Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:3406

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-06-2013
Datum publicatie
16-01-2014
Zaaknummer
C-08-138395 - KG ZA 13-141
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen onrechtmatige uitlatingen over tafelmodel pizza ovens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/138395 / KG ZA 13-141

Vonnis in kort geding van 26 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TREBS B.V.,

statutair gevestigd te Heerlen en kantoorhoudende te Nuth,

eiseres,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOD & FUN B.V.,

gevestigd te Bears, gemeente Littenseradiel,

2. [gedaagde],

wonende te [plaats]

gedaagden,

advocaat mr. V.J.M. Verlinden-Masson te Groningen.

Partijen zullen hierna Trebs en Food & Fun c.s. worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk Food & Fun en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 15

 • -

  de producties 1 tot en met 12 en een kostenoverzicht van de zijde van Food & Fun c.s.

 • -

  de wijziging van eis

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Trebs

 • -

  de pleitnota van Food & Fun c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Trebs en Food & Fun brachten in het voorjaar van 2011 beide een tafelmodel pizzaoven op de markt. Trebs onder de naam “Comfortcook Pizzaoven” en Food & Fun onder de naam “Pizzarette”.

2.2.

Op 6 april 2011 heeft Food & Fun een ex parte verbod ex artikel 1019e Rv laten betekenen bij Trebs, teneinde staking van een gestelde inbreuk op haar auteursrechten af te dwingen. Naar aanleiding van het gegeven verbod heeft Trebs een executie kort geding aanhangig gemaakt, waarvoor de mondelinge behandeling was bepaald op 28 april 2011.

Met het oog op beëindiging van het geschil zijn partijen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die op 21 respectievelijk 22 april 2011, door partijen is ondertekend.

Ingevolge artikel 2 van deze overeenkomst heeft Trebs gedurende een periode van twee jaar het exclusieve recht van verkoop van de Pizzarette in Nederland, België en Duitsland. Ingevolge artikel 4 van de overeenkomst betaalt Trebs per verkochte pizzaoven een commissie van $ 2,00 aan Food & Fun.

In artikel 5.1 van de overeenkomst staat:

Tot twee jaar na beëindiging van deze overeenkomst zal een Partij geen zaken doen, contracten en/of een samenwerking aangaan of anderszins contact zoeken met de fabrieken en partners van een andere Partij, behalve indien deze zakenrelaties al bestonden voor het aangaan van deze overeenkomst.

2.3.

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst op 23 april 2013 is Trebs een tafelmodel pizzaoven blijven aanbieden, nu onder de naam Pizza Gusto.

2.4.

Op 8 mei 2013 is aan één of meerdere afnemers van Trebs een door [gedaagde] (bestuurder van Food & Fun) ondertekende en van het logo van Food & Fun voorziene brief verzonden.

De brief heeft de volgende inhoud:

Betreft: inbreuk op rechten Pizzarette

Geachte directie/inkoper,

In de afgelopen jaren is er verwarring ontstaan over de rechten van de Pizzarette, in het bijzonder door de wijze waarop Trebs B.V. te Heerlen op de markt is opgetreden. Hierbij wil ik u daarom over het volgende informeren:

1.

Pizzarette en het logo Food & Fun zijn Europees, Chinees en US geregistreerde handelsmerken van Food & Fun B.V.

2.

Voor het product Pizzarette geldt een Chinees design patent. Food & Fun heeft van de rechthebbende (Huaxingmeile Electric Appliance Factory) de wereldwijde (met uitzondering van China) exclusieve verkooprechten verkregen op het product Pizzarette. De door Food & Fun verhandelde Pizzarette voldoet aan de door Food & Fun gestelde hoge kwaliteitseisen.

3.

In 2011 is er een geschil geweest tussen Food & Fun B.V. en Trebs B.V. aangaande de door Trebs B.V. in de markt gebrachte pizzaoven die als twee druppels water op de Pizzarette leek. Partijen hebben in april 2011 voor de duur van 2 jaren afspraken gemaakt, welke afspraken per 23 april jl. zijn komen te vervallen.

4.

