Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:1631

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
12-06-2013
Datum publicatie
31-07-2013
Zaaknummer
C/08/135587 / HA ZA 13-61
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2017:2598
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Provisionele vordering ex artikel 223 Rv.

Gebruik radiofrequenties

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2013/371
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/135587 / HA ZA 13-61

datum vonnis: 12 juni 2013 (s)

Vonnis van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Trend Media Groep B.V.,

gevestigd te Hengelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Trend Deco Design B.V.,

gevestigd te Bornerbroek, gemeente Almelo,

eiseres in de hoofdzaak en in het incident,

verder gezamenlijk te noemen TMG,

advocaat: dr.mr. A.S. Westerdijk,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Telecom Vision International B.V.,

gevestigd te Bornerbroek, gemeente Almelo,

gedaagde in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

verder te noemen TVI,

advocaat: mr. W. Mollema.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hotradio B.V.,

gevestigd te Hardenberg,

gedaagde in de hoofdzaak,

verder te noemen Hotradio,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De Muziekvrienden B.V.,

gevestigd te Smallingerland,

gedaagde in de hoofdzaak,

verder te noemen De Muziekvrienden,

1 Het procesverloop

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De dagvaarding, tevens houdende een verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening in de zin van artikel 223 wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

 • -

  De conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv.

 • -

  De akte ter rolle van 27 maart 2013.

 • -

  De akte uitlating producties ter rolle van 3 april 2013.

 • -

  De antwoordakte ter rolle van 17 april 2013.

1.2

TMG en TVI hebben vonnis gevraagd. Thans zal vonnis gewezen worden in het incident.

2 De feiten

2.1

Partijen hebben op 28 juli 2011 een drietal overeenkomsten met elkaar gesloten, te weten een ‘programmaproductie-overeenkomst’, een ‘overeenkomst van opdracht’ en een ‘overeenkomst aanvullende bepalingen’.

2.2

De programmaproductie-overeenkomst houdt - samengevat – in dat TMG de productie van het radioprogramma “HOTRADIO HITS” zal verzorgen. In deze overeenkomst is ondermeer het navolgende bepaald.

5.1

Deze Overeenkomst vangt aan op 1 augustus 2011 en eindigt op 1 september 2017.

(…)

5.5

Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk der partijen zonder

rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang

schriftelijk buitengerechtelijk ontbinden, indien de andere partij, na een schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een termijn van 30 (zegge: dertig) dagen gesteld wordt voor

zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of

meerdere verplichtingen uit de overeenkomst.

2.3

De overeenkomst van opdracht houdt - samengevat – in dat TMG voor eigen rekening in opdracht van TVI reclamezendtijd verkoopt, alsmede sponsoring-overeenkomsten aangaat ten behoeve van het radioprogramma “HOTRADIO HITS” met betrekking tot de frequenties 88.5 MHz, opstelpunt te Huissen en 88.7 MHz, opstelpunt te Apeldoorn. In deze overeenkomst is ondermeer het navolgende bepaald.

7.1

Deze Overeenkomst vangt aan op 1 augustus 2011 en eindigt op 1 september 2017.

(…)

7.5

Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk der partijen zonder

rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang

schriftelijk buitengerechtelijk ontbinden, indien de andere partij, na een schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een termijn van 30 (zegge: dertig) dagen gesteld wordt voor

zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of

meerdere verplichtingen uit de overeenkomst.

2.4

In de overeenkomst aanvullende bepalingen hebben partijen nadere afspraken gemaakt over de doorgifte HOTRADIO HITS / HOTRADIO (PLUS), de condities voor het gebruik van de frequenties 88.5 MHz, opstelpunt te Huissen en 88.7 MHz, opstelpunt te Apeldoorn en vergoedingen.

2.5

TVI heeft aan Agentschap Telecom een verzoek tot wijziging van de opstelpunten gericht. Agentschap Telecom heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. De opstelpunten te Huissen en Apeldoorn van waaruit door TMG het door haar geproduceerde radioprogramma in de ether werd verspreid, betreffen thans opstelpunten die strijdig zijn met de vergunningsvoorwaarden.

3 De vordering in het incident

3.1

TMG vordert - samengevat – nakoming door TVI van de drie tussen partijen gesloten overeenkomsten, een gebod voor TVI om de wijzigingen ten aanzien van de opstelpunten van een tweetal frequenties ongedaan te maken, alsmede een verbod voor TVI enig ander radioprogramma dan het radioprogramma HOTRADIO Hits van TMG uit te zenden via de opstelpunten en frequenties 88.5 MHz en 88.7 MHz en een verbod voor TVI om handhaving van het gebruik van de frequenties 88.5 MHz en 88.7 MHz te verzoeken, op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert TMG een voorschot op schadevergoeding, zoals nader omschreven in haar petitum. Tot slot vordert TMG veroordeling van TVI in de kosten van dit incident, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2

TMG stelt daartoe dat TVI de programmaproductie-overeenkomst en de overeenkomst van opdracht schendt. Zij betwist dat deze overeenkomsten rechtsgeldig zijn ontbonden. Daartoe voert zij aan dat zij niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Ook voert zij aan dat zij niet deugdelijk in gebreke is gesteld en dus niet in verzuim is geraakt. Voorts stelt TMG dat het door de wijziging van de opstelpunten te Huissen en Apeldoorn, voor TMG niet meer mogelijk is om haar radioprogramma uit te zenden. TMG is hierdoor niet meer in staat haar verplichtingen jegens derden na te komen. Uit dien hoofde lijdt TMG schade. Ook verliest TMG door het langdurig staken van haar radioprogramma luisteraars. Dit verlies aan luisteraars heeft financiële gevolgen voor TMG. Bovendien vreest TMG dat TVI in onderhandeling zal treden of reeds in onderhandeling is getreden met derden om ten aanzien van de onderhavige frequenties overeenkomsten (vergelijkbaar met die met TMG) te sluiten. Dit zou voor TMG tot nog meer schade leiden.

