Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2019:2709

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
07-05-2019
Datum publicatie
10-05-2019
Zaaknummer
C/01/343316 / KG ZA 19-92
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding. Wegens onvoorziene omstandigheid niet binnen de daarvoor in de aanbestedingsstukken aangegeven termijn verlopen acceptatietest, leidt niet tot een ongeldige inschrijving.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2019/1196
JAAN 2019/116
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/343316 / KG ZA 19-92

Vonnis in kort geding van 7 mei 2019

in de zaak van

naamloze vennootschap

CANON NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. J.W. Fanoy te 's-Gravenhage,

tegen

1. de stichting

STICHTING HELICON OPLEIDINGEN,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

2. de stichting

STICHTING CITAVERDE COLLEGE,

gevestigd te Roermond,

gedaagden,

advocaat mr. L.W.J.P.F. Einig te Eindhoven,

en

besloten vennootschap

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

tussengekomen partij,

advocaat mr. M. de Wit, te Breda.

Partijen zullen hierna Canon, de Stichtingen en Konica Minolta genoemd worden. Waar nodig worden gedaagden afzonderlijk Helicon en Citaverde genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 13 februari 2019

 • -

  de brief van mr. Fanoy van 9 april 2019 met een akte houdende 17 producties

 • -

  de brief van mr. De Wit van 10 april 2019 met een incidentele conclusie houdende tussenkomst, subsidiair voeging

 • -

  de brief van mr. Einig van 12 april 2019 met 3 producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 16 april 2019

 • -

  de pleitnota van Canon

 • -

  de pleitnota van de Stichtingen

 • -

  de pleitnota van Konica Minolta.

1.2.

Canon heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de tussenkomst van Konica Minolta. Zij heeft daartoe aangevoerd dat Konica Minolta alleen een onderbouwing van haar belang bij tussenkomst heeft gegeven, maar voor haar vorderingen geen gronden heeft aangevoerd. Dit is in strijd met een goede procesorde. Canon heeft ter onderbouwing van haar standpunt verwezen naar een tweetal uitspraken, één van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland van 7 februari 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:531) en één van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 30 maart 2017 (ECLI:RBROT:2017:5701). De Stichtingen hebben zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

1.3.

De voorzieningenrechter heeft de tussenkomst van Konica Minolta toegestaan. Konica Minolta heeft - als inschrijver aan wie de Stichtingen de opdracht hebben gegund - voldoende belang om als partij in dit kort geding met eigen argumenten het door Canon gevorderde te bestrijden. Anders dan Canon stelt, is in casu geen sprake van strijd met een goede procesorde. Konica Minolta heeft zelfstandig vorderingen ingesteld jegens Canon en de Stichtingen, die voldoende samenhang vertonen met het geschil in de hoofdzaak en hoewel aan Canon kan worden toegegeven dat Konica Minolta haar vorderingen slechts summier heeft onderbouwd in haar incidentele conclusie tot tussenkomst, is in casu niet gebleken dat Canon hierdoor in haar processuele belangen is geschaad.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De Stichtingen hebben gezamenlijk een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering en bedrijfsgerede oplevering van Multifunctionals en aanverwante software ten behoeve van Heliconopleidingen en Citaverde College (hierna: de Opdracht).

2.2.

Op 17 juli 2018 hebben de Stichtingen het aanbestedingsdocument, behorende bij de opdracht, gepubliceerd. In het aanbestedingsdocument is de volgende - hier van belang zijnde - bepaling opgenomen:

4.2 Planning

De planning van de procedure is in onderstaande tabel weergegeven. Als het besluitvormingsproces, a.g.v. oorzaken die niet zijn voorzien, wordt versneld dan wel vertraagd behoudt Aanbestedende dienst het recht voor om de planning aan te passen. Wijzigingen zullen met Inschrijvers worden gecommuniceerd. Inschrijvers kunnen aan deze planning geen rechten ontlenen. “

2.3.

