Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:2495

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
27-05-2021
Datum publicatie
07-06-2021
Zaaknummer
8780953 CV EXPL 20-6324
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bewaarneming; parkeren van auto bij vliegveld; aansprakelijkheid bewaarnemer voor schade; art. 7:605 lid 4 in verbinding met art. 7:602 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats Eindhoven

Civiel Recht

zaaknummer: 8780953

rolnummer : 20-6324 uitspraak : 27 mei 2021

in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

domicilie kiezende te Amsterdam ten kantore van zijn

gemachtigde mw. G.V. Ureta,

t e g e n:

de besloten vennootschap EazzyPark B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde, gemachtigde: mr. M.A. Krak.

Partijen worden hierna genoemd “ [eiser] ” en “EazzyPark”.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 september 2020 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord van 3 december 2020;

 • -

  het tussenvonnis van 17 december 2020 waarbij een mondelinge behandeling is bepaald om de zaak met partijen te bespreken;

 • -

  de brief d.d. 31 december 2020 van mr. Krak, waarbij een aanvullende productie is overgelegd;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling die op 21 april 2021, als gevolg van de COVID-19-maatregelen, via een digitale beeld- en geluidverbinding ("skype") heeft plaatsgevonden.

1.2.

Daarna is de datum voor de uitspraak nader op vandaag bepaald.

2 De feiten

2.1.

EazzyPark houdt zich bedrijfsmatig bezig met het in bewaring nemen van auto's van reizigers die gebruikmaken van vliegveld Eindhoven. Klanten kunnen de sleutels van hun auto afgeven waarna de auto door een medewerker van EazzyPark op één van de parkeerterreinen wordt geparkeerd.

2.2.

[eiser] heeft van 12 oktober 2019 tot en met 21 oktober 2019 zijn auto, een [merk] met Duits kenteken [nummer] (hierna: de auto), aan EazzyPark in bewaring gegeven.

2.3.

Daartoe heeft [eiser] de auto op 12 oktober 2019 op een "check-in"-parkeerplaats van EazzyPark geparkeerd, direct bij de ingang van vliegveld Eindhoven. Hij heeft de autosleutels aan een medewerker van EazzyPark gegeven en het door EazzyPark gehanteerde reserveringsformulier ondertekend.

2.4.

Een medewerker van EazzyPark heeft de auto vervolgens gereden naar en geparkeerd op een aantal kilometers verder gelegen parkeerterrein van EazzyPark, dat is omheind en bewaakt en uitsluitend door medewerkers van EazzyPark wordt gebruikt.

2.5.

Op 21 oktober 2019 is de auto door een medewerker van EazzyPark opgehaald en geparkeerd op de voornoemde parkeerplaats bij de ingang van de luchthaven.

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eiser] stelt, samengevat, het volgende.

Op moment van afgifte was de auto onbeschadigd. Bij het ophalen van de auto op 21 oktober 2019 diende hij eerst het reserveringsformulier te ondertekenen voordat hij de autosleutel kreeg. Bij de auto aangekomen bleek de auto te zijn beschadigd (meerdere krassen bij het linker achterwiel). Hij heeft de schade direct gemeld bij een medewerker van EazzyPark. De schade bedraagt € 1.008,38, maar EazzyPark weigert deze schade te vergoeden.

EazzyPark is uit hoofde van de door partijen gesloten overeenkomst verplicht de auto terug te geven in dezelfde staat als waarin deze door [eiser] was ingeleverd. EazzyPark is tekortgeschoten in haar zorgplicht als bewaarnemer (art. 7:600 in verbinding met art. 7:605 lid 4 BW). Omdat EazzyPark op 2 januari 2020 haar aansprakelijkheid heeft afgewezen, is zij vanaf 3 januari 2020 in verzuim. Omdat niet werd betaald is de vordering ter incasso uit handen gegeven. Op grond van de wet is EazzyPark ook de daarmee gemoeide kosten (tot een bedrag van € 181,50 inclusief btw) verschuldigd.

3.2.

Op voormelde gronden vordert [eiser] veroordeling van EazzyPark bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. tot betaling aan hem van € 1.008,38 en de wettelijke rente op de voet van artikel 6:119 BW over dit bedrag over de periode vanaf 3 januari 2020, althans, subsidiair de datum van de dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening, alsmede het bedrag van € 181,50 ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten;

II. tot betaling van de kosten van deze procedure, het salaris gemachtigde daaronder begrepen, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en — voor het geval voldoening binnen deze termijn niet plaatsvindt — te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode na het aflopen van deze termijn;

III. tot betaling aan hem van de na het gewezen vonnis verschuldigde kosten binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, begroot op € 131,00 zonder betekening in conventie of reconventie, begroot op € 205,00 zonder betekening in conventie en reconventie tezamen, telkens te vermeerderen met € 68,00 in geval van betekening van het vonnis en, voor het geval EazzyPark die kosten niet binnen 14 dagen voldoet, — te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode na het aflopen van deze termijn.

