Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0927

Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum uitspraak
24-01-2013
Datum publicatie
07-02-2013
Zaaknummer
C/08/133946/HA ZA 12-268
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Inzage (bewijs)beslagobjecten ex artikel 843a Rv juncto 1019b Rv (conventie). Afwijzing. Geen rechtmatig belang. Geen bepaalde bescheiden. Bewijsbeslag opgeheven (reconventie). Beslag onrechtmatig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/133946/HA ZA 12-268

Vonnis in kort geding van 24 januari 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SMARTDOCUMENTS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Deventer,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. S. Pranger te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERACTION NEXT B.V.,

gevestigd te Rijssen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DOCMINDED B.V.,

gevestigd te Rijssen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XENTIAL B.V.,

gevestigd te Rijssen,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. M.P. Huizingh te Enschede.

Partijen zullen hierna ‘Smartdocuments’ en ‘Interaction c.s.’ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de eis in reconventie met producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Smartdocuments

- de pleitnota van Interaction c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. Zowel Smartdocuments als Interaction c.s. ontwikkelt, levert en installeert software.

2.2. Op 17 juli 2012 heeft Smartdocuments aan de voorzieningenrechter in deze rechtbank verzocht ten laste van Interaction c.s. conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen op, te (doen) kopiëren en in bewaring te (doen) geven de dataset, correspondentie en facturen zoals omschreven in haar verzoekschrift.

2.3. Bij beschikking van 18 juli 2012 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank Smartdocuments verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag met aanstelling van Digijuris B.V. als gerechtelijk bewaarder.

2.4. Op 24 juli 2012 is het conservatoir bewijsbeslag gelegd.

De deurwaarder heeft forensische kopieën gemaakt van de data die zich bevinden op de aangetroffen digitale gegevensdragers en in bewaring gegeven aan Digijuris. De deurwaarder heeft een selectie van de relevante data gemaakt, deze geprint en digitaal opgeslagen op een digitale gegevensdrager. Deze digitale gegevensdrager is verpakt in een verzegelde envelop en in bewaring gegeven aan Digijuris. Een Excel bestand met daarin een overzicht van alle gekopieerde data is, gelet op de omvang daarvan, door medewerkers van Digijuris geplaatst op een USB-stick, dat integraal onderdeel uitmaakt van het proces-verbaal van beslaglegging.

2.5. Op 4 januari 2013 heeft Smartdocuments Interaction c.s. gedagvaard in deze procedure.

3. Het geschil in conventie

3.1. Smartdocuments vordert samengevat - ex artikel 843a Rv inzage in de bescheiden waarop het op 24 juli 2012 gelegde (bewijs)beslag rust, dan wel benoeming van een deskundige tot inzage in die bescheiden.

3.2. Zij stelt daartoe dat Interaction c.s. mogelijk inbreuk maakt op een aan haar toekomend auteursrecht op (componenten van) software. Dit vermoeden is gerezen tijdens en na het (beëindigen van het) dienstverband van de heren [V] en [Z] (oprichters van Interaction c.s.) en een zestal andere werknemers. Zij heeft daarom conservatoir bewijsbeslag gelegd. Het door de deurwaarder opgemaakte overzicht van inbeslaggenomen data heeft het vermoeden van Smartdocuments, dat inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, versterkt. De creatiedatum van bepaalde bestanden ligt vóór de oprichtingsdatum van Interaction c.s., veel (ex)klanten van Smartdocuments komen voor in het overzicht en het lijkt erop dat Interaction c.s. een conversieprogramma heeft ontwikkeld (Xential) dat perfect aansluit op de (web-based) software van Smartdocuments (Evolution), aldus Smartdocuments.

3.3. Interaction c.s. voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Interaction c.s. vordert samengevat - opheffing van het op 24 juli 2012 ten laste van haar gelegde conservatoire (bewijs)beslag, met veroordeling tot afgifte van alle in het kader van dat beslag in bewaring genomen zaken, op straffe van een dwangsom.

4.2. Zij stelt daartoe - samengevat - dat het bewijsbeslag ten onrechte is gelegd. Smartdocuments heeft geen rechtmatig belang bij inzage, er bestaat geen rechtsbetrekking tussen partijen en het gaat niet om bepaalde bescheiden.

4.3. Smartdocuments voert verweer.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Gelet op de stellingen van Smartdocuments heeft Smartdocuments een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen. Zij is ontvankelijk in haar vorderingen.

5.2. Blijkens artikel 1019b, eerste lid, Rv is voor het verkrijgen van rechterlijk verlof tot het treffen van voorlopige bewijsbeschermende maatregelen ten minste vereist dat de verzoeker “voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt”. In het onderhavige geval zijn in het kader van zulke maatregelen, bescheiden gekopieerd en de kopieën (welke kopieën zelf ook bescheiden zijn) in conservatoir bewijsbeslag genomen. Smartdocuments heeft op de voet van artikel 843a, eerste lid, Rv, mede gelet op artikel 1019a, tweede lid, Rv, inzage van die bescheiden gevorderd.

5.3. Aan de toewijsbaarheid van een vordering op grond van artikel 843a Rv zijn drie cumulatieve voorwaarden verbonden: (1) de eiser dient een rechtmatig belang te hebben, en het moet gaan om (2) bepaalde bescheiden (3) aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn rechtsvoorgangers partij zijn.