Het model dat de afgelopen jaren door Trebs B.V. op de (Europese) markt is gebracht wordt geproduceerd door een fabriek die daarvoor een Chinees design patent had. Dit design patent is op 2 december 2011 - wegens schending van het design patent voor de Pizzarette - tot in hoogste instantie vernietigd. Dit betekent dat het enige legaal in China geproduceerde product de Pizzarette van Food & Fun is.

5.

Nu de overeenkomst tussen Food & Fun B.V. en Trebs B.V. geëindigd is staat het Trebs niet meer vrij de Pizzarette, onder welke naam dan ook, te verkopen. Haar Chinese fabrikant staat het voorts niet vrij een op het design patent van Huaxingmeile Electric Appliance Factory gelijkend product te vervaardigen [en te] verkopen.

De enige echte en legaal geproduceerde Pizzarette kunt u via ons verkrijgen. De Pizzarette voldoet bovendien aan hoge kwaliteitseisen hetgeen van de in strijd met het Chinese design patent geproduceerde producten niet gezegd kan worden. Voor de inkoop van de Pizzarette kunt u contact opnemen met www.Emerio.eu. Zij verzorgen de leveringen en de strenge kwaliteitscontroles in samenwerking met Food & Fun B.V.

Nu Food & Fun B.V. weer vrij staat is zij voornemens op te treden tegen de handel in niet door patent gedekte of anderszins onrechtmatige producten. Om de schade en vervelende situaties bij marktpartijen te beperken zullen wij pas vanaf 1 juni actie ondernemen tegen inbreuk. Bij marktpartijen die voor die datum een handelsrelatie met Emerio aangaan, zal een nadere afspraak kunnen worden gemaakt over hoe om te gaan met voorraden van illegale producten.

Wij vertrouwen erop dat de markt net als voorheen de originele Pizzarette zal aanbieden. Food & Fun komt later dit jaar met meer leuke innovatieve producten.

Met vriendelijke groet,

[gedaagde]

3 Het geschil

3.1.

Trebs vordert - na wijziging van eis -

Primair:

dat de voorzieningenrechter Food & Fun c.s. zal:

1.

veroordelen om met onmiddellijke ingang ieder onrechtmatig handelen jegens Trebs te staken en gestaakt de houden waaronder, maar daartoe niet beperkt, het benaderen van diverse marktpartijen en/of potentiële afnemers en/of de zakenpartners van Trebs, zoals de afnemers Kijkshop B.V., Metro Cash&Carry Deutschland GmbH, Marskramer, Metro Cash&Carry Nederland, Pro-Idee en Norma [A]), met daarin de mededeling dat de Pizzarette pizzaoven de enige legaal geproduceerde pizzaoven is en/of dat de pizzaoven van Trebs als inbreuk of slaafse nabootsing heeft te gelden op de rechten van Food & Fun c.s. dan wel Huaxingmeile Electric Appliance Factory;

2.

veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van alle partijen, inkopers, afnemers, partners en overige geadresseerden die de gewraakte mailing zoals beschreven in het lichaam van de dagvaarding hebben ontvangen, welke opgave per e-mail en schriftelijk dient te geschieden aan de raadsman van Trebs;

3.

veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten over te gaan tot het verzenden van rectificatiebrieven aan alle partijen, inkopers, afnemers, partners en overige geadresseerden zoals bedoeld onder 2., welke rectificatiebrieven qua omvang, lettertype, kleurstelling en lay-out overeenstemmen met de gewraakte mailing, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met uitsluitend de onderstaande tekst, of een andere in goede justitie door de voorzieningenrechter vast te stellen tekst, onder de kop “RECTIFICATIE”:

“Geachte directie/inkoper,

In de afgelopen weken hebben wij u benaderd door middel van een mailing met als onderwerp: “inbreuk op rechten Pizzarette”. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle heeft bij vonnis d.d. [datum vonnis] geoordeeld dat de in deze mailing opgenomen boodschap onjuist is en daarmee onrechtmatig jegens onder andere Trebs. Wij betreuren deze onjuiste en onrechtmatige boodschap en bieden daarvoor bij dezen onze excuses aan.

De door Trebs verhandelde pizzaoven onder de naam Pizza Gusto maakt op geen enkele wijze inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten en is evenmin op andere wijze onrechtmatig.

