Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2018:1000

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
01-03-2018
Datum publicatie
06-03-2018
Zaaknummer
C/01/327780 / KG ZA 17-708
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Auteursrechtinbreuk op lampen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/327780 / KG ZA 17-708

Vonnis in kort geding van 1 maart 2018

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] , h.o.d.n. [X],

eiser,

advocaat mr. P.A.J.M. Lodestijn te Nijmegen,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

BELLINO LIGHTING BVBA,

gevestigd te Moen-Zwevegem, België,

gedaagde,

advocaat mr. J. Beerens te Boxtel.

Partijen zullen hierna [eiser] en Bellino genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 13 december 2017

 • -

  de brief van mr. Lodestijn van 27 december 2017 met producties 1 tot en met 11

 • -

  de brief van mr. Lodestijn van 2 januari 2018 met kostenspecificatie

 • -

  de brief van mr. Beerens van 3 januari 2018 met 7 producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 5 januari 2018

 • -

  de pleitnota van [eiser]

 • -

  de aanhouding ter zitting van 5 januari 2018 teneinde partijen in de gelegenheid te stellen nadere stukken in het geding te brengen en lampen ter zitting te tonen

 • -

  de akte van depot van 5 januari 2018

 • -

  de brief van mr Beerens van 1 februari 2018 met producties 8 tot en met 14

 • -

  de brief van mr. Lodestijn van 2 februari 2018 met producties 12 tot en met 15

 • -

  de voortzetting van de mondelinge behandeling op 8 februari 2018

 • -

  de pleitnota van [eiser]

 • -

  de pleitnota van Bellino

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is een ontwerper van interieurproducten, in het bijzonder van verlichtingsarmaturen en meubelen. Onder de naam [X] distribueert en verkoopt [eiser] zijn producten wereldwijd, waartoe hij een netwerk onderhoudt van een vijftigtal dealers en architecten.

2.2.

Bellino is gevestigd in België en drijft een onderneming die sinds 1984 als groothandel voor klanten in Europa een breed assortiment aan decoratieve verlichting en accessoires ontwerpt, vervaardigt en verkoopt.

2.3.

[eiser] stelt in 2001 - onder meer - de lampen Layer II en III Square, Layer II en III Round en Layer II en III Moon (hierna: de Layer II en III) te hebben ontworpen. Afbeeldingen van deze lampen zijn hieronder weergegeven:

2.4.

In 2010 heeft [eiser] de Layer Frame Square ontworpen.

2.5.

Blijkens haar catalogus, brengt Bellino sinds september 2017 - onder andere - een serie lampen op de markt genaamd Rainbow, zoals hieronder weergegeven.

2.6.

Bij brief van 3 oktober 2017 heeft de advocaat van [eiser] aan Bellino geschreven dat zij volgens [eiser] inbreuk maakt op de auteursrechten met betrekking tot de lampen Layer Frame Square, Layer Yves Small, Layer Loft Empire, Layer II en III Square, Layer II en III Round en Layer II en III Moon, althans dat sprake is van slaafse nabootsing. [eiser] stel zich daarbij op het standpunt dat Habitam 4100 inbreuk maakt op de Layer Frame Square, de Habitam 4110 inbreuk maakt op de Layer Yves Small en de Habitam 4121 inbreuk maakt op de Layer Loft Empire. Voorts maken volgens [eiser] de Rainbow 1402 en 1404 met twee dan wel drie lagen inbreuk op de Layer II en III Square, en de Rainbow 1407,1409, 1216 en 1217 met twee of drie lagen maken inbreuk op de Layer II en III Round en Layer II en III Moon.

2.7.

Bij brief van 25 oktober 2017 heeft de advocaat van Bellino [eiser] bericht dat juist [eiser] inbreuk maakt op de auteursrechten op de lampen van Bellino.

2.8.

