Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:5173

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
03-10-2017
Zaaknummer
C/01/323735 / KG ZA 17-468
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Een pandrecht komt op grond van art. 3:98 jo 84 BW (in het algemeen) tot stand door registratie van een onderhandse door een bevoegde pandgever getekende akte op grond van een afspraak met de pandhouder dat een pandrecht gevestigd zal worden. Is tussen pandgever en pandhouder afgesproken dat een pandrecht in tweede rang gevestigd zal worden, dan zal dat, in het geval de pandgever bevoegd was, een tweede pandrecht constitueren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5116
JOR 2017/337 met annotatie van mr. B.I. Kraaipoel
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/323735 / KG ZA 17-468

Vonnis in kort geding van 3 oktober 2017

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. J. Nederlof te Waalwijk,

tegen

1. vennootschap onder firma

STAGEKINGS V.O.F.,

gevestigd te Beek en Donk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SK PROJECTS B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ILLUMINATE B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

5. [gedaagde sub 5],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R.T.P. Tielemans te Son.

Partijen zullen hierna [eiser] en Stagekings V.O.F. c.s. genoemd worden. Gedaagden worden afzonderlijk Stagekings V.O.F., SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 15 september 2017 met 25 producties

 • -

  de brief van mr. J. Nederlof van 14 september 2017 met aanvullende producties 26 en 27

 • -

  de brief van mr. J. Nederlof van 15 september 2017 met aanvullende productie 28 en een wijziging van eis

 • -

  de brief van mr. D.M. Lamers van 15 september 2017 met 4 producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 18 september 2017

 • -

  de pleitnota van [eiser]

 • -

  de pleitnota van Stagekings V.O.F. c.s..

1.2.

[eiser] heeft bezwaar gemaakt tegen de eerst op vrijdag 15 september 2017 om 17.30 uur door Stagekings V.O.F. c.s. overgelegde producties. Gezien het bepaalde in artikel 6.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie, waar staat dat stukken die binnen 24 uur (één werkdag) vóór de terechtzitting worden ingediend, in beginsel buiten beschouwing worden gelaten, heeft de voorzieningenrechter de producties van Stagekings V.O.F. c.s. geweigerd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Stagekings V.O.F. is bij notariële akte van 27 december 2013 opgericht en houdt zich voornamelijk bezig met decorbouw voor evenementen. Vennoten van Stagekings V.O.F. waren laatstelijk SK Projects, de heer [naam vennoot Stagekings] en [eiser] . Bestuurder van SK Projects is Illuminate, waarvan [gedaagde sub 5] enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.2.

Op 7 juni 2016 heeft [eiser] mondeling de samenwerking binnen Stagekings V.O.F. opgezegd, welke opzegging hij per e-mail van 8 juni 2016 heeft bevestigd. Per 19 juli 2016 is [eiser] uitgeschreven uit de registers van de kamer van koophandel als firmant van Stagekings V.O.F.

2.3.

Artikel 15 van de akte van vennootschap onder firma (hierna vof akte) bepaalt -voor zover hier van belang - het volgende:

Artikel 15. Financiële gevolgen bij voortzetting

1. Indien de voortzettende vennoten van hun in artikel 14 (Voortzetting, overname en verblijven) genoemde voortzettingsrecht gebruik maken, verbinden zij zich om het creditsaldo van de kapitaalrekening van de gewezen vennoot, haar aandeel in de winst respectievelijk het verlies alsmede haar aandeel in de waarde van de vennootschap, rekening houdend met de door voortzettende vennoten overgenomen verplichtingen, uit te betalen aan de gewezen vennoot dan wel aan diens rechtverkrijgende(n).

2. Om het door de voortzettende vennoten verschuldigde bedrag te bepalen, wordt een slotbalans opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 13, lid 3 (Einde van de vennootschap).

Voorgaande met dien verstande dat de voortzettende vennoten op eerste verzoek van de gewezen vennoot aan de gewezen vennoot (aanvullende) zekerheid zal verstrekken voor de nakoming van deze uitgestelde betaling, bij gebreke waarvan het door de voortzettende vennoot aan de gewezen vennoot verschuldigde in zijn geheel opeisbaar is.

