Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2019:5931

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
18-10-2019
Zaaknummer
C/01/348484 / KG ZA 19-441
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Onderwerp: Europese openbare aanbesteding ‘Managed Service Provider Gemeente Eindhoven’. Geen reden om in te grijpen in lopende procedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2019/1304
JAAN 2019/193
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/348484 / KG ZA 19-441

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAANDAG INTERIM PROFESSIONALS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaten mr. P.F.C. Heemskerk en mr. E.L. Vos te Amsterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE EINDHOVEN,

zetelend te Eindhoven,

gedaagde,

advocaat mr. T. van Wijk te Arnhem.

Partijen zullen hierna Maandag en de gemeente genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 juli 2019;

 • -

  de akte houdende overlegging producties van Maandag met 12 producties;

 • -

  de brief van de gemeente van 16 september 2019 met de producties A tot en met D;

 • -

  de mondelinge behandeling op 18 september 2019;

 • -

  de pleitnota van Maandag;

 • -

  de pleitnota van de gemeente.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De gemeente heeft op 14 maart 2019 een Europese openbare aanbesteding ‘Managed Service Provider Gemeente Eindhoven’ aangekondigd op TenderNed. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst met een dienstverlener die gaat optreden als “Managed Service Provider” en zorgt voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk/extern personeel voor de gemeente Eindhoven. De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van vijf jaar exclusief implementatieperiode met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen met twee keer een periode van één jaar.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (hierna te noemen: Aw 2012) van toepassing.

2.2.

Het gunningscriterium is de beste prijs kwaliteitverhouding.

2.3.

Bij brief van 19 april 2019 heeft Maandag bezwaar gemaakt tegen de opzet van de procedure. De gemeente heeft hierop gereageerd bij brief van 19 juni 2019. Het bezwaar heeft geleid tot een aanpassing van het Beschrijvend Document. Maandag heeft op 27 juni 2019 gereageerd op de brief van 19 juni 2019 van de gemeente en heeft haar eerder genoemde bezwaren tegen de opzet van de procedure herhaald. Bij brief van 28 juni 2019 heeft de gemeente Maandag medegedeeld dat de bezwaren goeddeels overeen komen met de eerder geuite bezwaren die hebben geleid tot het aangepast document. De gemeente vond het daarom niet nodig om een inhoudelijke reactie te geven op de brief van Maandag van 27 juni 2019.

2.4.

Tot de aanbestedingsstukken behoren:

 • -

  het Beschrijvend Document ‘Managed Service Provider’ (herziene versie) van 18 juni 2019;

 • -

  het ‘Programma van Eisen’ (herziene versie) van 11 juni 2019;

 • -

  de ‘Nota van Inlichtingen ‘ van 5 juli 2019.

2.5.

Voorzover hier relevant is in het Beschrijvend Document het volgende opgenomen:

1.3 Inhoud van de Opdracht

De Opdracht betreft het leveren van diensten ten aanzien van de terbeschikkingstelling van (tijdelijk) extern personeel. Het gaat daarbij om de volgende MSP diensten:

1) lntermediaire dienstverlening

2) Contract Service

3) Uitzend- en Payrolldienstverlening inclusief Poolmanagement.

4) Exit-dienstverlening

Op de uitvoering van deze dienstverlening zijn het Programma van Eisen en het concept van de Raamovereenkomst, opgenomen in Bijlage A en Bijlage B van toepassing.

(…).

De geraamde waarde van de Opdracht bedraagt naar verwachting € 25.000.000,- exclusief omzetbelasting per jaar. De totale geraamde opdrachtwaarde bedraagt naar verwachting € 125.000.000,- exclusief omzetbelasting verdeeld over de totale looptijd van de Overeenkomst. (…)”

“1.5 Gewenste situatie

(…)

In de gewenste situatie stelt de te selecteren leverancier (MSP) extern personeel ter beschikking op basis van aanvragen aan/van de gemeente zoals beschreven in het programma van eisen.

