Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:3403

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-12-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
C/08/147309 / KG ZA 13-394
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot onder meer nakoming duurovereenkomst in kort geding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/147309 / KG ZA 13-394

datum vonnis: 19 december 2013 (sr)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Inet Retail B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

verder te noemen Inet Retail,

advocaat: mr. S.L. Geeraths te Almelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DeNardi B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

gedaagde,

verder te noemen DeNardi,

advocaat: mr. J. Meerman te Rotterdam.

1 Het procesverloop

1.1

Inet Retail heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.2

Op 26 november 2013 heeft DeNardi stukken in het geding gebracht.

1.3

Op 27 november 2013 heeft Inet Retail aanvullende stukken in het geding gebracht.

1.4

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 19 december 2013. Ter zitting zijn verschenen: namens Inet Retail de heer[B] en de heer [S], vergezeld door mr. Geeraths en namens DeNardi de heer [K] en de heer [P], vergezeld door mr. Meerman. De standpunten zijn toegelicht.

1.5

Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1

Inet Retail is een onderneming die delen van keukens verkoopt. De leveranciers van Inet Retail zijn in beginsel de importeurs van het betreffende merk, danwel de producent zelf.

2.2

DeNardi is importeur van de producten van AGA en Falcon voor de Nederlandse markt.

2.3

Partijen doen al lange tijd zaken met elkaar, ofwel rechtstreeks, ofwel via een rechtsvoorgangster van DeNardi.

2.4

Bij brief van 5 februari 2013 heeft DeNardi de relatie met Inet Retail beëindigd. In deze brief staat -voor zover van belang-:

“DeNardi besteedt veel tijd en energie om de prijzen van onze kwaliteitsproducten op het internet op een gelijkwaardig niveau te houden. (…)

Onze binnen en buitendienstmedewerkers zijn erg actief, om daar waar nodig te sturen, uitleg te geven over ons prijsbeleid en internet strategie.

Jaarlijks houden wij een aantal promotionele akties naar onze dealers om de verkoop van onze fornuizen te stimuleren, ook dit wordt door ons aangestuurd en men dient zich aan de spelregels te houden.

In dit licht gezien, worden wij helaas wederom geconfronteerd met afwijkende aanbiedingen op uw website. Dit zorgt voor veel verwarring en onrust zowel op het internet als onder onze dealers.

Wij hebben hier regelmatig met u over van gedachten gewisseld, docht van enige verbetering in de situatie is geen sprake.

Samen met onze partners creeëren wij graag een duidelijk beleid richting consument. De geschiedenis heeft ons geleerd, dat dit echter met Inet Retail onmogelijk blijkt te zijn. Dit betekent in concreto, dat wij per heden de relatie met u beeindigen”.

3 De standpunten

3.1

Inet Retail vordert -kort samengevat- bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. DeNardi te veroordelen tot nakoming van de duurovereenkomst tussen partijen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. te bepalen dat DeNardi zich onthoudt en zal blijven onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over of jegens Inet Retail en de door haar gebruikte handelsnamen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

III. te bepalen dat DeNardi dient over te gaan tot het doen van een rectificatie op haar websites en door middel van een plaatsing van een rectificatie in de Twentsche Courant Tubantia, inhoudende dat Inet Retail een reguliere dealer is van de merken die door DeNardi worden geleverd, zulks met vermelding van alle handelsnamen die door Inet Retail worden gehanteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

IV. te bepalen DeNardi dient over te gaan tot het doen laten uitgaan van een schrijven aan alle afnemers van haar merken, inhoudende dat Inet Retail een reguliere dealer is van de merken die door DeNardi worden geleverd, zulks met vermelding van alle handelsnamen die door Inet Reatail worden gehanteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