3. Op de in lid 2 genoemde slotbalans, die slechts dient als afrekeningsbasis, zullen de activa, waaronder de goodwill en de passiva van de vennootschap worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer.

4. De waardebepalingen, noodzakelijk ter vaststelling van de omvang van het aandeel van de gewezen vennoot zullen geschieden door drie deskundigen of, indien de beide vennoten het erover eens zijn dat één deskundige voldoende is, door één deskundige aan te wijzen door de vennoten gezamenlijk. Bij gebreke van overeenstemming zullen partijen ieder binnen 4 weken één deskundige aanwijzen; de aldus benoemde deskundigen wijzen binnen 2 weken gezamenlijk een derde deskundige aan. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de persoon van deze derde wordt deze op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de president van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.”

2.4.

Bij e-mailbericht van 29 juni 2016 heeft [eiser] de twee voortzettende vennoten bericht dat er een waardebepaling van zijn aandeel in de vennootschap dient plaats te vinden. [eiser] en de twee voortzettende vennoten hebben daartoe ieder een deskundige aangewezen, te weten de heer [naam deskundige 1] , respectievelijk de heer ing. [naam deskundige 2] , die op 14 oktober 2016 tezamen in eerste instantie Matchplan corporate Finance B.V. te Den Haag hebben aangesteld als derde deskundige. Later is dit Aeternus B.V. te Eindhoven geworden.

2.5.

Na opzegging door [eiser] van de vennootschapsovereenkomst hebben er diverse onttrekkingen plaatsgevonden aan de vennootschap. Zo heeft SK Projects op 15 augustus 2016 een bedrag van € 213.000,00 overgeboekt van de bedrijfsspaarrekening van Stagekings V.O.F. naar een bankrekening van Illuminate bij de Rabobank. Op 31 augustus 2016 is er een bedrag van € 80.000,00 overgeboekt van de bankrekening van Stagekings V.O.F. naar de bankrekening van SK Projects. Tenslotte is op 4 oktober 2016 een bedrag van € 22.885,12 overgeboekt van de bankrekening van Stagekings V.O.F. naar de bankrekening van Illuminate.

2.6.

Omdat [eiser] zich geconfronteerd zag met een substantiële terugloop van zijn inkomsten heeft hij Stagekings V.O.F. verzocht om een voorschot te verstrekken op de uiteindelijke uitbetaling van de waarde van zijn aandeel in Stagekings V.O.F.

2.7.

Bij e-mailbericht van 8 november 2016 heeft [gedaagde sub 5] namens Stagekings V.O.F. aangeboden dat Stagekings V.O.F. [eiser] elke maand € 4.000,00 zou betalen als voorschot op de uitbetaling van de waarde van zijn aandeel. Vanaf november 2016 tot en met januari 2017 heeft Stagekings V.O.F. eenmaal € 8.000,00 (twee termijnen) en eenmaal € 4.000,00 betaald aan [eiser] . Na januari 2017 hebben geen betalingen meer plaatsgevonden.

2.8.

Onder leiding van de heer [naam tijdelijk bestuurder] , die door de ondernemerskamer te Amsterdam als tijdelijk bestuurder van Wish IP B.V., de moedermaatschappij van SK Projects, was aangesteld hebben partijen op 9 december 2016 een verkorte vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze regeling kent met betrekking tot de uitkoop van [eiser] de volgende bepalingen:

“Kapitaalrekening ad circa € 21K wordt aan [naam vennoot Stagekings] voor 1 januari 2017 betaald, met [eiser] wordt een betalingsregeling getroffen, met dien verstande dat gestreefd om deze uiterlijk 1 juli 2017 te voldoen.

Voor Stagekings wordt een waardering gedaan met peildatum 30-11-2016. Met als uitzondering voor [eiser] , daar geldt peildatum 19 juli 2016.

