Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0972

Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum uitspraak
25-01-2013
Datum publicatie
07-02-2013
Zaaknummer
C/08/134392 / KG ZA 13-9
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen overname van een unieke formule en productbeschrijving van sapvasten- en bewegingsprogramma. Tevens is geen sprake van ronselen van personeel en clientele van eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/134392 / KG ZA 13-9

datum vonnis: 25 januari 2013

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Nederland, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Apri-Ori Reizen B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

verder te noemen ApriOri,

advocaat: mr. R.G.N. le Roy te Haarlem,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

verder te noemen [gedaagde],

in persoon verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het door [gedaagde] ingediende verweer en producties

- de mondelinge behandeling

1.2. ApriOri heeft tegen het door [gedaagde] ingediende verweer ter zitting bezwaar gemaakt nu zij stelt dit verweer niet voor de zitting te hebben ontvangen. [Gedaagde] heeft echter een bewijsafschrift ter zitting getoond waaruit blijkt dat de door [gedaagde] toegezonden stukken ten kantore van de advocaat van ApriOri de dag voor de zitting om 09.00 uur in ontvangst zijn genomen. De voorzieningenrechter heeft voorts de zitting geschorst om ApriOri alsnog in de gelegenheid te stellen het door [gedaagde] ingediende verweer met producties te bekijken en het bezwaar van ApriOri om die reden niet gehonoreerd.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ApriOri is een reisorganisatie die onder meer onder de handelsnaam ‘Health Holidays’ gezondheidsreizen aanbiedt.

2.2. [Gedaagde] heeft in de periode maart en april 2012 werkzaamheden voor ApriOri verricht in de functie van (ondersteunend) sport- en sapkuurbegeleider.

2.3. [Gedaagde] heeft per 1 augustus 2012 de eenmanszaak Restart4Weight opgericht, welke onderneming zich onder meer richt op het verzorgen van sapkuur weken. [Gedaagde] exploiteert in dat kader de website www.restart4weight.nl (hierna: ‘de website’).

3. Het geschil

3.1. ApriOri vordert samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen om ieder gebruik van het door ApriOri ontwikkelde unieke sapvasten- en bewegingsprogramma en de door ApriOri daarbij ontwikkelde en te hanteren productbeschrijvingen, hetzij rechtstreeks of indirect, te staken en gestaakt te houden, alsmede haar te veroordelen om de door ApriOri gebruikte productbeschrijvingen te vernietigen door deze te (doen) verwijderen en verwijderd te houden van alle aan

[gedaagde] gelieerde website(’s) en/of Facebookpagina(’s) en/of andere (social) media en/of voorlichtinsmateriaal en/of brochures en/of ander gedrukt materiaal, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2. ApriOri stelt daartoe dat [gedaagde] met vooropgezet plan bij ApriOri heeft gesolliciteerd met het kennelijke doel bedrijfsinformatie te vergaren om daar haar voordeel mee te doen. Dit heeft [gedaagde] vervolgens ook daadwerkelijk gedaan, aldus ApriOri, nu haar is gebleken dat [gedaagde] haar eigen onderneming Restart4Weight heeft opgericht en daarbij gebruik maakt van de door ApriOri uniek ontwikkelde formule met betrekking tot het sapreinigings- en bewegingsprogramma. Voorts heeft [gedaagde] tijdens haar werkzame periode bij ApriOri gasten benaderd en hen medegedeeld dat zij voornemens was een identieke formule op te zetten met het oogmerk hen te bewegen om in de toekomst bij haar dergelijke gezondheidsreizen af te nemen. [Gedaagde] heeft bovendien arbeidskrachten van ApriOri benaderd met het doel hen te bewegen om voor haar te komen werken en tot slot heeft [gedaagde] de volledige productbeschrijving zoals door ApriOri is opgesteld zonder toestemming daartoe gekopieerd, hetgeen een ongerechtvaardigde verveelvoudiging oplevert, met als gevolg dat [gedaagde] inbreuk maakt op het auteursrecht van ApriOri.

