Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2020:4472

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
01-09-2020
Datum publicatie
15-09-2020
Zaaknummer
362223 KG ZA 20-515
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kort geding. Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd. Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Eiser heeft de aandelen in zijn hoedanigheid van afwikkelingsbewindvoerder na overlijden erflaatster aan zichzelf geleverd met tussenkomst van een notaris. Gedaagde is de dochter van erflaatster. Zij is tot erfgenaam benoemd en tevens tot executeur-testamentair van de nalatenschap. Gedaagde heeft conservatoir beslag laten leggen onder eiser op de roerende goederen die deel uitmaken van de nalatenschap van erflaatster en deze in gerechtelijke bewaring laten nemen. Gedaagde stelt dat eiser (nog) niet bevoegd was de aandelen in de onderneming over te dragen. Vanwege onduidelijkheid over zeggenschap onderneming heeft de bank de betaalrekening van de vennootschap geblokkeerd. Eiser vordert opheffing conservatoir beslag laptop en medewerking gedaagde tot vrijgave van bankrekening. In reconventie vordert gedaagde afgifte/kopieën van in bewaring genomen gegevensdragers. Art. 4:153 e.v. BW, bevoegdheid afwikkelingsbewindvoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/362223 / KG ZA 20-515

Vonnis in kort geding van 1 september 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CREATE CLEAN AIR B.V.,

gevestigd te Sint-Oedenrode,

2. [eiser 2], handelende voor zich in privé en in zijn hoedanigheid van afwikkelingsbewindvoerder in de nalatenschap van mevrouw [A 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. K.G.J. Boddaert te Eindhoven,

tegen

[gedaagde] , handelende voor zich in privé en in haar hoedanigheid van executeur in de nalatenschap van mevrouw [A 1] ,

wonende te ‘s-Gravenhage,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.E.M. de Vries-Blom te Honselersdijk.

Partijen zullen hierna CCA en [eiser 2] (afzonderlijk: CCA respectievelijk [eiser 2] ) en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 31 augustus 2020 met 12 producties;

 • -

  de eis in reconventie met 8 producties;

 • -

  de mondelinge behandeling via een Skype-verbinding op 1 september 2020;

 • -

  de pleitaantekeningen van CCA en [eiser 2] ;

 • -

  de pleitaantekeningen van [gedaagde] .

1.2.

De voorzieningenrechter heeft terstond mondeling vonnis gewezen. Dit vonnis is de schriftelijke uitwerking van genoemd vonnis.

2 Het geschil in conventie

2.1.

CCA en [eiser 2] vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. opheft het op verzoek van [gedaagde] gelegde conservatoire beslag op de computer van het merk Dell, type Optiplex 3060, Core i3, 8GB SSD, Windows 10;

2) opheft de gerechtelijke bewaring van de onder 1 bedoelde computer en daarbij bepaalt dat de bewaarder deze computer af dient te geven aan CCA en/of [eiser 2] ;

3) [gedaagde] veroordeelt om onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de afgifte van de onder 1 bedoelde computer aan CCA en/of [eiser 2] , op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] daarmee binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke zal zijn;

4) [gedaagde] veroordeelt om binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de deblokkering en het gedeblokkeerd houden van de bankrekening van CCA met nummer [rekeningnummer] , op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat gedaagde daarmee in gebreke zal zijn;

5) [gedaagde] te veroordelen in de kosten van de procedure, de nakosten daaronder begrepen.

3 Het geschil in reconventie

3.1.

[gedaagde] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 1. beveelt dat de onder beslag liggende stukken, in bewaring bij de deurwaarder, die betrekking hebben op het bedrijf CCA, worden afgegeven aan de bestuurder, de heer [naam] ;

 2. beveelt dat de onder beslag liggende stukken, in bewaring bij de deurwaarder, die betrekking hebben op erflaatster, althans niet op het bedrijf CCA, worden afgegeven aan de executeur;

 3. CCA en [eiser 2] te veroordelen in de kosten van de procedure.

4 De beoordeling in conventie

4.1.

Het spoedeisend belang van [eiser 2] en CCA blijkt voldoende uit hun stellingen. CCA moet over ten minste een van haar computers kunnen beschikken. Dat geldt ook voor haar bankrekening.

4.2.

De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij beschikking van 26 augustus 2020 verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag ten laste van [eiser 2] . In de beschikking staat dat verlof wordt verleend tot het leggen voor beslag zoals verzocht in randnummer 2 en 4 van het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag. Randnummer 2 en 4 van het verzoekschrift luiden:

“2. Verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir beslag onder gerekwestreerde [eiser 2] op de op het adres [postcode en plaats] , gemeente [B] , aan [adres 2] , aanwezige zaken als in dit verzoekschrift beschreven, zijnde de tot de nalatenschap van [A 1] behorende roerende zaken, met name de digitale en fysieke gegevensdragers, zich bevindende in de voormalige woning van erflaatster alsmede in het op hetzelfde adres gevestigde bedrijf CCA in de hal, kantoorruimtes en de opslag op de begane grond of waar dan ook binnen de woning en het bedrijf;

[…]

4. Verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir beslag onder gerekwestreerde [eiser 2] op alle door gerekwestreerde gehouden aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Create Clean Air B.V.

4.3.

