Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2019:5932

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
18-10-2019
Zaaknummer
C/01/348267 / KG ZA 19-424
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; afschrift bescheiden, art. 843a Rv, ivm mogelijk in te stellen vordering jegens bestuur op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2019/1346
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/348267 / KG ZA 19-424

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2019

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, Emiraat Ras Al Khaimah CAPTECH LIMITED,

gevestigd te Dubai,

eiseres,

advocaat mr. E.J. Rietema te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLOSURES4YOU B.V.,

gevestigd te Oss,

gedaagde,

advocaat mr. J.P.J.M. Naus te Nijmegen.

Partijen zullen hierna Captech en Closures4You genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 8 augustus 2019 met 17 producties;

 • -

  de brief van mr. Naus van 19 september 2019 met 3 producties;

 • -

  de brief van mr. Rietema van 20 september 2019 met vermeerdering van eis en producties 18 tot en met 20;

 • -

  de brief van mr. Rietema van 20 september 2019 met productie 21;

 • -

  de mondelinge behandeling van 23 september 2019 te 9.30 uur;

 • -

  de pleitnota van mr. Rietema namens Captech;

 • -

  de pleitnota van mr. Naus namens Closures4You.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In 2009 hebben Captech, Closures4You en Dutch Plastic Holding B.V. (hierna te noemen: DPH) een (licentie)overeenkomst gesloten op grond waarvan DPH hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming door Closures4You van alle verplichtingen uit de licentieovereenkomst. De looptijd van de overeenkomst was van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2018 en deze overeenkomst is door Closures4You omstreeks november 2017 opgezegd tegen 31 december 2018.

2.2.

Closures4You maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen. De vennootschap is 100 % dochter van Dutch Plastic Beheer B.V. (hierna te noemen: DPB). Andere dochters van DPB zijn Cups4You B.V, Packaging Store B.V. en Sustainable Packaging Webshop B.V..

2.3.

Vanaf 2014 hebben er gesprekken plaatsgevonden over een verkoop van (de activiteiten van) Closures4You. Deze gesprekken zijn gevoerd met Procap Holding SA (hierna te noemen: Procap), de rechtsvoorganger van United Caps Holding (hierna te noemen: United Caps). In augustus 2014 werd door Procap, Closures4You en DPH een non-disclosure agreemeent getekend. De gesprekken hebben in 2016 tot een nieuwe non-disclosure agreement geleid tussen United Cups, Closures4You en Cups4You. Uiteindelijk is er op 31 juli 2017 tussen Closures4You en een dochter van United Cups, United Caps Scherin GmbH (hierna te noemen: United Caps Scherin) een ‘Asset Purchase Agreement’ gesloten. De overeenkomst betrof een activatransactie. Het betrof in feite de verkoop van het klantenbestand van Closures4You. Ook in deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen.

2.4.

Captech heeft een procedure aangespannen jegens Closures4You en DPH voor het “Schiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit”, een Duits scheidsgerecht/arbitragecommissie. Dit scheidsgerecht heeft op 9 januari 2018 een “Schiedsspruch”, een arbitraal vonnis, gewezen. In het arbitrale vonnis worden Closures4You en DPH als hoofdelijk schuldenaren veroordeeld om;

 • -

  een bedrag van € 1.000.000,00 te vermeerderen met rente van 5 procentpunten bovenop het basisrentetarief vanaf 25 november 2016 aan Captech te betalen;

 • -

  een bedrag van € 14.859,14 te vermeerderen met rente van 9 procentpunten bovenop het basisrentetarief vanaf 1 april 2016, € 21.090,43 te vermeerderen met rente van 9 procentpunten bovenop het basistarief vanaf 1 oktober 2016 en € 27.356,92 te vermeerderen met rente van 9 procentpunten bovenop het basisrentetarief vanaf 1 januari 2017 aan Captech te betalen;

 • -

  een bedrag van € 114.869,79 aan Captech te betalen als vergoeding van de kosten van de procedure.

2.5.

Closures4You heeft op 31 maart 2018 haar activiteiten gestaakt.

2.6.

Begin mei 2018 heeft Captech conservatoir beslag gelegd op de in het bedrijfspand van Closures4You aanwezige roerende zaken. De deurwaarder heeft toen geconstateerd dat de zaken niet meer in eigendom waren van Closures4You.

2.7.