Op 15 december 2017 heeft Bellino een onthoudingsverklaring aan [eiser] doen toekomen, die - voor zover hier van belang - luidt als volgt:

verklaart Bellino jegens [eiser] de commercialisering van kopieën van de lamoen LAYER FRAME SQUARE, LAYER YVES SMALL en LAYER LOFT EMPIRE te weten de vervaardiging, de inkoop en de verkoop gestaakt te hebben en gestaakt te zullen houden, op straffe van een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan [eiser] van 1.000 € per bewezen inbreuk/overtreding tot het moment waarop in rechte zou worden geoordeeld dat de eventuele commercialisering van kopieën van de lampen LAYER FRAME SQUARE, LAYER YVES SMALL en LAYER LOFT EMPIRE geen inbreuk zouden maken op de door [eiser] gestelde rechten.

(…)

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

 1. Bellino te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Europese Economische Ruimte, iedere inbreuk op de Ontwerpen te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval is te verstaan het (laten) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, aanprijzen en het in voorraad houden, meer precies van de modellen Rainbow en Habitam, daaronder begrepen iedere lamp die met de Ontwerpen een overeenstemmende totaalindruk geeft,

 2. Bellino te gebieden de reeds uitgevoerde Rainbow- en Habitam lampen binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis door middel van een recall terug te halen bij haar professionele afnemers, door toezending van het volgende bericht aan haar afnemers, op een blanco papier met uitsluitend het bedrijfslogo, in normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van kopie van deze brieven aan de advocaat van [eiser] ,

“Geachte klant,

De lampen die wij onder de namen Rainbow en Habitam aan u hebben geleverd, maken inbreuk op de rechten van de heer [eiser] , h.o.d.n. [X] . De rechter heeft ons veroordeeld tot het terughalen van alle voorraad bij onze afnemers. U wordt daarom dringend verzocht alle Rainbow- en Habitam-lampen die zich bij u in voorraad bevinden, binnen 2 werkdagen na heden op onze kosten aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de eventuele door u geleden schade vergoeden.

Met vriendelijke groet,

Bellino Lighting BVBA”

3. Bellino te gebieden binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis een onderbouwde opgave te doen van alle bestellingen en orders van de Rainbow- en Habitam-lampen die door professionele afnemers bij Bellino zijn geplaatst, alsmede een onderbouwde opgave te doen van alle bestellingen en orders van de Rainbow- en Habitam-lampen die door Bellino bij de fabrikant(en) van deze lampen zijn geplaatst, en wel door middel van toezending aan de advocaat van [eiser] van een duidelijk en volledig overzicht van het totale aantal Rainbow- en Habitam-lampen, besteld door de afnemers van Bellino respectievelijk door Bellino besteld bij de fabrikant(en) van deze lampen, alsmede kopie van alle individuele bestellingen en orders welke dienen als onderbouwing van evengenoemd overzicht,

4. Bellino te gebieden binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan alle nog nader te specificeren contactpersonen die digitale en/of papieren vakbladen uitgeven met betrekking tot de meubelbranche een bericht te sturen met de opdracht aan deze contactpersonen dit bericht onverkort en in de eerstvolgende uitgave van het betreffende vakblad te publiceren, alsmede dit bericht te plaatsen op de website van Bellino, te weten www.bellinolighting.com, welk bericht door middel van een pop-up screen als eerste te zien is zodra de website wordt bezocht, alsmede als link op de screen als eerste te zien is zodra de website wordt bezocht, alsmede als link op de twitter-account van Bellino te plaatsen waarbij het bericht wordt geschreven in de font Arial in lettergrootte 12 met gebruik van zwarte letters op een witte effen achtergrond, welk bericht gedurende 40 dagen zichtbaar moet blijven, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding, zulks onder gelijktijdige toezending aan de advocaat van [eiser] van al deze opdrachten aan evenbedoelde contactpersonen:

“Geachte klant,

De lampen die wij aanbieden onder de namen Rainbow en Habitam zijn onrechtmatige kopieën van de lampen van de heer [eiser] , h.o.d.n. [X] . Dit heeft de voorzieningenrechter bepaald bij vonnis van …..

