Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:2648

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
31-05-2021
Datum publicatie
08-06-2021
Zaaknummer
C/01/371231 / FA RK 21-2422
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voortzetting crisismaatregel; betrokkene is vrijwillig opgenomen in de kliniek Autisme en wordt tijdens weekendverloven mishandeld en seksueel misbruikt door een familielid. Het lukt haar niet om tijdens de verloven weg te blijven van dit familielid: zij blijft contact zoeken met deze persoon. De rechtbank is van oordeel dat op dit moment een voortzetting van de crisismaatregel de enige manier is om betrokkene te beschermen tegen de mishandelingen en het misbruik. De rechtbank merkt echter wel op dat dit geen oplossing voor de lange termijn kan zijn.

Wetsverwijzingen
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 7:7
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummer : C/01/371231 / FA RK 21-2422

Uitspraak : 31 mei 2021

Beschikking betreffende een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel

van de rechtbank Oost-Brabant naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot voortzetting van een crisismaatregel, als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[Naam betrokkene]

geboren op [geboortedatum] , [geboorteplaats]

wonende in [woonplaats] aan de [straatnaam] ,

verblijvende in [plaats] aan de [verblijfadres]

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat mr. M.J.J. Spieringhs.

Het procesverloop

Bij verzoekschrift, gedateerd op 28 mei 2021 en ingekomen ter griffie op 28 mei 2021, heeft de officier van justitie verzocht om voortzetting van de op 27 mei 2021 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel;

 • -

  de medische verklaring d.d. 27 mei 2021;

 • -

  een uittreksel justitiële documentatie en relevante politiemutaties;

 • -

  het episodejournaal;

 • -

  gegevens over eerder afgegeven machtigingen ingevolge de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de Wvggz.

De behandeling van het verzoek heeft op 31 mei 2021 via een skypeverbinding

plaatsgevonden, omdat als gevolg van het COVID-19-virus geen mondelinge behandeling in elkaars aanwezigheid op de verblijfplaats van betrokkene kan plaatsvinden.

De rechtbank heeft de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door haar advocaat;

 • -

  [naam psycholoog] , klinisch psycholoog;

 • -

  [naam officier] officier van justitie;

 • -

  [naam begeleider] begeleider van de afdeling.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en wat tijdens de mondelinge behandeling is besproken, is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, door het bestaan van of het aanzienlijk risico op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische schade en bedreiging van de veiligheid van betrokkene, al dan niet doordat zij onder invloed van een ander raakt. Betrokkene zit klem in een langdurige onveilige thuissituatie. Zij werd tot voor kort op vrijwillige basis behandeld in de kliniek Autisme. Tijdens haar weekendverloven wordt zij lichamelijk en psychisch mishandeld en seksueel misbruikt door iemand binnen haar familie. Betrokkene is ondanks een langdurige behandeling nog niet in staat zich daar aan te onttrekken en zichzelf te beschermen tegen de betreffende persoon. Daardoor blijft zij keer op keer terugkeren naar de plek waar zij de mishandelingen en het misbruik ondergaat. De behandelaars van betrokkene zien de situatie voor betrokkene steeds onveiliger worden en zien de ernst van het geweld toenemen. Twee weken geleden was tijdens een weekendverlof sprake van wurging. [einddatum vrijwillige opname] zal de vrijwillige opname van betrokkene in de kliniek Autisme vanwege financieel-administratieve redenen eindigen. De verwachting is dat betrokkene dan vanuit haar thuissituatie direct weer contact opzoekt met betreffende persoon. Betrokkene had in het verleden chronisch last van suïcidale gedachten en het risico bestaat dat zij vanuit wanhoop en schuldgevoel suïcide zal plegen, hoewel betrokkene zelf aangeeft dat zij die gedachten nu niet meer heeft.

De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

Het ernstige vermoeden bestaat dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag van betrokkene dat voortvloeit uit een psychische stoornis in de vorm van een posttraumatische stressstoornis en een autisme spectrum stoornis.

De rechtbank is van oordeel dat de volgende vormen van verplichte zorg nodig zijn om het nadeel af te wenden:

 • -

  toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 • -

  beperken van bewegingsvrijheid;

 • -

  insluiten;

 • -

  uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  opnemen in een accommodatie.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. Een gedwongen opname is op dit moment de enige mogelijkheid om betrokkene te beschermen tegen de mishandeling en het misbruik. De rechtbank wijst er op dat dit geen wenselijke oplossing is voor de lange termijn. Nu is het zo dat betrokkene, die zelf het slachtoffer is, middels een opname moet worden beschermd tegen degene die haar mishandelt en misbruikt. Het gevaar van de mishandeling en het misbruik zal moeten worden aangepakt bij de veroorzaker daarvan.

Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Betrokkene heeft verklaard dat zij niet wil meewerken aan een gedwongen opname en verplichte zorg. Door de gedwongen opname is haar vertrouwen in de behandeling geschaad, zo zegt zij zelf. Betrokkene wil wel in het vrijwillig kader ambulant begeleid worden, maar zij geeft ook aan dat zij niet bereid is om het contact met haar belager te verbreken.

Hoewel de advocaat heeft aangevoerd dat insluiten en uitoefenen van toezicht op betrokkene niet nodig zijn, zal de rechtbank deze vormen van zorg toch toewijzen. Betrokkene verblijft namelijk op een afdeling waar ’s nachts geen begeleiding aanwezig is. De kans is reeel dat betrokkene in de komende weken ’s nachts de neiging zal krijgen om de accommodatie te verlaten en naar haar ouders te gaan. Ook is het reëel dat in de nacht opnieuw suïcidale gedachten opspelen. In deze situaties moeten de behandelaars de mogelijkheid hebben om haar in te sluiten en extra toezicht op haar te houden.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend. De machtiging heeft een geldigheidsduur van drie weken.

De beslissing

De rechtbank:

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van

[Naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] , [geboorteplaats] ;

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

 • -

  toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 • -

  beperken van bewegingsvrijheid;

 • -

  insluiten;

 • -

  uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  opnemen in een accommodatie;

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met [einddatum machtiging] ;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Lammers, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Conc: HLv(OB

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.