Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:4233

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
02-08-2021
Datum publicatie
19-08-2021
Zaaknummer
9252740
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verzoek van werkgever om arbeidsovereenkomst op a-grond te ontbinden wordt afgewezen, omdat niet is voldaan aan de herplaatsingsplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-1064
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats Eindhoven

Zaaknummer : 9252740 / EJ VERZ 21-344

Datum : 2 augustus 2021

Beschikking in de zaak van:

de stichting Stichting Synergos,

ook handelend onder de naam Diagnostiek voor U,

gevestigd te Eindhoven,

verzoekende partij,

verder te noemen: Synergos,

gemachtigde: mr. D.K. Nijhuis,

tegen

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verwerende partij,

verder te noemen: [verweerder] ,

gemachtigde: mr. M. Saes.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Synergos verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te ontbinden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en de wettelijke transitievergoeding. [verweerder] voert verweer.

1.2.

Naast het verzoek- en verweerschrift zijn nog de volgende stukken ontvangen:

 • -

  een brief van 7 juli 2021 (met producties 20 tot en met 25) van Synergos;

 • -

  spreekaantekeningen van Synergos en

 • -

  spreekaantekeningen van [verweerder] .

1.3.

Op 12 juli heeft – via Skype – de zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van de toelichting die partijen op hun standpunt hebben gegeven.

1.4.

Aan het einde van de zitting heeft de kantonrechter gezegd dat vandaag uitspraak wordt gedaan.

2 Enkele feiten

2.1.

Synergos is een onafhankelijk medisch diagnostisch centrum gericht op het ontwikkelen en verlenen van diagnostische diensten in de eerstelijns gezondheidszorg en tweedelijns instellingen. Daarnaast richt zij zich met haar diensten op diverse doelgroepen in de hele zorgketen.

2.2.

Synergos heeft haar hoofdvestiging in Eindhoven en is met name actief in Brabant Zuidoost en Noord-Limburg met ruim 35 locaties en circa 415 medewerkers.

2.3.

[verweerder] , geboren op [geboortedatum] 1970, is vanaf 5 april 2007 bij Synergos in dienst. Op 5 april 2008 is een dienstverband voor onbepaalde tijd overeengekomen. Zijn laatste functie is Service & Contractmanager tegen een salaris van € 4.662,00 bruto per maand.

2.4.

Naast [verweerder] bekleedt mevrouw [A] de functie van Service & Contractmanager bij Synergos.

2.5.

Synergos heeft haar organisatie anders ingericht en in het bijzonder de sector Markt & Relatie. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd. Als gevolg van de reorganisatie is de functie van Service & Contractmanager komen te vervallen. Een deel van de werkzaamheden van de Service & Contractmanager komt terug in de nieuwe functie van Implementatiemanager. De formatie gaat van 2 medewerkers naar 1 medewerker.

2.6.

In een gesprek op 9 februari 2021 is aan [verweerder] meegedeeld dat hij per 1 april 2021 boventallig wordt. Op basis van het sociaal plan had [verweerder] de keuze om een begeleidingstraject aan te gaan of daarvan af te zien. Afhankelijk van die keuze zijn hem twee vaststellingsovereenkomsten voorgehouden. Als geen keuze wordt gemaakt vervalt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het sociaal plan en wordt de UWV-procedure gestart. [verweerder] is het niet eens met de reorganisatie en heeft geen keuze gemaakt.

2.7.

Synergos heeft het UWV verzocht [verweerder] te mogen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, te weten organisatorische en technologische veranderingen. Het UWV heeft op 11 mei 2021 die toestemming geweigerd. Volgens het UWV zijn er te veel onduidelijkheden over de bedrijfseconomische noodzaak tot het laten vervallen van de arbeidsplaats van [verweerder] . Aanvullend merkt het UWV op dat het selectieproces voor de functie van Senior teamleader klantcontactcentrum en bedrijfsbureau, waarvan [verweerder] stelde dat dit een passende functie was die aansluit bij zijn opleiding, ervaring en capaciteiten, niet transparant is geweest en dat er mogelijk sprake is geweest van willekeur.

2.8.

Per 1 april 2021 heeft [verweerder] zijn werkzaamheden overgedragen en zit hij met behoud van salaris en verdere emolumenten thuis.

3 Het verzoek van Synergos en het verweer van [verweerder]

3.1.

Synergos verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen haar en [verweerder] te ontbinden op grond van artikel 7:671b BW in verbinding met artikel 7:669 lid 3 sub a BW.