Door de ter beschikking stelling van (tijdelijk) extern personeel te organiseren via MSP hebben alle leveranciers van interim professionals en zzp’ers middels onderaanneming toegang tot de onder de Raamovereenkomst te verstrekken opdrachten. Het heeft veel organisatorische voordelen voor Opdrachtgever, nu dit zorgt voor lagere administratieve kosten, kortere doorlooptijden en concentratie van verantwoordelijkheden, etc. Bovendien is de samenhang tussen alle onder de Raamovereenkomst te verstrekken opdrachten gegeven, nu het steeds gaat om ter beschikking stellen van (tijdelijk) extern personeel.

(…).

Toelichting interim professionals

MSP biedt op aanvragen van Opdrachtgever geen Interim Professionals aan die in (loon-) dienst zijn bij MSP-Leverancier (de inschrijvende entiteit inclusief de daaronder vallende rechtspersonen/dochters van MSP). Eventuele andere juridische entiteiten behorende tot dezelfde groep waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt, mogen wel Interim Professionals aanbieden aan

Opdrachtgever via MSP (zie o.a. eis 2 uit het PvE).

“1.6 Looptijd van de Overeenkomst

1.6.1

Type overeenkomst

Opdrachtgever is voornemens om één raamovereenkomst af te sluiten met één aanbieder van onafhankelijk MSP diensten”.

“2.5. Voorwaarden voor inschrijven

2.5.5

Inschrijven met onderaannemers

Indien Deelnemer gebruikmaakt van (een) onderaannemer(s) om te voldoen aan de Geschiktheidseisen, dient Deelnemer exact aan te geven (i) welke onderaannemer(s) dit betreft en (ii) voor welk deel van de Opdracht deze onderaannemer(s) zal (zullen) worden ingeschakeld. Voor die onderaannemers dient na bekendmaking van de voorgenomen gunningsbeslissing een bewijs van inschrijving in het nationaal beroeps-/handelsregister te worden overgelegd, op eerste verzoek van

Opdrachtgever. Na Inschrijving mag de samenstelling van hoofdaannemer met één of meer onderaannemer(s) alleen worden gewijzigd, bijvoorbeeld door inschakeling en/of vervanging van een of meer van hen, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. (…)”

“3.4 Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid

3.4.1

E2: Ervaring Deelnemer

Een Deelnemer dient aan de hand van referentie(s) aan te tonen over de competenties te beschikken die Opdrachtgever noodzakelijk acht voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de Opdracht. Hiertoe kan Deelnemer verwijzen naar competenties die Deelnemer heeft opgedaan bij de uitvoering van opdrachten die Deelnemer niet langer dan drie jaar geleden - gerekend vanaf de sluitingsdatum voor indienen van Inschrijving - tijdig heeft afgerond, verleend uitstel daaronder begrepen.

Om de geschiktheid aan te tonen dient Deelnemer te beschikken over de volgende competenties:

A. Het leveren van MSP-dienstverlening ten behoeve van één opdrachtgever, met een minimale

jaarlijkse omvang van €12.000.000,- exclusief omzetbelasting”.

(…)”

Inschrijven d.m.v. een Samenwerkingsverband of met een beroep op onderaannemers: lngeval van Inschrijving als een Samenwerkingsverband of met een beroep op (een) onderaannemer(s) om te voldoen aan de Geschiktheidseisen, dienen de leden van het Samenwerkingsverband of hoofd- en onderaannemers gezamenlijk aan te tonen dat Deelnemer aan bovenstaande eisen voldoen.

“6. Gunningscriteria

6.1

Inleiding

Het beoordelingsteam beoordeelt de Inschrijvingen op basis van het Gunningscriterium beste prijs kwaliteitverhouding. Per Gunningscriterium kent het beoordelingsteam een beoordeling toe. (…)”

6.3.4

G4:Prijs

Naast de kwaliteit van dienstverlening vindt Opdrachtgever de prijs van de dienstverlening een belangrijk aspect. Opdrachtgever hanteert een prijsmodel dat nader uitgewerkt is in Standaardformulier H: Prijzenblad behorend bij dit Beschrijvend Document. Het prijsmodel bevat fictieve data om strategisch inschrijven te voorkomen en inschrijvingen te kunnen vergelijken.

2.6.

