Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ9263

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
02-05-2013
Datum publicatie
02-05-2013
Zaaknummer
436164 EJ VERZ 3479/13
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag op staande wegens meermalen meenemen van oud lood/ijzer. Dringende reden afgewezen. Subsidiaire grond, vertoorde arbeidsrelatie, toegewezen. Eenmalige overtreding huisregels niet dusdanig ernstig dat afscheid wordt genomen zonder vergoeding. Vergoeding C=0,5.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2013/172
Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/1879
JAF 2013/281 met annotatie van Van der Meijden
AR-Updates.nl 2013-0369
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 436164 EJ VERZ 3479/13

Beschikking van de kantonrechter d.d. 2 mei 2013 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technodak Oldenzaal B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal

verzoekende partij

hierna ook wel te noemen: Technodak

gemachtigde: mr. M. Inan

advocaat te Enschede

tegen

[Verweerder]

wonende te [plaats]

verwerende partij

hierna ook wel te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. W.A. van Mourik

jurist bij FNV Bouw te Woerden

1. procedure

1.1 In haar verzoekschrift ingekomen ter griffie van dit gerecht op 15 april 2013, vraagt Technodak de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden, voor zover deze nog mocht bestaan, ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 [Verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

1.3 Het verzoek is mondeling behandeld ter terechtzitting van donderdag 18 april 2013 om 10:30 uur. Ter zitting verschenen [G], directeur, bijgestaan door mr. Inan en [verweerder], bijgestaan door mr. Van Mourik.

Beide gemachtigden hebben de standpunten van partijen aan de hand van een pleitnota toegelicht.

1.4 Beschikking is bepaald op heden.

2. feiten

2.1 Bij de beoordeling van dit geschil wordt uitgegaan van de hierna opgesomde feiten. Deze worden voorshands als vaststaand beschouwd omdat zij door een van partijen zijn gesteld en door de andere partij zijn erkend dan wel niet of onvoldoende zijn bestreden.

2.2 [Verweerder] is sedert 26 juli 1976 in dienst van Technodak, laatstelijk in de functie van eerste voorman tegen een loon van € 2.730,19 bruto per maand.

2.3 Op de arbeidsovereenkomst zijn de Huisregels Technodak Oldenzaal B.V. van toepassing, waarin ondermeer de navolgende artikelen zijn opgenomen:

8. Stelen of verduisteren van eigendommen behorende aan Technodak:

Indien men eigendommen zoals materialen en gereedschappen zonder overleg met directie voor privégebruik meeneemt of gebruikt wordt dit aangemerkt als stelen of verduisteren van eigendommen behorende aan technodak Oldenzaal b.v.

Op stelen, verhandelen en/of verduisteren staan zeer zware sancties.

9. Afvoeren bouw- en sloopafval, lood en oud ijzer:

Bouw- en sloopafval welke vrijkomt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden dienen we zelf af te voeren en te dumpen in de daarvoor bestemde containers of dit moet anders afgesproken zijn.

Het lood en oud ijzer welke vrijkomt bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient men tevens mee te nemen naar de werkplaats en deze in de daarvoor bestemde container deponeren.

Op stelen, verhandelen en/of verduisteren staan zeer zware sancties.

15. Er is niets zo gek of het kan overlegd worden:

Alles kan overlegd worden, zoals:

- privé-gebruik bedrijfswagens, gereedschappen etc.

- dakmaterialen kopen,

- sloopafval van de bouw voor eigen gebruik meenemen naar huis,

- opslaan van goederen op het terrein van Technodak,

- ect.

Als het binnen alle redelijkheid valt overleg dit dan even.

2.4 Op 8 maart 2013 is [verweerder] door Technodak op non-actief gesteld. Deze op

non-actiefstelling is [verweerder] bevestigd bij brief van gelijke datum.

2.5 Op 12 maart 2103 heeft er een gesprek plaatsgevonden in het kantoor van Technodak tussen [G] en [T] namens Technodak enerzijds en [verweerder] en zijn echtgenote anderzijds.

2.6 Bij brief van 13 maart 2013 is [verweerder] op staande voet ontslagen. Aan het ontslag heeft Technodak de navolgende reden ten grondslag gelegd, voor zover hier van belang:

[… .] U bent op non-actief gesteld nadat cliënte u die middag, nadat u bent teruggekeerd van het project Bergingen Domijn Enschede, en u wilde wegfietsen met in uw fietstas (oud)lood afkomstig van genoemd project, op heterdaad had betrapt. [… .]

Volgens u was het afgelopen vrijdag de eerste keer dat u goederen mee wilde nemen. U beschouwt dat echter niet als diefstal. [… .]