3.2.

Aan dit verzoek heeft zij, in het licht van de hiervoor weergegeven feiten, het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1.

Er is sprake van een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Synergos stelt dat om haar marktpositie te behouden zij – onder druk van zorgverzekeraars – genoodzaakt is om zich niet alleen te richten op regionale samenwerking, maar daarbij ook meer aandacht moet besteden aan efficiëntie, innovatieve ontwikkelingen en digitalisering. Per product moet worden bekeken wat de kosten en opbrengsten zijn. Door procesverbetering en analyse van de toegevoegde waarde per activiteit zal zij haar taak beter en effectiever moeten uitvoeren dan voorheen. In dat kader was de herstructurering van de sector Markt & Relatie noodzakelijk. Hierdoor is de functie van [verweerder] komen te vervallen. Een deel van de werkzaamheden van de functie van Service & Contractmanager komt terug in de functie van Implementatiemanager. Op basis van het afspiegelingsbeginsel komt mevrouw [A] , de collega van [verweerder] , voor die functie in aanmerking. De overige werkzaamheden worden onderverdeeld over verschillende andere afdelingen en met minder medewerkers gedaan. Voor [verweerder] is geen passende functie binnen de organisatie beschikbaar. Ook is er geen alternatief waarop hij herplaatst zou kunnen worden. Omdat [verweerder] de vaststellingsovereenkomst niet heeft geaccepteerd en het UWV toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd is deze procedure noodzakelijk.

3.2.2.

Wat betreft de herstructurering heeft Synergos nog aangevoerd dat die inmiddels een feit is. De sector Markt & Relaties is sinds april 2021 anders ingericht en met minder mensen bemand. Volgens haar volgt hieruit al dat er efficiënter gewerkt wordt. Met minder fte (36,09 in plaats van 38,7) wordt namelijk het resultaat volgens begroting gehaald. De herstruc-turering zorgt nu al voor een doelmatiger bedrijfsvoering, in die zin dat taken zijn ontdubbeld en efficiënter zijn herverdeeld binnen de hele afdeling. Dit bevestigt dat de functie van Service & Contractmanager in de ‘oude’ vorm niet meer nodig/noodzakelijk was. Ook zullen de ingezette digitaliseringstrajecten voor de hele sector tijdwinst gaan opleveren, waardoor minder formatie nodig is. Aan de hand van het door [verweerder] opgestelde overdrachtsdocument is toegelicht welke taken zijn overgeheveld of komen te vervallen. Volgens Synergos volgt uit dit document ook dat er veel tijd ‘over’ was, waardoor beide Service & Contractmanagers naar eigen inzicht diverse werkzaamheden hebben opgepakt.

3.2.3.

Zowel [verweerder] als mevrouw [A] zijn werkzaam in de functie van Service & Contractmanager met dezelfde functieomschrijving. Zij nemen elkaars taken waar bij vakantie en/of ziekte. Er is sprake van uitwisselbaarheid. Op basis van hun functie-inhoud komen zij alle twee in aanmerking voor de functie van Implementatiemanager, zodat op basis van het afspiegelingsbeginsel een keuze moet worden gemaakt. Zij vallen in verschillende leeftijdscohorten: [verweerder] is 51 jaar, [A] is 56 jaar oud. [A] is echter al op 29 september 1997 in dienst getreden tegen 5 april 2007 van [verweerder] . Op basis van het afspiegelingsbeginsel en anciënniteit komt [verweerder] dus voor ontslag in aanmerking.

3.2.4.

Synergos voert verder aan dat aan de herplaatsingsverplichting is voldaan. Op grond van het sociaal plan is er geen verdere passende functie voor [verweerder] binnen Synergos. De functie van Senior teamleider klantcontactcentrum en bedrijfsbureau is niet passend/geschikt en/of passend/geschikt te maken. Synergos wijst erop dat [verweerder] ook niet heeft gereageerd toen de vacature van Senior teamleider klantcontactcentrum en bedrijfsbureau open werd gesteld. De functie is inmiddels intern ingevuld door een medewerker met meer dan 7 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen een soortgelijke omgeving.

3.2.5.

Met alles wat hiervoor is aangevoerd, meent Synergos dat zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de getroffen maatregelen, die hebben geleid tot het structureel verval van de arbeidsplaats van [verweerder] , noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering. Passend bij de zekere mate van terughoudendheid die de rechter bij zijn toetsing moet aanhouden, moet volgens Synergos worden geconcludeerd dat zij de redelijkheid van haar beslissing heeft aangetoond.