In de Nota van Inlichtingen, prod. C3A van Canon is de volgende (gewijzigde) planning opgenomen:

Activiteit

Datum

Publiceren aankondiging

Dinsdag 17juli 2018

Sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen

Maandag 27 augustus 2018 14.00

Publicatie Nota van Inlichtingen

Dinsdag 11 september 2018

Sluiting inschrijftermijn

Woensdag 26 september 2018 12.00

Voorlopige gunning

Woensdag 10 oktober 2018

Acceptatietest (locatie inschrijver)

Maandag 22 oktober 2018

Definitieve gunning

Maandag 5 november 2018

Inhuizing nieuwe apparatuur

Voor 1 januari 2018 Citaverde

Voor 1 april Helicon

Ingangsdatum contract

1 januari Citaverde

1 april Helicon

2.4.

Verder zijn de volgende bepalingen uit het aanbestedingsdocument van belang:

“8. EISEN EN VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE OPDRACHT

Dit hoofdstuk bevat eisen ten aanzien van de opdracht. Eisen zijn hard, hetgeen betekent dat Inschrijvers bij uitvoering van de opdracht aan de eisen dienen te voldoen en daarmee rekening dienen te houden bij het opstellen van een Inschrijving. Vragen zijn bedoeld om antwoorden te verkrijgen die beoordeeld zullen worden als (sub)gunningscriterium.

9.3

Voldoen aan de eisen ten aanzien van de opdracht

Inschrijvingen die voldoen aan de vormvereisten worden getoetst op het voldoen aan de eisen ten aanzien van de opdracht. Inschrijvingen waarbij wordt aangegeven dat niet aan alle eisen wordt voldaan worden uitgesloten van verdere beoordeling.

9.7.

Vervolg

(…)

De Inschrijving van de eerst gerangschikte Inschrijver wordt tijdens de standstill periode geverifieerd. Indien onomstotelijk vast komt te staan dat aan alle vereisten is voldaan wordt, indien bezwaar van afgewezen inschrijvers uitblijft, de overeenkomst getekend na afloop van de standstill termijn. “

9.8.

Acceptatietest

Aanbestedende Dienst wil zekerheid hebben dat er volledig aan het Programma van Eisen ten opzichte van de Inschrijving wordt voldaan. De Eisen uit het aanbestedingsdocument, inclusief de Nota van Inlichtingen, vormen de basis voor de test

Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om de Opdracht, op grond van de testresultaten niet te gunnen op basis van de uitkomst van de acceptatietest. In dat geval zal contact worden opgenomen met de aanbieder die de op één na economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Met deze Inschrijver zal dan dezelfde procedure worden doorlopen. Deze stappen blijven zich herhalen totdat met de meest geschikte inschrijver tot overeenstemming kan worden gekomen. “

2.5.

Zowel Canon als Konica Minolta hebben op de aanbesteding ingeschreven. Canon is de zittende dienstverlener voor de levering en het onderhoud van multifunctionals en aanverwante software voor de Stichtingen.

2.6.

In de Nota van Inlichtingen van 11 september 2018 zijn, mede door Canon, verschillende vragen gesteld omtrent de te realiseren koppeling met de (bestaande) betaalsystemen (Ximedes en Xafax).

2.7.

Canon heeft op 1 augustus 2018 een vraag gesteld over het testen van de koppelingen:

Aanbestedende Dienst wil tijdens de acceptatietest de apparatuur testen op de bestaande betaalsystemen. Hierbij dient Inschrijver rekening te houden met de uitlogtijd op de multifunctional en verwerking tussen betaalsysteem en printerspooler binnen 5 seconden geschiedt (Bijlage A, Functionele Eisen - Eis 6). Zowel voor de koppeling naar Ximedes als naar Xafax garandeert de inschrijver dat de apparatuur optimaal functioneert met de bestaande betaalsystemen, tevens rekening houdend met Functionele eis 6 uit bijlage A. De koppeling naar Ximedes betreft een niet standaard koppeling en vergt derhalve maatwerk. Dit vereist een investering in tijd en geld voor inschrijvers, welke zonder voorlopige gunning een groot financieel risico betekent. Gezien de huidige planning met voorlopige gunning op 10 oktober en start acceptatietest 22 oktober is het onmogelijk om de koppeling na voorlopige gunning tijdig voor de acceptatietest te realiseren. Inschrijver vraagt u daarom ook om het testen van de koppeling met Ximedes te laten vervallen als eis voor de acceptatietest. Uiteraard garandeert Inschrijver dat de koppeling ruim voor de definitieve gunning op 5 november gereed is conform de wensen en eisen. Gaat u hiermee akkoord?”

2.8.

