Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2274

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
31-05-2013
Datum publicatie
06-06-2013
Zaaknummer
C/08/137328 / KG ZA 13-98
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen handelsnaaminbreuk, want geregistreerde domeinnaam van gedaagde is geen handelsnaam. Nu gedaagde geen houder is van domeinnaam zijn alle vorderingen die daarop betrekking hebben niet voor toewijzing vatbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/137328 / KG ZA 13-98

datum vonnis: 31 mei 2013 (n)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dealerstation B.V.,

gevestigd te Deventer,

eiseres,

advocaat: mr. M. Krabben- Tmim te Deventer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dealerdirect BV,

gevestigd te Enschede,

gedaagde,

advocaat: mr. L. Bezoen te Enschede.

Partijen zullen hierna als ‘Dealerstation’ en ‘Dealerdirect’ worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, inclusief producties

- de door Dealerdirect ingediende producties 1 tot en met 10

- de door Dealerstation ingediende aanvullende producties 10 tot en met 15

- de pleitnota van Dealerstation

- de pleitnota van Dealerdirect

- de mondelinge behandeling

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In deze zaak staat het navolgende vast.

2.2. Dealerstation drijft een onderneming die onder meer een online veilingsite voor auto’s, bedrijfswagens en andere wegvoertuigen verzorgt en exploiteert.

2.3. Dealerdirect handelt in personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, aanhangwagens en opleggers.

2.4. Dealerstation heeft op 10 januari 2013 de domeinnaam besteautobod.nl geregistreerd.

2.5. WebReus B.V. heeft op 27 maart 2013 de domeinnaam beste-autobod.nl geregistreerd, en houder van de domeinnaam is blijkens het ‘Whois-register’ de heer [S].

3. Het geschil

Standpunt Dealerstation

3.1. Dealerstation vordert - verkort weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij vonnis,

uitvoerbaar bij voorraad:

I. Dealerdirect te bevelen dat iedere inbreuk op de handelsnaam en/of domeinnaam ‘besteautobod.nl’ wordt gestaakt en gestaakt blijft en subsidiair Dealerdirect te bevelen iedere onrechtmatige gedraging jegens besteautobod.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van handelsnamen en/of domeinnamen die identiek zijn aan of overeenstemmen met de handelsnaam ‘besteautobod.nl, alles of straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. Dealerdirect te bevelen om de aan de domeinnaam beste-autobod.nl gekoppelde website ontoegankelijk te maken of te verwijderen en te bevelen om de naam van de houder van de domeinnaam beste-autobod.nl te wijzigen in de naam van Dealerstation, althans alle medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam beste-autobod.nl aan besteautobod.nl, alles of straffe van verbeurte van een dwangsom;

en Dealerdirect te veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 1019 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), alsmede in de nakosten en de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. Dealerstation legt, samengevat, het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Dealerstation gebruikt besteautobod.nl als handelsnaam. Zo wordt besteautobod.nl als handelsnaam op diverse andere websites van Dealerstation vermeld en maakt Dealerstation reclame via Twitter onder de naam besteautobod.nl, en maakt Dealerstation via Google reclame voor besteautobod.nl. Nu Dealerdirect nagenoeg dezelfde domeinnaam als de domeinnaam van Dealerstation heeft geregistreerd en gebruikt, waardoor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten, maakt zij inbreuk op de handelsnaam van Dealerstation ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: ‘Hnw’). Daarnaast stelt Dealerstation dat Dealerdirect onrechtmatig jegens haar handelt in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Standpunt Dealerdirect

3.3. Dealerdirect voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid dan wel afwijzing van de vorderingen van Dealerstation.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de rechten van Dealerstation

Handelsnaamrecht

4.2 Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3 Het meest verstrekkende verweer van Dealerdirect is haar standpunt dat Dealerstation de domeinnaam besteautobod.nl niet tevens als handelsnaam voert. Daarbij is eveneens van belang, aldus Dealerdirect, dat Dealerdirect de door haar geregistreerde domeinnaam

beste-autobod.nl ook niet als handelsnaam voert, zodat zowel aan de zijde van Dealerdirect - als aan de zijde van Dealerstation - geen sprake is van handelsnaamgebruik. Reeds hierom kan geen sprake kan zijn van handelsnaaminbreuk.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beantwoording van de vraag of Dealerstation de door haar geregistreerde domeinnaam besteautobod.nl als handelsnaam gebruikt in het midden kan blijven, nu reeds de niet, althans onvoldoende, weersproken stelling van Dealerdirect dat zij de domeinnaam beste-autobod.nl niet als handelsnaam gebruikt een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw in de weg staat. Het enkele feit dat Dealerdirect feitelijk gebruik maakt van de domeinnaam beste-autobod.nl doordat zij via deze website doorlinkt naar de website ikwilvanmijnautoaf.nl maakt dit niet anders. Dit is immers op zichzelf nog geen gebruik van beste-autobod.nl als handelsnaam.

