Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2463

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-10-2013
Datum publicatie
11-11-2013
Zaaknummer
C-07-205924 - HA ZA 13-14
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overdracht van domeinnaam. Goede trouw. Recht op domeinnaam te kwalificeren als recht op naam. Voor geslaagd beroep op derdenbescherming is niet alleen noodzakelijk dat derde te goeder trouw is, maar ook dat de onbevoegdheid moet voortvloeien uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg is van onbevoegdhed van de toenmalige vervreemder. Gedaagde heeft omtrent dit laatste vereiste niets gesteld, zodat haar beroep op derdenbescherming faalt.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3 88
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/205924 / HA ZA 13-14

Vonnis van 30 oktober 2013

in de zaak van

de vereniging

NEDERLANDSE SAUNAVERENIGING,

gevestigd te IJsselmuiden,

eiseres,

advocaat mr. R.J. Leijssen te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH WELLNESS B.V.,

gevestigd te Hierden,

gedaagde,

advocaat mr. F.F.P.M. Vermeer te Harderwijk.

Partijen zullen hierna NSV en Dutch Wellness genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

NSV is een vereniging die ten doel heeft de belangen van haar leden, saunabadexploitanten, te behartigen.

2.2.

Dutch Wellness is een saunabadexploitant. Zij is aangesloten bij NSV.

2.3.

In 1997 heeft [A] (verder: [A]), die destijds bestuurder was van NSV, de domeinnamen sauna.nl en thermen.nl (verder: de domeinnamen) geregistreerd. Als houder voor sauna.nl en voor thermen.nl stond op enige moment in 2009 “Vakorg. Sauna Bedrijven Nederland Nieuwe Deventerweg 46 8014AH Zwolle” vermeld.

2.4.

Vakorg. Sauna Bedrijven Nederland is een niet bestaande entiteit. Op het adres Nieuwe Deventerweg 46, 8014 AH Zwolle is NSV gevestigd (geweest).

2.5.

NSV heeft de domeinnamen gebruikt en de facturen van SIDN, de ‘registry’ van het topleveldomein (.nl), betaald.

2.6.

NSV is in 2009 in financieel zwaar weer komen te verkeren.

Aan de leden van de vereniging is een stuk toegezonden waarin is gemeld dat de domeinnaam sauna.nl (commercieel) geëxploiteerd moet worden en deze domeinnaam ‘te allen tijde’ in eigendom dient te blijven van NSV.

In de notulen van de ledenvergadering van 16 juli 2009, waarbij [A] aanwezig was en Dutch Wellness niet, is het volgende vermeld:

 • -

  “Dhr. [B]: we hebben www.sauna.nl en www.thermen.nl in handen. Dat kun je veel commerciëler maken en dat levert geld op.”;

 • -

  “Dhr. [C]: [...]Ook met de domeinnaam www.sauna.nl zijn op korte termijn inkomsten te creëren”.

 • -

  “Dhr. [A]: we zullen www.sauna.nl en www.thermen.nl verder uit moeten buiten”.

In de notulen van de ledenvergadering van 18 december 2009, waarbij [A] aanwezig was en Dutch Wellness niet, is het volgende vermeld:

-“[D]: [...] en we moeten hard aan de slag met www.sauna.nl dat levert ons ook € 15.000,-- op.”;

-“[A]: ik zit 35 jaar bij de club waarvan 25 jaar secretaris, ik heb personeel aangenomen en ontslagen, het pand gekocht en nu verkopen. Ik ben teleurgesteld in de leden. www.sauna.nl is van mij, dat wil ik verpachten, maar niet onder de omstandigheden zoals het contract nu op tafel ligt.”;

-“[A]: [...] Als de NSV besluit in de Recron op te gaan dan trek ik mijn aanbod/toezegging om www.sauna.nl te gelden te maken d.m.v. pacht in.”

-“Het voorstel van het bestuur wordt voorgelezen [...]
Met betrekking tot het genereren van meerinkomsten kunnen wij u meedelen dat wij op advies van een van de leden de site sauna.nl kunnen gaan vermarkten vanwege het feit dat er een geïnteresseerde partij is die voor het gebruik van de site, blijft wel eigendom, bereid is een substantieel bedrag te betalen. Wij gaan hierbij er vanuit dat dit ongeveer 15.000 euro per jaar zal gaan bedragen. Deze site zal medio januari 2010 in bedrijf komen [...]”