Met het aanbieden van deze Rainbow en Habitam-lampen maken wij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de heer [eiser] voornoemd.

Wij zullen deze lampen niet meer aanbieden en zullen deze niet meer leveren.

Eventuele orders moeten daarom als niet-geplaatst worden beschouwd.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Met vriendelijke groet

Bellino Lighting BVBA”

5. Bellino te bevelen om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Bellino de onder 1 tot en met 4 bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of - ter vrije keuze van [eiser] - voor iedere keer dat Bellino de onder 1 tot en met 4 bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt,

6. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te stellen op zes maanden na betekening van het vonnis,

7. zulks met veroordeling van Bellino in de volledige proceskosten van dit geding, alsmede in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten met ingang van veertien dagen na de betekening van het vonnis.

3.2.

[eiser] legt daaraan het volgende ten grondslag. De door [eiser] ontworpen lampen (Layer Frame Square, Layer Yves Small, Layer Loft Empire en de Layer II en III Square, Layer II en III Round en Layer II en III Moon) moeten worden beschouwd als werken in de zin van Auteurswet (Aw). Bellino maakt inbreuk op de auteursrechten van [eiser] op de door hem ontworpen lampen door identieke lampen aan te bieden onder de naam Habitam en Rainbow. De Habitam-lampen zijn identieke kopieën van de Layer Frame Square, Layer Yves Small en Layer Loft Empire (hierna de Layer lampen) en de Rainbow lampen zijn identieke kopieën van de Layer II en III, Layer II en III Round en Layer II en III Moon (hierna de Layer II en III lampen). Subsidiair stelt [eiser] zich op het standpunt dat de Habitam en Rainbow lampen onrechtmatige nabootsingen zijn van de lampen van [eiser] . Bellino heeft ervoor gekozen de lampen zodanig slaafs na te bootsen dat als gevolg van die nabootsing verwarring bij afnemers kan ontstaan en schade wordt veroorzaakt aan de zijde van [eiser] .

3.3.

Bellino voert verweer.

4 De beoordeling

4.1.

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter moet, nu Bellino is gevestigd in België worden vastgesteld aan de hand van de herschikte EEX-Vo. Uitgangspunt vormt artikel 4 lid 1 herschikte EEX-Vo; zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat worden, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

Op grond van artikel 7 lid 2 herschikte EEX-Vo kan echter degene die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad ook worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Volgens [eiser] verspreidt Bellino binnen de verlichtingsbranche een catalogus met daarin opgenomen de Rainbow en Habitam lampen via internet in onder meer Nederland. Dat is volgens Bellino onrechtmatig tegenover haar, omdat zij daardoor gehinderd wordt bij de eigen exploitatie van haar lampen.

4.2.

Blijkens jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) gewezen ten aanzien van artikel 5 lid 3 EEX-Vo volgt dat “plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen” zowel ziet op de plaats waar de schade is ingetreden als op de plaats van de gebeurtenis die de oorzaak van de schade vormt (zie Hof van Justitie EU, 3 oktober 2013, C-170/12, Pinckney/KDG). Deze rechtspraak is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van artikel 7 lid 2 herschikte EEX-Vo.

4.3.

Indien de stelling van [eiser] dat de Habitam en Rainbow lampen inbreuk maken op de auteursrechten op de Layer II en de Layer III lampen juist is en de inbreukmakende lampen in Nederland worden verkocht, hetgeen door Bellino ten aanzien van de Rainbow lampen niet is betwist, zal dit tot schade aan de kant van [eiser] kunnen leiden. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter is daarmee in beginsel gegeven.

4.4.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Nederlands recht van toepassing. Dit vloeit voort uit artikel 5 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. De toepasselijkheid van het Nederlands recht staat overigens tussen partijen niet ter discussie.

4.5.