Aeternus zal de opdracht worden verstrekt. De fin. data zal worden verzameld en partijen hebben hier inzage in via [naam tijdelijk bestuurder] /Aeternus. Tevens kunnen zij input verstrekken aan de waardeerder ten einde hem in de gelegenheid te stellen om te normaliseren en/of kostenposten juist te betrekken in de waardering. De waardeerder zal tot een waarde vaststelling komen voor een aandeel van [naam vennoot Stagekings] , waarvoor voor [naam vennoot Stagekings] geldt dat er een bandbreedte van minimaal € 40.000,00 en maximaal € 80.000,00 is overeengekomen. Voor [eiser] geldt derhalve geen bandbreedte.

[gedaagde sub 5] en [eiser] zullen nog in overleg treden met betrekking tot een betalingsregeling waarbij rekening gehouden wordt met de liquiditeit van Stagekings

Gestreefd wordt om ook [eiser] binnen 18 maanden na 1 januari 2017 geheel te voldoen, aldus uiterlijk 1 juli 2018.

(…)

Concurrentie- en relatiebedingen vervallen onderling, zowel voor vennoten als personeel. Create en Stagekings zullen dit voor de toekomst onderling verder uitwerken en waar nodig afstemmen met [naam vennoot Stagekings] en/of [naam 1] .

(…)

Als zekerheden zijn partijen het volgende overeengekomen:

(…)

[eiser] (tweede pandrecht)

[gedaagde sub 5] /Illuminate B.V./WE International B.V. verstrekt hierbij ten behoeve van de vordering van [eiser] op [gedaagde sub 5] een pandrecht op haar huidige en toekomstige inventaris en voorraden.

Voor het overige wordt finale kwijting verleend tussen partijen [gedaagde sub 5] (Stagekings/SK Projects/Illuminate/WE International), [naam vennoot Stagekings] en [eiser] .

2.9.

Naar aanleiding van deze overeenkomst hebben [eiser] en [gedaagde sub 5] elkaar nader gesproken over een eventuele samenwerking tussen Create B.V. (de vennootschap van [eiser] ) en de overige vennootschappen waarin [gedaagde sub 5] direct of indirect betrokken is. [eiser] heeft daartoe een voorstel van een samenwerkingsovereenkomst aan [gedaagde sub 5] doen toekomen.

2.10.

Bij e-mailbericht van 28 december 2016 heeft [eiser] een e-mailbericht met de volgende inhoud verzonden aan [gedaagde sub 5] :

“Hallo [gedaagde sub 5] ,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud en je bevestiging van de samenwerkingsovereenkomst per Whatsapp met als enig opmerking mbt de betalingstermijn van de € 44.082,- wil ik je graag nog het volgende als aanvulling op de overeenkomst meegeven. Dhr. [naam 2] heeft gevraagd aan Dhr. Jesse Nederlof om toestemming vanuit mijn kant te krijgen met betrekking tot de overdracht van mijn aandeel in de VOF in de BV SK Projects. Hierin wil ik in meewerken nadat de volgende zekerheidstellingen worden gegeven:

(…)”

2.11.

Bij e-mailbericht van 29 december 2016 aan [eiser] heeft [gedaagde sub 5] als volgt gereageerd:

“Hi [eiser] ,

Bij deze mijn akkoord op onderstaande. Het enige wat we nog toe moeten voegen is het verrekenen van de 9.000 euro incl. BTW die betaald is voor de kosten van de advocaat van [naam vennoot Stagekings] . Dit kunnen we verrekenen zodra de uitkomst van de waardering bekend is.

Kun je jouw advocaat de overeenkomst op laten maken met daarin alle afspraken zoals o.a. hieronder vermeld?

Ik ben blij dat we eruit zijn en heb er zin in onze samenwerking te laten gaan floreren, het wordt tijd dat we weer geld gaan verdienen met zijn allen!;) “

2.12.

Bij brief van 17 januari 2017 heeft de advocaat van [eiser] een concept-vaststellingsovereenkomst, alsmede een concept pandakte toegezonden aan de advocaat van [gedaagde sub 5] , waarna een bespreking tussen [eiser] en [gedaagde sub 5] , in het bijzijn van hun advocaten heeft plaatsgevonden. Daarbij is overeengekomen dat de beide concept documenten nog enkele wijzigingen behoefden, die ook zijn doorgevoerd. Op 23 februari 2017 heeft de advocaat van [eiser] de gewijzigde concept-vaststellingsovereenkomst en de gewijzigde concept-pandakte verzonden aan de advocaat van [gedaagde sub 5] .