3.3.

[verweerder] voert verweer en verzoekt primair om het verzoek tot ontbinding af te wijzen. Subsidiair, als de arbeidsovereenkomst wel moet worden ontbonden, verzoekt hij Synergos te veroordelen om aan hem een transitievergoeding van € 29.409,51, te vermeerderen met wettelijke rente, en bij het bepalen van de einddatum rekening te houden met de geldende opzegtermijn, zonder aftrek van de tijd die de procedure in beslag heeft genomen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan.

4 De beoordeling

Ontvankelijkheid

4.1.

Het UWV heeft op 11 mei 2021 geweigerd toestemming te geven voor de door Synergos aangevraagde ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, te weten organisatorische en technologische veranderingen.

4.2.

Op grond van artikel 7:686a lid 4 sub d BW is de werkgever in dat geval bevoegd om binnen twee maanden na de dag waarop de toestemming is geweigerd een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen als hier aan de orde. Synergos heeft het verzoek op 2 juni 2021 ingediend en kan hierin dus worden ontvangen.

Wettelijk kader: ontbinding vanwege bedrijfseconomische omstandigheden

4.3.

Uit artikel 7:671b lid 1 sub b en lid 2 BW in verbinding met artikel 7:669 lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is én herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Redelijke grond

4.4.

Voor het antwoord op de vraag of een redelijke grond voor ontbinding aanwezig is, moet in dit geval worden getoetst of is voldaan aan artikel 7:669 lid 3 onder a BW. Synergos moet aannemelijk maken dat, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, de arbeidsplaats van [verweerder] noodzakelijkerwijs is vervallen als gevolg van de voor een doelmatige bedrijfsvoering getroffen organisatorische en technologische veranderingen.

Herplaatsingsplicht

4.5.

De kantonrechter ziet aanleiding om eerst te beoordelen of Synergos de op haar rustende herplaatsingsplicht is nagekomen.

4.6.

Vooropgesteld wordt dat geen sprake is van de situatie dat herplaatsing niet in de rede ligt, bijvoorbeeld als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van [verweerder] .

4.7.

Beoordeeld moet dus worden of herplaatsing van [verweerder] binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie mogelijk was.

Daarbij moet worden uitgegaan van de situatie zoals die bestaat op de dag waarop door de kantonrechter wordt beslist op het ontbindingsverzoek van de werkgever (artikel 10 lid 4 Ontslagregeling).

4.8.

De redelijke termijn is gelijk aan de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn (artikel 10 lid 1 Ontslagregeling).

4.9.

Onder een passende functie wordt een functie verstaan die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer, of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn (vgl. artikel 9 lid 3 Ontslagregeling). Daarbij zal het in de regel gaan om functies die aansluiten bij het niveau van de werkzaamheden die een werknemer heeft verricht. Hoewel het aan de werkgever is om te beoordelen welke werknemer het meest geschikt is voor het vervullen van een vacature, moet hij die keuze wel kunnen verantwoorden als die – zoals in deze zaak – ter discussie wordt gesteld.

4.10.

Vast staat dat op of omstreeks het moment dat [verweerder] werd aangezegd dat zijn arbeidsplaats zou komen te vervallen, Synergos een vacature heeft opengesteld voor de functie van ‘Senior teamleider klantcontactcentrum en bedrijfsbureau’ (productie 18 bij het verweerschrift). Voor zover relevant luidt de vacaturetekst als volgt:

Wat ga je doen?

 • -

  Je geeft leiding aan ongeveer 45 medewerkers van het Klantcontactcentrum (KCC), en het bedrijfsbureau;

 • -

  Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, productiviteit en continuïteit van de uit te voeren werkzaamheden binnen het KCC en het bedrijfsbureau;

 • -

  Je stelt jaarlijks vanuit de visie en strategie van de Organisatie een afdelingsplan op over de dienstverlening en de te behalen resultaten van het KCC en het bedrijfsbureau. Je levert hiermee tevens een bijdrage aan het jaarplan van de sector en denkt proactief mee over beleid;

 • -

  Je adviseert de sectormanager over de integrale bedrijfsvoering en de toekomst van de dienstverlening van het KCC en het bedrijfsbureau. Je maakt daarbij passende begrotingen en prognoses en stuurt op efficiënt gebruik van financiële middelen;

 • -

  Je initieert en realiseert verbeteringen binnen de werkprocessen en past hierbij de uitgangspunten van de Lean methodiek toe. Je bepaalt welke verbetertrajecten opgestart en geïmplementeerd kunnen worden;

 • -

  Je zorgt binnen de afgesproken formatie voor een optimale personeelsvoorziening en voor in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Wat verwachten wij van jou?