Voorts is in het Beschrijvend Document in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2. het verloop van de procedure beschreven. De sluitingsdatum van de vragenronde eindigde op 28 juni 2019 te 10.00 uur. De Nota van Inlichtingen deel 3 is op 5 juli 2019 gepubliceerd. In paragraaf 2.3.3. van het Beschrijvend Document is neergelegd dat indien deelnemer na kennisneming van de Nota van Inlichtingen nog steeds meent dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden zijn, deelnemer op straffe van verval van recht minimaal vijf kalenderdagen vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving een kort gedingprocedure dient te starten. De sluiting van de inschrijving was op 16 juli 2019.

2.7.

Op 11 juli 2019 heeft Maandag de dagvaarding in de onderhavige kort gedingprocedure aan de gemeente laten betekenen.

2.8.

Als gevolg van deze door Maandag aanhangig gemaakte procedure heeft de gemeente op 16 juli 2019 op TenderNed medegedeeld dat de aanbestedingsprocedure is opgeschort in afwachting van het vonnis (in dit kort geding).

2.9.

Maandag had reeds op 15 juli 2019 een standaard inschrijving (UEA) zonder bijlagen ingediend ter zekerheidsstelling van de sluitingstermijn. Ter zitting is door de gemeente bevestigd dat de inschrijvingsdatum voor alle deelnemers, dus ook voor Maandag, is opgeschort tot een nader te noemen datum nadat vonnis is gewezen in dit kort geding. De ontvangen inschrijving van Maandag van 15 juli 2019 zal ongeopend aan Maandag worden geretourneerd. Maandag kan, indien gewenst en zodra een nieuwe sluitingsdatum bekend is, opnieuw inschrijven.

3 Het geschil

3.1.

Maandag vordert bij wijze van voorlopige voorziening en uitvoerbaar bij voorraad - samengevat –

I. De gemeente te gebieden om de aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden; en

II. De gemeente te gebieden, indien en voor zover zij de opdracht nog wenst te vergeven, een nieuwe aanbestedingsprocedure te organiseren;

III. I. en II. op straffe van een dwangsom;

IV. de gemeente te veroordelen in de proceskosten en in de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

Maandag legt hieraan – zakelijk weergegeven en voorzover relevant – ten grondslag dat de aanbestedingsprocedure niet voldoet aan de wettelijke eisen en de gemeente daarmee jegens Maandag (en andere inschrijvers) onrechtmatig handelt.

3.2.1.

Volgens Maandag wordt een groot deel van de opdracht (inhuur van interim professionals en de overeenkomsten die met deze professionals worden gesloten), niet aanbesteed. Op die nadere overeenkomsten is het aanbestedingsrecht niet van toepassing (Nota van Inlichtingen 3, antwoord nr. 1 ‘op de wijze waarop de MSP-leverancier derden/ haar toeleveranciers contracteert, is de Aanbestedingswet en de daaruit voortvloeiende aanbestedingsbeginselen niet van toepassing.”). Dit betekent dat de gunningscriteria zien op de rol van de MSP en niet ook op de inhuur van interim professionals en het sluiten van nadere overeenkomsten met derden. De gemeente handelt hiermee in strijd met het aanbestedingsrecht. De voorwaarden waaronder de gemeente opdrachten zal verstrekken tot de inhuur van professionals zijn niet vastgelegd. Daarmee past de keuze voor een raamovereenkomst niet voor deze aanbesteding vanwege strijdigheid met de artikelen 2.45 en 2.142 van de Aw. Op basis van welke voorwaarden de gemeente uiteindelijk een keuze maakt tussen de kandidaten en hoe wordt gewaarborgd dat de MSP’er ook optimale kandidaten naast haar eigen kandidaten (van het eigen concern) presenteert heeft de gemeente niet uitgewerkt in de raamovereenkomst of in de aanbestedingsstukken. De onderhavige aanbesteding ziet dus uitsluitend op de MSP rol en betreft in feite geen raamovereenkomst maar een reguliere overheidsopdracht, aldus Maandag.

3.2.2.

De gemeente heeft in hoofdstuk 3.4.1 van het Beschrijvend Document een

geschiktheidseis opgenomen die ziet op “Ervaring Deelnemer”. De inschrijver dient te beschikken over onder andere het leveren van MSP-dienstverlening ten behoeve van één opdrachtgever, met een minimale jaarlijkse omvang van € 12.000.000,00 exclusief omzetbelasting. Deze geschiktheidseis is in strijd met voorschrift 3.5f Gids

Proportionaliteit.