2.13.

Bij e-mailbericht van 19 maart 2017 heeft [eiser] [gedaagde sub 5] verzocht tot ondertekening over te gaan van de vaststellingsovereenkomst en de pandakte en tevens om tot betaling van de voorschotnota van Aeternus B.V. over te gaan., welke sommatie [eiser] begin april 2017 nogmaals heeft herhaald.

2.14.

Begin augustus 2017 heeft [gedaagde sub 5] , althans één van zijn vennootschappen de voorschotnota aan Aeternus B.V. voldaan.

2.15.

Bij e-mailbericht van 12 september 2017 heeft de waardeerder van Aeternus B.V. een aanvullende voorschotnota verzonden aan de directie van Stagekings V.O.F. ten bedrage van € 9.754,17. Deze nota dient geheel te zijn voldaan voordat het door de waardeerder opgestelde concept rapport ter beschikking wordt gesteld van partijen.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert - na wijziging van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

 1. SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het te wijzen vonnis over te gaan tot ondertekening van de op 23 februari 2017 toegezonden vaststellingsovereenkomst en pandakte, welke is overgelegd als productie 15, dan wel alsnog binnen 5 dagen na betekening van het te wijzen vonnis (aanvullende) zekerheid te stellen door vestiging van een tweede pandrecht op inventaris en voorraden van SK Projects en een tweede pandrecht op elke vordering van [gedaagde sub 5] , Illuminate, SK Projects, WE International op [naam 1] en/of Okami B.V., een en ander onder overlegging van - binnen eenzelfde termijn- een waarheidsgetrouwe lijst van inventaris en voorraden van SK Projects, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

 2. primair: Stagekings V.O.F., diens vennoot SK Projects, Illuminate en [gedaagde sub 5] hoofdelijk, des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis te betalen aan [eiser] een bedrag van € 32.000,00, zijnde de achterstallige termijnbetalingen tot en met september 2017,

subsidiair: Stagekings V.O.F. en diens vennoot SK Projects hoofdelijk, des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te betalen aan [eiser] een bedrag van

€ 32.000,00, zijnde de achterstallige termijnbetalingen tot en met september 2017,

3. primair: Stagekings V.O.F., diens vennoot SK Projects, Illuminate en [gedaagde sub 5] hoofdelijk des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te betalen de op 12 september 2017 uitgebrachte nota van Aeternus B.V. te Eindhoven, ten bedrage van € 9.754,17 op diens bankrekening: [bankrekeningnummer] , onder vermelding van factuurnummer 2137061, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

subsidiair, Stagekings V.O.F. en diens vennoot SK Projects, hoofdelijk des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te betalen de op 12 september 2017 uitgebrachte nota van Aeternus B.V. te Eindhoven, ten bedrage van € 9.754,17 op diens bankrekening: [bankrekeningnummer] , onder vermelding van factuurnummer 2137061, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

4. Stagekings V.O.F. c.s. te veroordelen in de kosten van het geding, te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten.

3.2.

[eiser] legt daaraan het volgende ten grondslag. SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] zijn op grond van de verkorte vaststellingsovereenkomst van 9 december 2016 gehouden tot ondertekening van de pandakte en tot daadwerkelijk vestiging van het pandrecht over te gaan. Voorts heeft [eiser] een actuele lijst nodig van de inventaris en voorraden van SK Projects. Indien zou moeten worden aangenomen dat de verkorte vaststellingsovereenkomst met succes buitengerechtelijk is vernietigd, dan heeft SK Projects in ieder geval op grond van artikel 15, lid 2 van de vof akte de verplichting om op eerste verzoek van [eiser] (aanvullende) zekerheid te verstrekken.

Voorts hebben partijen definitieve overeenstemming bereikt over de vaststellingsovereenkomst die als productie 15 bij de dagvaarding is overgelegd. Dit kan worden afgeleid uit de als productie 14 tussen partijen gevoerde correspondentie. SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] zijn dan ook gehouden tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst over te gaan.

