Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:4643

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11-12-2013
Datum publicatie
19-06-2014
Zaaknummer
C/07/205248 / HZ ZA 12-298
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over service kosten tussen bungalow eigenaar en exploitant bungalowpark. Beroep op opschorting, ontbinding en verrekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/205248 / HZ ZA 12-298

Vonnis van 11 december 2013

in de zaak van

[A] ,

wonende te [plaats],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. R.B.J. Jansen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SALLANDSHOEVE B.V.,

gevestigd te Nieuw-Heeten,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.J. van de Graaf te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [A] en Sallandshoeve genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 26 juni 2013

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de akte vermindering van eis van Sallandshoeve

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 10 oktober 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In september 1995 heeft [A] van Sallandshoeve gekocht een perceel grond te Nieuw Heeten (gemeente Raalte) bestemd voor de bouw van een vakantiebungalow. Levering van de grond vond plaats bij notariële akte d.d. 20 december 1995. De notariële akte van levering bepaalt – voor zover van belang – het volgende:

BIJZONDERE BEPALINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN

(…)

3. Koper verbindt zich, zich terstond als lid van de vereniging: Vereniging Recreatiebungalowpark Sallandshoeve 2, (…), op te geven en daarvan lid te blijven gedurende de periode dat hij eigenaar is van het verkochte, om zich aan alle besluiten van de vereniging genomen of nog te nemen te onderwerpen en zijn financiële verplichtingen jegens die vereniging stipt na te komen.

4. Gemelde vereniging, waarvan koper de statuten heeft ontvangen, is onder meer belast met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, zoals het stellen van regels aangaande het onderhoud van de bungalows, alsmede het beheer en onderhoud van zaken welke meer dan één lid betreffen en het aangaan van overeenkomsten met derden betreffende het gebruik en de exploitatie van de bungalows, uit welke overeenkomsten voor de leden verplichtingen voortvloeien, onder meer de verplichting tot het sluiten van een overeenkomst betreffende de door Sallandshoeve B.V. te verlenen service: Koper verbindt zich als eigenaar van gemelde bungalow:

a. met Sallandshoeve B.V. onverwijld een serviceovereenkomst als hiervoor bedoeld te sluiten overeenkomstig de daartoe door Sallandshoeve B.V. en gemelde vereniging opgestelde en koper bekende model-overeenkomst;

b. (…)”

2.2.

Tussen [A] en Sallandshoeve is een serviceovereenkomst gesloten, doch deze is niet meer in het bezit van [A]. Door [A] is daarom een tussen Sallandshoeve en een andere bungaloweigenaar gesloten serviceovereenkomst, welke gelijkluidend is aan de destijds tussen [A] en Sallandshoeve gesloten sevice-overeenkomst, overgelegd.

2.3.

Artikel 4 van de serviceovereenkomst bepaalt – voor zover van belang – het volgende:

“IV De ondergetekende sub 2 (de eigenaar van de bungalow, rechtbank) zal een bijdrage aan de vennootschap voldoen, groot fl. 1.950,-- per jaar, (…).

Gemeld bedrag zal jaarlijks per 1 april worden verhoogd of verlaagd evenredig met de verhoging of verlaging per 1 januari daaraan voorafgaand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde indexcijfer van de gezinscomsumptiereeks voor werknemersgezinnen op basis 1990 (…).”

2.4.

In 2006 zijn de aandelen in Sallandshoeve door 3R Recreatie B.V. overgedragen aan Talpa Leisure B.V.

2.5.