Om tot verhandeling van een legale pizzaoven te komen bent u dus op geen enkele wijze gehouden een exclusieve handelsrelatie aan te gaan met Emerio. U kunt de pizzaoven gewoon van Trebs (blijven) afnemen.

Onze excuses voor het ongemak.

Food & Fun B.V.

[datum ondertekening]

De heer[gedaagde]

(logo Food & Fun)”

4.

bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis bovenaan op haar homepage onder de internet dommeinnamen foodandfun.nl en pizzarette.nl gedurende drie maanden een rectificatie te plaatsen (in standaard lettergrootte, in een wit kader van 10 x 10 cm, met zwarte letters en onder de kop “RECTIFICATIE” (in hoofdletters) op te nemen, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met de tekst zoals weergegeven onder 3. of een andere in goede justitie door de voorzieningenrechter vast te stellen tekst;

5.

bevelen aan het onder 1 tot en met 4 gevorderde te voldoen op verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van € 100.000,00 te vermeerderen met € 25.000,00 voor de dag of het gedeelte daarvan dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt, met een maximum van € 1.000.000,00;

6.

veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met rente daarover vanaf 14 dagen na dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

Subsidiair:

Dat de voorzieningenrechter Food & Fun c.s. zal:

7.

veroordelen met onmiddellijke ingang ieder handelen in strijd met het non-concurrentiebeding (artikel 5) van de overeenkomst jegens Trebs te staken en gestaakt te houden waaronder, maar daartoe niet beperkt, het voor welk doel dan ook benaderen van de zakenpartners van Trebs zoals, maar daartoe niet beperkt, de afnemers Kijkshop B.V., Metro Cash&Carry Deutschland GmbH, Marskramer, Metro Cash&Carry Nederland, Pro-Idee en Norma [A]),

8.

bevelen aan het onder 7. gevorderde te voldoen op verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van € 10.000,00, te vermeerderen met

€ 7.500,00 voor de dag of het gedeelte daarvan dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt, met een maximum van € 500.000,00;

9.

veroordelen in de proceskosten van het geding, met de bepaling dat Food & Fun c.s. de wettelijke handelsrente over deze kosten zijn verschuldigd vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2.

Food & Fun c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Van een spoedeisend belang bij de vorderingen is in voldoende mate gebleken.

4.2.

Kern van het geschil is of de onder 2.4 weergegeven uitlatingen van Food & Fun c.s. onrechtmatig zijn jegens Trebs. Anders dan Trebs ingang wil doen vinden bestaat geen grond voor het oordeel dat Food & Fun c.s. eerst uitlatingen betreffende haar beweerdelijk toekomende rechten kan doen, wanneer ten aanzien van deze beweerdelijke rechten een (voorlopig) oordeel is gegeven, bijvoorbeeld in kort geding.

4.3.

De vordering kan slechts toewijsbaar zijn als aannemelijk is dat de uitlatingen van Food & Fun c.s. onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Bij de beoordeling of in dat geval een voorlopige voorziening moet worden getroffen moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen. Hierbij zijn de in onderling verband te beschouwen omstandigheden van het geval doorslaggevend.

In deze zaak is met name van belang of de in 2.4 weergegeven uitlatingen juist zijn.

4.4.

De door Food & Fun c.s. gedane uitlatingen zijn genummerd 1 tot en met 5, waarbij punt 5 is onderverdeeld in twee alinea’s. Of aannemelijk is dat de uitlatingen juist zijn wordt - per uitlating - hieronder beoordeeld.

Ten aanzien van uitlating 1

4.4.1.

Trebs betwist niet dat het woord Pizzarette en het logo Food & Fun Europees, Chinees en US geregistreerde handelsmerken van Food & Fun zijn. Geoordeeld moet dan ook worden dat deze uitlating juist is.

Ten aanzien van uitlating 2

4.4.2.