 • -

  Minimaal HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde (zorg)managementopleiding;

 • -

  Ervaring met het werken bij een KCC en/of bedrijfsbureau is vereist,

 • -

  Kennis van en affiniteit met diverse ICT applicaties (telefooncentrale, afspraaksysteem, CRM, Zorgdomein/Labonline;

 • -

  Affiniteit met de gezondheidszorg, kennis van bedrijfsmatige processen en de lean methodiek;

 • -

  Leidinggevende ervaring in het integraal aansturen van medewerkers in een veranderingsomgeving;

 • -

  Je hebt een coachende en stimulerende leiderschapsstijl en ziet daarbij de individuele kwaliteiten in je team. Je hebt natuurlijk overwicht en haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen;

 • -

  Je beschikt over analytisch vermogen, empathisch vermogen, overtuigingskracht en goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je stressbestendig en in staat prioriteiten te stellen;

 • -

  Je bent gedreven om het beste resultaat te bereiken.’

4.11.

Synergos stelt dat deze functie niet passend is en dat [verweerder] hiervoor ook niet geschikt te maken is. Volgens haar is de functie niet passend wat betreft de inhoud, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het gaat bij deze functie om senioriteit waarbij specifieke en relevante ervaring op het gebied van coachend leiderschap en het inrichten, opzetten en aansturen van een klantcontactcentrum zijn vereist. De benodigde ervaring, vaardigheden en kwalificaties ontbreken bij van [verweerder] en zijn niet op redelijke termijn bij te scholen. [verweerder] heeft namelijk geen managementprofiel, maar een meer generalistisch profiel en werkachtergrond. Dat [verweerder] leiding heeft gegeven aan het dienstencentrum maakt dit niet anders. Dat was meer dan 10 jaar geleden en het klantcontactcentrum en het bedrijfsbureau van vandaag is totaal anders dan het dienstencentrum van toen: het is veel digitaler, complexer en ook het aansturen van medewerkers is anders vanwege meer klantprocessen en andere bedrijfsprocessen in het klantcontactcentrum. [verweerder] heeft in zijn recente functies alleen processen gemanaged, terwijl in de betreffende functie de nadruk ligt op het managen van en leidinggeven aan 45 medewerkers binnen het klantcontactcentrum en het bedrijfsbureau. Daarbij moet continu gestuurd worden op proces, inhoud, ontwikkeling en planning en bereikbaarheid en beschikbaarheid. [verweerder] heeft niet gesolliciteerd op deze functie. Blijkbaar, zo merkt Synergos nog op, voelde hij zich ook niet tot die functie aangetrokken. De functie is inmiddels intern ingevuld door een medewerker van Synergos met meer dan 7 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen een soortgelijke omgeving.

4.12.

Hier tegenover heeft [verweerder] allereerst aangevoerd dat deze functie hem niet is aangeboden, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Volgens hem is de functie namelijk volledig passend om de volgende redenen.

4.12.1.

Hij heeft ervaring met de werkzaamheden:

- hij heeft gedurende in totaal 7 jaar de functie van Hoofd dienstencentrum, Afdelingsmanager dienstencentrum, Manager bedrijfsbureau uitgeoefend, met steeds positieve beoordelingen (zie productie 19 bij het verweerschrift);

 • -

  in zijn rol als (afdelings)manager had en nam hij ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, productiviteit en continuïteit van de werkzaamheden (verwezen wordt naar de functiebeschrijving Afdelingsmanager, overgelegd als productie 21 bij het verweerschrift);

 • -

  in die rol hield hij zich ook bezig met het opstellen van het afdelingsplan en de te behalen resultaten aan de hand van de visie en strategie van de organisatie (zie productie 21: taak 3);

 • -

  ook hield hij zich bezig met het adviseren van de sectormanager over de integrale bedrijfsvoering en de toekomst van de dienstverlening, het maken van begrotingen en prognoses (zie opnieuw productie 21);

 • -

  tot zijn taken als afdelingsmanager hoorde ook het zorgen voor een optimale personeelsvoorziening (productie 21) en het opstellen van de personele, investerings- en exploitatiebegroting voor de afdeling en het signaleren en bespreken van afdeling overschrijdende zaken met de directie;

 • -

  momenteel houdt hij zich bezig met het initiëren en realiseren van verbeteringen binnen de werkprocessen. In het IDEA-overleg worden continu verbeteringen doorgevoerd, waardoor inrichtingen efficiënt en volgens afspraak worden ingeregeld en (financiële) correcties achteraf geminimaliseerd worden. Ook heeft hij het afgelopen jaar samen met ICT een koppeling voor de ‘Ruma marker’ gerealiseerd, waarmee 7,5 uur per week wordt bespaard aan administratieve handelingen op het laboratorium.