Hoewel u op 12 maart 2013 aangaf dat u er spijt van had dat u die zak met inhoud/lood wilde meenemen bleef u volharden dat dit de eerste keer was.

Ik heb medegedeeld dat u van mij of de directie zult vernemen omtrent het besluit dat zal worden genomen.

Cliënte heeft daarop intern navraag gedaan bij collega’s met wie u regelmatig samen op een project hebben gezeten. Drie collega’s zijn daartoe gehoord, hebben allen bevestigd dat zij er getuige van zijn geweest dat u meermaals van genoemd project Bergingen

Domijn Enschede, oud-lood van de hemelwaterafvoer heeft verwijderd uit de oude dakbedekking en dat u dat vervolgens heeft meegenomen.

Uw werkwijze was steeds identiek: na het verwijderen werden de oude loden afvoeren door u grondig schoongemaakt, compact in elkaar gevouwen , door u vervolgens in een polyesterzak gedaan, welke zak met inhoud vervolgens naast de bestuurdersstoel van de bedrijfsauto werd gelegd om die zak met lood vervolgens na aankomst bij Technodak in uw fietstas te doen en daarmee naar huis te rijden. Er is bekend geworden dat collega’s u erop wezen dat [… .] wat u deed niet is toegestaan. U trok zich daar niets van aan. De volgende dag of na enkele dagen handelde u weer op dezelfde manier en nam u oud-lood mee. [… .]

Zowel op 8 maart 2013 als ook eerder, [… .] heeft u zich schuldig gemaakt aan diefstal cq verduistering van oud-ijzer waaronder lood en koper. Deze hierboven beschreven feiten leveren, zowel naar subjectieve als naar objectieve maatstaven een dringende reden op. Deze dringende reden wordt bij deze (onverwijld) namens cliënte aan u medegedeeld. [… .]

2.7 [Verweerder] heeft bij brief van zijn gemachtigde d.d. 18 maart 2013 zich beroepen op de vernietigbaarheid van het gegeven ontslag op staande voet.

3. verzoek

3.1 Technodak verzoekt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog mocht bestaan, terstond te ontbinden wegens gewichtige redenen in de zin der wet, primair bestaande uit een dringende reden en subsidiair uit een verandering van omstandigheden, zonder toekenning van enige vergoeding.

3.2 Technodak voert daartoe primair aan dat zij [verweerder] op 13 maart 2013 op staande voet heeft ontslagen. Kort gezegd komt het ontslag hierop neer dat [verweerder] ernstig misbruik heeft gemaakt van het door hem gestelde vertrouwen. Hij heeft procedures niet nageleefd en oud-lood niet gedeponeerd in een daarvoor bestemde bak, waarvan de opbrengst ten goede zou komen van de personeelsvereniging, doch meermalen ongevraagd meegenomen naar huis.

3.3 Subsidiair legt Technodak aan haar verzoek dezelfde feiten ten grondslag die tot het ontslag op staande voet hebben geleid, doch niet alleen deze feiten maken dat Technodak geen vertrouwen meer heeft in [verweerder], maar ook en vooral het blijven ontkennen van de (andere) feiten en het niet inzien dat ook het voorval van 8 maart 2013 als diefstal moet worden aangemerkt, maken dat het vertrouwen van (de directie van) Technodak in [verweerder] volledig weg is. In dat kader stelt Technodak dat [verweerder] als voorman, met zijn langdurige staat van dienst, een voorbeeldfunctie heeft die aanzien en vertrouwen geniet. [Verweerder] heeft er blijk van gegeven het daarmee niet zo nauw te nemen. Technodak heeft geen enkel vertrouwen meer in [verweerder]. De verhoudingen zijn als gevolg van het handelen van [verweerder] dermate verstoord dat een terugkeer van [verweerder] niet meer aan de orde is. Nu de ontstane situatie volledig aan [verweerder] te wijten is, is er geen aanleiding aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding te koppelen.

4. verweer

4.1 [Verweerder] verzet zich primair tegen de verzochte ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [Verweerder] stelt zich op het standpunt dat hetgeen is voorgevallen op 8 maart 2013 geen dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW oplevert. Juist is dat de huisregels aangeven dat op stelen,verhandelen of verduisteren van goederen van de werkgever zeer zware sancties staan. Echter diezelfde huisregels melden dat het meenemen van sloopafval wel degelijk is toegestaan. Er is geen sprake van een helder beleid. [Verweerder] had een dergelijke reactie van Technodak niet kunnen voorzien, en ook niet hoeven verwachten. [Verweerder] was zich van geen kwaad bewust en verwachtte niet om het meenemen van een paar kilo sloopafval te worden ontslagen. [Verweerder] betwist uitdrukkelijk de stelling van Technodak dat hij eerder, dat wil zeggen vóór 8 maart 2013, oud-lood mee naar huis zou hebben genomen.