V. DeNardi te veroordelen tot betaling van € 120.580,90 inclusief BTW aan Inet Retail bij wijze van voorschot;

VI. DeNardi te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten.

3.2

Inet Retail stelt daartoe -kort gezegd- dat tussen partijen al jaren sprake is van een overeenkomst betreffende de levering van fornuizen en aanverwante producten. Jaarlijks hebben partijen meer dan eens overleg over de invulling en uitvoering van de overeenkomst. Bij brief van 5 februari 2013 heeft DeNardi de duurovereenkomst opgezegd. Er is echter geen sprake van een zwaarwegende grond voor opzegging. In de opzeggingsbrief staat dat Inet Retail zich niet zou hebben gehouden aan de promotionele acties en de gedragscode voor de dealers maar Inet Retail betwist dat. Ten gevolge van de handelwijze van DeNardi heeft Inet Retail ernstige schade geleden. DeNardi geeft immers aan aan Inet Retail gelinkte partijen te kennen dat Inet Retail vanwege haar slechte betalingsgedrag niet langer klant zou zijn bij DeNardi. Ook raadt zij leveranciers aan om geen zaken meer te doen met Inet Retail. Daarnaast heeft DeNardi aan consumenten onjuiste informatie gegeven, ten gevolge waarvan Inet Retail meerdere klanten heeft verloren. Ook laat DeNardi klanten van Inet Retail met schade of garantieproblemen in de kou staan.

3.3

DeNardi voert verweer. Op dit verweer wordt hierna -voor zover van belang- nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

Spoedeisend belang

4.1

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Inet Retail voldoende aannemelijk gemaakt een spoedeisend belang te hebben bij de beoordeling van de onderhavige vorderingen onder I t/m IV. Inet Retail stelt belang te hebben bij levering van de fornuizen door DeNardi omdat zij anders niet meer aan de vraag van de klanten kan voldoen. Weliswaar zijn er negen maanden verstreken sinds de beëindigingsbrief en de datum van de onderhavige dagvaarding, maar Inet Retail heeft onweersproken gesteld dat zij nog fornuizen op voorraad had, waardoor zij tot op heden nog (grotendeels) aan de vraag van de klanten kon voldoen. Nu Inet Retail voorts heeft gesteld dat het voor haar niet mogelijk is om op een andere manier aan de betreffende leveringsvraag te kunnen voldoen, is het spoedeisend belang bij de vordering tot nakoming voldoende gegeven. Daarnaast stelt Inet Retail dat DeNardi zich negatief over of jegens haar heeft uitgelaten en dat klanten met door Inet Retail geleverde producten met schade of garantieproblemen, die door DeNardi zouden moeten worden verholpen, niet worden geholpen. Inet Retail stelt door deze handelwijze van DeNardi schade te lijden. Gelet hierop heeft Inet Retail naar het oordeel van de voorzieningenrechter eveneens een spoedeisend belang bij de beoordeling van haar vorderingen onder II, III en IV. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding verwijst de voorzieningenrechter naar rechtsoverweging 4.13.

Verhouding tussen partijen

4.2

Partijen verschillen allereerst van mening over het antwoord op de vraag of in hun onderlinge verhouding sprake was van een duurovereenkomst, zoals Inet Retail stelt dan wel van losse overeenkomsten van opdrachten, waar DeNardi vanuit gaat.

4.3

Hoewel er geen schriftelijk stuk is dat een aanknopingspunt kan bieden bij de beantwoording van deze vraag, acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat sprake is van een bestendige handelsrelatie tussen partijen. Niet in geschil is dat partijen al langere tijd zaken met elkaar doen. Inet Retail is voor wat betreft de levering van producten van AGA en Falcon afhankelijk van DeNardi, nu DeNardi de exclusieve importeur van deze producten voor de Nederlandse markt is. Inet Retail heeft ter zitting onweersproken gesteld voor ongeveer 20% van haar omzet afhankelijk te zijn van deze merken.

Evenmin is in geschil dat partijen contact met elkaar hadden over de in te zetten marketingtools en de gedragscode in de markt. Zoals ook uit de brief van DeNardi van

5 februari 2013 blijkt, hanteert DeNardi een eigen prijsbeleid en internetstrategie. Ook worden jaarlijks een aantal promotionele akties gehouden, die door DeNardi worden aangestuurd en waarbij de dealers zich aan de spelregels moeten houden. Hieruit blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat veelvuldig contact heeft plaatsgevonden tussen partijen. DeNardi duidt in brieven en in deze procedure Inet Retail ook aan als dealer hetgeen duidt op een bestendige relatie. Uit deze feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat sprake is van een langere duurzame handelsrelatie met vaste spelregels zodat de facto sprake is van een (mondelinge) duurovereenkomst tussen partijen.

Beëindiging relatie

4.4

Partijen verschillen vervolgens over het antwoord op de vraag of DeNardi de overeenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd.