Captech heeft vervolgens het Oberlandesgericht Stuttgart, het hof van beroep van Stuttgart, verzocht het arbitrale vonnis in Duitsland uitvoerbaar te verklaren. Dat verzoek is op 12 juli 2018 toegewezen.

2.8.

Op 16 mei 2018 is er een exequaturverzoek ingediend bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het arbitrale vonnis bij beschikking van 25 oktober 2018 erkend en verlof verleend tot tenuitvoerlegging daarvan in Nederland.

2.9.

Van augustus 2018 tot 20 november 2018 hebben partijen onderhandeld over een schikking.

2.10.

Op 27 november 2018 heeft Captech negen executoriale derdenbeslagen gelegd. Daarnaast heeft Captech op 29 november 2018 executoriaal beslag laten leggen op de aandelen die DPH hield in Dutch Plastic Beheer en Equipment4You B.V. (hierna te noemen: Equipment4You). Uit de verklaring van de Rabobank bleek dat zij nog een vordering op Closures4You had van € 178.861,16.

2.11.

DPH heeft op 7 december 2018 haar eigen faillissement aangevraagd. Kort daarvoor had Captech een verzoek tot faillietverklaring gedaan, waarvan de zittingsdatum was bepaald op 18 december 2018. Het faillissement van DPH is op 11 december 2018 uitgesproken. De door Captech gelegde beslagen ten laste van DPH zijn daardoor vervallen.

2.12.

Door middel van verkoop en levering van de door het failliete DPH gehouden aandelen in haar dochters Dutch Plastic Beheer en Equipment4You aan een aan de beide aandeelhouders van DPH gelieerde partij is een doorstart van DPH gerealiseerd.

2.13.

Op 14 december 2018 heeft Captech het faillissement van Closures4You aangevraagd. De hoofdelijke medeaansprakelijkheid van Closures4You voor de concernfinanciering van Rabobank diende als steunvordering. Tijdens de mondelinge behandeling van 8 januari 2019 bleek dat de Rabobank geen vordering meer had op Closures4You, waardoor het verzoek tot faillietverklaring is afgewezen.

2.14.

Op 24 juli 2019 heeft de voorzieningenrechter op verzoek van Captech verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag bij Closures4You, DPH en Dutch Plastic Beheer. De beslagen zijn gelegd op 5 en 6 augustus 2019.

3 Het geschil

3.1.

Captech vordert bij vonnis in kort geding voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis afschrift te verstrekken van de navolgende bescheiden:

 1. de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 van DPH en de enkelvoudige jaarrekeningen van Closures4You over dezelfde jaren, inclusief verloopoverzichten financiële vaste activa en eigen vermogen;

 2. de kasstroomoverzichten 2016, 2017, 2018 van zowel DPH als Closures4You;

 3. volledige mutatieoverzichten over de jaren 2017 en 2018 van de door Closures4You (al dan niet voorheen) aangehouden (vennootschaps-)rekeningen bij Rabobank (waaronder in elk geval [rekeningnummer] ) en ING Bank;

 4. management rapporten (operationeel verslag / jaarverslag van de directie) van zowel Closures4You als DPH over 2016, 2017, 2018;

 5. notulen algemene vergaderingen van aandeelhouders van Closures4You en DPH 2016, 2017, 2018 en 2019;

 6. dividendtoetsingsbesluit 2017, afgetekend door het bestuur van Closures4You;

 7. het besluit tot het stoppen van de onderneming van Closures4You, afgetekend door bestuurders, met daarin (het voorstel tot) vereffening van schuldeisers, in het licht van de toelichting op de laatste jaarrekening;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat Closures4You niet aan de veroordeling voldoet en voorts Closures4You te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2.

Captech legt daaraan het volgende ten grondslag.

3.2.1.

Captech heeft er belang bij inzage te krijgen in de administratie van Closures4You, zodat zij kan vaststellen of, en zo ja, in hoeverre haar verhaalspositie ten opzichte van Closures4You door handelen of nalaten van het (middellijk) bestuur van Closures4You is benadeeld en of het bestuur een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Captech beschikt immers over een opeisbare vordering op Closures4You van bijna 1,3 miljoen euro, vastgesteld bij arbitraal vonnis van 9 januari 2018 in een arbitrage die in 2017 heeft gespeeld en in dat jaar zijn ook beslissingen en besluiten genomen door het bestuur van Closures4You die ervoor hebben gezorgd dat Closures4You haar opeisbare verplichtingen jegens Captech niet langer kon nakomen en geen verhaal bood.

