Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:5360

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
05-10-2017
Datum publicatie
11-10-2017
Zaaknummer
5588209
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Burenrecht; overhangende takken; artikel 5:44 BW. Vordering tot schadevergoeding in verband met onoordeelkundig handelen door de ingeschakelde hovenier, in reconventie vordering tot vergoeding van de kosten voor de ingeschakelde hovenier.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats Eindhoven

Zaaknummer : 5588209

Rolnummer : 16-13850

Uitspraak : 5 oktober 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap Dima Nederland B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

gemachtigde: mr. T.I.P. Jeltema,

t e g e n

1 [gedaagde sub 1],

2. [gedaagde sub 2],

beiden wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

gemachtigden: mrs. D. van Tilborg en S.G. ten Hertog.

Partijen zullen hierna “Dima” en “[gedaagde in conventie, eiser in reconventie]” (in enkelvoud) worden genoemd.

1 Het verdere verloop van het geding

1.1.

Dit blijkt uit het volgende:

a. het tussenvonnis van 6 april 2017 en de daarin genoemde stukken;

b. de conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

c. de comparitie na antwoord d.d. 5 september 2017, ten behoeve waarvan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stukken in het geding heeft gebracht die zowel aan de rechtbank als aan Dima zijn toegezonden.

1.2.

Tot slot is wederom vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende

weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties het volgende vast.

2.2.

Dima is eigenaar van een bostuin, gelegen aan het [adres 1] te [woonplaats]. De heer [H.] is vruchtgebruiker van het perceel.

2.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is eigenaar van het naastgelegen perceel [adres 2] te [woonplaats]. Op dit perceel staat zijn woning.

2.4.

Op het perceel van Dima staan een aantal grote inlandse eiken en een aantal Amerikaanse Vogelkersen alsmede overige beplanting.

2.5.

Bij brief van 10 mei 2016 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het volgende aan Dima geschreven:
“(…) Hierbij dan het formele, vriendelijke, verzoek om de struiken en bomen die overhangen van Uw perceel naar mijn perceel [adres 2], te [woonplaats] binnen een redelijke termijn (max. twee maanden) te snoeien c.q. te verwijderen.”

Dima heeft deze brief ontvangen.

2.6.

Op of omstreeks 26 en 29 augustus 2016 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zonder toestemming van Dima bomen op het perceel van Dima gesnoeid.

2.7.

Dima heeft de heer [J.] van F.J. Boomadvies uit [woonplaats] ingeschakeld. [J.] is op 24 september 2016 ter plaatse geweest en heeft op 11 oktober 2016 een rapport uitgebracht. In dit rapport is, onder andere, het volgende opgenomen:

“2 SCHADE

2.1.

De schade aan de Inlandse eiken

De bomen hebben een hoogte van ca. 15 meter. Ze zijn aan één zijde, de zijde van de tuin van huisnummer [nummer], van onder af opgekroond tot hoog in de blijvende kroon, tot een hoogte van ca. 12 meter. Het volume kroonschade bedraagt ca. 40%. De bomen kunnen wel behouden blijven. Het betreft derhalve een deelschade.

(…)

Beschrijving boomschade

Omschrijving van de aard van de schade Omvangrijke kroonschade, aan één zijde

Volumeschade ca. 40% (categorie 31-45%)

Duur functieverlies Herstelperiode ca. 20 jaar; < ½ resterende levensduur

Vervroegde uitval Niet van toepassing, niet toegekend

Risico van uitval Niet van toepassing, niet toegekend

Waardevermindering door functieverlies Combinatie/resultante van volumeschade met duur functieverlies; 60%

Direct behandelkosten Correct verwijderen/snoeien van takstompen

Verhoogde beheerkosten Niet van toepassing, niet toegekend

Bijkomende kosten Niet opgenomen; door eigenaar nog op te nemen

(…)

2.3.

De schade aan de Amerikaanse vogelkers

Van 5 Amerikaanse vogelkers in de maat van 0,10-0,30 m (diameter stam op 1,30 m boven maaiveld), zijn de kronen volledig weggezaagd. Alle bomen zijn getopt, variërend in hoogte van 3 tot 1,5 meter boven maaiveld. De kroonschade is 100%. Deze bomen zijn total loss.