3.3.

De gemeente voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De gemeente Eindhoven wil met deze aanbesteding een dienstverlener contracteren die gaat optreden als MSP’er die zal zorgdragen voor de terbeschikkingstelling van onder andere (tijdelijk) extern personeel. De gemeente werkt nu met verschillende inhuurcontracten en leveranciers. De gemeente kiest nu voor één dienstverlener om ontzorgd te worden in de zoektocht naar tijdelijk personeel omdat het organisatorische voordelen heeft en zorgt voor lagere administratieve kosten, kortere doorlooptijden en concentratie van verantwoordelijkheden (zie 1.5. van het Beschrijvend Document).

4.2.

De bezwaren van Maandag tegen de wijze waarop de gemeente de opdracht in de markt heeft gezet (met als resultaat het sluiten van één raamovereenkomst) zien uitsluitend op het onderdeel intermediaire dienstverlening (de inhuur van interim professionals) en de gehanteerde geschiktheidseis zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4.1. van het Beschrijvend Document. De bezwaren richten zich niet tegen de te leveren diensten Contract Service, Uitzend- en Payrolldienstverlening (inclusief Poolmanagement) en Exit-dienstverlening.

4.3.

Kern van dit kort geding is de vraag of de gemeente in strijd handelt met algemene beginselen van het aanbestedingsrecht door de aanbesteding in te richten zoals zij heeft gedaan met een raamovereenkomst. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.

4.4.

Voorop staat dat een aanbestedende dienst vrij is in de keuze van aanbesteden van overheidsopdrachten door middel van een raamovereenkomst, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die de aanbestedingswet stelt ten aanzien van het sluiten van een raamovereenkomst. Dat de gemeente volgens Maandag beter had kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), doet dus niet terzake.

4.5.

Als uitgangspunt bij de beoordeling in dit kort geding gelden (naast de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit) de aanbestedingsstukken zoals deze er nu liggen. Dat zijn het Beschrijvend Document van 18 juni 2019, het Programma van Eisen van 11 juni 2019 en de Nota van Inlichtingen van 5 juli 2019.

4.6.

In artikel 1.1 Aw is het begrip raamovereenkomst als volgt gedefinieerd: "een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen overheidsopdrachten of speciale-sectoropdrachten vast te leggen;".

Artikel 2:140 lid 2 Aw bepaalt het volgende: Bij de plaatsing van overheidsopdrachten die op een raamovereenkomst zijn gebaseerd, mogen partijen geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Artikel 2.142 lid 1 Aw bepaalt het volgende: Indien een raamovereenkomst is gesloten met een enkele ondernemer worden de op die raamovereenkomst gebaseerde overheidsopdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

4.7.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Maandag er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de opdrachten (inhuren van interim professionals) niet onder de reikwijdte van de raamovereenkomst vallen die is aanbesteed en slechts ziet op de rol van de MSP’er. Maandag heeft niet aangetoond welke relevante criteria voor de inhuur van interim professionals in de aanbestedingsstukken ontbreken. De gemeente heeft in de brief van 19 juni 2019 en ter zitting onder verwijzing naar de aanbestedingsstukken genoegzaam aangetoond dat alle voorwaarden die uiteindelijk gaan gelden voor de individuele opdrachten uitgebreid zijn terug te vinden in met name het Programma van Eisen.

4.8.

In de beoogde raamovereenkomst komen afspraken te staan tussen de gemeente en de MSP’er om gedurende de looptijd van de overeenkomst, tegen vooraf overeengekomen voorwaarden en tarieven (de prijs), diensten (bemiddeling en ter beschikking stellen van extern (tijdelijk) personeel) te leveren. In antwoord vraag 2 Nota van Inlichtingen 3 heeft de gemeente dit als volgt verwoord:

De gemeente sluit een raamovereenkomst af met één leverancier waarbij in de raamovereenkomst alle voorwaarden (‘inclusief de bindende prijsformule) zijn bepaald met betrekking tot het uitvoeren van het werk, de leveringen en diensten. Gunningscriteria t. a. v. de aanbestedingsprocedure zijn bekend gemaakt in het Beschrijvend document. Gunning van de concrete opdrachten vindt automatisch aan de MSP-leverancier plaats op basis van de voorwaarden in de aanbestedingsdocumenten. (…) De selectie van de te plaatsen betreffende medewerker vindt plaats op basis van kwaliteit: meest geschikt gelet op de aanvraag”.