3.3. [Gedaagde] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat ApriOri een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Geen unieke formule

4.2. Ten aanzien van de door ApriOri gestelde unieke sapvasten en bewegingsformule is de voorzieningenrechter van oordeel dat ApriOri niet aannemelijk heeft kunnen maken dat sprake is van een zodanig uniek programma, dat dit toewijzing van de gevorderde voorzieningen rechtvaardigt. [Gedaagde] heeft immers gemotiveerd gesteld dat er meer ondernemingen in de sapvasten- en bewegingsmarkt actief zijn die gebruik maken van een combinatie van sapvasten en beweging. ApriOri heeft desgevraagd verklaard dat de onderscheidende elementen van haar programma bestaan uit de specifieke combinatie van drie tot vier maal per dag sappen en beweging bestaande uit hardlopen, dan aquajogging en vervolgens bodyshape. Dit betreft geen willekeurige volgorde, maar deze specifieke combinatie is het gevolg van jarenlange doorontwikkeling. Daarbij is tevens de samenstelling van de sappen essentieel volgens ApriOri. Hoewel de overeenkomsten in programmering tussen beide onderneming wel zichtbaar zijn, zijn er wel degelijk verschillen in omschrijvingen (benamingen van sporten) en hoeveelheden (aantal sappen per dag), zodat het betoog van [gedaagde] dat zij niet exact hetzelfde concept van ApriOri heeft overgenomen slaagt.

Geen onrechtmatige verveelvoudiging

4.3. De stelling van ApriOri dat [gedaagde] de (volledige) productbeschrijving(en) heeft overgenomen en als zodanig inbreuk maakt op haar auteursrecht kan de voorzieningenrechter niet volgen. ApriOri heeft onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat sprake is van inbreuk op een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Niet gesteld, noch gebleken is dat sprake is van een werk dat überhaupt voor bescherming in aanmerking komt en of de eventuele auteursrechten wel bij ApriOri liggen (en niet bij de overleden grondlegger van de onderneming). Daarbij acht de voorzieningenrechter voorts van belang dat de strekking van de teksten in productbeschrijving(en) wel hetzelfde zijn, niet kan worden gezegd dat [gedaagde] de (volledige) productbeschrijving van ApriOri heeft overgenomen.

Geen sprake van ronselen van personeel dan wel benaderen van gasten van ApriOri

4.4. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat ApriOri niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is (geweest) van het ronselen van haar personeel, dan wel het benaderen van haar gasten met het oogmerk deze bij haar te laten boeken. ApriOri heeft ter staving van voornoemde stellingen namelijk enkel een verklaring van een van haar werknemers overgelegd, alsmede een printscreen van de facebookpagina van [gedaagde] waaruit blijkt dat er contact is geweest tussen [gedaagde] en een gast van ApriOri. [Gedaagde] heeft daarentegen de e-mailwisseling tussen de desbetreffende werkneemster van ApriOri en haar overgelegd, waaruit niet blijkt dat sprake is van enig aanbod om bij [gedaagde] in dienst te treden. Bovendien heeft [gedaagde] ter zitting onweersproken gesteld dat zij thans nog geen enkele boeking heeft, zodat inhuren van personeel nog niet aan de orde is. [Gedaagde] heeft voorts gemotiveerd betwist dat zij gasten van ApriOri heeft benaderd, het initiatief tot contact met zowel de werkneemster van ApriOri als de gast waarmee zij op haar facebookaccount contact heeft gehad lag volgens [gedaagde] niet bij haar. Gelet hierop heeft ApriOri aldus onvoldoende geconcretiseerd, gesubstantieerd en aannemelijk gemaakt dat sprake is van het ronselen van haar personeel, dan wel het benaderen van haar gasten voor eigen doeleinden.

Conclusie

4.5. De voorzieningenrechter overweegt tot slot dat het [gedaagde] vrij staat om haar eigen onderneming te starten. Dit op zichzelf is niet onrechtmatig. ApriOri heeft niet concreet gesteld en aangetoond dat [gedaagde] in dat kader de grens van het onrechtmatige in deze heeft overschreden, zodat de gevorderde voorzieningen zullen worden afgewezen. In dat kader merkt de voorzieningenrechter nog op dat er, in tegenstelling tot hetgeen ApriOri ter zitting heeft gesteld, geen sprake is van enige schending van contractuele verplichtingen, nu [gedaagde] niet is overgegaan tot ondertekening van het aan haar toegezonden overeenkomst met daarin opgenomen geheimhoudingsplicht en concurrentie- en relatiebeding.

Proceskosten

4.6. ApriOri zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Wijst af de vorderingen.

II. Veroordeelt ApriOri in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 274,- aan verschotten.

III. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 januari 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.