(…)
3 BEREKENING BOOMWAARDE EN SCHADE

3.1.

Inlandse eiken

(…)
De schade per boom bedraagt € 1.670,23 inclusief BTW. De schade voor de 4 bomen bedraagt totaal € 6.680,92 inclusief BTW

3.2.

Amerikaanse vogelkers

(…)
Het rooien van de restanten van de bomen, de kosten voor de levering van een vervangende beplanting, inclusief het aanplanten en nazorg; de schade wordt terughoudend geramd op totaal € 1.000,- inclusief BTW.

2.8.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft ANDE(R)S Boomtechnisch Advies ingeschakeld. De heer [S.] heeft, op verzoek van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], het perceel op 7 februari 2017 bezocht en de wijze waarop de snoei is uitgevoerd, de mogelijkheden daartoe en de bomen en struiken beoordeeld. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies heeft op 13 maart 2017 een rapport uitgebracht. Daarin is, onder andere, het volgende opgenomen:
“2. Veldgegevens

2.1.

Eiken

De eiken aan de oostzijde van het perceel hebben zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld. De groei betrof met name de westelijke richting, aangezien de zijde van het bosperceel weinig mogelijkheid bood tot groei.

De overhang over het perceel van de familie [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bedroeg tot 6 meter kroonbreedte. Dit hinderde de groei van de beplanting aan deze zijde van de tuin in enigerlei mate. Daarnaast werd voor de familie [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ook de ruimtebeleving beperkte en was er sprake van schaduwwerking.

(…)
2.2. Amerikaanse vogelkers

De vogelkers heeft zich vanaf het belendende perceel sterk ontwikkeld in de richting en over het terrein van de familie [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met een overhang tot 4 meter. Dit leidde tot hinder voor de beplanting en bomen in de tuin.

(…)

3. Conclusie en bevindingen

3.1.

Eiken

Weliswaar is sprake geweest van een substantiële ingreep, maar deze ingreep is niet verder gegaan dan nodig en noodzakelijk om het over de erfgrens hangende deel van de begroeiing waarvan hinder werd ondervonden te verwijderen. De kronen van de eiken hangen nog steeds over de perceelgrens.

(…)
Aangezien niet over de erfgrens gesnoeid mocht worden, zijn de takken op stomp gesnoeid. Het op stomp zetten is ook vakkundig uitgevoerd. Dit is te zien aan het feit dat netjes haaks op de tak gezaagd is, waarbij de wond zo klein mogelijk is gehouden. Ook is geen uitgescheurde tak of bast waargenomen.

In het belang van de bomen (en om de vorming van waterlot te verminderen) wordt geadviseerd om de takstompen vakkundig en correct af te zetten. Dit kan echter alleen vanaf het aanpalende perceel plaatsvinden.

3.2.

Amerikaanse vogelkers

Deze 5 nog jonge struiken c.q. bomen zijn qua vorm verloren. (…)

(…)
Ook het snoeien van de vogelkers is, gezien de beperking dat alleen vanaf het perceel van de familie [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gewerkt kon worden, correct uitgevoerd.”

2.9.

In reactie op het rapport van ANDE(R)S Boomtechnisch Advies schijft de heer [J.] (de door Dima ingeschakelde deskundige) in een e-mail van 28 maart 2017 aan Dima:

“Feitelijk beaamt collega beaamt 40% kroonschade en feitelijk beaamt collega dat de takken op stomp zijn gezaagd en dat het aanbeveling verdient dit te corrigeren.

Collega geeft daarnaast aan dat dit noodzakelijk zou zijn, als je de overhangende takken over de erfgrens zou willen verwijderen. Tja, zou best kunnen, maar of dat dan geoorloofd is, is een juridische vraag.”

3 Het geschil

In conventie:

3.1.

Dima vordert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] c.s. te veroordelen tot betaling van € 8.588,42, te vermeerderen met de wettelijke rente en de proceskosten.