Ten aanzien van de door [eiser] gestelde inbreuk die de Habitam lampen van Bellino (4100, 4110 en 4121) maken op de lampen van [eiser] , heeft Bellino als meest verstrekkende verweer gevoerd dat zij de Habitam lampen nooit in productie heeft genomen. Bellino heeft deze lampen, op verzoek van een Nederlandse klant, ontworpen en als zodanig opgenomen in de “pre-online catalogus 2017” van Bellino. Deze catalogus is echter slechts een digitale conceptversie, die uiteindelijk nooit is gedrukt. De online conceptversie is slechts aan een beperkt aantal klanten toegezonden. Bellino is nooit tot daadwerkelijke productie en verkoop van de Habitam lampen overgegaan, omdat zij bij schrijven van 3 oktober 2017 van de advocaat van [eiser] er op is gewezen dat het auteursrecht op de Layer lampen bij [eiser] rust en de Habitam lampen daarop een inbreuk maken. Bovendien heeft Bellino ten aanzien van de Habitam lampen aan [eiser] een onthoudingsverklaring doen toekomen.

4.6.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door Bellino dat zij tot productie en verkoop van de Habitam lampen is overgegaan heeft [eiser] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging als bedoeld in de Aw, dan wel dat sprake is van slaafse nabootsing van de lampen van [eiser] . [eiser] heeft wel gesteld dat mogelijk een grote voorraad Habitam lampen ergens in een loods ligt opgeslagen, maar enig concreet aanknopingspunt voor deze stelling heeft [eiser] niet gegeven. Voorbeelden van Voor zover [eiser] stelt dat het enkele afbeelden van de Habitam lampen in de online catalogus, zoals overgelegd als productie 9 door [eiser] , een inbreuk oplevert op de auteursrechten van [eiser] , faalt deze stelling. Het enkele afbeelden van de Habitam lampen in de online catalogus kan niet worden aangemerkt als het verveelvoudigen of openbaar maken in de zin van de Aw.

4.7.

Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van [eiser] , voor zover deze zien op de Habitam lampen van Bellino en zijn gegrond op een door [eiser] gestelde inbreuk op grond van de Aw, zullen worden afgewezen. Nu onvoldoende aannemelijk is dat Bellino daadwerkelijk is overgegaan tot productie en verkoop van de Habitam lampen, bestaat evenmin grond om aan te nemen dat sprake is van slaafse nabootsing. Ook op die grond komen de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking.

4.8.

Ten aanzien van de door [eiser] gestelde inbreuk op zijn auteursrechten op de Layer II en III lampen overweegt de voorzieningernechter als volgt.

4.9.

Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming dient een werk de uitdrukking te vormen van de eigen intellectuele schepping van de maker van dit werk, dat wil zeggen dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen.
Het bezitten van een eigen oorspronkelijk karakter houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw).
De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en die aldus het voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

4.10.

Van een vorm die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen, is ten aanzien van de Layer II en III lampen geen sprake. De twee en drie-voudige gelaagde voet, die bestaat uit een strak vormgegeven vierkant of een cillinder, welke voet in de kern wordt verbonden door een eveneens strak vormgegeven vierkant of cillinder en waarvan de vorm strikt doorloopt in de kap, is onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes en wordt niet slechts bepaald door de aan lampen te stellen functionaliteitseisen. In zoverre kan in redelijkheid niet betwijfeld worden dat het gaat om werken in de zin van de Aw.

4.11.

[eiser] heeft, als productie 7, (ontwerp)tekeningen en schetsen van zijn hand overgelegd, waaruit zou blijken hoe hij tot bepaalde “creatieve keuzes” is gekomen bij het ontwerpen van de onderhavige lampen en waaruit volgt dat deze lampen inderdaad in 2001 door hem zijn bedacht (en getekend). Hoewel Bellino vraagtekens heeft geplaatst bij de bewijskracht van de door [eiser] overgelegde ontwerptekeningen ten aanzien van de vraag welke datum heeft te gelden voor het ontstaan van het auteursrecht, heeft Bellino in ieder geval niet weersproken dat de ontwerpen van [eiser] van de Layer II en III lampen vanaf het jaar 2003 zijn gepubliceerd in diverse (woon)tijdschriften. Aangenomen kan dan ook worden dat in ieder geval vanaf 2003 een auteursrecht is ontstaan met betrekking tot de Layer II en III lampen.