4.5

De voorzieningenrechter stelt voorop dat aan DeNardi in beginsel de bevoegdheid toekomt, nu partijen hieromtrent geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, de duurovereenkomst op te zeggen. Zoals de HR in zijn arrest van 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 heeft overwogen, kunnen de eisen van de redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval echter meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

4.6

DeNardi heeft haar beëindiging gegrond op de omstandigheid dat Inet Retail zich niet houdt aan de spelregels die gelden voor afnemers van DeNardi. Volgens DeNardi heeft Inet Retail zonder enig overleg met haar met regelmaat eigen acties geïnitieerd, wat tot grote onrust heeft geleid onder de andere dealers. Zo mogen er geen acties worden geïnitieerd op AGA-fornuizen, terwijl Inet Retail op haar website stunt met een waardecheque-actie op deze fornuizen. Inet Retail volgt het prijsbeleid niet en is hiervoor meerdere keren door DeNardi gewaarschuwd, aldus DeNardi.

4.7

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is op basis van de door DeNardi gestelde feiten en omstandigheden en de in het geding gebrachte stukken onvoldoende aannemelijk geworden dat sprake was van een zodanig zwaarwegende grond dat een directe opzegging gerechtvaardigd was. In januari 2012 is Inet Retail een waardecheque-actie gestart, een actie waarbij Inet Retail haar klanten een waardecheque geeft, die bij een volgende aankoop bij Inet Retail kan worden verzilverd. In januari 2013 heeft Inet Retail wederom deze waardecheque-actie ingezet. DeNardi heeft contact opgenomen met Inet Retail met het verzoek om de waardecheque-actie op de AGA-fornuizen stop te zetten. Inet Retail stelt onmiddellijk conform dit verzoek te hebben gehandeld, hetgeen door DeNardi niet is weersproken. Evenmin is gesteld noch gebleken dat Inet Retail zich met de BTW-actie in 2012 niet zou hebben gehouden aan de gedragscode. Voorts is niet in geschil dat een onderdeel van de afspraken was dat de prijzen van AGA-fornuizen niet zouden worden gepubliceerd op de website. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft DeNardi

-mede gelet op de betwisting daarvan door Inet Retail- onvoldoende onderbouwd gesteld dat Inet Retail hieraan niet voldeed.

Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans onvoldoende aannemelijk is geworden dat Inet Retail zich keer op keer niet aan de gedragscode en de spelregels van de promotionele acties zou houden.

4.8

Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat DeNardi, mede gelet op de lange duur van de relatie en het vertrouwen dat Inet Retail mocht hebben dat zij bij een eventuele opzegging een fatsoenlijke periode van tevoren daarover ingelicht zou worden, een redelijke opzegtermijn in acht had dienen te nemen dan wel een redelijke vergoeding had dienen aan te bieden aan Inet Retail. Nu DeNardi geen van beide heeft gedaan, maken de redelijkheid en billijkheid in deze dat de overeenkomst door DeNardi niet op de onderhavige wijze kon worden opgezegd. De opzegging heeft dan ook niet tot gevolg dat de overeenkomst tussen partijen is geëindigd, zodat de vordering tot nakoming zal worden toegewezen. Inet Retail vordert dat DeNardi tegen de reguliere en marktconforme prijzen dient over te gaan tot levering binnen een redelijke en marktconforme termijn van de door Inet Retail bestelde producten. DeNardi heeft gesteld dat Inet Retail nalaat om aan te geven wat regulier en marktconform is en wat een redelijke termijn is. De voorzieningenrechter verwacht echter bij toewijzing hiervan geen problemen nu het voor zich spreekt dat de producten aan Inet Retail op basis van dezelfde voorwaarden worden geleverd als waartegen aan de andere dealers de producten worden geleverd; gesteld noch gebleken is dat Inet Retail hierin een uitzonderingspositie toekomt. De gevorderde dwangsom aan de nakoming zal worden gemaximeerd als na te melden.

Negatieve uitlatingen

4.9

Inet Retail stelt dat DeNardi zich negatief over of jegens haar heeft uitgelaten richting consumenten en collega-ondernemers. Inet Retail vordert dan ook dat DeNardi zich onthoudt van directe en/of indirecte negatieve uitlatingen over Inet Retail en de door haar gebruikte handelsnamen.