Dima legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onrechtmatig jegens haar gehandeld. Kennelijk heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] overhangende takken willen verwijderen. Bij waardevolle bomen als de onderhavige dienen dit soort werkzaamheden met kennis en zorg te worden uitgevoerd. Het stond [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet vrij de aan hem door artikel 5:44 BW toegekende bevoegdheden onbeperkt uit te oefenen. Men name niet indien door de werkzaamheden onevenredig grote schade wordt toegebracht. Het feit dat gesnoeid mag worden, rechtvaardigt niet dat daarmee bomen zo zwaar worden beschadigd. Bovendien is van snoeien als bedoeld in artikel 5:44 BW geen sprake geweest. Uit het rapport van [J.] blijkt dat de bomen niet enkel zijn gesnoeid maar ook grote delen van de bomen zijn afgezaagd en de bomen zijn afgetopt. Dat gaat veel verder dan artikel 5:44 BW toestaat. Er is sprake van onoordeelkundig handelen waardoor sprake is van onevenredige en onherstelbare schade. In ieder geval de Amerikaanse Vogelkersen zijn onherstelbaar beschadigd, immers total loss, aldus deskundige [J.]. Terzake van de inlandse eiken is de kroonschade zo fors dat het volume van die kroonschade wordt gesteld op 40% waardoor er sprake is van een waardevermindering en functieverlies van 60%.

Aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is ook geen enkel belang gesteld om zo rigoureus te werk te aan. Er is sprake van een bostuin in een villawijk, de beide percelen liggen in een zeer bosrijk gebied. Het perceel van Dima grenst aan de diepe achtertuin van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Toen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ter plaatse kwam wonen, kwam hij in een bosrijke omgeving wonen. Alle betreffende bomen zijn ook al zeer lang aanwezig. Er is nooit eerder discussie geweest tussen partijen over het snoeien van bomen en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft kennelijk jarenlang geaccepteerd dat er Vogelkersen en inlandse eiken ter plaatse aanwezig waren. Het is in dit verband onevenredig dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] plotsklaps zo rigoureus te werk is gegaan bij de aanpak van de bomen. Door te handelen zoals hij heeft gehandeld, heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onrechtmatig gehandeld jegens Dima. Dima houdt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aansprakelijk voor de door haar geleden schade, die blijkens het rapport van [J.] € 7.680,92 voor waardevermindering van de betreffende bomen bedraagt. Dima maakt voorts aanspraak op de kosten van de deskundige ad € 907,50, dit betreffen kosten ter vaststelling van de hoogte van de schade.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] c.s. voeren het volgende verweer.

Dima heeft begroeiing laten overhangen op zijn perceel. Dima is door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] meermaals in de gelegenheid gesteld om deze inbreuk op het eigendomsrecht van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ongedaan te maken door de betreffende bomen zelf terug te (doen) snoeien tot op de perceelgrens. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft dit verzoek mede gedaan omdat hij als gevolg van de betreffende inbreuk op zijn eigendomsrecht hinder heeft ondervonden, onder meer bestaande uit verlies van ruimtebeleving enerzijds en schaduwhinder en bladval anderzijds. Dima heeft geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om zelf de inbreuk op het eigendomsrecht van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ongedaan te maken. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft vervolgens gebruik gemaakt van zijn wettelijke bevoegdheid ex artikel 5:44 BW om de overhangende takken te verwijderen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft daartoe een erkend hoveniersbedrijf in de arm genomen. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies heeft in haar rapport bevestigd dat de snoei van de bomen op een zorgvuldige wijze is uitgevoerd. De levensverwachting van de betreffende bomen is volgens zowel de deskundige van Dima als de deskundige van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] door de snoei niet aangetast. Volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft hij zijn bevoegdheid dan ook niet op een zodanige wijze aangewend dat dit misbruik van recht oplevert. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist bovendien dat er sprake is geweest van misbruik van bevoegdheid, omdat (1) Dima als gevolg van de snoei niet, laat staan op een onevenredige en voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voorzienbare wijze, in haar belangen is geschaad, (2) Dima het risico heeft aanvaard dat de betreffende bomen zouden worden gesnoeid op de wijze waarop dat uiteindelijk is geschied en (3) [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de snoeiwerkzaamheden heeft laten uitvoeren door een erkend hoveniersbedrijf en deze werkzaamheden op een professionele wijze zijn uitgevoerd.

