Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2502

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
18-10-2013
Datum publicatie
22-10-2013
Zaaknummer
2335015 EJ VERZ 13-6930
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

Reeds vier maanden na indiensttreding van een Business Development Manager constateert verzoekster dat er sprake is van een mismatch: de manager maakt de hooggespannen verwachtingen niet waar en de geuite kritiek op haar functioneren valt bij haar niet in goede aarde. Hoewel verzoekster een groot bedrijf is, kan overplaatsing niet aan de orde zijn, Verzoekster wil coute que coute van de manager af. Er volgt een ontbinding op termijn, welke termijn conform de opzegtermijn van vier maanden is. Om die reden ziet de kantonrechter geen aanleiding een extra vergoeding toe te kennen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0821
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 2335015 EJ VERZ 13-6930 (mj(o)

Beschikking van de kantonrechter d.d. 18 oktober 2013 in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Thales Nederland B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo (O)

verzoekster

hierna te noemen Thales

gemachtigde: mr S.A. Holwerda

juriste in dienst van Thales

tegen

[verweerster]

wonende te [woonplaats]

verweerster

hierna te noemen: [verweerster]

gemachtigde: mr P. Habermehl

advocaat te Amsterdam

Gezien het op 6 september 2013 per faxbericht ter griffie van dit gerecht binnengekomen verzoekschrift strekkende tot ontbinding ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

Gezien het ingekomen verweerschrift en de overige op het geding betrekking hebbende stukken.

Gelet op hetgeen door en/of namens partijen is verklaard bij de mondelinge behandeling van het verzoek op 10 oktober 2013.

Overweegt:

1.

Gebleken is dat het verzoek geen verband houdt met de in de wet bedoelde opzegverboden.

2.

Thales verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerster] op grond van een gewichtige reden, bestaande uit een wijziging van omstandigheden, welke met zich meebrengt dat er per direct een einde aan die arbeidsrelatie tussen partijen dient te komen.

3.

Die wijziging van omstandigheden zou bestaan uit het niet naar verwachting functioneren van [verweerster] en de daaruit voortgevloeide verstoorde verhoudingen tussen partijen.

4.

[verweerster] is sedert 1 september 2012 bij Thales werkzaam als Business Development Manager tegen een jaarsalaris van € 85.000,-- inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Zij is 40 jaar. Voor het aanvaarden van deze functie, was zij werkzaam in het bedrijf van haar man in Zwitserland, alwaar zij ook woonachtig was samen met hun dochter. Nadat zij bij Thales was aangenomen in de genoemde functie is zij naar [woonplaats] verhuisd, waarbij Thales haar een verhuis- en inrichtingsvergoeding heeft betaald.

5.

Thales is na vier maanden tot het besef gekomen dat haar verwachtingen van [verweerster] zich op een ander niveau bewogen dan [verweerster] kon waarmaken. In het verzoekschrift heeft zij een aantal voorvallen en omstandigheden genoemd die grond geven aan die gedachte. Op grond daarvan heeft zij uiteindelijk moeten besluiten om per 21 mei 2013 aan [verweerster] kenbaar te maken dat Thales het dienstverband met haar wilde beëindigen en heeft zij [verweerster] vrijgesteld van werkzaamheden, teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar netwerk te gebruiken om te trachten elders een arbeidsplaats te bemachtigen.

6.

[verweerster] deelt de mening van Thales niet. Zij meent dat zij goed functioneerde en dat het vooral aan de begeleiding en het inwerken in de nieuwe functie schortte. De grote bron van ergernis was het optreden van de heer Wildenberg naar haar toe. Hij gaf haar in januari 2013 een negatieve beoordeling, waar zij het niet mee eens was.

7.

In een situatie waarin zo kort na de aanvang van het dienstverband er een zo hevig verschil van mening bestaat over de voortgang van het dienstverband en waarbij de werkgever onder geen enkele voorwaarde dat dienstverband wenst te continueren, ziet de kantonrechter geen heil meer in het laten voortduren van dat dienstverband. Thales is weliswaar een groot bedrijf en overplaatsing naar en in een andere functie binnen Thales zou wellicht tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar Thales heeft daarover gezegd dat daar niet over te praten valt, omdat [verweerster] zelf alle schuld van zich werpt en haar functioneren tot op de dag van vandaag als goed kenschetst. Daarmee geeft zij aan, aldus Thales, geen enkele realiteitszin ten toon te spreiden zodat onder die omstandigheid van overplaatsing geen sprake kan zijn.

8.

Zoals de kantonrechter ter terechtzitting al liet doorschemeren zal hij het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligen: een voort laten bestaan van deze

arbeidsovereenkomst is geen reële optie meer. Eén partij wil deze onder geen enkele voorwaarde voortzetten, terwijl de andere partij zich nauwelijks van enig kwaad in dat opzicht bewust is. Deze wijziging van omstandigheden moet voeren tot de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

9.

Echter deze ontstane situatie dient voor risico van Thales te komen en te blijven: zij heeft [verweerster] destijds aangenomen en is al na vier maanden tot het besef gekomen dat [verweerster] niet de juiste persoon voor die functie was. Dit ondernemersrisico dient zij dan ook te dragen.

10.

Naar het oordeel van de kantonrechter dient in het onderhavige geval Thales het dienstverband met [verweerster] eerst te beëindigen per 1 maart 2014. In haar arbeidsovereenkomst is immers een opzegtermijn van vier maanden overeengekomen en de kantonrechter acht die termijn in het onderhavige geval juist. Dat houdt concreet in, dat Thales aan haar verplichtingen tot 1 maart 2014 moet voldoen, waarbij de kantonrechter er vanuit gaat dat [verweerster] tot die datum vrijgesteld blijft van het verrichten van werkzaamheden voor Thales.

11.

Naast het doorbetalen van het salaris aan [verweerster] tot 1 maart 2014 ziet de kantonrechter geen aanleiding of bijzondere omstandigheden doe met zich mee zouden brengen dat haar nog een vergoeding zou toekomen.

12.

Het moge dan zo zijn dat zij vanuit Zwitserland naar Nederland is gekomen om bij Thales te gaan werken, daaraan kan niet afdoen dat dit min of meer haar eigen keuze is geweest en dat Thales bovendien een toch aanzienlijke vergoeding daarvoor heeft gegeven. Daarnaast moet ook in aanmerking worden genomen dat functies op het niveau van de onderhavige niet altijd langs dezelfde meetlat kunnen en moeten worden gelegd als functies op een aanzienlijk lager niveau. Hoge bomen vangen nu eenmaal meer wind.

13.

Namens [verweerster] is nog verzocht om een vergoeding voor gemaakte advocaatkosten aan haar toe te kennen, maar de kantonrechter ziet daartoe geen mogelijkheden. Thales heeft te kennen gegeven zich daarin niet te kunnen vinden en in dat geval kan en mag de kantonrechter daar geen beslissing over geven.

14.

De kantonrechter acht termen aanwezig de proceskosten tussen partijen te compenseren als na te melden.

BESCHIKKENDE:

Ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 maart 2014.

Compenseert de proceskosten in zoverre dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven te Enschede door mr H.R.K. Valk, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.