4.9.

Bij gunning van de raamovereenkomst staan de inhuurtarieven voor interim professionals vast (binnen een marginale bandbreedte van € 5,- tot € 8,-). Op prijzen, tarieven en opslagen zal geen nadere beoordeling plaatsvinden bij de plaatsing van een opdracht. Na aanbesteding staan de prijzen dus vast en spelen zij bij de gunning van een nadere opdracht geen rol meer. Uitsluitend wordt gekeken naar kwaliteit: ‘meest geschikt gelet op de aanvraag’.

4.10.

Maandag baseert daarnaast haar bezwaren tegen de inrichting van de onderhavige aanbesteding op haar overtuiging dat dat de wijze waarop de kandidaten mogen worden aangeboden oneerlijke concurrentie oplevert. De rol van de MSP’er is in het systeem van de onderhavige aanbesteding volgens Maandag niet meer onafhankelijk maar veeleer partijdig: de MSP’er mag dan weliswaar geen kandidaat aanbieden die bij haar of een van haar dochtervennootschappen op de loonlijst staat, maar de mogelijkheid bestaat wel om de opdracht (de vervulling van de vacature) onder te brengen bij bijvoorbeeld een zustervennootschap binnen de groep, zo stelt Maandag. Dit veronderstelt volgens Maandag dat de vacature binnen het concern kan worden gehouden. Maandag vreest dat dit betekent dat andere leveranciers van interim professionals (zoals zijzelf als zij de aanbesteding niet wint) in dat geval het nakijken hebben en dit type aanbesteding slechts is weggelegd voor de grote spelers op het terrein van inhuur van professionals.

4.11.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente deze vrees van Maandag voldoende ondervangen in het Programma van Eisen:

Eis 2: “MSP-Leverancier biedt op Aanvragen van Opdrachtgever geen Kandidaten aan die in (loon-)dienst zijn bij MSP-Leverancier (inschrijvende entiteit, de MSP-organisatie en de daaronder vallende rechtspersonen/bedrijfsonderdelen). Andere juridische entiteiten behorende tot dezelfde groep waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt, mogen wel kandidaten aanbieden aan Opdrachtgever via MSP-Leverancier. Deze eis geldt niet voor uitzend- en payrolldienstverlening”.

Eis 30:

MSP Leverancier garandeert dat Aanvragen doelmatig en in voldoende mate openbaar worden gepubliceerd zodat relevante

partijen de aanvragen kunnen raadplegen en meedingen naar een opdracht. MSP-Leverancier dient te allen tijde en op eerste

verzoek de gemaakte sourcingkeuzes inzichtelijk te maken en motiveren conform de vigerende en van toepassing zijnde

beginselen van gelijke behandeling, transparantie, proportionaliteit, objectiviteit en non-discriminatie en Raamovereenkomst.

Eis 31:

MSP-Leverancier biedt de mogelijkheid om Aanvragen digitaal op een openbaar toegankelijke website/portal te publiceren. Potentiele Derden (ook voor ZZP’ers) worden geïnformeerd over de procedure en hoe ze kunnen meedingen naar een Opdracht. Indien Opdrachtgever MSP-Leverancier verzoekt om een Aanvraag op deze openbaar toegankelijke website/portal te publiceren, zal MSP-Leverancier dit doen.

Eis 32:

“MSP-Leverancier gaat ermee akkoord dat tijdens de looptijd aanvragen van de Raamovereenkomst, Opdrachtgever het recht heeft om per doelgroep/functie potentiele Derden toe te voegen. MSP Leverancier zet Aanvragen in elk geval (ook) uit naar deze door Opdrachtgever aangewezen potentiele leveranciers. De door Opdrachtgever aangewezen potentiele leveranciers ontvangen in elk geval (ook) in “de eerste tier” Aanvragen van MSP Leverancier. MSP-Leverancier is verplicht om de potentiele leveranciers in de eerste tier gelijktijdig met dezelfde informatie te informeren over een Aanvraag”.

