Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2019:254

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
09-01-2019
Datum publicatie
21-01-2019
Zaaknummer
C/01/337137/ EX RK 18-158
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 474g Rv toegewezen. Geen verweer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2019/175
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/337137/ EX RK 18-158

Beschikking van 9 januari 2019

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

gemachtigde: mr. P.M. Jongeling,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verweerster] ,

gevestigd te Duizel, gemeente Bladel,

verweerster.

Partijen zullen worden aangeduid als “ [verzoeker] ” en “ [verweerster] Beheer”.

1 De procedure

1.1.

Het op 8 augustus 2018 door de griffie van de rechtbank ontvangen verzoekschrift van [verzoeker] strekt tot het verlenen van verlof aan [verzoeker] tot de verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen in [verweerster] Beheer ten laste van de heer [naam DGA] en tot bepaling van een termijn waarbinnen tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 januari 2019. [verzoeker] is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Ondanks daartoe bij aangetekende brief te zijn opgeroepen is [naam DGA] niet en namens [verweerster] Beheer niemand verschenen.

1.3.

Ingevolge artikel 474g lid 2 BW is ook kandidaat gerechtsdeurwaarder M.A.C.J. van Doormaal van Caminada & van Leeuwen gerechtsdeurwaarders & incasso (de gerechtsdeurwaarder) middels een aangetekende brief van het onderhavige verzoek in kennis gesteld en bij brief opgeroepen voor de mondelinge behandeling op 8 januari 2019. De kandidaat gerechtsdeurwaarder is niet verschenen.

1.4.

De uitspraak is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] heeft een opeisbare vordering op [naam DGA] . Uit hoofde van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van de rechtbank Haarlem van 21 maart 2011 (501259/ VV EXPL 11-25). [naam DGA] is directeur en groot aandeelhouder van [verweerster] Beheer. Op grond van de oprichtingsakte van [verweerster] Beheer houdt [naam DGA] , als oprichter van [verweerster] Beheer, 100 aandelen met een totale waarde van € 100,00 in [verweerster] Beheer.

2.2.

[naam DGA] blijft ondanks herhaalde sommaties in gebreke het op grond van het bovenvermelde vonnis verschuldigde aan [verzoeker] te voldoen. [verzoeker] heeft daarom op 12 juli 2018 executoriaal beslag laten leggen op de aandelen, die [naam DGA] houdt in [verweerster] Beheer.

2.3.

De gerechtsdeurwaarder heeft op 12 juli 2018 het gelegde beslag op de genoemde aandelen ex artikel 474d lid 2 Rv via een exploot van overbetekening medegedeeld aan [naam DGA] .

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoekschrift strekt ertoe primair te bepalen dat en binnen welke termijn tot onderhandse verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze verkoop zal dienen plaats te vinden. Subsidiair wordt verzocht te bepalen dat en binnen welke termijn tot openbare verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze verkoop zal dienen plaats te vinden. Overgelegd zijn onder andere:

- het vonnis van de rechtbank Haarlem van 21 maart 2011;

- de oprichtingsakte van [verweerster] Beheer van 22 mei 2015;

- het exploot van 12 juli 2018, waarbij de aandelen in executoriaal beslag zijn genomen.

3.2.

[verweerster] Beheer heeft geen verweer gevoerd.

3.3.

Niet gesteld of - na summier onderzoek - gebleken is dat het te executeren vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust. Ook is geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden aan de zijde van [verweerster] Beheer die een noodtoestand zal doen ontstaan waarmee de rechtbank destijds geen rekening heeft kunnen houden. Voorts staat voldoende vast dat [verzoeker] belang heeft bij verkoop van de aandelen teneinde betaling van hem door de rechtbank bij vonnis van 21 maart 2011 toegewezen vordering te verkrijgen.

3.4.

De rechtbank is van oordeel dat het er aldus voor moet worden gehouden dat er geen zwaarwegende gronden aanwezig zijn die zich tegen de executoriale verkoop verzetten, zodat het verzoek toewijsbaar is, met dien verstande dat niet meer aandelen mogen worden verkocht dan de hoogte van de vordering rechtvaardigt.

3.5.

Op grond van het voorafgaande dient het verzoek te worden toegewezen. De rechtbank zal [verzoeker] daarom machtigen om over te gaan tot verkoop en overdracht van de in executoriaal beslag genomen aandelen in het kapitaal van [verweerster] Beheer op de wijze en onder de voorwaarden als hierna is bepaald.