3.3.

EazzyPark voert, samengevat, het volgende verweer.

Partijen hebben een parkeerovereenkomst gesloten. EazzyPark heeft een 24uurs-service waarbij de parkeerterreinen 24 uur per dag bewaakt worden: de terreinen worden met camera's bewaakt en zijn van 04:30 uur tot middernacht (00:00 uur) bemand. Wanneer een klant zijn auto komt ophalen wordt hij in de gelegenheid gesteld een rondje om de auto te lopen, waarbij door de medewerker van EazzyPark wordt gevraagd de auto te controleren op eventuele schades. Nadat de klant zijn auto heeft geïnspecteerd kan het formulier ondertekend worden, waarbij conform de toepasselijke algemene voorwaarden ook (voor akkoord) wordt getekend voor de staat waarin de auto zich op dat moment bevindt. Daarna worden de autosleutels aan de klant overhandigd. In het geval van [eiser] is niet afgeweken van deze standaardprocedure.

[eiser] heeft destijds de auto bekeken en nadat de medewerker van EazzyPark hem had

aangegeven waarvoor hij tekende, namelijk dat hij de auto in dezelfde staat heeft teruggekregen als op het moment van inleveren, heeft [eiser] zijn handtekening gezet en is hij weggereden. Diezelfde avond, op 21 oktober 2019 heeft [eiser] EazzyPark een e-mail gestuurd waarin hij heeft aangegeven schade te hebben aan zijn auto; daarbij zijn ook enkele foto’s toegevoegd. Er is echter geen tijdstip of locatie te herleiden waar(op) de foto's zijn gemaakt, zodat niet duidelijk is wanneer de op de foto's afgebeelde schade aanwezig was. Met de foto's heeft [eiser] dan ook niet aangetoond dat de schade is ontstaan tijdens de periode van bewaarneming. In ieder geval heeft [eiser] bij het in ontvangst nemen van zijn auto geen (nieuwe) waarneembare schade gezien aan zijn auto.

Omdat EazzyPark geen schade aan de auto heeft toegebracht en haar verplichtingen als bewaarnemer niet heeft geschonden, is zij niet aansprakelijk voor de beweerde schade. Daarom moet [eiser] niet ontvankelijk worden verklaard of in elk geval zijn vorderingen worden afgewezen, met veroordeling van hem in de proceskosten.

4 De beoordeling

4.1.

Omdat [eiser] in Duitsland woonachtig is, heeft de zaak een internationaal aspect. Daarom zal de kantonrechter eerst ambtshalve beoordelen of hij bevoegd is het geschil te behandelen en welk recht van toepassing is. In dit geval is EazzyPark gedagvaard voor de rechter van haar vestigingsplaats en is Nederlands recht van toepassing omdat de door EazzyPark te verrichten dienst in Eindhoven is uitgevoerd. De kantonrechter te Eindhoven is daarom bevoegd de zaak te behandelen onder toepassing van Nederlands recht.

4.2.

De tussen partijen gesloten overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. Beide partijen gaan daar ook van uit. Artikel 7:602 BW bepaalt, dat de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarnemer in acht moet nemen en ingevolge artikel 7:605 lid 4 BW moet hij de zaak teruggeven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.

4.3.

[eiser] heeft niet weersproken, dat hij bij het sluiten van de overeenkomst heeft ingestemd met de toepasselijkheid van de door EazzyPark gehanteerde Algemene Voorwaarden. Dat volgt uit het door [eiser] niet weersproken boekingsproces zoals beschreven in randnummer 4 van de conclusie van antwoord en uit het formulier dat wordt ondertekend bij het inleveren en ophalen van de auto (productie 1 bij dagvaarding).

4.4.

De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de door [eiser] gestelde schade is ontstaan in de periode waarin EazzyPark de auto in bewaring had. EazzyPark heeft dat immers betwist. Aan die betwisting wordt om de hierna te bespreken redenen voorbijgegaan.

4.5.1.

[eiser] heeft de gestelde lakschade (enkele krassen op de wielkast van het linker achterwiel) onderbouwd met foto's en een schriftelijke getuigenverklaring van zijn echtgenote (producties 3 en 2 bij dagvaarding). Zij verklaart daarin, dat zij de auto dagelijks gebruikt en deze kort voor vertrek naar Eindhoven Airport nog helemaal heeft gepoetst en gestofzuigd; eventuele lakschade zou haar zeker zijn opgevallen.