Indien en voor zover er van enig onrechtmatig handelen al sprake zou zijn geweest, betwist [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat Dima enige voor vergoeding in aanmerking komende schade heeft geleden. Gesteld noch gebleken is immers dat het bosperceel van Dima als gevolg van de snoei in waarde is gedaald, terwijl de bomen (die geen marktwaarde hebben) binnen afzienbare termijn weer zullen aangroeien tot wat ze waren en het niet mogelijk is om de bomen te vervangen of herstellen. Voor zover er al sprake zou zijn van enige voor vergoeding in aanmerking komende schade heeft Dima het bedrag onjuist, namelijk te hoog, berekend en dient deze schade voor eigen rekening van Dima te worden gelaten omdat zij de betreffende schade aan zichzelf heeft te wijten door een situatie te laten ontstaan waarin het snoeien noodzakelijk is geworden en door niet te handelen toen zij door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] werd aangemaand om tot snoei over te gaan.

In reconventie:

3.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert veroordeling van Dima tot betaling van € 1.580,56, met veroordeling van Dima in de proceskosten.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

Hij heeft kosten gemaakt bij het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden. Deze snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd door [R.] BV die daarvoor het bedrag van

€ 1.580,56 in rekening heeft gebracht. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] meent dat deze kosten gedragen dienen te worden door Dima op grond van onrechtmatige hinder. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft verschillende vormen van hinder ondervonden van de overhangende takken. Deze overhangende takken belemmerden de groei van de planten, beperkten de mogelijkheden om gebruik te maken van het perceel en resulteerden in blad- en schaduwhinder. De overhangende takken waren al een tijd aanwezig en namen in omvang alleen maar toe. Indien de takken niet zouden worden gesnoeid, zou de hinder voortduren en verergeren.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist dat Dima door het snoeien van deze specifieke bomen in haar belangen is geschaad. Daarbij was het voor Dima zeer eenvoudig om maatregelen te nemen om de hinder van deze overhangende takken tegen te gaan. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was bereid in overleg te treden over de wijze waarop de bomen zouden worden gesnoeid en ook om een deel van deze kosten te dragen. Zodoende was het wegsnoeien van deze bomen op geen enkele wijze onredelijk bezwarend voor Dima. Gelet daarop meent [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat de overhangende takken onrechtmatige hinder opleverden. Hij verzoekt daarom om schadevergoeding inzake de kosten die hij heeft moeten maken vanwege deze hinder.

3.4.

Dima voert het volgende verweer.

Artikel 5:44 BW (en ook artikel 5:37 BW) biedt geen wettelijke grondslag voor het verhalen van enigerlei kosten. Voor zover het verhaal van de kosten toch is gebaseerd op artikel 5:37 BW, al dan niet in combinatie met artikel 6:162 BW, voert Dima aan dat deze vordering feitelijke grondslag mist. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt dat sprake was van belemmering van de groei van planten, een beperking van gebruiksmogelijkheden, bladhinder en schaduwhinder, maar hij heeft deze stellingen op geen enkele wijze nader onderbouwd laat staan aannemelijk gemaakt. Van enigerlei serieuze belemmering dan wel gebruiksbeperking en/of andere hinder is nooit gebleken. Dat er sprake is geweest van langdurige hinder is al helemaal niet gebleken. Subsidiair betwist Dima (de hoogte van) de factuur van [R.], omdat er 15,5 uur voor werkzaamheden op 29 augustus 2016 in rekening is gebracht, heteen erop lijkt te duiden dat er door meer mensen is gewerkt en mogelijk aldus andere werkzaamheden zijn verricht in de tuin van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] die met snoeien niets van doen hebben.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In conventie:

4.1.