-“Er ontstaat discussie over de volgende zaken: - de website: er wordt besloten niet in te gaan op het huidige voorstel, andere opties zullen onderzocht worden.”

2.7.

Op 28 augustus 2009 heeft een wijziging van de registratie van de domeinnamen plaatsgevonden.

2.8.

Bij overeenkomst van 22 januari 2011 heeft [A], daarbij handelende voor zichzelf, de rechten op de domeinnamen verkocht aan Dutch Wellness voor een in termijnen te voldoen bedrag van € 150.000. Aan de overeenkomst is een computeruitdraai gehecht, waarop is vermeld dat [A] houder is van de domeinnaam thermen.nl is.

3 Het geschil

3.1.

NSV vordert  samengevat - veroordeling van Dutch Wellness

 1. om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis maatregelen te nemen om er voor zorg te dragen dat de domeinnamen sauna.nl en thermen.nl bij de SIDN worden geregistreerd op naam van eiseres, aldus dat eiseres bij SIDN een abonnement heeft op deze domeinnamen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 7.000,00 per dag voor iedere dag gerekend vanaf vier weken na de betekeningsdatum dat beide domeinnamen niet bij SIDN geregistreerd staan op naam van eisers;

 2. in de buitengerechtelijke kosten van € 750,00;

 3. in de proceskosten.

3.2.

Dutch Wellness heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Kernvraag van het onderhavige geschil is of Dutch Wellness rechthebbende is geworden van de domeinnamen.

In de eerste plaats is daarbij de vraag aan de orde of [A] ten tijde van de koopovereenkomst beschikkingsbevoegd ten aanzien van de domeinnamen. Indien die vraag bevestigend moet worden beantwoord, liggen de vorderingen voor afwijzing gereed.
Voor het geval dat ervan moet worden uitgegaan dat [A] niet bevoegd was om over de (rechten op de) domeinnamen te beschikken, heeft Dutch Wellness zich op het standpunt gesteld dat zij te goeder trouw is geweest ten tijde van de koopovereenkomst.

4.2.

De beschikkingsbevoegdheid.

4.2.1.

NSV heeft betoogt dat zij - en niet [A] - beschikkingsbevoegd was ten aanzien van de domeinnamen. Zij heeft er in dat verband op gewezen dat:

 • -

  de domeinnamen in 1997 zijn geregistreerd door [A], die ten tijde van de registratie secretaris en bestuurder van NSV was;

 • -

  de domeinnamen (in 2009) waren geregistreerd ten name van een entiteit waarvoor als adres het adres van NSV was opgegeven;

 • -

  de domeinnamen door NSV jarenlang zijn gebruikt;

 • -

  de facturen met betrekking tot de kosten van de registratie aan NSV zijn gezonden en door haar zijn voldaan;

 • -

  op de ledenvergadering van 16 juli 2009 de exploitatie van de domeinnamen ten behoeve van NSV aan de orde is geweest, waaruit blijkt dat de bij de ledenvergadering aanwezige personen ervan uitgingen dat de domeinnamen aan NSV toebehoorden.

4.2.2.

Dutch Wellness heeft - samengevat - betoogd dat op 28 augustus 2009 een wijziging in de registratie heeft plaatsgevonden en verondersteld mag worden dat [A] toen houder is geworden van de domeinnamen. Dat wordt, zo stelt Dutch Wellness, bevestigd door de notulen van 18 december 2009. Uit die notulen blijkt immers dat [A] zich bij de ledenvergadering op het standpunt stelde dat de domeinnamen hem toebehoorden, hetgeen door aanwezigen niet werd weersproken. Voorts wordt dat bevestigd door de omstandigheid dat ten tijde van de koopovereenkomst [A] als houder was geregistreerd en enige aanduiding waaruit kan worden afgeleid dat NSV rechthebbende op de domeinnamen was, op dat moment in de registratiegegeven ontbrak.

4.2.3.

Voor toewijzing van de vorderingen is voorwaarde dat vaststaat dat NSV ten tijde van de koopovereenkomst rechthebbende was ten aanzien van de domeinnamen. Hetgeen NSV heeft aangevoerd biedt grond voor de conclusie dat de domeinnamen bij aanvang 2009 (nog) aan haar toebehoorden, maar - in het licht van het door Dutch Wellness gevoerde verweer - onvoldoende grond om als vaststaand aan te nemen dat dat (ook) nog het geval was in 2011. Bij deze stand van zaken ziet de rechtbank aanleiding aan NSV het leveren van bewijs op te dragen dat de domeinnamen aan haar toebehoorden ten tijde van de koopovereenkomst.