3.2.2.

Captech heeft een rechtmatig belang bij dit verzoek om inzage. Zij is immers schuldeiser van Closures4You en de vordering wordt door Closures4You niet voldaan. Captech staat zowel met Closures4You als met DPH in een duidelijke rechtsbetrekking, te weten van schuldenaar-schuldeiser en voor zoveel nodig is ook sprake van een onrechtmatige daad-verhouding met het bestuur van Closures4You. De bescheiden zijn voldoende bepaald, want het gaat om bescheiden die iedere vennootschap in Nederland onder zich dient te houden.

3.2.3.

Captech heeft spoedeisend belang bij de onderhavige vordering tot inzage in de administratie van Closures4You, zodat zij haar rechtspositie kan bepalen en eventueel tijdig een vordering ex artikel 6:162 BW inzake bestuurdersaansprakelijkheid kan instellen tegen de heer [naam bestuurder] , bestuurder van Closures4You en DPH. Er bestaat een ernstig vermoeden van betalingsonwil aan de zijde van Closures4You en haar bestuurder.

3.3.

Closures4You voert verweer.

3.3.1.

De enkele mogelijkheid dat de inzage Captech zou kunnen helpen haar stellingen te onderbouwen is onvoldoende en de enkele interesse in bescheiden is ook onvoldoende.

3.3.2.

Aan de eisen van artikel 843a Rv wordt niet voldaan:

 1. Captech heeft geen rechtmatig belang bij haar vordering tot inzage. Captech voldoet niet aan haar stelplicht en miskent dat artikel 843a Rv niet is bedoeld voor het opvragen van documenten waarvan zij slechts vermoedt dat deze wel eens steun zouden kunnen geven aan haar stellingen.

 2. De gevorderde bescheiden zijn onvoldoende geconcretiseerd, groot in aantal en omvang en zien op rechtsbetrekkingen waar Captech geen partij bij is. Er is sprake van een fishing expedition.

 3. Er bestaat geen rechtsverhouding tussen Captech en het bestuur van Closures4You.

 4. Bovendien bestaan gewichtige redenen om Captech geen inzage in de gevorderde bescheiden van Closures4You en DPH te geven. Captech dient te worden beschouwd als een concurrent van Cups4You en daarom hebben Closures4You en Cups4You belang bij bescherming van (financiële) bedrijfsgevoelige informatie en bescheiden die zien op interne besluitvorming en gedachtevorming van de onderneming. Daarnaast heeft United Caps Scherin geheimhouding bedongen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat, nu Captech een vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten is en gevestigd is in Dubai, het geschil van partijen een internationaal karakter draagt. Allereerst dient daarom de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend en wel op grond van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft indien de gedaagde partij in Nederland zijn woonplaats heeft.

4.2.

Vervolgens dient de vraag zich aan welk recht van toepassing is op de rechtsbetrekking tussen partijen. Uit de stellingen van beide partijen kan worden afgeleid dat zij van mening zijn dat Nederlands recht van toepassing is en zij (impliciet) voor toepasselijkheid van Nederlands recht hebben gekozen.

4.3.

Captech heeft voldoende aannemelijk gemaakt een spoedeisend belang te hebben bij haar vordering. Zij overweegt de (uiteindelijke) bestuurder van Closures4You en DPH in privé aan te spreken voor het niet (volledig) voldoen door Closures4You en DPH aan het scheidsrechterlijk vonnis van 9 januari 2018. Van haar kan niet worden verwacht dat zij de noodzakelijke gegevens om te kunnen beoordelen of de genoemde procedure enige kans van slagen maakt, via een bodemprocedure tracht te verkrijgen.

4.4.

De vordering strekt tot afschrift van bescheiden op grond van artikel 843a Rv. Captech heeft afschrift gevorderd van financiële administratie van Closures4You en daarnaast van DPH. DPH is echter geen partij in dit geding. Nu niet gebleken is dat Closures4You de bescheiden van DPH, waarvan afschrift wordt gevorderd, onder zich heeft, zullen die onderdelen van de vordering, wat daar verder van zij, worden afgewezen.

4.5.