Artikel 5:44 BW geeft een eigenaar, over wiens perceel beplantingen van een naburig perceel heenhangen, de bevoegdheid het overhangende te verwijderen, indien de eigenaar van het naburig perceel dit ondanks aanmaning nalaat. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft Dima bij aangetekende brief van 10 mei 2016 aangeschreven de overhangende struiken en bomen binnen twee maanden te snoeien c.q. te verwijderen (zie hiervoor 2.5). Dima heeft ter zitting erkend dat zij deze brief ontvangen heeft, maar zij heeft deze terzijde gelegd en de brief is vervolgens in de vergetelheid geraakt. Zij heeft niet gereageerd naar [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], aldus Dima. Dit komt voor rekening en risico van Dima. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft Dima aangeschreven, en daarmee staat vast dat hij gerechtigd was om gebruik te maken van de bevoegdheid ex artikel 5:44 BW.

4.2.

Partijen twisten over de vraag of [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn op basis van artikel 5:44 BW toegekende bevoegdheden te buiten is gegaan.

4.3.

Dima stelt dat er sprake is geweest van onoordeelkundig handelen. Dat is echter niet gebleken. Het door Dima overgelegde rapport zegt daar niets over, en bovendien zegt de door Dima benaderde deskundige in zijn latere verklaring dat het best zo kan zijn dat het noodzakelijk was om 40% van de kroon te verwijderen en de takken stomp af te zagen, als men de overhangende takken over de erfgrens wilde verwijderen. Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat er sprake was van onoordeelkundig handelen. Het enkele feit dat de deskundige aangeeft dat er schade is in de zin van waardevermindering door functieverlies, betekent niet dat er onoordeelkundig gehandeld is. Gesteld noch gebleken is dat er een andere wijze van verwijderen van overhangende takken mogelijk was, die niet tot dezelfde waardevermindering door functieverlies zou leiden. Er is dan ook geen grond om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aansprakelijk te achten voor de gestelde schade. Dat er sprake is van een bostuin in een bosrijke omgeving en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nooit eerder heeft geklaagd over de bomen, zoals Dima heeft aangevoerd, maakt dit oordeel niet anders. De vordering van Dima zal worden afgewezen.

4.4.

Dima wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment al kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

In reconventie:

4.5.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met het uitoefenen van zijn bevoegdheid ex artikel 5:44 BW. Partijen zijn het erover eens dat artikel 5:44 BW geen grondslag biedt voor deze vordering. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] baseert zijn vordering op artikel 5:37 BW en stelt daartoe dat sprake is van onrechtmatige hinder.

4.6.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van onrechtmatige hinder. In de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie wordt slechts in algemene bewoordingen omschreven waar de hinder uit zou bestaan, ter zitting heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat weinig concreter gemaakt. Gelet ook op de omgeving van de tuin, tegen een bosgebied en met diverse bomen in de nabijheid van de tuin, is de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] omschreven hinder te algemeen. In zijn brief van 10 mei 2016, waarin hij Dima verzoekt de overhangende bomen en struiken te snoeien, rept [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet over hinder en in rapport dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in het geding heeft gebracht staat niet veel meer dan dat de overhang over het perceel van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] 6 meter bedroeg, dat dit de groei van de beplanting in enigerlei mate hinderde en dat de ruimtebeleving beperkt was er sprake was van schaduwwerking. Daarmee is onvoldoende onderbouwd dat sprake was van onrechtmatige hinder. De kantonrechter zal de gevorderde schadevergoeding daarom afwijzen.

4.7.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 De beslissing

De kantonrechter:

In conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt Dima in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot heden begroot op € 500,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast), te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten vanaf de 15e dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt Dima in de kosten die na dit vonnis ontstaan, begroot op € 100,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast), en te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Dima niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van de betekening van het vonnis en met de wettelijke rente over de nakosten vanaf 14 dagen nadat Dima schriftelijk tot betaling van deze kosten is aangemaand tot de dag der voldoening;

verklaart dit vonnis, voor zover het de veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Dima tot heden begroot op € 250,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast).

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2017.