CCA en [eiser 2] hebben gesteld en met een factuur (productie 10 bij dagvaarding) onderbouwd dat de in beslag en gerechtelijke bewaring genomen computer van het merk Dell, type Optiplex 3060, Core i3, 8GB SSD, Windows 10 (hierna de computer) eigendom is van CCA. [gedaagde] heeft dat niet betwist. Dit betekent dat de computer geen roerende zaak is die behoort tot de nalatenschap van erflaatster. Daarmee valt de computer niet onder het door [gedaagde] verzochte verlof. De computer had gelet op het gegeven verlof niet in beslag mogen worden genomen. De voorzieningenrechter zal het beslag op de computer opheffen.

4.4.

De voorzieningenrechter zal gelet op het bepaalde in artikel 860 Rv de gerechtelijke bewaring ten aanzien van de computer opheffen en zal bepalen dat de bewaarder de computer aan [eiser 2] dient af te geven.

4.5.

De voorzieningenrechter zal [gedaagde] tevens veroordeelen om onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de afgifte (door de bewaarder) van de computer aan [eiser 2] , op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] daarmee binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke zal zijn, met een maximum van € 50.000,00.

4.6.

De voorzieningenrechter gaat er voorshands vanuit dat [eiser 2] in zijn hoedanigheid van afwikkelingsbewindvoerder de aandelen in CCA kon overgedragen nu de aandelen zijn geleverd ten overstaan van een notaris, een ambtenaar met openbaar gezag bekleed. Uit de akte afgifte legaat aandelen Create Clean Air B.V. (productie 5 bij dagvaarding) blijkt dat de notaris kennis heeft genomen van de uiterste wilsbeschikking van erflaatster. Daarin zij legateert zij onder last (de certificaten van) aandelen in CCA aan [eiser 2] , wijst hem ten aanzien van dat legaat aan als afwikkelingsbewindvoerder en kent hem in afwijking van artikel 4:170 BW alle bevoegdheden toe “die nodig zijn om de door hem gewenste afgifte zelfstandig tot stand te brengen zonder medewerking/toestemming/machtiging/goedkeuring van welke aard dan ook.

4.7.

Nu voorshands moeten worden aangenomen dat er een rechtsgeldige overdracht van de aandelen in CCA aan [eiser 2] heeft plaatsgevonden en [eiser 2] (als enig aandeelhouder) zich hierna tot bestuurder kon benoemen, heeft [gedaagde] pro se en in haar hoedanigheid van executeur geen zeggenschap over de aandelen en CCA meer. De voorzieningenrechter zal [gedaagde] veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de deblokkering en het gedeblokkeerd houden van de bankrekening van CCA met nummer [rekeningnummer] , op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat gedaagde daarmee in gebreke zal zijn, met een maximum van € 50.000,00.

4.8.

Als in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De proceskosten worden tot vandaag aan de zijde van CCA en [eiser 2] begroot op:

- dagvaarding € 83,38

- griffierecht € 656,00

- overige kosten € 0,00

- salaris advocaat € 980,00

totaal € 1.719,38

4.9.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in deze procedure toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment kunnen worden begroot. De nakosten zullen worden toegewezen zoals in de beslissing is vermeld.

5 De beoordeling in reconventie

5.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat [gedaagde] de aanwezigheid van een spoedeisend belang dat vooruitlopend op een beslissing in de hoofdzaak over de afgifte van de onder beslag liggende stukken deze stukken nu al moeten worden afgegeven aan haar dan wel de heer [naam] onvoldoende heeft onderbouwd. Daarmee is zij in haar vorderingen niet-ontvankelijk.

5.2.

De voorzieningenrechter zal [gedaagde] veroordelen in de kosten van de procedure tot vandaag aan de zijde van CCA en [gedaagde] begroot op € 980,00 aan salaris advocaat.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

heft op het op verzoek van [gedaagde] gelegde conservatoire beslag op de computer van het merk Dell, type Optiplex 3060, Core i3, 8GB SSD, Windows 10;

6.2.

heft – voor zover de gerechtelijke bewaring door de opheffing van het beslag niet is opgeheven - op de gerechtelijke bewaring van de onder 6.1 bedoelde computer en bepaalt conform art. 860 lid 2 Rv dat de bewaarder deze computer af dient te geven aan [eiser 2] ;

6.3.

veroordeelt [gedaagde] om onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de afgifte van de onder 6.1 bedoelde computer aan [eiser 2] , op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] daarmee binnen 24 uur na betekening van dit vonnis in gebreke zal zijn met een maximum van € 50.000,00;

6.4.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de deblokkering en het gedeblokkeerd houden van de bankrekening van CCA met nummer [rekeningnummer] , op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] daarmee in gebreke zal zijn, met een maximum van € 50.000,00;

6.5.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, tot vandaag aan de zijde van CCA en [eiser 2] begroot op:

- dagvaarding € 83,38

- griffierecht € 656,00

- overige kosten € 0,00

- salaris advocaat € 980,00

totaal € 1.719,38

6.6.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten die na dit vonnis ontstaan, begroot op € 120,00 als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast);

6.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.8.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

in reconventie

6.9.

verklaart [gedaagde] niet ontvankelijk in haar vorderingen;

6.10.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, tot vandaag aan de zijde van CCA en [eiser 2] begroot op:

€ 980,00 salaris advocaat;

6.11.

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 1 september 2020.