Food & Fun c.s. heeft als productie 2 overgelegd een op naam van Wei Mei Li Co. (Wimmeley) gesteld (Chinees) octrooi voor uiterlijke vormgeving ten aanzien van een elektrische pizzaoven. Zoals blijkt uit productie 4 van de zijde van Food & Fun c.s. is dit octrooi in december 2012 op naam gekomen van Huaxingmeile Electric Appliance Factory (hierna: HEAF). Als productie 5 is voorts overgelegd een overeenkomst tussen Food & Fun en HEAF waarin HEAF de exclusieve wereldwijde verkooprechten van de Pizzarette

- buiten China - overdraagt aan Food & Fun B.V.

Het design patent is dus formeel afgegeven voor de pizzaoven in de oorspronkelijke vormgeving van Wimmeley, en niet voor de Pizzarette, die daar qua vormgeving iets van afwijkt. De uitlating dat voor het product Pizzarette een Chinees design patent geldt is dan ook niet geheel juist, althans niet geheel volledig. Dit laat onverlet dat het er voor moet worden gehouden dat de strekking van de uitlating wel juist is.

In dit verband is van belang dat Trebs erkent dat het design patent dat haar Chinese producent bezat voor de productie van het Trebs model pizzaoven op 2 december 2011 is vernietigd. Uit de als productie 7 door Food & Fun c.s. overgelegde - uitgebreid gemotiveerde - beslissing van het nationale bureau voor intellectuele eigendomsrechten van de Volksrepubliek China, blijkt dat deze vernietiging is gegrond op de omstandigheid dat het design patent van de Chinese producent van Trebs geen duidelijke verschillen vertoont met het design patent van Wei Mei li (Wimmeley). De Pizzarette en de pizza oven van Trebs zijn qua vormgeving nagenoeg gelijk. Aannemelijk moet daarom worden geacht dat ook de Pizzarette geen duidelijke verschillen vertoont met het design patent van HEAF (oorspronkelijk Wimmeley). Deze met toestemming van HEAF geproduceerde Pizzarrete kan daarom worden geacht onder het design patent van HEAF te worden geproduceerd.

4.4.3.

De overeenkomst tussen HEAF en Food & Fun in aanmerking genomen moet het er voorts voor worden gehouden dat Food & Fun ten aanzien van de Pizzarette de wereldwijde - met uitzondering van China - verkooprechten heeft verkregen en dat de uitlatingen van Food & Fun c.s. op dit punt niet onjuist zijn.

4.4.4.

Of de door Food & Fun verhandelde Pizzarette voldoet aan de door Food & Fun gestelde hoge kwaliteitseisen is niet relevant voor de beoordeling van dit kort geding. Overigens is van de zijde van Trebs ook niet gesteld dat dit niet het geval is.

Ten aanzien van uitlating 3

4.4.5.

Dat in 2011 tussen partijen een geschil heeft bestaan over de door beide partijen op de markt gebrachte pizzaovens staat vast. Beide ovens zijn op het eerste gezicht gelijk. Dit maakt dat de uitlating van Food & Fun dat de door Trebs op de markt gebrachte pizzaoven als twee druppels water lijkt op de Pizzarette, niet onjuist kan worden geacht. Of deze gelijkenis noodzakelijk is om eenzelfde hoogwaardig (bak)resultaat te verkrijgen zoals door Trebs is gesteld, is hierbij niet relevant.

Dat de tussen partijen in april 2011 gemaakte afspraken per 23 april 2013 zijn komen te vervallen is voorts evenmin onjuist.

Ten aanzien van uitlating 4

4.4.6.

Zoals onder 4.4.2 reeds is overwogen, is het design patent dat de Chinese producent bezat voor de productie van het Trebs model pizzaoven op 2 december 2011 vernietigd omdat dit geen duidelijke verschillen vertoont met het design patent van Wei Mei li (Wimmeley). Trebs moet worden toegegeven dat het design patent van Wimmeley (dat nu in handen is van HEAF) qua uiterlijke vormgeving iets afwijkt van de daadwerkelijke door HEAF geproduceerde Pizzarette. In zoverre is de zinsnede in de brief waarin staat dat het design patent is vernietigd wegens schending van het design patent van de Pizzarette niet geheel juist. De vernietiging heeft immers plaatsgevonden vanwege schending van het design patent van Wimmeley. Omdat - zoals hiervoor onder 4.3.2 reeds is overwogen - vooralsnog moet worden aangenomen dat de Pizzarette wel wordt geproduceerd op basis van het design patent van HEAF (het oorspronkelijke patent van Wimmeley) doet deze onvolledigheid aan de juistheid van de strekking van de uitlating niet af. Hiertoe is ook van belang dat de in de brief opgenomen conclusie van Food & Fun c.s., dat de Pizzarette van Food & Fun - dus - het enige legaal in China geproduceerde product is gegeven de overdracht van de rechten van Wimmeley aan HEAF en de overdracht van distributierechten van HEAF aan Food & Fun, niet incorrect lijkt.