3.3

TVI voert gemotiveerd verweer in het incident. Daartoe voert TVI onder meer aan dat de overeenkomsten waarvan TMG nakoming vordert, rechtsgeldig zijn ontbonden. Zij heeft op goede gronden TMG gesommeerd tot het wijzigen van de antennerichting voor wat betreft het opstelpunt te Apeldoorn. Ook heeft zij TMG op goede gronden gesommeerd tot betaling. Voorts heeft zij TMG op goede gronden gesommeerd tot het verstrekken van toegang tot de opstelpunten te Huissen en te Apeldoorn en heeft zij TMG op goede gronden gesommeerd tot het voldoen aan de eisen van regiogerichtheid bij de productie van het radioprogramma. TMG heeft deze sommaties niet opgevolgd, waardoor zij jegens TVI in verzuim geraakte. Uit artikel 6:265 BW en ook overigens uit het bepaalde in artikel 5 lid 5 van de programmaproductieovereenkomst en artikel 7 lid 5 van de overeenkomst van opdracht volgt, dat TVI gerechtigd was om de overeenkomsten te ontbinden. Voorts betwist TVI het spoedeisende belang van TMG bij toewijzing van de vorderingen.

4 De beoordeling

4.1

Vooropgesteld moet worden dat voor een provisionele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening op de voet van artikel 223 Rv is vereist (1) dat een bodemprocedure aanhangig is, (2) dat samenhang bestaat tussen hetgeen bij wijze van voorlopige voorziening wordt gevorderd en het gevorderde in de bodemzaak en (3) dat de eiser een belang heeft bij zijn vordering in die zin dat van hem niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht. Vervolgens dient de rechtbank, evenals in kort geding, de belangen van partijen af te wegen tegen de achtergrond van de te verwachten resterende duur van de bodemzaak en de proceskansen daarin.

4.2

TMG heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt waarin onder andere dezelfde vorderingen gedaan worden als in het incident. De door TMG ingestelde provisionele vordering voldoet dan ook aan de eerste twee eisen.

4.3

Ten aanzien van de derde eis heeft TMG gesteld spoedeisend belang te hebben bij de door haar gevorderde voorzieningen. Des te langer zij het door haar geproduceerde radioprogramma niet kan uitzenden op de frequenties 88.5 en 88.7 Mhz, des te meer schade zij zal lopen. De rechtbank is van oordeel dat het belang van TMG voldoende aannemelijk is.

4.4

Vervolgens komt de rechtbank toe aan de afweging van belangen van partijen tegen de achtergrond van de te verwachten resterende duur van de bodemzaak en de proceskansen daarin. TVI stelt zich op het standpunt dat, gelet op de verhouding tussen partijen, niet van TVI kan worden verwacht dat zij nog langer aan TMG gebonden is. De verhouding is mede door persoonlijke aantijgingen over en weer tot het vriespunt bekoeld. TVI merkt daarbij op dat voor zover TVI de respectieve overeenkomsten ten onrechte zou hebben ontbonden, dit zich zou moeten vertalen in een verplichting tot het betalen van schadevergoeding, niet in een gebod om verder samen te werken. Voorts heeft TVI gesteld dat zij na de volgens haar rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomsten, aan het Agentschap Telecom een verzoek tot wijziging van de opstelpunten heeft gericht. Naar aanleiding van de vervolgens verkregen beschikkingen heeft TVI de nodige (verhuis)kosten moeten maken. Bij een toewijzing van de provisionele vorderingen zouden dergelijke kosten wederom gemaakt moeten worden.

4.5

De rechtbank is van oordeel dat thans onvoldoende aannemelijk is dat in de hoofdzaak, waar deze provisionele vorderingen mee samenhangen, de vorderingen van TMG kunnen worden toegewezen. Partijen verschillen onder andere van mening, en niet in het minst, over het antwoord op de vraag of de betreffende overeenkomsten rechtsgeldig zijn ontbonden of niet. In het verlengde daarvan verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of TMG is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen of niet. Ook verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of TMG deugdelijk in gebreke is gesteld en daarmee in verzuim is geraakt of niet. Op grond van de uiteenlopende stellingen van partijen hieromtrent in het incident bestaat naar het oordeel van de rechtbank thans nog onvoldoende zekerheid over het antwoord op deze vragen en is nader onderzoek daarnaar vereist. De rechtbank concludeert, gelet op deze onzekerheid en de daarmee samenhangende onduidelijkheid over de proceskansen, na afweging van de betrokken belangen, dat de provisionele vorderingen niet kunnen worden toegewezen.

4.6

Gelet op bovenstaande staat voor het voorlopig oordeel van de rechtbank onvoldoende vast dat de vorderingen in de hoofdzaak zullen worden toegewezen, zodat de incidentele vorderingen moeten worden afgewezen.

4.7

Gelet op wat is overwogen in incident zal de rechtbank de hoofdzaak verwijzen naar de rolzitting van 3 juli 2013.

5 De beslissing

De rechtbank:

In het incident

I. wijst de vorderingen in het incident af;

II. veroordeelt TMG in de kosten van dit incident aan de zijde van TVI begroot op € 452,-- aan salaris van de advocaat;

III. verklaart onderdeel II van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

In de hoofdzaak

IV. stelt TVI, Hotradio en de Muziekvrienden in de gelegenheid te concluderen voor antwoord en verwijst de zaak daarvoor naar de rolzitting van 3 juli 2013;

V. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door M.M. Lorist en op 12 juni 2013 in het openbaar

uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.