4.12.

De stelling van Bellino dat ten aanzien van de Layer II en III lampen geen sprake is van een werk in de zin van de Aw, omdat Bellino reeds vóór 2003 vergelijkbare lampen op de markt heeft gebracht, te weten de modellen 1401 E tot en met 1404 E in de catalogus van Bellino 2000-2001 en de modellen 1421 A en 1420 A in de catalogus van Bellino 2000-2001 (productie 8 van Bellino), waaraan de lampen van [eiser] zijn ontleend, faalt. De betreffende lampen waarnaar Bellino verwijst betreffen lampen met slechts een enkelvoudige voet en niet de voor de Layer II en III kenmerkende en onderscheidende twee- dan wel drielaagse voet. Deze lampen wijken daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter zodanig af van de door Layer II en III lampen van [eiser] dat niet aannemelijk is dat de lampen Layer II en III van [eiser] zijn ontleend aan de door Bellino hiervoor genoemde lampen uit de collectie van 2000 -2001.

4.13.

Ook de door Bellino in productie 12 overgelegde afbeeldingen kunnen niet leiden tot het oordeel dat de lampen Layer II en III niet auteursrechtelijk zijn beschermd.

Weliswaar is het zo dat de stijl (de lagen) waarin de lampen zijn vervaardigd op zichzelf geen voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kan zijn, maar dit neemt niet weg dat daarbinnen - zoals ook door [eiser] is gesteld - ruimte is voor allerlei subjectieve ontwerpkeuzes en het aanbrengen van variaties. Hierbij moet met name gedacht worden aan de vormgeving van de voet en lampenkap, cilinder of bol, zowel afzonderlijk als het samenstel daarvan, in combinatie met de keuze voor het materiaal en het kleurgebruik. De omstandigheid dat anderen eerder in stijl vergelijkbare lampen hebben gemaakt is dan ook niet relevant, mits de Layer II en III lampen ten opzichte daarvan maar getuigen van zelfstandige subjectieve keuzes in voornoemde zin. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijken de vorm en het uiterlijk van de Layer II en III lampen - zowel wat betreft het geheel als wat betreft de hiervoor onderscheiden elementen - zodanig af van de door Bellino getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker, hier [eiser] .

4.14.

De conclusie moet zijn dat de Layer II en III lampen als werken in de zin van de Aw moeten worden aangemerkt en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

4.15.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of de Rainbow lampen als opgenomen in de catalogus van Bellino van eind 2017 inbreuk maken op het auteursrecht op de Layer II en III lampen. De voorzieningenrechter stelt daarbij voorop dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin (‘ontlening’, artikel 13 Auteurswet) sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Daarvan is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake.

4.16.

In de Rainbow lampen met een twee- dan wel drielaagse voet, als weergegeven onder r.o. 2.5. van dit vonnis, komen de hiervoor in rechtsoverweging 4.10. genoemde karakteristieke uiterlijke kenmerken van de Layer II en III lampen één op één terug. De Rainbow lampen hebben immers ook een twee- of drielaagse voet, waarvan de lagen in de kern met elkaar zijn verbonden en waarbij de vorm van de voet strikt doorloopt in de kap. De verschillen waarop Bellino tijdens de voortgezette mondelinge behandeling heeft gewezen (onder andere de afwijkende maatvoering, de afwijkende ruimte tussen de lagen en de afwijkende materiaalkeuze) zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter van zodanig ondergeschikt belang dat zij niet zorgen voor een afwijkende, niet met de Layer II en III overeenstemmende, totaalindruk. De conclusie moet dan ook zijn dat de Rainbow lampen zijn ontleend aan de Layer II en III lampen en Bellino met de exploitatie van de Rainbow lampen inbreuk maakt op het auteursrecht van [eiser] . Dat betekent dat de vorderingen die zien op het auteursrecht in beginsel toewijsbaar zijn voor Nederland.

