Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2020:3975

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-07-2020
Datum publicatie
10-08-2020
Zaaknummer
C/01/360456 / FA RK 20-3206
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wvggz. Het OM vraagt een zorgmachtiging voor twaalf maanden, omdat deze aansluit op een eerste zorgmachtiging. De advocaat heeft echter aangevoerd dat de eerste zorgmachtiging op het moment van de mondelinge behandeling al verlopen is. De uiterste datum is verstreken en het OM heeft niet binnen vier weken voor het aflopen van de zorgmachtiging een nieuw verzoek ingediend. De rechtbank volgt de advocaat in zijn betoog. Aangezien de eerdere zorgmachtiging al is afgelopen, kan niet worden gesproken van een aansluitende zorgmachtiging. De zorgmachtiging kan daarom niet verleend worden voor twaalf maanden. De rechtbank verleend de zorgmachtiging voor de duur van zes maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
GZR-Updates.nl 2020-0204
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummer : C/01/360456 / FA RK 20-3206

Uitspraak : 30 juli 2020

Beschikking betreffende een machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

van de rechtbank Oost-Brabant naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] , [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats en adres] ,

verblijvende in [verblijfplaats en adres] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. C.W.M. Verberne.

Het procesverloop

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 13 juli 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een machtiging tot het verlenen van verplichte zorg.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  de medische verklaring van 30 juni 2020;

 • -

  het zorgplan;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur;

 • -

  de relevante politiegegevens en een uittreksel justitiƫle documentatie;

 • -

  een uittreksel curatele- en bewindregister;

 • -

  gegevens over eerder afgegeven machtigingen ingevolge de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de Wvggz.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 30 juli 2020. Vanwege de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus heeft dit (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. corona) via een skypeverbinding plaatsgevonden.

Daarbij heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat;

 • -

  [naam] , specialist ouderengeneeskunde;

 • -

  [naam] , klinisch neuropsycholoog.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en wat tijdens de mondeling behandeling is besproken, is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van ernstig nadeel. Dit ernstig nadeel bestaat met name uit het aanzienlijk risico op levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel en ernstige psychische schade voor anderen. In het afgelopen jaar is het meermalen voorgekomen dat betrokkene zijn echtgenote heeft mishandeld. Dat heeft er twee maal toe geleid dat de echtgenote het huis ontvluchtte en naar een noodopvang ging. Ook in de accommodatie waar hij is opgenomen laat betrokkene regelmatig (forse) agressie zien naar mensen en naar spullen. Verder is er een aanzienlijk risico op ernstige zelfverwaarlozing. Betrokkene moet met veel algemene dagelijkse verrichtingen geholpen worden en toen hij alleen thuis was, verwaarloosde hij zichzelf en de woning.

Het ernstige vermoeden bestaat dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag van betrokkene dat voortvloeit uit een psychische stoornis in de vorm van een uitgebreide neurocognitieve stoornis door multipele oorzaken, waarbij sprake is van forse gedragsstoornissen.

Betrokkene heeft zorg nodig om het ernstig nadeel en een crisissituatie af te wenden en zijn geestelijke gezondheid te stabiliseren.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Betrokkene heeft geen ziekte-inzicht. Hij heeft verklaard dat hij naar huis wil en daar goed voor zichzelf zou kunnen zorgen. Er is dan ook verplichte zorg nodig.

De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 • -

  toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 • -

  beperken van bewegingsvrijheid;

 • -

  insluiten;

 • -

  uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

 • -

  opnemen in een accommodatie.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De rechtbank zal een zorgmachtiging verlenen.

De advocaat heeft tijdens de mondelinge behandeling aangevoerd dat de zorgmachtiging niet verleend kan worden voor de verzochte duur van twaalf maanden, maar tot ten hoogste zes maanden, onder verwijzing naar artikel 6:6 van de Wvggz.

De rechtbank volgt de advocaat in dit betoog.

Op grond van artikel 6:5 Wvggz kan een zorgmachtiging immers alleen worden verleend voor de duur van twaalf maanden als deze machtiging direct aansluit op een vorige zorgmachtiging op grond van de Wvggz. De vorige zorgmachtiging voor betrokkene is op 27 januari 2020 verleend voor de duur van zes maanden, tot en met 27 juli 2020.

Op grond van het bepaalde in artikel 6:6, onder a, Wvggz is deze zorgmachtiging op 28 juli 2020 vervallen, aangezien de officier van justitie niet uiterlijk vier weken het verstrijken van de geldigheidsduur van die machtiging een verzoekschrift voor een zorgmachtiging heeft ingediend.

Omdat de vorige zorgmachtiging op 27 juli 2020 is verlopen, is er geen sprake van een aansluitende zorgmachtiging en zal de rechtbank de nieuwe zorgmachtiging verlenen voor de duur van zes maanden, dus tot en met 30 januari 2021.

De beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] , [geboorteplaats] ,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

 • -

  toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 • -

  beperken van bewegingsvrijheid;

 • -

  insluiten;

 • -

  uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

 • -

  opnemen in een accommodatie;

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 30 januari 2021;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Lammers, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2020 in aanwezigheid van de griffier.

Conc: LM(O

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.