Bij e-mailbericht van 21 augustus 2018 hebben de Stichtingen als volgt op dit verzoek gereageerd:

“Op onderstaande vraag moet ik mededelen dat dit niet akkoord is. Helicon geeft aan dat er al 4 jaar gewacht wordt op deze oplossing en Canon dus tijd genoeg heeft gehad.

Voor Helicon is dit een zeer belangrijk punt en wil dit dus ook in de POC bevestigd hebben. Er zit 4 weken tussen de voorlopige gunning en de definitieve gunning en dat lijkt me zat om het voor elkaar te krijgen.”

2.9.

Op 26 september 2018 is de inschrijftermijn gesloten, waarna Helicon het proces van beoordeling is gestart. Daarbij bleek dat Konica Minolta ten aanzien van alle eisen heeft aangegeven daaraan te voldoen.

2.10.

Bij brief van 10 oktober 2018 hebben de Stichtingen bekend gemaakt dat de inschrijving van Canon als tweede is geëindigd en dat de opdracht voorlopig wordt gegund aan Konica Minolta. Canon heeft vervolgens tot 30 oktober 2018 de tijd gekregen bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing door het aanhangig maken van een kort geding ( de “stand still-termijn”). Hiervan heeft Canon geen gebruik gemaakt.

2.11.

Gedurende de stand still-termijn zijn de Stichtingen op 23 oktober 2018 gestart met de “acceptatietest” met Konica Minolta. Voor Citaverde is de acceptatietest op 23 november 2018 afgerond en voor Helicon op 4 december 2018.

2.12.

Op 27 november 2018 heeft Helicon een aankondiging van de aan Konica Minolta gegunde opdracht gepubliceerd.

2.13.

Op 14 januari 2019 heeft Canon een e-mail ontvangen van de heer [naam medewerker Citaverde] van Citaverde met het verzoek om een (gedeeltelijke) verlenging van de overeenkomst tussen Canon en Citaverde. Bij dit e-mailbericht was correspondentie gevoegd tussen het NIC, de Stichtingen en Konica Minolta, waaruit blijkt dat de koppeling met het betaalsysteem Ximedes op dat moment nog niet gereed was.

2.14.

Bij brief van 25 januari 2019 heeft Canon daarover bij de Stichtingen geklaagd en gesteld dat de Stichtingen onrechtmatig hebben gehandeld jegens Canon, door Konica Minolta meer tijd te gunnen om de koppeling met het betaalsysteem Ximedes te realiseren.

2.15.

Bij brief van 4 april 2019 hebben de Stichtingen aan Canon - onder meer - medegedeeld dat de koppeling tussen de software van het Ximedes-betaalsysteem en de multifunctionals van Konica Minolta na de (vertraagde) levering door Ximedes van de software op 8 maart 2019, op 12 maart 2019 is getest. Deze test is met succes afgerond en daarvan is een verslag opgemaakt.

2.16.

De Stichtingen hebben op 25 maart 2019 een raamovereenkomst getekend met Konica Minolta.

3 Het geschil

In de hoofdzaak:

3.1.

Canon vordert - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - de Stichtingen

I

primair:

 1. te verbieden uitvoering te geven aan de definitieve gunningsbeslissing van 27 november 2018,

 2. te gebieden de definitieve gunningsbeslissing in te trekken,

 3. te verbieden met Konica Minolta een overeenkomst te sluiten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht

 4. te gebieden de inschrijving van Konica Minolta uit te sluiten,

 5. te gebieden de Opdracht voorlopig aan Canon te gunnen

subsidiair:

 1. te verbieden uitvoering te geven aan de overeenkomst die zij hebben gesloten met Konica Minolta

 2. te verbieden uitvoering te geven aan de definitieve gunningsbeslissing van 27 november 2018

 3. te gebieden de definitieve gunningsbeslissing in te trekken,

 4. te gebieden de inschrijving van Konica Minolta uit te sluiten,

 5. te gebieden de Opdracht voorlopig aan Canon te gunnen,

II te veroordelen, op grond van artikel 843a Rv, om Canon binnen vijf werkdagen na de datum van het vonnis, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, afschrift te verschaffen van de volgende stukken:

 • -

  de getekende overeenkomst tussen de Stichtingen en Konica Minolta tot uitvoering van de opdracht

