Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0415

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-04-2013
Datum publicatie
17-05-2013
Zaaknummer
C/08/136495 / KG ZA 13-69
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Executiegeschil. Geen noodtoestand gesteld of gebleken. Beslag onder opdrachtgevers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/136495 / KG ZA 13-69

datum vonnis: 26 april 2013

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. A. Gerards te Oldenzaal,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

verder te noemen [gedaagde],

advocaat: mr. M. Rijs te Enschede.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, inclusief producties

- de op 17 april 2013 door [eiseres] ingediende aanvullende stukken

- de mondelinge behandeling

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In deze zaak staat het navolgende vast.

2.2. [Eiseres] en [gedaagde] hebben een affectieve relatie gehad, welke relatie is beëindigd in januari 2009. De rechtbank Almelo heeft bij vonnis van 12 januari 2011 de verdeling van de gemeenschap tussen partijen vastgesteld.

2.3. Bij voornoemd vonnis is bepaald dat [eiseres] een bedrag van in totaal € 27.708,75 wegens overbedeling aan [gedaagde] dient te voldoen.

2.4. [Eiseres] is werkzaam als freelancer en in dat kader is zij voor, althans voor een deel, van haar inkomen afhankelijk van opdrachtgevers.

2.5. [Gedaagde] heeft op 18 september 2012 beslag doen leggen onder de vennootschap onder firma jeleukstefoto.nl (hierna te noemen: ‘jeleukstefoto.nl’), opdrachtgever van [eiseres].

3. Het geschil

3.1. [Eiseres] vordert - zakelijk weergegeven - om bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren - [gedaagde] te veroordelen mee te werken aan opheffing van het door hem gelegde beslag onder de opdrachtgever van [eiseres], v.o.f. jeleukstefoto.nl te Hengelo binnen drie dagen na het te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en hem tevens te veroordelen zich voortaan te onthouden van beslagen onder derden, zoals opdrachtgevers van [eiseres], voor zover [eiseres] aantoonbaar vrijwillig per maand een (redelijk) bedrag aflost/inlost, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

3.2. Daartoe stelt [eiseres] dat [gedaagde] het door hem gelegde executoriaal gelegde derdenbeslag onder één van haar opdrachtgevers, meer specifiek onder jeleukstefoto.nl, haar onmogelijk maakt om haar zakelijke contacten te onderhouden ter bevordering van het genereren van inkomsten om zowel in haar levensonderhoud te voorzien als vrijwillig te voldoen aan de vordering die thans nog resteert. Door de toenemende rente en kosten die de deurwaarder in rekening brengt loopt bovendien het schuldbedrag op. [Gedaagde] heeft tevens beslag gelegd op haar WW-uitkering en bankrekening en [eiseres] niet eens de kans gegeven om vrijwillig aan het vonnis te voldoen en is direct tot executie overgegaan. Het vorenstaande maakt het beslag dat [gedaagde] onder jeleukstefoto.nl heeft laten leggen onrechtmatig en [eiseres] heeft dan ook belang bij onmiddellijke opheffing hiervan.

3.3. [Gedaagde] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat [eiseres] een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

4.2. Het geschil tussen partijen is een executiegeschil. Voor de beantwoording van de vraag of de vordering tot opheffing van het beslag bij wijze van voorlopige voorziening kan worden toegewezen, dient de voorzieningenrechter te beoordelen of [gedaagde] de bevoegdheid tot executie toekomt, en zo ja, of hij bij gebruikmaking van deze bevoegdheid onrechtmatig handelt jegens [eiseres], dan wel misbruik maakt van recht. Van misbruik van executiebevoegdheid kan slechts sprake zijn indien de te executeren titel klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de tenuitvoerlegging op grond van na de titel voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat het vonnis van deze rechtbank van 12 januari 2011 niet berust op een juridische of feitelijke misslag en [gedaagde] op grond van voornoemd vonnis ook de bevoegdheid tot executie toekomt, zodat slechts nog de vraag dient te worden beantwoord of [gedaagde] door het leggen van het beslag onder de opdrachtgever jeleukstefoto.nl onrechtmatig jegens [eiseres] handelt dan wel misbruik maakt van recht doordat ten gevolge van de executie aan de zijde van [eiseres] een noodtoestand ontstaat. Dit is echter gesteld noch gebleken. Het enkele feit dat door beslaglegging onder één van de opdrachtgevers van [eiseres] beslag is gelegd, maakt de beslaglegging op zichzelf immers niet onrechtmatig. Dat [eiseres] door de beslaglegging mogelijk minder inkomsten kan genereren is evenwel onvoldoende grond om een noodtoestand aan te kunnen nemen. Temeer ook gelet op de stelling van [eiseres] dat haar opdrachten minder zijn geworden door haar burn-out vorig jaar en het uitblijven van opdrachten niet gerelateerd kan worden aan het door [gedaagde] gelegde beslag.

4.4. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat binnen het beperkte toetsingsbereik van een executie kort geding als het onderhavige, noch van een feitelijke of juridische misslag, noch van nieuwe feiten die zouden leiden tot een noodtoestand, is gebleken. De vorderingen van [eiseres] dienen daarom te worden afgewezen.

4.5. De voorzieningenrechter ziet in de omstandigheid dat partijen een affectieve relatie hebben gehad reden om de proceskosten in dit kort geding te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Wijst af de vorderingen.

II. Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 april 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.