Ook hebben partijen op 8 november 2016 overeenstemming bereikt over de maandelijkse betaling van Stagekings V.O.F. aan [eiser] van een bedrag van € 4.000,00 ten titel van voorschot op de uiteindelijke waarde van het aandeel van [eiser] in Stagekings V.O.F.. Stagekings V.O.F. heeft deze betalingen tot en met januari 2017 verricht, maar daarna niet meer. Per september 2017 bedraagt de achterstand € 32.000,00. Na de opzegging van vof overeenkomst door [eiser] in 2016 is in totaal een bedrag van

€ 328.885,12 aan de vennootschap onttrokken door [gedaagde sub 5] en zijn vennootschappen. Deze handelswijze van [gedaagde sub 5] als bestuurder van Illuminate en indirect bestuurder van SK Projects is onrechtmatig te achten jegens [eiser] . Op die grond zijn niet alleen Stagekings V.O.F. en SK Projects gehouden tot betaling van het maandelijkse bedrag van

€ 4.000,00 aan [eiser] , maar ook [gedaagde sub 5] in privé en Illuminate. Nu er kennelijk geen gelden meer resteren in Stagekings V.O.F. om de betalingsverplichtingen jegens [eiser] na te kunnen komen, is dat [gedaagde sub 5] aan te rekenen.

Tenslotte dient Stagekings V.O.F. op grond van de vof akte en de opdracht aan de waardeerder de voorschotnota te voldoen aan Aeternus B.V. De voorschotnota bedraagt

€ 9.754,17. SK Projects is, als enig overgebleven vennoot gehouden de voorschotnota te voldoen. [gedaagde sub 5] in privé en Illuminate zijn, als (indirect) bestuurders van SK Projects eveneens gehouden de voorschotnota te voldoen, aangezien zij zich zonder aanwijsbare grondslag gelden van Stagekings V.O.F. hebben toegeëigend, als gevolg waarvan Stagekings V.O.F. dan wel SK Projects niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen.

3.3.

Stagekings V.O.F. c.s. voeren verweer.

4 De beoordeling

4.1.

Nu [eiser] in dit kort geding nakoming vraagt van de tussen partijen gemaakte afspraak tot betaling van een maandelijks voorschot op de uiteindelijke uitkering van de waarde van zijn aandeel in de vennootschap, alsmede tot het vestigen van een pandrecht, heeft hij, nu betaling van dit bedrag sinds januari 2017 is uitgebleven en ook het pandrecht nog niet is gevestigd, een voldoende spoedeisend belang bij de door hem ingestelde vorderingen.

4.2.

De vordering tot ondertekening van de op 23 februari 2017 aan Stagekings c.s. toegezonden vaststellingsovereenkomst kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden toegewezen als na te melden. Uit de door [eiser] als productie 14 overgelegde e-mailcorrespondentie kan genoegzaam worden afgeleid dat tussen partijen een volledige en uitputtende regeling tot stand is gekomen, die tot in detail de tussen partijen gemaakte afspraken regelt. Deze ligt derhalve voor directe ondertekening gereed. Dit blijkt onmiskenbaar uit het e-mailbericht van [gedaagde sub 5] van 29 december 2016 waar hij schrijft: “Bij deze mijn akkoord op onderstaande. Het enige wat we nog toe moeten voegen is het verrekenen van de 9.000 euro incl. BTW die betaald is voor de kosten van de advocaat van [naam vennoot Stagekings] . Dit kunnen we verrekenen zodra de uitkomst van de waardering bekend is.” En:

“Ik ben blij dat we eruit zijn en heb er zin in onze samenwerking te laten gaan floreren…”

4.3.