Verder heeft [eiser] ter zitting verklaard, dat op 21 oktober 2019 na aankomst op vliegveld Eindhoven omstreeks 19:44 uur (zie het op productie 1 bij dagvaarding vermelde aankomsttijdstip) het volgende is gebeurd:

- hij is na het verlaten van de terminal meteen naar het gebouw van EazzyPark gelopen;

- vóór het gebouw zijn een aantal parkeerplaatsen, maar zijn auto stond niet op één van die parkeerplaatsen, waarna hij het gebouw van EazzyPark is binnengegaan en zich heeft gemeld bij de balie;

- bij de balie heeft hij op verzoek van de betreffende medewerk(st)er zijn handtekening gezet op het reserveringsformulier (productie 1 bij dagvaarding), waarbij hem de autosleutel is overhandigd en werd gezegd dat zijn auto achter het gebouw stond geparkeerd;

- via een wachtruimte is hij naar de achterkant van het gebouw gelopen waar hij zijn auto aantrof;

- bij de auto aangekomen zagen hij en zijn vrouw de krassen bij het linker achterwiel die bij het inleveren van de auto niet aanwezig waren;

- hij is meteen teruggelopen naar de balie om de schade te melden, maar de medewerker vertelde dat hij niet bevoegd was de schademelding in ontvangst te nemen en verwees hem ( [eiser] ) door naar een stafmedewerker;

- die stafmedewerker is vervolgens na ongeveer 10 minuten (het was druk aan de balie) meegelopen naar de auto en heeft de krassen bekeken;

- de stafmedewerker vertelde, dat hij ( [eiser] ) foto's van de krassen moest maken en een e-mail moest sturen;

- conform dat verzoek heeft hij diezelfde avond nog om 20:59 uur een e-mail naar EazzyPark gestuurd onder bijvoeging van foto's (prod. 5, laatste pagina, bij dagvaarding).

4.5.2.

De hierboven geschetste gang van zaken is door EazzyPark niet gemotiveerd betwist. Integendeel: zij heeft ter zitting verklaard dat een en ander gegaan kan zijn zoals door [eiser] is gesteld. Deze gang van zaken, in samenhang met de schriftelijke getuigenverklaring en de foto's, zijn voor de kantonrechter voldoende om aan te nemen dat de schade is opgetreden in de periode waarin EazzyPark de auto in bewaring had. Met deze gang van zaken heeft [eiser] ook voldaan aan de verplichting zoals omschreven in artikel 5.5 van de algemene voorwaarden:

"De Klant is gehouden zich er bij het retourneren van het Voertuig van te vergewissen dat het Voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Vermeende schades dienen direct digitaal per e-mail kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan eventuele rechten en/of vorderingen van de Klant vervallen."

4.5.3.

Deze gang van zaken brengt ook mee, dat EazzyPark zich niet kan beroepen op artikel 4.5 van de algemene voorwaarden, dat luidt:

"De Klant verklaart door middel van (digitale) ondertekening van een daarvoor bestemd formulier op een tablet dat het Voertuig zich bij retourname in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Dit wordt tevens mondeling aan iedere Klant verwoord."

EazzyPark kan zich in redelijkheid niet op deze bepaling beroepen, omdat haar werkwijze in het onderhavige geval kennelijk zo is geweest dat [eiser] niet wist waar zijn auto stond, zich heeft gemeld bij de balie en hem bij de overhandiging van de sleutel van zijn auto is verzocht om meteen voor ontvangst te ondertekenen, dus voordat hij naar zijn auto ging die aan de achterkant van het gebouw geparkeerd stond. Onder deze omstandigheden behoefde [eiser] , door het formulier voor ontvangst van de auto(sleutel) te ondertekenen en zonder zijn auto zelfs nog maar gezien te hebben, niet te begrijpen dat hij door ondertekening afstand zou doen van ieder recht op schadevergoeding.

4.6.

Uit het bovenstaande volgt, dat voldoende vaststaat dat sprake is van schade die bij het inleveren van de auto niet aanwezig was. Daarmee is EazzyPark in de nakoming van de bewaarnemingsovereenkomst tekortgeschoten doordat zij de auto niet in dezelfde staat heeft kunnen teruggeven.

EazzyPark heeft zich echter op het standpunt gesteld dat deze tekortkoming niet aan haar kan worden toegerekend omdat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het is daarbij aan EazzyPark om voldoende te stellen en zo nodig te bewijzen dat dit het geval is.