Vlak na overdracht van de aandelen is het buitenzwembad gelegen op het recreatiepark verwijderd.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[A] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

(A) Sallandshoeve te bevelen om binnen veertien (14) dagen nadat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden afschrift en uittreksel te verstrekken van de hiervoor genoemde bescheiden en/of openlegging van de boeken, bescheiden en geschriften, die Sallandshoeve ingevolge de wet moet houden, maken of bewaren, waaruit de opbouw van de servicekosten blijkt alsmede die betrekking hebben op de kosten die door Sallandshoeve zijn gemaakt betreffende de servicekosten voor de periode januari 2009 tot en met december 2012, waaronder, maar niet beperkt tot facturen, alsmede interne managementrapportages en administratie waarin de kosten voor de onder de Serviceovereenkomst vallende aangelegenheden worden weergegeven, waaronder, maar niet beperkt tot de kosten van (i) het onderhouden van de tuin, waaronder, maar niet beperkt tot het maaien, het snoeien van de heggen en struiken, het schoffelen en het bestrijden van onkruid en konijnenholen, (ii) de receptie, administratie en algemeen onderhoud, waaronder, maar niet beperkt tot de kosten van de receptiemedewerker, de administratiemedewerker en de medewerker van de technische dienst, (iii) de afvalverwijdering en het in stand houden van (andere) centrale- en centrumvoorzieningen, waaronder, maar niet beperkt tot onderhoud en afschrijvingen van gebouwen, speelplaatsen- en toestellen, het onderhoud en schoonhouden van wegen en andersoortige infrastructuur, (iv) het buitenzwembad toen het er nog was, waaronder, maar niet beperkt tot energiegebruik, onderhoud en schoonhouden, en (v) de terreinverlichting, promotie van het park, groencontainer, onderhoud en energiegebruik rioolpompen, signaallevering naar keuze en de vervanging van de slagboom, en (vi) het reinigen van de gevels, in fotokopie dan wel in een gangbaar digitaal formaat of enige andere vorm die de rechtbank geraden acht, althans in het kader van een provisionele voorziening, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 250,00 per dag, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, dat Sallandshoeve in gebreke blijft met de voldoening aan dit vonnis, met een maximum van EUR 25.000,00, althans een ander in goede justitie te bepalen maximum,

(B) voor recht te verklaren dat [A] aan zijn betalingsverplichtingen onder de serviceovereenkomst voor 2011 en 2012 heeft voldaan,

(C) voor recht te verklaren hoe hoog de aan [A] vanaf 2013 jaarlijks in rekening te brengen servicekosten bedragen, rekening houdend met een van de CBS afgeleide consumentenprijsindex van 2,39% en het wegvallen van diensten onder de serviceovereenkomst,

(D) Sallandshoeve te bevelen een gespecificeerd servicekostenoverzicht te verstrekken aan [A] bij ieder door hem te betalen factuur voor de servicekosten vanaf de dag dat de betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en

(E) met veroordeling van Sallandshoeve in de kosten van dit geding, de nakosten daaronder begrepen.

3.2.

Sallandshoeve voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Sallandshoeve vordert na vermindering van eis bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en zonder borgtocht,

 • -

  veroordeling van [A] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sallandshoeve te betalen ter zake van de resterende servicekosten 2011, 2012 en 2013 de som van € 1.249,11, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW, over dit bedrag vanaf de vervaldata van de betreffende facturen, althans vanaf 19 juni 2013, tot aan de dag der algehele voldoening,

 • -

  veroordeling van [A] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sallandshoeve te betalen de som van € 768,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, ter zake van de buitengerechtelijke kosten,

- veroordeling van [A] in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie, waaronder de nakosten.

3.5.

[A] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De vordering in conventie

4.1.

[A] heeft bij incidentele vordering onder andere gevorderd dat Sallandshoeve op grond van artikel 843a Rv zal worden bevolen afschrift en uittreksel te verstrekken van de in rechtsoverweging 2.1 van het vonnis in incident van 27 maart 2013 omschreven bescheiden en/of op grond van artikel 162 Rv zal worden bevolen tot openlegging van de boeken, bescheiden en geschriften die zij ingevolge de wet moet houden, maken of bewaren. Bij vonnis in incident van 27 maart 2013 is de incidentele vordering afgewezen.