4.10

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Inet Retail deze vordering onvoldoende heeft geconcretiseerd en onderbouwd. Uit de door Inet Retail als productie 8 en productie 9 overgelegde e-mailberichten blijkt niet dat DeNardi zich negatief over Inet Retail heeft uitgelaten. Evenmin blijkt dit uit de door Inet Retail als productie 10 overgelegde e-mailberichten Aan het feit dat klanten met door Inet Retail geleverde producten met schade of garantieproblemen, niet worden geholpen door DeNardi, kan -wat hier ook van zij- immers niet de conclusie worden verbonden dat DeNardi zich negatief over Inet Retail heeft uitgelaten. Voorts acht de voorzieningenrechter van belang dat DeNardi ter zitting heeft verklaard te allen tijde service te verlenen op de fornuizen die via DeNardi zijn ingekocht. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter het onder II gevorderde afwijzen. Nu Inet Retail de door haar gestelde negatieve berichtgeving van DeNardi onvoldoende heeft geconcretiseerd en onderbouwd, acht de voorzieningenrechter evenmin een grond aanwezig om tot herstel hiervan over te gaan door het plaatsen van een rectificatie op de website van DeNardi en door een schriftelijke berichtgeving aan alle afnemers van haar merken. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter het onder II, III en IV gevorderde eveneens afwijzen.

Voorschot op schadevergoeding

4.11

Ten aanzien van de vordering van Inet Retail om DeNardi te veroordelen tot betaling van € 120.580,90 inclusief BTW aan Inet Retail bij wijze van voorschot op schadevergoeding overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.12

Deze vordering van Inet Retail strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding is slechts plaats indien het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is en daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl in de afweging van belangen van partijen mede betrokken dient te worden het risico van onmogelijkheid tot terugbetaling.

4.13

Gesteld noch gebleken is dat sprake is van feiten of omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Bovendien is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in deze procedure onvoldoende aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure een vordering tot betaling van schadevergoeding zal worden toegewezen en zo ja, tot welk bedrag. Inet Retail heeft een specificatie in het geding gebracht van de door haar gestelde schade. DeNardi heeft gemotiveerd bestreden dat Inet Retail deze schade heeft geleden. Hoewel naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet valt uit te sluiten dat Inet Retail enige schade heeft geleden als gevolg van het handelen van DeNardi, is in dit geding -tegenover de gemotiveerde betwisting van DeNardi- onvoldoende aannemelijk geworden waaruit die schade bestaat en wat de omvang daarvan is. Met inachtneming van het onder rechtsoverweging 4.12 geformuleerde criterium leidt het voorgaande tot de slotsom dat de vordering van Inet Retail tot betaling van een voorschot op schadevergoeding dient te worden afgewezen.

Proceskosten

4.14

Gelet op het feit dat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten tussen hen gecompenseerd, in die zin dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt. De gevorderde veroordeling in de nakosten van deze procedure zal worden toegewezen op na te noemen wijze. Hierbij geldt volgens de bepalingen van het liquidatietarief rechtbanken en hoven echter wel de voorwaarde dat de veroordeelde partij gedurende veertien dagen na een daartoe strekkende aanschrijving de mogelijkheid moet hebben gehad om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. De bedragen zijn

€ 131,00 zonder betekening en € 199,00 in geval van betekening.  

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt DeNardi tot nakoming van de duurovereenkomst tussen partijen, inhoudende dat DeNardi tegen de reguliere en marktconforme prijzen dient over te gaan tot levering binnen een redelijke en marktconforme termijn van de door Inet Retail bestelde producten, zulks op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of gedeelte van een dag aan Inet Retail, indien DeNardi weigerachtig is te voldoen aan dit vonnis, zulks tot een maximum van € 100.000,00;

II. Compenseert de proceskosten, in die zijn dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

III. Veroordeelt DeNardi in de nakosten van deze procedure ten bedrage van respectievelijk € 131,00 zonder betekening en € 199,00 in geval van betekening, indien en voor zover DeNardi niet binnen een termijn van veertien dagen na aanschrijving heeft bevestigd aan dit vonnis te zullen voldoen, met bepaling dat indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald, DeNardi daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening.

IV. Verklaart onderdelen I en III van dit dictum uitvoerbaar bij voorraad;

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.