Ten aanzien van de onderdelen van de vordering die zien op de bescheiden van Closures4You geldt het volgende. Een dergelijke vordering is (in kort geding) toewijsbaar indien (i) Captech een rechtmatig belang heeft bij inzage, (ii) het gaat om bepaalde bescheiden en (iii) die bescheiden een rechtsbetrekking betreffen waarbij Captech partij is. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan bestaat desalniettemin geen gehoudenheid tot overlegging van bescheiden indien daarvoor gewichtige redenen bestaan of indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

4.6.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Captech voldoende onderbouwd dat zij, in verband met mogelijk in te stellen vorderingen jegens het bestuur van Closures4You op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, een rechtmatig belang heeft bij afschrift van de financiële administratie van Closures4You. Ter toelichting van de vordering heeft Captech aangevoerd dat Closures4You hangende de arbitrageprocedure tot de activatransactie van 31 juli 2017 heeft besloten. Dat Closures4You geen aanleiding had met de voor haar tegenvallende uitkomst van het arbitragevonnis rekening te houden gelet op het advies van haar Duitse advocaat Closures4You doet hier niet aan af. Bovendien heeft Closures4You geen enkele verklaring gegeven op de dienaangaande door Captech gestelde vragen over de koopprijs van de activatransactie. Dat geldt ook voor de twijfels die Captech heeft bij de vermindering van de reserves van Closures4You over het jaar 2017. Captech heeft gemotiveerd uiteengezet dat en waarom zij reden heeft om te vermoeden dat de bestuurder jegens haar als schuldeiser van Captech onrechtmatig heeft gehandeld (onder meer door hangende de arbitrageprocedure tot de activatransactie te besluiten en het feit dat de reserves in 2017 aanzienlijk verminderd zijn) en dat verificatie daarvan alleen aan de hand van de financiële administratie kan plaatsvinden.

4.7.

Voorts is sprake van een rechtsbetrekking tussen Captech en Closures4You in de zin dat Closures4You schuldenaar van Captech is.

4.8.

De verplichting tot het verstrekken van een afschrift van de gevraagde bescheiden zal worden beperkt, nu zeker in dit stadium moet worden geoordeeld dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van het meerdere is gewaarborgd. De bescheiden waarvan afschrift wordt gevorderd acht de voorzieningenrechter te ruim en daarmee is sprake van een fishing expedition. De veroordeling zal worden beperkt tot de twee concrete punten die door Captech aan de vordering ten grondslag zijn gelegd, te weten haar vermoedens van bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het gebrek aan informatie omtrent de koopprijs van de activatransactie van 31 juli 2017 en de vermindering van de reserves van Closures4You in 2017. Closures4You zal daarom worden verplicht tot het geven van gedocumenteerde informatie over de koopprijs van de activatransactie op 31 juli 2017 tussen Closures4You en United Caps Scherin, alsmede over de vermindering van de reserves van Closures4You in 2017. Door de beperking en specificatie van deze veroordeling zijn de stukken voldoende bepaald.

4.9.

Tot slot is geen sprake van gewichtige redenen die zich tegen het voorgaande verzetten. Dat Closures4You met United Caps Scherin een geheimhoudingsbeding heeft afgesproken in de Asset Purchase Agreement kan niet als gewichtige reden gelden. De informatie over de koopprijs kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als naar zijn aard vertrouwelijk worden aangemerkt en het geheimhoudingsbeding kan niet aan Captech worden tegengeworpen. Gelet op het feit dat Closures4You een aanzienlijke vordering onbetaald heeft gelaten, heeft Captech belang bij de informatie en daarom dient haar belang bij afgifte te prevaleren boven het belang van Closures4You dat afgifte wordt geweigerd..

4.10.

Gelet op het voorgaande zal de vordering op de hierna te melden wijze worden toegewezen. Closures4You zal vier weken de gelegenheid worden geboden de informatie aan Captech te verschaffen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen als hierna vermeld en daar zal een maximum aan worden verbonden.

4.11.

Closures4You zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Captech worden begroot op:

- dagvaarding € 99,01

- griffierecht 639,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.718,01

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Closures4You om binnen vier weken na betekening van dit vonnis gedocumenteerde informatie aan Captech te verstrekken over:

 • -

  de koopprijs van de activatransactie van 31 juli 2017 tussen Closures4You en United Caps Scherin, en

 • -

  de vermindering van de reserves van Closures4You in 2017,

5.2.

veroordeelt Closures4You om aan Captech een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, met een maximum van € 30.000,--,

5.3.

veroordeelt Closures4You in de proceskosten, aan de zijde van Captech tot op heden begroot op € 1.718,01,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2019.