4.17.

[eiser] heeft weliswaar een verbod gevorderd voor de gehele Europese Economische Ruimte, maar gelet op de betwisting daarvan door Bellino heeft [eiser] onvoldoende aangetoond dat hij (tevens) auteursrechthebbende is in alle andere landen waarvoor hij een verbod vordert. De vordering zal in zoverre worden afgewezen.

4.18.

Het onder 4 gevorderde zal eveneens worden afgewezen. [eiser] heeft niet gesteld welk belang hij heeft, naast toewijzing van de vorderingen onder 1 tot en met 3, bij de vordering tot het plaatsen van de tekst als weergegeven in onderdeel 4 van de vordering in alle relevante vakbladen en op de site van Bellino. Aan te nemen valt dat toewijzing van de vordering een grote (negatieve) impact heeft op de reputatie van Bellino, terwijl het belang van [eiser] niet of in ieder geval onvoldoende is gebleken. Dat Bellino recent nog met de Rainbow lampen in de vakbladen heeft gepubliceerd is niet gebleken en ook overigens is niet onderbouwd welk belang [eiser] heeft bij toewijzing van een dergelijk zeer verstrekkende vordering.

4.19.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.20.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt Bellino met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland, iedere inbreuk op de Layer II en III Square, Layer II en III Round en Layer II en III Moon te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval is te verstaan het (laten) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, aanprijzen en het in voorraad houden, meer precies van de modellen Rainbow met een twee- dan wel drie laagse voet, daaronder begrepen iedere lamp die met de Layer II en III Square, Layer II en III Round en Layer II en III Moon een overeenstemmende totaalindruk geeft,

5.2.

gebiedt Bellino de reeds uitgevoerde Rainbowlampen 1402 en 1404 met een twee- dan wel drie laagse voet en de Rainbow 1407,1409, 1216 en 1217 met een twee- dan wel drie laagse voet binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis door middel van een recall terug te halen bij haar professionele afnemers, door toezending van het volgende bericht aan haar afnemers, op een blanco papier met uitsluitend het bedrijfslogo, in normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van kopie van deze brieven aan de advocaat van [eiser] ,

“Geachte klant,

De lampen die wij onder de namen Rainbow aan u hebben geleverd met een twee- dan wel drie laagse voet, maken inbreuk op de rechten van de heer [eiser] , h.o.d.n. [X] . De rechter heeft ons veroordeeld tot het terughalen van alle voorraad bij onze afnemers. U wordt daarom dringend verzocht alle Rainbow-lampen die zich bij u in voorraad bevinden met een twee- dan wel drie laagse voet, binnen 2 werkdagen na heden op onze kosten aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de eventuele door u geleden schade vergoeden.

Met vriendelijke groet,

Bellino Lighting BVBA”

5.3.

Bellino te gebieden binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis een onderbouwde opgave te doen van alle bestellingen en orders van de Rainbow-lampen met een twee- dan wel drie laagse voet die door professionele afnemers bij Bellino zijn geplaatst, alsemede een onderbouwde opgave te doen van alle bestellingen en orders van de Rainbow lampen met een twee- dan wel drie laagse voet die door Bellino bij de fabrikant(en) van deze lampen zijn geplaatst, en wel door middel van toezending aan de advocaat van [eiser] van een duidelijk en volledig overzicht van het totale aantal hiervoor bedoelde Rainbow lampen, besteld door de afnemers van Bellino respectievelijk door Bellino besteld bij de fabrikant(en) van deze lampen, alsmede kopie van alle individuele bestellingen en orders welke dienen als onderbouwing van evengenoemd overzicht,

5.4.

Bellino te bevelen om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Bellino de onder 5.1 tot en met 5.3. bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of - ter vrije keuze van [eiser] - voor iedere keer dat Bellino de onder 5.1 tot en met 5.3. bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt,

5.5.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd, voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) in aanmerking genomen de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.6.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na betekening van het vonnis,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2018.