Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2020:2734

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
31-03-2020
Datum publicatie
27-05-2020
Zaaknummer
8273517 + 8273518
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Betrokkene dient samen met één van de kinderen een verzoek tot bewind en mentorschap in. Met hulp van één van de andere kinderen wordt een verzoek curatele ingediend. Familietwist. Onenigheid tussen de kinderen. Belang betrokkene. Familiaire bewindvoerder en mentor, financieel adviseur of professioneel bewindvoerder en mentor?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Toezicht

zaaknummer : 8273517 TF VERZ 20-67 en 8273518 TF VERZ 20-68

datum : 31 maart 2020

mbo

beschikking van de kantonrechter

op verzoek van

[verzoeker] ,

wonende te [adres] [woonplaats] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

en

[betrokkene] ,

wonende te [adres] [woonplaats] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

hierna te noemen: betrokkene

en

[verzoeker] ,

wonende te [adres] [woonplaats] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

hierna tevens te noemen: verzoekers.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoek met bijlagen, ter griffie ingekomen op 16 januari 2020;

 • -

  de brief van [naam] , ter griffie ingekomen op 16 januari 2020;

 • -

  het verzoek tot intrekking, ondertekend door betrokkene en [naam] , ter griffie ingekomen op 28 januari 2020;

 • -

  de brief van [naam] , ter griffie ingekomen op 20 februari 2020;

 • -

  de brief ondertekend door betrokkene, ter griffie ingekomen op 28 februari 2020;

 • -

  de akkoordverklaring curatele van [naam] met benoeming van [naam] als curator, ter griffie ingekomen op 28 februari 2020;

 • -

  de brief met bijlagen van mevrouw [naam] , ter griffie ingekomen op 28 februari 2020;

 • -

  de bereidverklaringen, ter griffie ingekomen op 19 maart 2020.

Het verzoek is mondeling behandeld op de zitting van 3 maart 2020.

Ter zitting zijn verschenen:

 • -

  mevrouw [naam] ;

 • -

  mevrouw [naam] , dochter van betrokkene;

 • -

  mevrouw [naam] , dochter van betrokkene;

 • -

  mevrouw [naam] , dochter van betrokkene;

 • -

  de heer [naam] , beoogd bewindvoerder en mentor van betrokkene.

beoordeling

Het verzoek, ondertekend door betrokkene en [verzoeker] en ontvangen op 16 januari 2020, strekt tot instelling van een bewind over alle goederen die aan betrokkene toebehoren of zullen toebehoren en instelling van een mentorschap over betrokkene. Daarbij wordt verzocht de heer [naam] te benoemen tot bewindvoerder en mentor.

Het verzoek, ondertekend door betrokkene en ontvangen op 28 februari 2020, strekt tot instelling van een curatele ten behoeve van betrokkene. Daarbij wordt verzocht mevrouw [naam] te benoemen tot curator.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Uit de ingekomen stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene en de kinderen van betrokkene instemmen met de instelling van bewind en mentorschap ten behoeve van betrokkene. Betrokkene beaamt hierbij dat zij niet in staat is om haar vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen zelf te behartigen.

Het is de kantonrechter voldoende gebleken dat betrokkene als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Om die reden zullen een bewind en een mentorschap worden ingesteld. Het verzoek tot curatele zal worden afgewezen nu ook met lichtere maatregelen kan worden volstaan.

Vervolgens dient te worden beoordeeld wie moet worden benoemd tot bewindvoerder en mentor. De meningen van betrokkene en de verschillende belanghebbenden lopen op dit punt uiteen:

 • -

  Mevrouw [naam] , betrokkene, geeft de voorkeur aan een familiaire bewindvoerder en mentor. Aan de andere kant benoemt zij dat een aantal van haar dochters op afstand woont en de contacten tussen haar dochters onderling niet altijd goed verlopen;

 • -

  Dochters mevrouw [naam] en mevrouw [naam] verzoeken de heer [naam] te benoemen tot bewindvoerder en mentor omdat hij langere tijd werkzaamheden voor betrokkene heeft verricht en op de hoogte is van haar situatie. Daarnaast heeft betrokkene volgens hen eerder aangegeven de heer [naam] graag benoemd te zien worden;

 • -

  Dochter mevrouw [naam] verzoekt zelf te worden benoemd tot curator, bewindvoerder en/of mentor, dan wel één of meerdere kinderen van betrokkene te benoemen. Zij heeft bezwaar tegen de benoeming van de heer [naam] tot bewindvoerder en mentor. Volgens mevrouw [naam] heeft betrokkene de laatste tijd nadrukkelijk aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de diensten van de heer [naam] ;

 • -

  Dochter mevrouw [naam] heeft schriftelijk aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke, professionele bewindvoerder en mentor.

Uitgangspunt van de wet is, dat de wens van betrokkene ten aanzien van de persoon die als bewindvoerder en mentor wordt aangewezen, wordt gerespecteerd en als vertrekpunt wordt genomen. Daarnaast geniet het op grond van artikel 1:452 lid 4 BW de voorkeur dat een familiair bewindvoerder en een familiair mentor worden benoemd.

De kantonrechter is van oordeel dat er gegronde redenen zijn om af te wijken van de hierboven genoemde uitgangspunten.

Uit de stukken en het besprokene ter zitting is gebleken dat de onderlinge verstandhouding tussen verschillende kinderen van betrokkene is verstoord. Gelet hierop is de kantonrechter van oordeel dat een onwenselijke situatie ontstaat als één of meer van de kinderen van betrokkene word(t)en benoemd tot bewindvoerder(s) en mentor(en). Daar komt bij, dat, behoudens dochter [naam] , de kinderen hebben aangegeven dit zelf ook niet te willen. Ook een benoeming van de heer [naam] zou teveel weerstand oproepen. Weliswaar zijn twee dochters voorstander van benoeming van de heer [naam] en is de heer [naam] bekend met de situatie van betrokkene, de andere kinderen delen deze voorkeur echter niet.

Gezien het feit dat het in het belang van betrokkene is, dat haar belangen zo goed en objectief mogelijk worden behartigd en geen inzet mogen zijn van een strijd tussen haar kinderen, is de kantonrechter van oordeel dat een professionele bewindvoerder en professionele mentor dient te worden benoemd.

De kantonrechter heeft [naam] , vennoot van [naam] te [kantoorplaats] , bereid gevonden om te worden benoemd tot bewindvoerder en mentor van betrokkene.


De kantonrechter zal de beloning voor de aanvangswerkzaamheden vaststellen op een bedrag van € [geldbedrag] . Deze beloning is exclusief omzetbelasting.

De kantonrechter zal de jaarbeloning vaststellen overeenkomstig artikel 5 in samenhang met artikel 2 lid 2 onder a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze beloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing.

beslissing

De kantonrechter:

- wijst af het verzoek tot instelling van een curatele;

- stelt een bewind in over alle goederen die (zullen) toebehoren aan [betrokkene] , geboren op [geboortedatum] , vanwege haar lichamelijke of geestelijke toestand;

- stelt een mentorschap in ten behoeve van [betrokkene] , geboren op [geboortedatum] ;

- benoemt tot bewindvoerder en mentor: [naam] , vennoot van [naam] , KvKno. [KvK nummer] , [adres] ;

- bepaalt dat de mentor jaarlijks verslag doet van de werkzaamheden;

- stelt de beloning voor de aanvangswerkzaamheden vast zoals hiervoor is overwogen;

- stelt de jaarbeloning vast zoals hiervoor is overwogen.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.C. van Rossum, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2020.

de griffier, de kantonrechter,

verzenddatum:

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch:

 1. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

 2. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.