4.2.

In de hoofdzaak heeft [A] een nagenoeg identieke vordering ingesteld met dezelfde onderbouwing. Nu een nadere onderbouwing met betrekking tot de vordering in de hoofdzaak ontbreekt, geldt hetgeen is overwogen in het vonnis in incident van 27 maart 2013 onverkort voor de onder 3.1 onder (A) geformuleerde eis in de hoofdzaak. Dit betekent dat het gevorderde onder (A) zal worden afgewezen omdat, kort gezegd, de door [A] gevorderde “documenten” te weinig gespecificeerd zijn om als bepaalde bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv gekwalificeerd te kunnen worden en dat [A] onvoldoende heeft gesteld dat de door hem gevorderde documenten bescheiden zijn die Sallandshoeve ingevolge de wet moet houden, maken of bewaren.

4.3.

Onder sub (C) vordert [A] vaststelling van de hoogte van de servicekosten. Sallandshoeve heeft aangevoerd dat het vaststellen van de hoogte van de servicekosten een aangelegenheid is tussen het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2 en Sallandshoeve. Uiteraard dient de algemene leden vergadering van de Vereniging Sallandshoeve 2 de afspraken met Sallandshoeve te accorderen maar het bestuur treedt op als vertegenwoordiger van alle bungaloweigenaren, aldus Sallandshoeve, en de vordering van [A] als individuele bungaloweigenaar is dan ook niet toewijsbaar. [A] erkent dat de inhoud van de serviceovereenkomst op een hoger niveau wordt geregeld.

4.4.

De rechtbank oordeelt als volgt. Uit het onder rechtsoverweging 2.1 geciteerde deel uit de notariële leveringsakte, in het bijzonder het bepaalde onder 4, volgt dat de Vereniging Sallandshoeve 2 belast is met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden zoals daar omschreven. Hieruit kan worden afgeleid dat het maken van afspraken omtrent de hoogte van de te betalen servicekosten een bevoegdheid is van het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2 en niet van de individuele bungaloweigenaar. Indien de rechtbank thans de door [A] te betalen servicekosten zou vaststellen zou een niet te rechtvaardigen ongelijkheid tussen de bungaloweigenaren ontstaan. Indien [A] zich niet kan verenigen met de hoogte van de servicekosten dient hij zich te wenden tot het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het gevorderde onder sub (C) door de rechtbank zal worden afgewezen.

4.5.

Aan het gevorderde onder sub (B) legt [A] het navolgende ten grondslag. [A] stelt zich op het standpunt dat Sallandshoeve tekort is geschoten in de nakoming van de serviceovereenkomst, in dier voege dat zij: (1) de gevel vanaf 2010 niet meer jaarlijks heeft gereinigd, (2) de tuin in 2010 en 2011 niet heeft onderhouden, (3) vanaf 29 mei 2010 geen tv-signaal meer heeft geleverd en (4) het buitenzwembad heeft verwijderd. In verband hiermee heeft [A] een deel van de servicekosten over 2012 en 2013 niet voldaan, althans opgeschort, en zich voor de reeds betaalde servicekosten over 2010 en 2011 beroepen op verrekening.

4.6.

Een gerechtvaardigd beroep op een opschortingsrecht heeft tot gevolg dat de vordering niet langer opeisbaar is. Met enkel een beroep op een opschortingsrecht kan een partij zich evenwel niet van zijn eigen (betalings-)verplichting bevrijden, in dit geval (gedeeltelijke) betaling van de servicekosten. Gelet evenwel op de door [A] gevorderde verklaring voor recht, wenst hij voor het jaar 2011 en 2012 wel gedeeltelijk van zijn betalingsverplichting ter zake van de servicekosten te worden bevrijd. [A] heeft zich ook op (gedeeltelijke) ontbinding en verrekening beroepen. Een geslaagde ontbinding leidt ertoe dat partijen (voor de toekomst) worden bevrijd van de door die ontbinding getroffen verbintenissen. Voor zover de verbintenissen nog niet zijn nagekomen en daarmee dus nog niet zijn tenietgegaan, zijn partijen daarvan bevrijd. Verrekening veronderstelt de aanwezigheid van een vordering op de schuldeiser. Een geslaagd beroep op verrekening leidt er toe dat de verbintenissen tot hun gezamenlijk beloop teniet gaan. Tegen de achtergrond hiervan zal de rechtbank het door [A] onder sub (B) gevorderde beoordelen.