 • -

  verslagen van de acceptatietest die Konica Minolta heeft uitgevoerd, dan wel uitvoert en

 • -

  het voorstel dat Konica Minolta op 13 december 2018 toezond aan de Stichtingen (via het NIC),

III te veroordelen tot hetgeen de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht,

IV bij toewijzing van één of meerdere van de voornoemde vorderingen, te bepalen dat de Stichtingen bij overtreding van de veroordeling, een dwangsom verbeuren van

€ 100.000,00 per overtreding (dan wel een bedrag door UEA in goede justitie te bepalen) alsmede een dwangsom van € 10.000,00, per dag dat die overtreding voortduurt,

V te veroordelen in de kosten van deze procedure, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis.

3.2.

Canon legt daaraan het volgende ten grondslag. Gebleken is dat Konica Minolta op het moment van de definitieve gunning niet kon voldoen aan de knock out vereisten omtrent de vereiste koppeling met de betalingssystemen van de Aanbestedende dienst, althans dat zij niet kon aantonen dat zij de koppeling had gerealiseerd, terwijl dat wel was vereist op basis van de aanbestedingsstukken. Dit betekent dat de inschrijving van Konica Minolta niet voldeed aan de gestelde eisen en dus ongeldig was. Op basis van de aanbestedingsstukken had de Aanbestedende dienst de inschrijving van Konica Minolta uit moeten sluiten. De aanbestedende dienst heeft echter toch definitief gegund aan Konica Minolta en haar zelfs na definitieve gunning nog meer tijd gegeven om een werkende koppeling met de betaalsystemen te realiseren en om de acceptatietest af te ronden. Dit voordeel heeft Canon niet gekregen, Canon was niet eens op de hoogte van het bestaan van deze mogelijkheid. De Aanbestedende dienst heeft daarmee in strijd gehandeld met het aanbestedingsrechtelijke transparantie- en gelijkheidsbeginsel. De definitieve gunningsbeslissing van 27 november 2018 dient vanwege die schending van de aanbestedingsrechtelijke beginselen onderuit te gaan. De implementatiedatum van de Opdracht nadert snel, zodat Canon een spoedeisend belang heeft bij de door haar ingestelde vorderingen. Canon lijdt aanzienlijke schade zolang de Opdracht aan Konica Minolta is gegund, zodat zij ook daarom een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen.

In de tussenkomst:

3.3.

Konica Minolta vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 1. Canon niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans de vorderingen van Canon af te wijzen,

 2. De Stichtingen te gebieden uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst, althans de Stichtingen te verbieden de Opdracht te gunnen aan een ander dan Konica Minolta,

 3. Canon te gebieden te gehengen en gedogen dat de Stichtingen tot uitvoering van de overeenkomst met Konica Minolta overgaan.

3.4.

Canon en de Stichtingen voeren verweer.

4 De beoordeling in de hoofdzaak en de tussenkomst

4.1.

De primaire en subsidiaire vorderingen van Canon onder I berusten op de stelling dat de acceptatietest niet naar behoren is uitgevoerd, omdat Konica Minolta niet voor het uitvoeren van de test voldeed aan de eis dat de koppeling moest zijn gerealiseerd met het betaalsysteem van Ximedes en dat het daarom, vooruitlopend op de vernietiging van de raamovereenkomst, verboden moet worden uitvoering te geven aan de tussen Konica Minolta en de Stichtingen gesloten overeenkomst, Konica Minolta alsnog van de aanbesteding dient te worden uitgesloten en aan Canon, als de als tweede geëindigde partij, door het wegvallen van Konica Minolta, voorlopig dient te worden gegund. Deze stelling faalt.

4.2.

Vast staat dat de opdracht op 10 oktober 2018 voorlopig is gegund aan Konica Minolta. Na de voorlopige gunning is de concurrentie tussen de verschillende inschrijvers in beginsel uitgespeeld. De Stichtingen zijn op 23 oktober 2018 met Konica Minolta gestart met de acceptatietest. Op grond van de aanbestedingsstukken diende de acceptatietest binnen 10 dagen na voorlopige gunning plaats te vinden en bovendien binnen 15 dagen te worden afgerond. De Stichtingen hebben ter zitting, onder verwijzing naar de als productie 15 door Canon overgelegde e-mailcorrespondentie, gesteld dat de acceptatietest voor Helicon, enkel op het onderdeel van de koppeling met het betaalsysteem van Ximedes, vertraging heeft opgelopen, vanwege de te late levering van de benodigde software door Ximedes. Deze test heeft uiteindelijk op 12 maart 2019, met een positief resultaat, plaatsgevonden, waarna vast is komen te staan dat Konica Minolta aan alle geschiktheidseisen voldeed. Anders dan Canon stelt kan dat dit niet leiden tot het oordeel dat de Stichtingen hebben gehandeld in strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen.