3.6.

Op grond van artikel 474g lid 3 Rv dient de rechtbank in de beschikking te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de verkoop en overdracht dient te geschieden. Op grond van artikel 474g lid 4 Rv moeten de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake van vervreemding van aandelen in acht genomen worden, met dien verstande dat alle ten aanzien van de vervreemding aan de aandeelhouder toekomende rechten en op hem drukkende verplichtingen worden uitgeoefend en nagekomen door de deurwaarder. Ook de beschikking van de rechtbank zal ten aanzien van deze wettelijke en statutaire bepalingen geen afwijkingen mogen inhouden, behoudens voor zover inachtneming van deze bepalingen de executoriale verkoop onmogelijk zou maken dan wel – op verzoek ex artikel 2:195 lid 7 BW – de statutaire blokkeringsregeling terzijde wordt gesteld indien de belangen van verzoeker dat bepaaldelijk vorderen en de belangen van anderen niet onredelijk worden geschaad.

3.7.

Ten aanzien van de wijze van de verkoop geldt het volgende. Alle partijen hebben belang bij een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst. Teneinde dit belang zo goed mogelijk te dienen zal de rechtbank bepalen dat de aandelen onderhands kunnen worden verkocht.

3.8.

Voor het geval een onderhandse verkoop niet tot stand komt, bepaalt de rechtbank reeds thans dat de aandelen door middel van een deurwaardersveiling openbaar verkocht kunnen worden. De gerechtsdeurwaarder dient alvorens over te gaan tot de verkoop van de aandelen een deskundige te benaderen die in staat is om de aandelen te waarderen.

3.9.

De rechtbank zal bepalen dat [verweerster] Beheer haar medewerking aan de verkoop dient te verlenen. Zij dient aan de deurwaarder op diens verzoek en binnen 14 dagen alle voor de waardering en verkoop van de aandelen relevante (financiële) gegevens betreffende de vennootschap ter beschikking te stellen, waaronder in ieder geval de jaarstukken van de vennootschap.

3.10.

Op grond van artikel 474g lid 1 Rv dient de rechtbank de termijn te bepalen waarbinnen tot de verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan. De rechtbank bepaalt deze termijn op maximaal zes maanden, met dien verstande dat deze termijn, indien nodig, op verzoek van (een van) partijen, door de rechtbank kan worden verlengd.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

wijst toe het verzoek van [verzoeker] , met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake van vervreemding en overdracht van aandelen en met inachtneming van hetgeen hierna verder is bepaald;

4.2.

bepaalt dat de aandelen eerst gedurende zes maanden onderhands ter verkoop zullen worden aangeboden en, indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dat de aandelen zullen worden verkocht door middel van een openbare verkoop (veiling), tenzij de (hierna aan te wijzen) deurwaarder anders bepaalt;

4.3.

wijst kandidaat gerechtsdeurwaarder M.A.C.J. van Doormaal werkzaam bij Caminada & van Leeuwen gerechtsdeurwaarders & incasso, dan wel een door haar aan te wijzen vervangende deurwaarder verbonden aan dit kantoor (de deurwaarder), aan als de deurwaarder met de executie belast en belast haar voorts met de in de wet aan de deurwaarder opgedragen taken;

4.4

bepaalt dat [verweerster] Beheer haar medewerking aan de verkoop van de aandelen moet verlenen;

4.5.

draagt [verweerster] Beheer op om binnen vier weken na heden alle door de deurwaarder gewenste informatie en inlichtingen te verstrekken die voor de waardebepaling van de aandelen van belang kunnen zijn (waaronder in ieder geval de meest recente jaarrekeningen van de vennootschap);

4.6.

bepaalt dat de deurwaarder aan de potentiële kopers van de aandelen inzage zal verlenen in de hiervoor onder 4.5. bedoelde gegevens, indien en voor zover deze (tijdig) aan hem ter beschikking zijn gesteld;

4.7.

bepaalt dat de deurwaarder een notaris zal aanwijzen ten overstaan van wie de aandelen zullen worden overgedragen;

4.8.

bepaalt de termijn waarbinnen de verkoop en overdracht van de aandelen dient plaats te vinden op uiterlijk zes maanden na heden, met dien verstande dat deze termijn, indien nodig op verzoek van (één van) partijen, door de rechtbank kan worden verlengd;

4.9.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Deze beschikking is gegeven door mr. J.K.B. van Daalen in het openbaar uitgesproken op

9 januari 2019 in aanwezigheid van de griffier.