Gevelreiniging

4.7.

[A] stelt zich op het standpunt dat Sallandshoeve zijn gevels vanaf 2010 niet meer heeft gereinigd. Sallandshoeve is op grond van artikel 1 sub f van de serviceovereenkomst verplicht jaarlijks de gevels te ontdoen van aangroei. Nakoming is niet meer mogelijk, en Sallandshoeve is ex artikel 6:81 BW in verzuim, aldus [A]. Bij brief d.d. 28 november 2012 heeft [A] de serviceovereenkomst (gedeeltelijk) ontbonden, onder andere voor wat betreft de gevelreiniging.

4.8.

Sallandshoeve heeft het navolgende verweer gevoerd. [A] heeft pas bij brief d.d. 24 februari 2012 gereclameerd. Dit is, in ieder geval voor de jaren 2010 en 2011, te laat. Daarnaast betwist Sallandshoeve dat zij tekort is geschoten. Zij inspecteert de gevels jaarlijks en gaat tot reiniging over wanneer dit noodzakelijk is en dat was niet het geval.

4.9.

Terecht heeft [A] aangevoerd dat artikel 6:89 slechts ziet op gevallen van ondeugdelijke nakoming en niet (mede) op gevallen waarin in het geheel geen prestatie is verricht. Het beroep van Sallandshoeve op het verval van recht wegens niet tijdig reclameren, wordt dan ook door de rechtbank verworpen.

4.10.

Vast staat dat Sallandshoeve de gevel vanaf 2010 niet meer jaarlijks heeft gereinigd, zulks in strijd met de bepaling uit de serviceovereenkomst. Hieruit vloeit voort dat Sallandshoeve tekort is geschoten in de nakoming van de serviceovereenkomst. Voor zover Sallandshoeve heeft aangevoerd dat na de jaarlijkse inspectie door Sallandshoeve bleek dat reiniging niet nodig was, betreft het hier een bevrijdend verweer, waarvan Sallandshoeve de stelplicht en bewijslast draagt. In dit kader is door Sallandshoeve onvoldoende gemotiveerd gesteld dat reiniging niet noodzakelijk was, zodat het verweer wordt verworpen. Gelet op het feit dat er sprake is van een tekortkoming en er geen verzuim is vereist, nu nakoming niet meer mogelijk is, treft de door [A] uitgebrachte buitengerechtelijke ontbindingsverklaring doel. De rechtbank begrijpt de ontbindingsverklaring aldus dat het gaat om een gedeeltelijke ontbinding zowel waar het de verplichtingen uit de serviceovereenkomst betreft als in tijd, tot en met het jaar 2012 (in 2013 wordt door [A] geen bedrag meer ingehouden op de servicekosten ter zake van het reinigen van de gevel). Dit brengt met zich dat [A] is bevrijd van zijn betalingsverplichting voor zover die betrekking heeft op de gevelreiniging over het jaar 2012, zijnde € 9,15. Voor wat betreft de in 2010 en 2011 betaalde bedragen voor gevelreiniging van € 8,93, welke bedragen door [A] met de in 2011 respectievelijk 2012 betaalde servicekosten zijn verrekend, treft de ingeroepen verrekening doel. Door Sallandshoeve is geen verweer gevoerd tegen de hoogte van de door [A] aangevoerde bedragen, zodat de rechtbank uitgaat van de juistheid hiervan.