Ten aanzien van uitlating 5

4.4.7.

Het meest wezenlijke onderdeel van de uitlating betreft de mededeling van Food & Fun c.s. dat het Trebs niet meer vrij staat de Pizzarette, onder welke naam dan ook, te verkopen. Deze uitlating kan alleen standhouden voor zover het een pizza oven betreft die een slaafse nabootsing betreft van de Pizzarette.

Zoals reeds eerder is overwogen zijn de Pizzarette en de Pizza Gusto qua uiterlijke verschijningsvorm nagenoeg gelijk. In een dergelijk geval is sprake van slaafse nabootsing en daarmee van onrechtmatig handelen, indien het ‘nagebootste’ product een eigen plaats inneemt in de markt, de ‘nabootsing’ verwarring sticht bij het publiek en de ‘nabootsing’ vermijdbaar was, zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product afbreuk te doen.

4.4.8.

Trebs stelt in dit verband dat Food & Fun c.s. moet aantonen dat de door haar geproduceerde Pizzarette een eigen plaats inneemt op de markt en dat zij met de Pizzarette eerder op de markt was dan Trebs met haar Pizzaoven. Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzingen dat derden vergelijkbare pizzaovens op de markt (hebben) gebracht vóór Food & Fun c.s. Nu Trebs voorts niet daadwerkelijk stelt dat zij haar pizzaoven eerder op de markt bracht dan Food & Fun c.s. dan wel dat vóór de Pizzarette reeds vergelijkbare pizzaovens op de Nederlandse markt waren, acht de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding, waarin geen ruimte is voor nadere bewijslevering, voldoende aannemelijk dat de Pizzarette als eerste op de markt was en een eigen plaats inneemt op de Nederlandse markt.

4.4.9.

Dat de nabootsing verwarring sticht bij het publiek is ook voldoende aannemelijk geworden. Uit de door Food & Fun overgelegde uitdraaien van verschillende websites blijkt dat de Pizza Gusto in ieder geval op 10 juni 2013 door verschillende verkopende partijen nog werd aangeduid als ‘Pizzarette’. Dat het hier om verouderde websites zou gaan is niet aannemelijk geworden.

4.4.10.

Anders dan Trebs ingang wil doen vinden is niet aannemelijk dat alle gelijkenissen in uiterlijke verschijningsvorm onvermijdbaar waren met het oog op de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product. Zo hebben beide producten een steenmotief op de kap terwijl gesteld noch gebleken is in hoeverre dit steenmotief kan bijdragen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product. Gesteld noch gebleken is voorts waarom de spateltjes hetzelfde gaatjespatroon en dezelfde handvatten dienen te hebben. Dit geldt ook voor de vorm van het handvat van de kap, de deegsnijder, en het op de kap gebruikte lettertype.

4.4.11.

De uitlating van Food & Fun c.s., met de strekking dat het Trebs niet vrij staat een op de Pizzarette gelijkend product zoals de Pizza Gusto te verkopen moet gezien het voorgaande vooralsnog als juist worden aangemerkt.

4.4.12.

Gelet op het Chinese patent van HEAF en de vernietiging van het patent van de Chinese leverancier van Trebs lijkt de uitlating van Food & Fun c.s. dat het de Chinese fabrikant van Trebs niet vrij staat een op het design patent van HEAF gelijkend product te vervaardigen ook juist. Dit geldt dan logischerwijze ook voor de uitlating dat de enige echte en legaal geproduceerde Pizzarette via Food & Fun c.s. te verkrijgen is.

4.4.13.