Uitsluitend voor het geval de kantonrechter de mening is toegedaan dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen gerechtvaardigd is, verzoekt [verweerder] de kantonrechter subsidiair hem een ontbindingsvergoeding toe te kennen van € 107.002,00 bruto

5. beoordeling

5.1 De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met enig in de wet neergelegd opzegverbod.

5.2 Voor een goed begrip moet worden vastgesteld dat Technodak zich rechtens op het standpunt stelt dat, middels een op 13 maart 2013 gegeven ontslag op staande voet, een einde aan het tussen haar en [verweerder] bestaande dienstverband is gekomen. Het voorliggende verzoek is gebaseerd op het uitgangspunt dat er per heden nog steeds een arbeidsovereenkomst zou kunnen bestaan. Dit is slechts denkbaar indien in een bodemprocedure komt vast te staan dat er per 13 maart 2013 geen einde aan het dienstverband is gekomen. Dit oordeel is voorbehouden aan de bodemrechter. In een ontbindingsprocedure dient derhalve grote terughoudendheid te worden betracht bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden. Feitenonderzoek is niet mogelijk en er is geen mogelijkheid tot hoger beroep. Dat betekent dat in deze voorwaardelijke ontbindingsprocedure het verzoek niet op de primaire grondslag, te weten een dringende reden, zal worden toegewezen.

5.3 Het voren overwogene betekent tevens dat bij de beoordeling van dit ontbindingsverzoek er van wordt uitgegaan dat [verweerder] enkel op 8 maart 2013 een paar kilo oud-lood in zijn fietstas heeft meegenomen, zonder dit te melden aan de directie van Technodak. De huisregels zijn wat dat betreft duidelijk: slechts na overleg mogen goederen van Technodak mee worden genomen naar huis. Deze eenmalige overtreding van de huisregels staat hiermee vast. Zoals reeds in het kort gedingvonnis overwogen acht de kantonrechter deze enkele overtreding van de huisregels onvoldoende om een ontslag op staande voet te kunnen rechtvaardigen en dat een andere, minder zware, sanctie voor de hand had gelegen. De handelwijze van [verweerder] heeft echter wel een zodanige deuk opgeleverd in het vertrouwen dat Technodak van haar eerste voorman mag verwachten, dat Technodak onder geen beding de arbeidsovereenkomst met [verweerder] wenst te continueren. Dit gegeven levert naar het oordeel van de kantonrechter een verandering in de omstandigheden op, welke van dien aard is, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbinden met ingang van 1 juni 2013.

5.4 Vraag is of aan de ontbinding een vergoeding dient te worden gekoppeld. [Verweerder] is bijna 37 jaar bij Technodak in dienst, gedurende welk dienstverband zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. De overtreding van de huisregels op 8 maart 2013 kan [verweerder] als eerste voorman zwaar worden aangerekend, doch een en ander betekent niet dat Technodak zonder het betalen van een billijke ontbindingsvergoeding afscheid van [verweerder] kan nemen. In de gegeven omstandigheden acht de kantonrechter het dan ook billijk dat [verweerder] een vergoeding toekomt op basis van C=0,5, hetgeen neerkomt op een bedrag van afgerond € 50.000,00 bruto. Deze vergoeding is eerst opeisbaar nadat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak onherroepelijk is komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de ontbindingsdatum nog bestond.

5.5 Nu Technodak een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] nastreeft zonder vergoeding, zal zij tot uiterlijk vrijdag 15 mei 2013 in de gelegenheid worden gesteld om haar verzoekschrift in te trekken.

5.6 De proceskosten zullen, ongeacht of het verzoekschrift door Technodak wordt ingetrokken, tussen partijen gecompenseerd worden op de wijze als na te melden.

6. beschikt

6.1 Stelt partijen in kennis van het voornemen van de kantonrechter de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog mocht bestaan, te ontbinden per 1 juni 2013, onder toekenning van een vergoeding aan [verweerder] ten laste van Technodak ter grootte van € 50.000,00 bruto.

6.2 Verstaat dat de vergoeding eerst opeisbaar is nadat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak onherroepelijk is komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de ontbindingsdatum nog bestond.

6.3 Stelt Technodak tot uiterlijk woensdag 15 mei 2013 in de gelegenheid haar verzoekschrift in te trekken.

6.4 Compenseert, ongeacht of het verzoekschrift al dan niet wordt ingetrokken, de proceskosten tussen partijen, des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

6.5 Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven te Enschede en op 2 mei 2013 in het openbaar uitgesproken door mr. H.R.K. Valk, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.