Onrechtmatige daad

4.4. Dealerstation heeft voorts haar vorderingen gegrond op artikel 6:162 BW. Meer specifiek stelt Dealerstation dat zij kan optreden op grond van dit artikel wanneer Dealerdirect nodeloos veel verwarring sticht ten opzichte van de domeinnaam van Dealerstation. De toevoeging van het koppelteken in de domeinnaam

beste-autobod.nl maakt dat deze niet meer dan in geringe mate afwijkend is van de domeinnaam van besteautobod.nl. Gelet op de overeenkomende bedrijfsactiviteiten is voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring is te duchten, zo stelt Dealerstation. Gelet op de geringe afwijking is immers aannemelijk dat consumenten die op zoek zijn naar de website besteautobod.nl, al dan niet bij vergissing beste-autobod.nl zullen typen en zo, na doorlinking, op de website van de concurrent, Dealerdirect, terecht zullen komen. Daarenboven haakt Dealerdirect op onrechtmatige wijze aan bij de handelsnaam en reputatie van Dealerstation, onder meer door het gebruik van besteautobod.nl als tags en/of labels en/of adwords en/of keywords om op deze manier op haar eigen website ikwilvanmijnauotaf.nl te promoten.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien hiervan als volgt. Als uitgangspunt heeft te gelden dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan de ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er echter niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Dat laatste is hier echter kennelijk niet het geval. Tussen partijen staat weliswaar vast dat de domeinnamen besteautobod.nl en beste-autobod.nl slechts in geringe mate afwijken, nu een koppelteken het enige onderscheid is, maar ook dat beste-autobod.nl slechts gebruikt wordt om door te linken naar de website van Dealerdirect, meer specifiek ikwilvanmijnautoaf.nl. Aannemelijk is ook dat Dealerdirect gebruik maakt van tags en/of labels en/of adwords en/of keywords die overeenkomen met besteautobod.nl, nu ikwilvanjeautoaf.nl tevoorschijn komt in google wanneer besteautobod.nl als zoekopdracht wordt ingegeven.

4.6. Daar houdt echter de vergelijking met besteautobod.nl op. Tussen partijen staat immers ook vast dat ikwilvanjeautoaf.nl een handelsnaam is van Dealerdirect en ook als zodanig op de gelijknamige website wordt gebruikt. Op de website ikwilvanjeautoaf.nl wordt geen enkele verwijzing dan wel vermelding gemaakt naar beste-autobod.nl dan wel besteautobod.nl. De voorzieningenrechter is met Dealerdirect eens dat het relevante publiek bij kennisneming van de inhoud van de website ikwilvanmijnautoaf.nl wel begrijpt dat zij niet op de website besteautobod.nl is beland dan wel daar aan gelieerd is. Dat aldus op deze wijze verwarring, zowel direct als indirect, zou kunnen ontstaan acht de oorzieningenrechter dan ook onaannemelijk.

Vorderingen ten aanzien van domeinnaam

4.7. Ten aanzien van het onder sub II. door Dealerstation gevorderde overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De domeinnaam beste-autobod.nl staat blijkens het door Dealerstation overgelegde afschrift uit het ‘whois-register’ op naam van de heer [S]. Nu de heer [S] geen partij is bij dit geding kunnen de vorderingen met betrekking tot deze domeinnaam reeds hierom niet worden toegewezen en kan inhoudelijke behandeling van alle stellingen en weren verder achterwege blijven.

Proceskosten

4.8. Dealerstation zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Wijst af de vorderingen

II. Veroordeelt Dealerstation in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Dealerdirect begroot op € 589,- aan verschotten en € 816,- aan salaris van de advocaat.

III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 mei 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.