Tuinonderhoud

4.11.

[A] stelt zich op het standpunt dat in 2010 het talud naar de vijver niet is gemaaid, de borders en de wilg niet zijn gesnoeid en dat het gras niet iedere week is gemaaid. Hiermee is Sallandshoeve tekort geschoten in de nakoming van artikel 1 sub a van de serviceovereenkomst (parkbeheer). Nakoming van de verplichtingen is niet meer mogelijk. Gelet hierop heeft [A] terzake een bedrag ingehouden op de servicekosten.

4.12.

Wat er ook zij van het verweer van Sallandshoeve dat [A] niet tijdig heeft geklaagd, [A] dient het bestaan van de tekortkoming te stellen en zo nodig te bewijzen. Gelet op het verweer van Sallandshoeve heeft [A] niet aan zijn stelplicht voldaan. In het licht van de betwisting van Sallandshoeve is de enkele stelling van [A] dat Sallandshoeve het tuinonderhoud niet heeft uitgevoerd, onvoldoende. Dat [A] bewijs heeft aangeboden middels met name genoemde getuigen, doet hier niet aan af, nu de rechtbank pas toekomt aan het verstrekken van een bewijsopdracht als aan de stelplicht is voldaan. In dat kader had van [A] verwacht mogen worden dat hij reeds schriftelijke getuigenverklaringen in het geding had gebracht. De buitengerechtelijke ontbinding bij brief d.d. 24 februari 2012, treft dan ook geen doel. Dit betekent dat de betalingsverplichting van [A] nog steeds bestaat.

Zwembad

4.13.

[A] stelt zich op het standpunt dat nu het buitenzwembad is verwijderd, de servicekosten dienovereenkomstig verlaagd dienen te worden. [A] heeft terzake een bedrag ingehouden op de servicekosten in 2012 en in 2013 in verband met het verwijderen van het buitenzwembad en voor wat betreft de reeds in 2010 en 2011 betaalde kosten voor het buitenzwembad een beroep gedaan op verrekening met de servicekosten 2011 en 2012. Bij brief d.d. 24 februari 2012 heeft [A] de overeenkomst gedeeltelijk voor wat betreft het onderhoud van het buitenzwembad ontbonden.

4.14.

Sallandshoeve stelt dat [A] nog steeds gebruik kan en mag maken van alle centrale voorzieningen, zoals omschreven onder artikel 1 onder d van de serviceovereenkomst. Dat het buitenzwembad er niet meer is, doet daar niet aan af. Dit rechtvaardigt voorts geen aanpassing van de servicekosten, omdat het serviceniveau als geheel niet is verlaagd maar zelfs is verhoogd.

4.15.

De rechtbank begrijpt de stelling van [A] aldus dat hij zich op het standpunt stelt dat de servicekosten aangepast dienen te worden omdat het serviceniveau, door verwijdering van het buitenzwembad, is gewijzigd, te weten verlaagd. Het betreft derhalve het niveau van de serviceverlening ten opzichte van de te betalen servicekosten, hetgeen alle bungaloweigenaren aangaat en niet alleen [A]. Gelet hierop kan de rechtbank niet in het individuele geval van [A] bepalen dat de servicekosten aangepast moeten worden nu het buitenzwembad is verwijderd. De rechtbank verwijst hiervoor naar rechtsoverweging 4.4. Van een tekortkoming van Sallandshoeve jegens [A] is voorts niet gebleken. Niet gebleken is immers dat [A] gehouden is op basis van de serviceovereenkomst een buitenzwembad in stand te houden. Dat in de serviceovereenkomst staat vermeld dat [A] gebruik mag maken van de zwembaden doet hier niet aan af. De door [A] ingeroepen buitengerechtelijke ontbinding treft geen doel, hetgeen ook geldt voor het beroep op verrekening. Dit betekent dat de betalingsverplichting van [A] nog steeds bestaat.