4.2.4.

Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige gemiddeld 60 minuten duurt. De namen en woonplaatsen van de getuigen en de tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, dienen ten minste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank te worden opgegeven.

4.2.5.

Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnis kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom in persoon op de getuigenverhoren verschijnen. Een rechtspersoon moet ter zitting vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is tot vertegenwoordiging.

4.3.

Het beroep op goede trouw / derdenbescherming

4.3.1.

Voor het geval dat komt vast te staan dat NSV ten tijde van de koopovereenkomst rechthebbende was ten aanzien van de domeinnamen, heeft Dutch Wellness zich op het standpunt gesteld dat zij te goeder trouw is geweest bij de aankoop van de domeinnamen. Dutch Wellness heeft daarbij niet expliciet aangegeven op welke derdenbeschermingsbepaling zij een beroep doet. De rechtbank zal onderzoeken of Dutch Wellness een geslaagd beroep kan doen op de artikelen 3:36, 86 en 88 Burgerlijk Wetboek (BW).
NSV heeft betwist dat Dutch Wellness te goeder trouw was bij de aankoop van de domeinnamen.

4.3.2.

Artikel 3:36 bepaalt, voor zover van belang:

“Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of gedraging het gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid geen beroep worde gedaan.”

Dutch Wellness heeft aan haar beroep op derdenbescherming ten grondslag gelegd dat zij geen reden had te twijfelen aan - samengevat - de verklaringen en gedragingen van [A], waaronder de registratie bij het SIDN. Zij heeft geen beroep gedaan op verklaringen en gedragingen van NSV, zodat een beroep op artikel 3:36 BW faalt.

4.4.

Artikel 3:86 kent derdenbescherming toe aan degenen die bij de verkrijging, anders dan om niet, van “een roerende zaak, niet-registergoed of een recht aan toonder of order” te goeder trouw is geweest. Een recht op een domeinnaam valt niet als zodanig te kwalificeren, zodat een beroep op dit artikel eveneens faalt.

4.5.

Voor een geslaagd beroep op artikel 3:88 BW, dat onder andere betrekking heeft op rechten op naam, zoals het recht op een domeinnaam, gelden twee vereisten:

 1. de verkrijger dient te goeder trouw te zijn;

 2. de onbevoegdheid moet voortvloeien uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg is van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.

De ratio van het tweede vereiste is dat de wetgever bescherming van de verkrijger ten koste van de oorspronkelijk rechthebbende slechts gerechtvaardigd acht, indien deze rechthebbende zelf door een ongeldige overdracht de schijn van beschikkingsonbevoegdheid in het leven heeft geroepen (‘toedoen-beginsel’).

4.5.1.

Ook indien veronderstellenderwijze ervan zou worden uitgegaan dat Dutch Wellness te goeder trouw is geweest bij de koop van de domeinnamen, faalt - in verband met het tweede vereiste - een beroep op dit artikel.
Door Dutch Wellness - op wie de stelplicht en bij gemotiveerde betwisting de bewijslast rust ter zake van de feiten en omstandigheden die een beroep op artikel 3:88 eerste lid BW rechtvaardigen - is niet het standpunt betrokken dat de onbevoegdheid van [A] voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht die niet het gevolg was van onbevoegdheid van NSV. Evenmin geven de door NSV betrokken stellingen of de door partijen in het geding gebrachte stukken aanleiding voor die conclusie.

Indien NSV slaagt in het leveren van het haar opgedragen bewijs, dan leidt dat tot de conclusie dat, hoewel NSV rechthebbende op de domeinnamen was, [A] eigenmachtig en niet handelende namens NSV, zich als houder van de domeinnamen heeft laten registreren en vervolgens de domeinnamen heeft verkocht. In dergelijke gevallen faalt een beroep dit artikel.

4.5.2.

Het beroep van Dutch Wellness op voormelde derdenbeschermingsbepalingen faalt derhalve.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

draagt NSV op te bewijzen dat de domeinnamen aan haar toebehoorden ten tijde van de koopovereenkomst,

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 13 november 2013 voor uitlating door NSV of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat NSV, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4.

bepaalt dat NSV, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden december 2013 tot en met februari 2014 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. J. van der Hulst in het gerechtsgebouw te Zwolle aan Schuurmanstraat 2,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van der Hulst en in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2013.