht, respectievelijk Active Motion en Senang, waarna een nieuwe VOF-akte is opgesteld, waarin de beide vennootschappen als vennoten zijn opgenomen. Deze vennootschappen zijn per

26 mei 2004 als vennoten in de plaats getreden van [eiser sub 2] en [gedaagde sub 2].

2.4.

In de VOF-akte zijn de navolgende – voor zover hier van belang – bepalingen opgenomen:

Dat de exploitatie van de in de vennootschap uitgeoefende onderneming met ingang van 1 januari 2004 voor rekening en risico van de besloten vennootschappen Senang B.V. en Active Motion B.V. komt;

(…)

Onttrekking en opname van geld

Artikel 5

Iedere vennoot kan als voorschot op zijn aandeel in de winst maandelijks een in onderling overleg vast te stellen bedrag opnemen.

(…)

Arbeidsongeschiktheid

Artikel 10

1. Iedere vennoot is, voor haar directie, verplicht, indien redelijkerwijze mogelijk, met het oog op het risico van arbeidsongeschiktheid, dir risico door een verzekering te dekken.

De aanspraken op een uitkering uit deze verzekeringen dienen overeen te komen met de kosten van vervangende arbeid wegens arbeidsongeschiktheid.

2. Indien een directielid arbeidsongeschikt is, komen de kosten van vervangende arbeid ten laste van het bedrijf van de vennootschap onder firma en de meerarbeid van het andere directielid wordt niet vergoed.

Indien en voor zover periodieke uitkeringen het gevolg zijn van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden deze tussen de vennoten verrekend overeenkomstig de procentuele verdeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

De winstderving die ontstaat als gevolg van de arbeidsongeschiktheid alsmede alle kosten die opkomen als gevolg daarvan, waaronder begrepen de kosten van vervangende arbeid, worden gedragen door het arbeidsongeschikte directielid indien en voor zover deze door de arbeidsongeschikte vennoot kunnen worden verhaald op een derde.

(…)

Opzegging

Artikel 12

1. De overeenkomst van vennootschap onder firma kan worden opgezegd door iedere vennoot met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden en uitsluitend tegen het einde van het boekjaar.

(…)

2.5.

Tussen partijen is overeengekomen dat het maandelijks te verstrekken voorschot op het winstaandeel € 8.500,- per maand bedraagt.

2.6.

[eiser sub 2] heeft zich met ingang van 18 augustus 2013 arbeidsongeschikt gemeld.

2.7.

Op 1 november 2013 heeft [eiser sub 2] een plan van aanpak gemaild aan [gedaagde sub 2] in het kader van zijn re-integratie.

2.8.

Bij brief van 7 november 2013 schreef de advocaat van [gedaagde sub 2] en Senang - voor zover hier van belang - het navolgende aan [eiser sub 2]:

(…)

“Door uw houding en opstelling is er sprake van een duurzame ontwrichting van de samenwerking, zoals bedoeld in de overeenkomst van de vennootschap onder firma in artikel 12. Cliënten zijn van mening dat u uw functie van firmant en rol binnen de vennootschap niet meer kunt uitoefenen. Door middel van deze brief zeggen cliënten uitdrukkelijk de overeenkomst met u op ex artikel 13 van de overeenkomst. Daarbij dient de vennootschap de opzegtermijn van ten minste zes maanden in acht te nemen tegen het einde van het boekjaar, de einddatum bedraagt in dat kader derhalve 31 december 2014.”

(…)

2.9.

Per januari 2014 zijn de betalingen aan eisers van het maandelijks te verstrekken voorschot op het winstaandeel gestaakt.

3 Het geschil

Standpunt eisers

3.1.

Eisers vorderen - zakelijk weergegeven - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de VOF te veroordelen om aan eisers het aan hen toekomende voorschot op het winstaandeel ad € 8.500,- per maand over de maanden januari en februari 2014 binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te hebben voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 20e van iedere maand waarop de respectievelijke betalingen hadden moeten plaatsvinden tot de dag der betaling, alsmede met veroordeling van de VOF tot betaling van het aan hen toekomende voorschot op het winstaandeel ad € 8.500,- per maand met ingang van de maand maart 2014 tot de VOF rechtsgeldig zal zijn geëindigd, welke betalingen dienen te zijn voldaan voor of op de 20e van iedere maand, een en ander te voldoen op de gebruikelijke bankrekening ten name van Active Motion en, indien en zolang [eiser sub 2] een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, onder aftrek van de door [eiser sub 2] te ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering;

en om [gedaagde sub 2] en Senang te bevelen om aan genoemde veroordeling uitvoering te geven, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, althans een zodanige voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit kort geding.