TV-signaal

4.16.

De kern van het geschil op dit punt is of de kosten van het tv-signaal onderdeel uitmaakt van de servicekosten waarbij [A], hij rept in dit verband van gewoonterecht, stelt dat dit wel het geval is en Sallandshoeve stelt dat dit niet het geval is.

4.17.

Niet in dispuut is dat de levering van een tv-signaal niet is omschreven in de serviceovereenkomst. Daarmee komt de rechtbank toe aan de vraag of door [A] feiten en omstandigheden zijn gesteld waaruit, ondanks de tekst van de serviceovereenkomst, voortvloeit dat de levering van het tv-signaal toch onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.18.

Ter comparitie is door [A] aangegeven dat er bij de aanleg van de bungalows van Sallandshoeve 2, waaronder die van [A], waarschijnlijk een fout is gemaakt in die zin dat de nieuwe aansluitingen nooit aan Ziggo zijn doorgegeven waardoor er voor deze nieuwe aansluitingen ook nooit is betaald. Nu deze omissie is ontdekt moet er betaald worden. Anders dan door [A] in de dagvaarding is gesteld, is ter comparitie door [A] verklaard dat thans alle eigenaren een contract hebben via Sallandshoeve of via een zelfgekozen aanbieder. Dit brengt met zich dat thans alle eigenaren buiten de servicekosten om voor de ontvangst van het tv-signaal betalen.

4.19.

[A] stelt echter dat hij niet hoefde te weten dat er sprake was van een fout en dat hij ervan uit mocht gaan dat de kosten voor de ontvangst van het tv-signaal onder de servicekosten vielen zodat Sallandshoeve deze kosten voor haar rekening dient te nemen. [A] heeft er in dat kader op gewezen dat zulks ook volgt uit de tekst van de verkoopbrochure, de uitlatingen van de parkbeheerder en het feit dat [A] altijd het tv-signaal heeft ontvangen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening zijn gebracht.

4.20.

Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat er bij de aanleg van de bungalows van Sallandshoeve 2 iets mis is gegaan, nu Sallandshoeve ook heeft gesteld dat zij nooit iets heeft betaald aan Ziggo en dat ook geen sprake was van een collectief contract. Uit het feit dat er in het verleden een fout is gemaakt en hij daardoor 14 jaar niets heeft betaald, kan echter niet zonder meer het rechtsgevolg voortvloeien dat [A] thans niet hoeft te betalen voor het tv-signaal. Niet gebleken is dat de fout aan Sallandshoeve is te wijten en dus in haar risicosfeer ligt. Het feit dat de verkoopbrochure vermeldt dat de kosten van de ontvangst van het tv-signaal in de servicekosten zit, maakt het vorenstaande niet anders. Het gaat hier om een informatieve verkoopbrochure op grond waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat de kosten van de ontvangst van het tv-signaal onder de servicekosten vallen, daarvoor is de informatie te algemeen. Zulks geldt temeer nu de inhoud van de serviceovereenkomst het resultaat is van overleg tussen Sallandshoeve en het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2. Ook de uitlatingen van de parkbeheer doen aan het vorenstaande niet af. Nog daargelaten dat deze stelling van [A] weinig concreet is – wie heeft de uitlatingen gedaan, wanneer en wat is er precies gezegd – maar ook is niet gesteld dat de parkbeheerder bevoegd was tot het doen van uitlatingen met betrekking tot de servicekosten.

4.21.