4.12.2.

Ook wordt volgens [verweerder] voldaan aan de functievereisten, omdat:

 • -

  hij hetzelfde opleidingsniveau heeft (een afgeronde HBO-opleiding);

 • -

  hij gedurende 7 jaar bij Synergos de functie van Hoofd dienstencentrum, Afdelingsmanager dienstencentrum, Manager bedrijfsbureau heeft uitgeoefend, met steeds positieve beoordelingen (verwezen wordt naar productie 19 bij het verweerschrift);

 • -

  hij aantoonbaar affiniteit met ICT applicaties heeft. Hij is het afgelopen jaar bezig geweest met de migratie van Labonline voor de zorggroepen. Vanuit zijn huidige rol wordt veel gewerkt met het CRM systeem (Esynergy). Ook heeft hij veel kennis van en veel ontwikkeld in het huidige oproepsysteem Prins. In de rol van proces-coördinator behoorde tot zijn deelgebieden: meedenken, initiatief nemen en komen tot aanpassingen van applicaties Clientcontact & planning met maatwerkoplossingen (zie productie 20);

 • -

  hij ruim 14 jaar in de gezondheidszorg werkt en in zijn functie als Service & Contractmanager veel bezig is met het inrichten van processen;

 • -

  hij bij zijn vorige werkgever in de periode 2001 tot en met 2006 leiding heeft gegeven in de rol van Teamleider logistiek, planning en werkvoorbereiding;

 • -

  hij beschikt over de verzochte vaardigheden en kwaliteiten.

4.12.3.

[verweerder] wijst er ten slotte nog op dat de functie in dezelfde loonschaal is geplaatst als de door hem vervulde functie van Service & Contractmanager.

4.13.

Synergos blijft erbij dat de betreffende vacature geen passende functie is. Zij wijst erop dat daarbij ook gekeken mag worden naar de subjectieve en persoonlijke mogelijkheden van de werknemer (Hoge Raad 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:229). Zij herhaalt dat [verweerder] geen specifiek managementprofiel heeft met specifieke en relevante ervaring op het gebied van coachend en stimulerend leiderschap en het inrichten en opzetten van een klantcontactcentrum van 45 medewerkers. Verwezen wordt naar een binnen haar organisatie van toepassing zijnde notitie waarin staat wat zij verwacht van medewerkers in een leiderschapsrol (productie 24 van Synergos). Volgens Synergos voldoet [verweerder] hier niet aan. De functie is vervuld door een interne medewerkster waarvan het profiel gelet op haar curriculum vitae naadloos op de functie past (productie 25 van Synergos).

4.14.

Ook [verweerder] blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt. Hij wijst er nog op dat uit het curriculum vitae van de aangenomen functionaris blijkt dat zij pas vanaf 2017 leidinggevende ervaring heeft. De waarde van de als productie 24 overgelegde notitie ontgaat hem.

4.15.

De kantonrechter is van oordeel dat Synergos de op haar rustende herplaatsings-verplichting van artikel 7:669 lid 1 BW heeft geschonden. Daarbij is het volgende in overweging genomen.

4.15.1.

Wat betreft de – hiervoor uitgebreid beschreven – vacature staat, als door Synergos niet weersproken, vast dat toen deze vacature online kwam en [verweerder] daarmee bekend werd, hij contact met Synergos, in de persoon van mevrouw [B] (Sectormanager Markt & Relatie) en de heer [C] (destijds HRM-expert) heeft opgenomen met de vraag waarom die functie hem niet is aangeboden. Daarop werd [verweerder] verteld dat de functie niet passend zou zijn. Een onderbouwing werd niet gegeven. Pas tijdens de procedure bij het UWV is inhoudelijk door Synergos beargumenteerd waarom de functie niet passend zou zijn.

4.15.2.