3.2.

Eisers stellen daartoe dat, uit de VOF-akte blijkt dat niet op een dergelijk korte termijn kan worden opgezegd. De eerst mogelijke datum waartegen kan worden opgezegd is

31 december 2014. Tot die tijd bestaat er op grond van de VOF-akte een doorbetalingsverplichting van het maandelijks te ontvangen voorschot op het winstaandeel, te verminderen met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu [gedaagde sub 2] weigert om deze maandelijkse betalingen te doen vanaf begin 2014 en hij namens Senang het beheer van de gezamenlijke rekening van de VOF uitvoert, dienen Senang en [gedaagde sub 2] op straffe van verbeurte van een dwangsom te worden geboden tot uitvoering van genoemde betalingsverplichting.

Standpunt gedaagden

3.3.

Gedaagden concluderen tot afwijzing van de vorderingen van eisers, met veroordeling van Kolthof in de proceskosten.

3.4.

Gedaagden stellen daartoe – kort samengevat – dat de arbeidsongeschiktheids-verzekering van [eiser sub 2] niet de kosten van vervanging dekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 van de VOF-akte. De liquiditeit van de VOF komt daarmee zo onder druk te staan dat het voortbestaan van de VOF op het spel staat, zodat de maandelijkse betalingen dienen te worden gestaakt, althans aanzienlijk lager uit zou moeten vallen.

3.5.

Op de (overige) stellingen van partijen wordt, voor zover relevant, hierna nader ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat eisers een spoedeisend belang hebben bij de gevorderde voorzieningen.

4.2.

De voorzieningenrechter stelt allereerst voorop dat kennelijk niet in geschil is tussen partijen dat de vennootschap dient te worden ontbonden en dat te verwachten valt dat Senang deze zelfstandig zal voortzetten. Partijen zijn vrij om overeen te komen hoe zij hun samenwerking wensen te beëindigen. Echter, in deze procedure gaat het slechts om de vraag of de VOF op dit moment gehouden is tot doorbetaling van het maandelijks door Active Motion te ontvangen voorschot op het winstaandeel. Nu partijen (nog) geen andere afspraken hebben gemaakt, dient de VOF-akte daarbij als uitgangspunt te worden genomen.

4.3.

Dit brengt met zich dat op grond van artikel 10 van de VOF-akte, de vennootschap gehouden is tot (door)betaling van het maandelijks te verstrekken voorschot ad € 8.500,- per maand, onder inhouding van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die [eiser sub 2] ontvangt. Nu bovendien bij gebrek aan een deugdelijke financiële onderbouwing niet is gebleken van een prangende financiële situatie aan de zijde van de vennootschap, kan dreigend geldgebrek op dit moment niet tot een ander oordeel leiden. De gevorderde voorzieningen zullen dan ook worden toegewezen zoals hieronder vermeld.

4.4.

Op grond van de veroordeling van de vennootschap tot betaling van het voorschot beschikken eisers over een executoriale titel die met voldoende waarborgen omkleed is, zodat de voorzieningenrechter onvoldoende grond aanwezig acht om Senang en [gedaagde sub 2] in privé te veroordelen en te belasten met een dwangsom.

4.5.

Het Scheepvaarthuis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt Het Scheepvaarthuis om aan Active Motion het aan haar toekomende voorschot op het winstaandeel ad € 8.500,- per maand over de maanden januari en februari 2014 binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 20e van iedere maand waarop de respectievelijke betalingen hadden moeten plaatsvinden tot de dag der betaling, een en ander te voldoen op de gebruikelijke bankrekening ten name van Active Motion en, indien en zolang [eiser sub 2] een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, onder aftrek van de door [eiser sub 2] te ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

II. Veroordeelt Het Scheepvaarthuis tot betaling aan Active Motion van het aan haar toekomende voorschot op het winstaandeel ad € 8.500,- per maand met ingang van de maand maart 2014 tot de VOF rechtsgeldig zal zijn geëindigd, welke betalingen dienen te zijn voldaan voor of op de 20e van iedere maand, een en ander te voldoen op de gebruikelijke bankrekening ten name van Active Motion en, indien en zolang [eiser sub 2] een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, onder aftrek van de door [eiser sub 2] te ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

III. Veroordeelt Het Scheepvaarthuis in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op € 1892,- aan verschotten en € 816,- aan salaris van de advocaat.

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.