5.4. Het ligt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor de hand dat een rechtmatig belang slechts aanwezig kan worden geacht als in de onderhavige procedure op de voet van artikel 843a Rv met betrekking tot de bescheiden die met toepassing van artikel 1019b e.v. Rv in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen, ten minste kan worden geoordeeld dat Smartdocuments voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van haar is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

5.5. Dat is echter niet het geval. Smartdocuments heeft onvoldoende concreet gesteld, welk (bewijsrechtelijk) voordeel (nadeel) zij bij (het uitblijven van) inzage daarvan zou hebben. Van meer dan een vermoeden dat de gevorderde bescheiden informatie bevatten die de standpunten van Smartdocuments zouden kunnen ondersteunen, is geen sprake. Indien echter uit de gevorderde bescheiden zou volgen dat de creatiedatum van bepaalde bestanden vóór de oprichtingsdatum ligt van Interaction c.s., dat veel (ex)klanten van Smartdocuments voorkomen in het overzicht en dat het erop lijkt dat Interaction c.s. een conversieprogramma heeft ontwikkeld (Xential) dat perfect aansluit op de (web-based) software van Smartdocuments (Evolution), dan nog heeft Smartdocuments niet (voldoende) aannemelijk gemaakt dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van haar is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Daarmee is immers nog niet helder geworden waar het beweerde auteursrecht exact op rust, of de gestelde software een auteursrechtelijk beschermd werk betreft, of Smartdocuments als maker van dat werk moet worden aangemerkt en, zo ja, of Interaction c.s. met de door haar in het handelsverkeer gebrachte software inbreuk maakt op het vermeende auteursrecht van Smartdocuments. Het is aan Smartdocuments om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen. Daarin is ze met haar stellingen niet geslaagd.

Van Smartdocuments mocht voorts worden verlangd dat zij voldoende ‘bewijsmateriaal’ dat redelijkerwijs beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk toe te lichten. Dat heeft Smartdocuments eveneens nagelaten.

5.6. Daarbij komt dat evenmin is voldaan aan het vereiste dat het moet gaan om

‘bepaalde’ bescheiden. Smartdocuments vordert, zoals zij ter zitting herhaaldelijk heeft gesteld, inzage van de bescheiden waarop het bewijsbeslag rust. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te algemeen en te weinig gespecificeerd om als bepaalde bescheiden in de zin van artikel 843a Rv te kunnen worden gekwalificeerd. Het gelegde bewijsbeslag, dat weliswaar een door de deurwaarder gemaakte selectie inhoudt, maakt dat niet anders.

5.7. De voorzieningenrechter is dan ook - met Interaction c.s. - van oordeel dat de vordering (en het daaraan ten grondslag liggende bewijsbeslag) van Smartdocuments, juist vanwege die onbepaaldheid van de door Smartdocuments gewenste stukken, veel weg heeft van een ‘fishing expedition’, hetgeen niet strookt met de bedoeling van de wetgever bij (de totstandkoming van) artikel 843a Rv.

5.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Smartdocuments geen recht heeft op inzage van de gevorderde bescheiden door haarzelf, dan wel door een deskundige, in de gevorderde bescheiden. De vordering in conventie dient daarom reeds hierom te worden afgewezen. De overige stellingen van partijen in conventie, waaronder die van

Interaction c.s. dat in de onderhavige procedure de verkeerde partij als eiseres optreedt, behoeven geen bespreking.

5.9. Smartdocuments zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interaction c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.405,00.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Interaction c.s. vordert in reconventie opheffing van het bewijsbeslag. Het spoedeisend belang van de vordering is daarmee gegeven.

6.2. Ingevolge art. 705 lid 2 Rv dient een (bewijs)beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt.

Op grond van hetgeen in conventie is overwogen en beslist, dient te worden geoordeeld dat het gelegde beslag onrechtmatig is. Dit brengt mee dat de in reconventie gevorderde opheffing van het beslag wordt toegewezen. De vordering in reconventie Smartdocuments te veroordelen aan Interaction c.s. terug te geven alle in het kader van het gelegde beslag in bewaring genomen zaken, wordt eveneens toegewezen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De dwangsom zal worden gemaximeerd op de wijze zoals hierna bepaald.

6.3. Smartdocuments zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interaction c.s. worden begroot op:

- salaris advocaat 408,00 (816,00 x 0,5 punt)

Totaal € 408,00.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. wijst de vorderingen af,

7.2. veroordeelt Smartdocuments in de proceskosten, aan de zijde van Interaction c.s. tot op heden begroot op € 1.405,00,

in reconventie

7.3. heft op het op 24 juli 2012 ten laste van Interaction c.s. gelegde conservatoire bewijsbeslag zoals verleend in de beschikking van 18 juli 2012 van de voorzieningenrechter in deze rechtbank,

7.4. veroordeelt Smartdocuments ervoor zorg te dragen dat alle in het kader van het op 24 juli 2012 gelegde bewijsbeslag in bewaring genomen zaken, waaronder alle gegevensdragers en alle bescheiden in de zin van artikel 843a Rv door bewaarder

Digijuris B.V. binnen twee dagen na betekening van dit vonnis verzegeld en ongeopend worden (terug)gegeven aan Interaction c.s., op verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per dag en zulks tot een maximum van € 100.000,00,

7.5. veroordeelt Smartdocuments in de proceskosten, aan de zijde van Interaction c.s. tot op heden begroot op € 816,00,

in conventie en reconventie

7.6. verklaart dit vonnis, met uitzondering van dictumonderdeel 7.1., uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken op

24 januari 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.?