[verweerder] heeft betoogd dat hij, ook gelet op zijn eerdere werkzaamheden binnen Synergos, zeker in de functie geïnteresseerd was. Dat hij niet heeft gesolliciteerd rechtvaardigt dan ook niet de door Synergos gestelde conclusie dat [verweerder] geen interesse in de functie had, maar slechts dat hij aannam dat solliciteren zinloos zou zijn. Door zonder verdere onderbouwing te stellen dat de functie niet passend was, heeft Synergos [verweerder] in feite de kans ontnomen om op die functie te solliciteren. Zij heeft dit in ieder geval eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. Synergos heeft de door [verweerder] aangevoerde vaardigheden en kwalificaties niet weersproken, zodat ook niet zonder meer duidelijk is waarom de functie niet passend zou zijn of niet geschikt te maken is. Dat überhaupt door Synergos is onderzocht of de functie passend te maken was blijkt ook uit niets.

4.15.3.

Door slechts haar al eerder ingenomen stellingen te herhalen heeft Synergos onvoldoende feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat [verweerder] voor de functie niet geschikt zou zijn. Dat er bijvoorbeeld in de persoon of het functioneren van [verweerder] omstandigheden zijn die hieraan in de weg staan is onvoldoende gesteld. Gelet op de leidinggevende ervaring van [verweerder] had van Synergos ten minste mogen worden verwacht dat zij concreet en specifiek had toegelicht op welke punten

[verweerder] volgens haar niet binnen redelijke termijn in staat zou zijn om die eerdere leidinggevende ervaring op adequate wijze in te zetten bij een klantcontactcentrum en bedrijfsbureau dat aan de eisen van de dag van vandaag voldoet. Die toelichting was te meer van belang omdat [verweerder] aan de hand van het curriculum vitae van de voor de functie aangenomen medewerkster (productie 25 van Synergos) gemotiveerd heeft weersproken dat hij voor die functie ‘te licht’ zou zijn en de gewenste senioriteit zou missen. [verweerder] heeft erop gewezen dat hij langer leidinggevende ervaring heeft, ook ervaring heeft met coachend leidinggeven, en dat die ervaring een gelijk aantal fte betrof.

4.15.4.

Synergos heeft eveneens nagelaten toe te lichten op welke punten [verweerder] volgens haar niet geschikt is om in algemene zin een leidinggevende rol binnen haar organisatie op zich te nemen. Op welk punt of welke punten [verweerder] niet voldoet aan de competenties zoals verwoord in de ‘leiderschapsbeschrijving’ van productie 24 is door haar niet gesteld. Daarmee is de relevantie van die productie niet duidelijk gemaakt, zodat hieraan geen betekenis kan worden gehecht.

4.15.5.

Waar Synergos nog stelt dat [verweerder] geen relevante ervaring heeft met het inrichten en opzetten van een klantcontactcentrum, wordt geconstateerd dat uit niets blijkt dat dit een essentiële taak/onderdeel van de vacante functie was. Dat dit wel het geval was is door [verweerder] weersproken met zijn op zitting ingenomen stelling dat slechts sprake is van een verbeterde opzet met een andere samenstelling. Synergos heeft hiertegen niets aangevoerd, zodat van de juistheid van de stelling van [verweerder] moet worden uitgegaan.

4.15.6.

De slotsom is dat hoewel Synergos wat betreft de kandidatuur voor de functie van Senior teamleider klantcontactcentrum en bedrijfsbureau een zekere beleidsvrijheid heeft, zij zich met het zonder uitleg passeren van [verweerder] onvoldoende heeft ingespannen om hem te herplaatsen. Omdat ook uit niets blijkt dat Synergos voor het overige is nagegaan en/of samen met [verweerder] heeft geïnventariseerd of er mogelijke alternatieve functies waren waarin hij kon worden herplaatst, moet worden geconcludeerd dat Synergos de op haar rustende herplaatsingsverplichting heeft geschonden.

4.16.

Omdat al niet aan de herplaatsingsplicht is voldaan, kan het ontbindingsverzoek niet worden toegewezen. Aan bespreking van de vraag of een redelijke grond voor ontbinding aanwezig is, wordt daarom niet meer toegekomen.

4.17.

Als gevolg van de afwijzing van het ontbindingsverzoek, wordt niet toegekomen aan de behandeling van de subsidiair geformuleerde verzoeken van [verweerder] .

4.18.

Synergos wordt als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek van Synergos af;

veroordeelt Synergos in de proceskosten, aan de zijde van [verweerder] vastgesteld op

€ 960,00 (2 punten) aan salaris gemachtigde (niet met btw belast);

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. J.M.J. Godrie, kantonrechter, en op 2 augustus 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.