4.3.

Met betrekking tot de acceptatietest geldt dat deze is ingesteld om de Stichtingen, als aanbestedende dienst, in staat te stellen te onderzoeken of de aanbieding van de winnende inschrijver aan de opgegeven specificaties en verwachtingen voldoet zodat zij niet gedwongen worden definitief te gunnen aan een inschrijver wiens inschrijving (uiteindelijk) de operationele toets niet doorstaat. Uit niets blijkt dat met de acceptatietest wordt beoogd verder te gaan dan het bieden van bescherming aan de Stichtingen. Nergens staat dat aan een niet (volledig) succesvolle acceptatietest het gevolg van uitsluiting van de aanbesteding is verbonden. Zo staat, anders dan Canon stelt, nergens in de aanbestedingsstukken dat, op straffe van uitsluiting, de koppeling met het betaalsysteem van Ximedes diende te zijn gerealiseerd vóór de acceptatietest. In zoverre moet de acceptatietest worden onderscheiden van de verificatie van het voldoen door de winnende inschrijver aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. De acceptatietest ziet op het testen van hetgeen met het oog op de uitvoering wordt aangeboden. Het staat de Stichtingen vrij om met inachtneming van hetgeen daarover in de aanbestedingsdocumenten is bepaald de acceptatietest volgens hun eigen wensen in te richten. De Stichtingen hebben zich ook uitdrukkelijk het recht voorbehouden om de planning aan te passen en hebben in het aanbestedingsdocument opgenomen dat inschrijvers aan deze planning geen rechten kunnen ontlenen.

4.4.

Dat de acceptatietest wegens een onvoorziene omstandigheid buiten de invloeds- en risicosfeer van Konica Minolta (het vertraagd beschikbaar komen van Ximedes software) niet binnen de daarvoor in de aanbestedingsstukken aangegeven termijn is verlopen kan, in het licht van het voorgaande, dan ook niet leiden tot een ongeldige inschrijving van Konica Minolta. Niet in geschil is dat Konica Minolta bij de op 12 maart 2019 uitgevoerde acceptatietest, voldeed aan de uitvoeringseisen (de aangeboden multifunctional kan succesvol worden gekoppeld aan het betaalsysteem van Ximedes). Canon heeft wel gesteld dat de Stichtingen niet nader hebben onderbouwd dat het later uitvoeren van de acceptatietest was te wijten aan de te late levering van software door Ximedes, maar een aanwijzing daarvoor kan worden gevonden in de door Canon overgelegde e-mailcorrespondentie (prod. 15). Canon heeft daartegenover geen enkel concreet aanknopingspunt gegeven op grond waarvan aan de juistheid van de stelling van de Stichtingen zou moeten worden getwijfeld.

4.5.

Anders dan Canon kennelijk meent, gaat de motiveringsplicht van een aanbestedende dienst niet zover dat zij op basis van speculaties gehouden is de wijze van uitvoering en de uitslagen van een acceptatietest (in detail) met een opvolgend inschrijver door te spreken. Slechts ingeval er concrete ernstige twijfel bestaat over bepaalde eigenschappen van het aangebodene kan van de aanbestedende dienst worden gevergd nadere toelichting te verschaffen. Hoewel het voor de hand had gelegen dat de Stichtingen de (overige) inschrijvers hadden ingelicht over het feit dat de acceptatietest vertraging had opgelopen door de (te) late levering van de benodigde software door Ximedes, kan het feit dat dit niet is gebeurd niet leiden tot het door Canon gewenste resultaat.

4.6.

Dit betekent dat - nog daargelaten de vraag of vernietiging van de tussen Konica Minolta en de Stichtingen gesloten overeenkomst op de door Canon gestelde gronden in de bodemprocedure te verwachten is - de vorderingen onder 1 moeten worden afgewezen. Voor oplegging van een andere maatregel zoals onder 3 gevorderd bestaat evenmin aanleiding.