Uit het vorenstaande volgt dat geen dan wel onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld die een omvang van de overeenkomst rechtvaardigen in de door [A] voorgestane zin. Van een verplichting tot levering van een tv-signaal is dan ook geen sprake. Hieruit volgt dat nu geen verplichting bestaat er ook geen tekortkoming is en de ontbinding dus geen doel treft. Voor het inhouden van een bedrag ter zake van het tv-signaal bestaat geen rechtsgrond zodat [A] het ingehouden bedrag alsnog dient te betalen. Voor zover het bedrag is ingehouden met een beroep op verrekening in verband met een vordering tot schadevergoeding terzake de zelf betaalde kosten voor het krijgen van een tv-signaal, faalt dit beroep. Van een vordering tot schadevergoeding is bij gebreke van een grondslag geen sprake.

4.22.

Gelet op het vorenstaande is de vordering tot een verklaring voor recht zoals geformuleerd onder (B) dat de servicekosten over 2011 en 2012 zijn voldaan, niet toewijsbaar.

4.23.

Onder sub (D) vordert [A] overlegging van een gespecificeerd servicekostenoverzicht. Sallandshoeve heeft hiertegen verweer gevoerd in dier voege dat in het verleden een bedrag is bepaald voor de servicekosten op basis van de toen bestaande serviceverplichtingen maar dat dit bedrag niet meer reëel is aangezien het nooit is aangepast maar slechts is geïndexeerd. De kosten van de verschillende service-onderdelen zijn dan ook niet één op één terug te voeren op het bedrag aan servicekosten. Op dit moment is Sallandshoeve in gesprek met het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2 terzake de servicekosten aan de hand van een servicekostenspecificatie. Indien Sallandshoeve hierover overeenstemming bereikt met het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2 is het mogelijk een servicekostenspecificatie op te stellen, aldus Sallandshoeve.

4.24.

Hoewel het volgens de rechtbank mogelijk moet zijn iets van een servicekostenspecificatie op te stellen, heeft Sallandshoeve voldoende aannemelijk gemaakt dat een kostenspecificatie op dit moment niet aansluit bij het bedrag van de servicekosten aangezien als het ware sprake is van een forfaitair bedrag. Nu dit niet door [A] is weersproken en ook [A] heeft erkend dat nog geen overeenstemming is bereikt met het bestuur van de Vereniging Sallandshoeve 2 zal het onder sub (D) gevorderde worden afgewezen.

4.25.

Het vorenstaande leidt er toe dat [A] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sallandshoeve worden begroot op:

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.493,00

Voorts zal [A] in de kosten van het incident worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sallandshoeve worden begroot op:

salaris advocaat 452,00 (1,0 punt x tarief € 452,00)

Totaal € 452,00

5 De vordering in reconventie

5.1.

De vordering in reconventie hangt nauw samen met de vordering in conventie, zodat hetgeen in conventie is overwogen ook van belang is voor het oordeel in reconventie. Gelet daarop is het door Sallandshoeve gevorderde – na vermindering van eis – terzake de betaling van de resterende servicekosten 2011, 2012 en 2013, toewijsbaar met uitzondering van een bedrag van € 27,-. Het door Sallandshoeve gevorderde zal dan ook voor een bedrag van € 1.222,11 worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf de vervaldata van de betreffende facturen, zal worden afgewezen. [A] voert terecht aan dat niet duidelijk is voor welke facturen de wettelijke rente wordt gevorderd. De wettelijke rente zal daarom vanaf 19 juni 2013 worden toegewezen.

5.2.

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Sallandshoeve heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

5.3.

[A] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sallandshoeve worden begroot op:

- salaris advocaat 452,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 452,00)

Totaal € 452,00

6 De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt [A] in de proceskosten, waaronder de kosten van het incident, aan de zijde van Sallandshoeve tot op heden begroot op € 1.945,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.3.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.4.

veroordeelt [A] om aan Sallandshoeve te betalen een bedrag van € 1.222,11 (éénduizendtweehonderdtweeëntwintig euro en elf eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 19 juni 2013 tot de dag van volledige betaling,

6.5.

veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van Sallandshoeve tot op heden begroot op € 452,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.6.

veroordeelt [A] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [A] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.7.

verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.F. Clement en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013.