Eis 33:

“MSP-Leverancier verplicht of vraagt potentiele Derden, aanvragen Derden, kandidaten en Externe medewerkers op geen enkele wijze betaalde diensten of producten af te nemen van MSP Leverancier als voorwaarde om te worden voorgesteld aan Opdrachtgever en/of in aanmerking komen voor Opdrachten, bij Opdrachtgever tenzij expliciet en vooraf goedgekeurd door

Contactpersoon van Opdrachtgever. MSP-Leverancier rapporteert op verzoek van Opdrachtgever en binnen 5 werkdagen alle betaalde diensten welke zijn of worden geleverd aan Derden en/of Externe medewerkers door MSP-Leverancier”.

Eis 40:

MSP-Leverancier voert de preselectie van kandidaten uit (een eerste CVselectie) op basis van deugdelijke criteria welke vooraf bekend worden gemaakt. MSP-Leverancier stuurt het aantal Cv’s (Aanbiedingen) door zoals afgesproken in de SLA. Indien de Aanvrager van Opdrachtgever dit verzoekt, stuurt MSP-Leverancier alle kandidaten (Aanbiedingen) door naar de Aanvrager. Zie ook Eis 2 en Eis 160.”

Eis 160:

3b) MSP-Leverancier zal in het geval van Aanvragen ten aanzien van Interim professionals geen Kandidaten aanbieden die in loondienst zijn bij MSP Leverancier, de inschrijvende entiteit, de MSP-organisatie en de daaronder

vallende rechtspersonen/dochters/afdelingen (zie Eis 2). MSP-Leverancier mag wel Interim professionals (Cv’s) aanbieden die in loondienst zijn van de overige juridische entiteiten van het concern waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt waarbij tevens de volgende additionele restricties gelden:

• Bij het aanbieden van 2 of 3 Interim professionals (Cv’s) op een Aanvraag mag maximaal 1 kandidaat in loonlijst zijn van een Juridische entiteit van het concern waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt.

• Bij het aanbieden van 4 of 5 Interim professionals op een Aanvraag mogen maximaal 2 kandidaten in loonlijst zijn van een juridische entiteit van het concern waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt.

• Bij het aanbieden van 6 of meer Interim professionals op een Aanvraag mogen maximaal 3 kandidaten in loonlijst zijn van een juridische entiteit van het concern waarvan MSP-Leverancier deel uitmaakt.”

4.12.

Gelet op deze eisen valt niet in te zien dat de gemeente na gunning voor de relevante markt (detacheringsbureaus) geen maatregelen heeft genomen ter bevordering van gelijke kansen en is de concurrentie voldoende gewaarborgd, zo dit al de taak is van een aanbestedende dienst.

Voorzover Maandag heeft bedoeld te betogen dat “deugdelijke criteria welke vooraf bekend zijn gemaakt” (zie eis 40) vaag is en in strijd is met de eis dat alle voorwaarden in de raamovereenkomst moeten staan, overweegt de voorzieningenrechter dat deze criteria veeleer zien op de concrete uitvraag. Pas als de vacature ontstaat kan de desbetreffende dienst van de gemeente invulling geven aan de functie-eisen waaraan de kandidaat moet voldoen.

4.13.

Maandag is er tenslotte niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de geschiktheidseis dat de inschrijver dient te beschikken over onder andere het leveren van MSP-dienstverlening ten behoeve van één opdrachtgever, met een minimale jaarlijkse omvang van € 12.000.000,00 onredelijk is en in strijd met voorschrift 3.5f Gids Proportionaliteit. Door de gemeente is onweersproken gesteld dat zij met € 12 miljoen voor een referentieopdracht binnen het in voorschrift 3.5g lid 2 Gids Proportionaliteit voorgeschreven waarde tot 60% van de raming van de aan te besteden opdracht is gebleven. Daarnaast staat het Maandag vrij om – in het geval zij zelf niet kan voldoen aan de waarde van de referentieopdracht – in te schrijven met bijvoorbeeld met haar zustervennootschap Inhuurserviceprovider B.V..

4.14.

Gelet op al het vorenstaande bestaat er dan ook geen grond om in te grijpen in de procedure. De gemeente kan de aanbesteding voortzetten. De vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

4.15.

Maandag zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- griffierecht € 639,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.619,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Maandag in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € 1.619,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2019.