4.7.

Ten aanzien van het onder 2 gevorderde overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Artikel 843a Rv bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.

4.8.

De raamovereenkomst is door de Stichtingen als productie 1 in dit kort geding overgelegd, dus in zoverre heeft Canon geen belang meer bij haar vordering.

4.9.

Ten aanzien van de gevraagde inzage in de verslagen van de acceptatietest en het voorstel dat Konica Minolta op 13 december 2018 heeft toegezonden aan de Stichtingen (via het NIC) overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.10.

Canon heeft aan haar vordering op grond van artikel 843a Rv ten grondslag gelegd dat zij met de door gevraagde afschriften in een bodemprocedure kan bewijzen dat Konica Minolta op 8 januari 2019 niet in staat was om een werkende koppeling met het betaalsysteem van Ximedes te realiseren en dat de acceptatietest niet was afgerond voor de definitieve gunning. De aanbestedende dienst heeft daarmee in strijd gehandeld met de aanbestedingsstukken en de aanbestedingsrechtelijke beginselen, aldus Canon.

4.11.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Canon geen rechtmatig belang heeft bij haar vordering tot inzage. Canon heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk een vordering heeft op de Stichtingen uit hoofde van onrechtmatige daad, die inzage in de gevraagde documenten rechtvaardigt. De Stichtingen hebben niet betwist dat de acceptatietest met betrekking tot Helicon eerst op 12 maart 2019 volledig was afgerond. Voor zover Canon beoogt dit te kunnen onderbouwen met de inzage in de gevraagde documenten, heeft zij hierbij geen belang. De Stichtingen hebben zich op het standpunt gesteld dat zij niet onrechtmatig hebben gehandeld, nu de acceptatietest slechts op een enkel onderdeel is uitgesteld, door een onvoorziene omstandigheid buiten de invloeds- en risicosfeer van Konica Minolta (het vertraagd beschikbaar komen van Ximedes software). Zoals hiervoor reeds is overwogen is niet aannemelijk geworden dat de aanbestedende dienst door te handelen zoals zij heeft gedaan, in strijd heeft gehandeld met de aanbestedingsstukken en de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Dat Canon een rechtmatig belang heeft bij afschrift van de gevraagde bescheiden is daarmee evenmin aannemelijk. De gevorderde inzage zal worden afgewezen.

4.12.

De gevraagde dwangsommen zullen eveneens worden afgewezen.

4.13.

De vordering van Konica Minolta om de Stichtingen te gebieden uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst, althans de Stichtingen te verbieden de Opdracht te gunnen aan een ander dan Konica Minolta, zal worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat de Stichtingen niet voornemens zijn uitvoering te geven aan de met Konica Minolta gesloten raamovereenkomst, zodat Konica Minolta bij deze vordering geen belang heeft.

4.14.

De vordering van Konica Minolta om Canon te gebieden te gehengen en gedogen dat de Stichtingen tot uitvoering van de overeenkomst met Konica Minolta overgaan, zal, als te onbepaald, eveneens worden afgewezen. Niet duidelijk is waartoe Canon gehouden is indien de vordering zou worden toegewezen. Konica Minolta heeft haar stelling op geen enkele wijze onderbouwd. In ieder geval kan het Canon - niet zonder meer - worden verboden om eventuele een rechtsmiddel in te stellen, indien zij daartoe aanleiding ziet.

4.15.

Canon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de Stichtingen worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Stichtingen worden begroot op:

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.619,00

4.16.

Canon zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Konica Minolta worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Konica Minolta worden begroot op:

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.619,00

4.17.

De proceskosten tussen Konica Minolta en de Stichtingen worden gecompenseerd als na te melden.

4.18.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

In de hoofdzaak:

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Canon in de proceskosten, aan de zijde van de Stichtingen tot op heden begroot op € 1.619,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Canon in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

In de tussenkomst:

5.5.

wijst de vorderingen af,

5.6.

veroordeelt Canon in de proceskosten, aan de zijde van Konica Minolta tot op heden begroot op € 1.619,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7.

veroordeelt Canon in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.8.

compenseert de kosten tussen Konica Minolta en de Stichtingen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.9.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2019.