Ten aanzien van de in de uitlating gesuggereerde mindere kwaliteit van de Trebs pizzaoven geldt dat mogelijk sprake is van enig kwaliteitsverschil tussen de verschillende pizzaovens. Niet gebleken is echter dat dit het niveau van de afwerking overstijgt. Een significant kwaliteitsverschil is in ieder geval niet aannemelijk geworden.

4.5.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de uitlatingen van Food & Fun c.s. vooralsnog grotendeels als juist moeten worden aangemerkt. De onder 4.4.2 en 4.4.6 genoemde onvolledigheden die in de uitlatingen voorkomen, kunnen aan de juistheid van de strekking van de uitlatingen niet af doen. Slechts ten aanzien van de beweerdelijke geringere kwaliteit geldt dat de bewuste uitlating onvoldoende is onderbouwd. Nu ten aanzien van het in de uitlating genoemde kwaliteitsverschil geen specifieke rectificatie wordt verlangd en de vorderingen ook overigens niet specifiek zien op deze uitlating moet worden geconcludeerd dat dit onderdeel van de uitlatingen van Food & Fun c.s. van ondergeschikt belang is.

De juistheid van de uitlatingen in aanmerking genomen, staat het Food & Fun c.s. vrij haar eigen schade ten gevolge van een inbreuk van een ander op haar rechten te beperken cq te voorkomen. Dat de manier waarop Food & Fun c.s. haar rechten wenst te beschermen disproportioneel is, is gesteld noch gebleken. Het primair gevorderde zal daarom worden afgewezen.

4.6.

De subsidiaire vordering van Trebs is gegrond op artikel 5.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Volgens dit artikel staat het de ene partij niet vrij contact te zoeken met de fabrieken en partners van de andere partij. Door een brief te sturen aan de afnemers van Trebs zou Food & Fun c.s. in strijd met deze bepaling handelen. De houdbaarheid van het standpunt van Trebs staat of valt bij de uitleg van het begrip ‘partners’ in de samenwerkingsovereenkomst. Volgens Trebs moet daaronder tevens ‘afnemers’ worden verstaan, terwijl Food & Fun c.s. menen dat dit niet het geval is.

4.7.

Wat betreft de uitleg van het begrip ‘partners’ in 5.1 van de samenwerkingsovereenkomst stelt de voorzieningenrechter voorop dat het voor het antwoord op de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht; vgl. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Dit betekent onder meer dat de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift echter vaak wel van groot belang (vgl. HR 20 februari 2004, NJ 2004, 34). Voor een taalkundige/grammaticale uitleg bestaat eerder aanleiding indien het een zuiver commerciële transactie betreft tussen professionele partijen (HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576).

4.8.

Gezien de omstandigheid dat beide partijen zich bij het aangaan van de overeenkomst hebben laten bijstaan door een professionele rechtsbijstandverlener kent de voorzieningenrechter in dit geval grote waarde toe aan de taalkundige uitleg van de bewuste bepaling. Dat onder ‘partners’ tevens ‘afnemers’ moet worden verstaan volgt niet uit de letterlijke tekst van de overeenkomst. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het begrip ‘partner’ niettemin ruim moet worden uitgelegd. Hierbij is van belang dat ook de categorie ‘fabrieken’, net als de categorie ‘partners’ apart benoemd is. Nu dit voor de categorie ‘afnemers’ niet gebeurd is, moet worden aangenomen dat partijen niet hebben bedoeld deze categorie in de bepaling te vatten. Dit betekent dat het handelen van Food & Fun c.s. niet in strijd is met artikel 5.1 van de samenwerkingsovereenkomst. De subsidiaire vordering is daarom evenmin toewijsbaar.

4.9.

Trebs zal als de in het ongelijk gestelde partij in de - forfaitaire - proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Food & Fun c.s. worden begroot op:

- griffierecht €  589,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal €  1.493,00

4.10.

De gevorderde wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over de proceskosten is niet toewijsbaar, nu deze kosten niet zien op een handelstransactie in de zin van dat artikel. In plaats daarvan is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW toewijsbaar. De wettelijke rente ex artikel 6:119 BW zal worden toegewezen vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Trebs in de proceskosten, aan de zijde van Food & Fun c.s. tot op heden begroot op € 1.493,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.A.M. Schreuder en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2013.