De tweede vraag die daarom moet worden beantwoord is of EazzyPark de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen. Bij die beantwoording moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval zoals bijvoorbeeld de inhoud van de overeenkomst, de aard van de in bewaring gegeven zaak, de professionaliteit van de bewaarnemer en de redelijkheid en billijkheid.

4.7.

Gelet op de aard en plaats van de schade (krassen op de wielkast van het linker achterwiel) is de meest waarschijnlijke oorzaak dat de auto met een andere auto of een obstakel in aanraking is gekomen, mogelijk zelfs zonder dat de bestuurder van de auto dat heeft gemerkt. Ook kan op de parkeerplaats de stilstaande auto zijn geraakt door een andere rijdende auto. Een andere oorzaak is niet gesteld of gebleken en ligt ook niet voor de hand. EazzyPark heeft aangevoerd (CvA randnr. 33) dat haar parkeerterreinen volledig zijn bewaakt met camerabeelden en dagelijks zijn bemand van 04:30 uur tot 's avonds laat (00:00 uur), maar gesteld noch gebleken is dat zij de camerabeelden over de periode waarin de auto op het parkeerterrein heeft gestaan heeft onderzocht. Zij heeft daar voldoende gelegenheid voor gehad, want [eiser] heeft haar meteen bij het ophalen van de auto in kennis gesteld van de schade en volgens de verklaring van EazzyPark ter zitting worden de camerabeelden gedurende zes weken bewaard.

Maar ook als op de camerabeelden niets is te zien acht de kantonrechter EazzyPark aansprakelijk voor de schade. Zoals gezegd is de meest waarschijnlijke oorzaak dat de auto een andere auto of enig obstakel of voorwerp heeft geraakt of door een andere auto of obstakel is geraakt. Omdat vaststaat dat de auto tijdens de periode van bewaarneming uitsluitend wordt bestuurd/verplaatst door medewerkers van EazzyPark en het parkeerterrein uitsluitend door EazzyPark gebruikt wordt, moet ervan worden uitgegaan dat de schade is veroorzaakt door een medewerker van EazzyPark. Daarbij is het overigens goed mogelijk dat die medewerker de aanraking met een andere auto of obstakel niet heeft gemerkt.

Van EazzyPark als professionele bewaarnemer van duizenden auto's per jaar kan worden verwacht dat zij een verzekering afsluit voor het geval één van haar medewerkers ongewild of ongemerkt schade veroorzaakt aan een door haar in bewaring genomen auto.

4.8.

De slotsom is, dat EazzyPark aansprakelijk is voor de door [eiser] geleden schade. EazzyPark heeft de hoogte van de schade (€ 1.008,38) betwist, maar zij heeft die betwisting niet onderbouwd zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Volgens haar zouden de herstelkosten niet meer dan € 275,00 exclusief btw bedragen, maar die bewering is niet onderbouwd met bijvoorbeeld een schriftelijke offerte van een garage of herstelbedrijf. Bovendien heeft [eiser] onweersproken verklaard, dat de herstelkosten in Duitsland over het algemeen hoger liggen dan in Nederland.

De rente over de hoofdsom is eveneens toewijsbaar.

4.9.

[eiser] maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van € 181,50. Op dit punt is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. De hoogte van het gevorderde bedrag is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in genoemd Besluit en die worden geacht redelijk te zijn. De vordering is daarom toewijsbaar.

4.10.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal EazzyPark worden veroordeeld in de proceskosten. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in deze procedure toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment kunnen worden begroot. De nakosten zullen worden toegewezen zoals in de beslissing is vermeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt EazzyPark om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van € 1.008,38, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 3 jnauari 2020 tot de dag van betaling en vermeerderd met een bedrag van € 181,50 ter zake buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt EazzyPark in de kosten van het geding, voorzover aan de zijde van [eiser] gevallen en tot vandaag vastgesteld op € 106,47 wegens dagvaardingskosten, € 236,00 wegens griffierecht en € 248,00 wegens gemachtigden-salaris (niet met btw belast),

vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf de 15e dag nadat EazzyPark schriftelijk tot betaling van deze kosten is aangemaand tot de dag der voldoening;

veroordeelt EazzyPark in de kosten die na dit vonnis ontstaan, begroot op € 62,00 als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast), en te vermeerderen, onder de voorwaarde dat EazzyPark niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van de betekening van het vonnis en met de wettelijke rente over de nakosten vanaf veertien dagen nadat EazzyPark schriftelijk tot betaling van deze kosten is aangemaand tot de dag der voldoening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Roeterdink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 27 mei 2021.