Stagekings V.O.F. c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat de vaststellingsovereenkomst niet voor ondertekening gereed ligt omdat essentiële onderdelen van de afspraken tussen partijen niet in vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, zoals afspraken terzake non concurrentie en het zijn van hoofdaannemer voor Wish IP. Dit verweer faalt. Indien de door de advocaat van [eiser] , naar aanleiding van de gewisselde e-mailcorrespondentie, opgestelde vaststellingsovereenkomst, niet alle door partijen gemaakte afspraken behelsde had het voor de hand gelegen dat Stagekings V.O.F. c.s. daarvan onmiddellijk melding hadden gemaakt bij (de advocaat van) [eiser] . Daarvan is niet gebleken. Ook naar aanleiding van de herhaaldelijke verzoeken van [eiser] om - onder meer - tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst over te gaan, hebben Stagekings V.O.F. c.s. geen melding gemaakt van het feit dat niet alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. De verwijzing door Stagekings V.O.F. c.s. naar de als productie 20 en 21 bij dagvaarding overgelegde e-mailcorrespondentie van april 2017, waaruit kan worden afgeleid dat Stagekings c.s. ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en pandakte afhankelijk hadden gemaakt van de voorwaarden voor de opdracht van WiSH NL aan Stagekings V.O.F., leidt niet tot een ander oordeel. Op basis daarvan kan immers nog niet worden afgeleid dat deze voorwaarden ook onderdeel uitmaakten van de tussen partijen bereikte overeenstemming op 29 december 2016.

4.4.

De vordering tot ondertekening van de op 23 februari 2017 toegezonden concept pandakte kan eveneens worden toegewezen. Stagekings V.O.F. c.s. hebben tegen deze vordering geen verweer gevoerd. Zij hebben enkel gesteld dat zij niet aan het vestigen van een pandrecht kunnen meewerken, omdat het pandrecht van [naam vennoot Stagekings] op grond van de verkorte vaststellingsovereenkomst als eerste dient te worden gevestigd. Nu [naam vennoot Stagekings] tot op heden niet meewerkt aan vestiging van een pandrecht, kunnen Stagekings V.O.F. c.s. de pandakte ten behoeve van [eiser] (nog) niet tekenen, aldus Stagekings V.O.F. c.s. Ook dit verweer faalt. Een pandrecht komt op grond van art. 3:98 jo 84 BW (in het algemeen) tot stand door registratie van een onderhandse door een bevoegde pandgever getekende akte op grond van een afspraak met de pandhouder dat een pandrecht gevestigd zal worden. Is tussen pandgever en pandhouder afgesproken dat een pandrecht in tweede rang gevestigd zal worden, dan zal dat, in het geval de pandgever bevoegd was, een tweede pandrecht constitueren. Niet valt in te zien dat Stagekings V.O.F. c.s., indien zij zulks uitdrukkelijk in de pandakte omschrijven, niet ten behoeve van [eiser] een tweede pandrecht zouden kunnen vestigen, voordat het eerste pandrecht van [naam vennoot Stagekings] is gevestigd.

4.5.

De primaire vordering tot veroordeling van Stagekings V.O.F., diens vennoot SK Projects, Illuminate en [gedaagde sub 5] om aan [eiser] te betalen een bedrag van

€ 32.000,00, zijnde de achterstallige termijnbetalingen tot en met september 2017, zal eveneens worden toegewezen.

Uit de als productie 9 overgelegde e-mailcorrespondentie van 8 november 2016 kan niet anders worden afgeleid dan dat partijen zijn overeengekomen dat vanuit Stagekings V.O.F. iedere maand € 4.000,00 aan [eiser] wordt betaald als voorschot op de uitkoopsom. In het betreffende e-mailbericht schrijft [gedaagde sub 5] : “..Ik stel voor dat we vanuit Stagekings vanaf heden iedere maand 4.000 euro naar je overmaken tot dat we er uit zijn, dit verrekenen we dan met de uitkoopsom. Dan kun je daarmee rond komen en o.a. onderstaande rekening mee voldoen….”

4.6.

Stagekings V.O.F. c.s. hebben ook daadwerkelijk uitvoering gegeven aan deze regeling, aangezien tot en met januari 2017 maandelijks een bedrag van € 4.000,00 is betaald aan [eiser] . Aan deze regeling staat niet in de weg dat de uitkoopsom tot op heden nog niet opeisbaar is en dat de uitkoopsom op grond van de verkorte vaststellingsovereenkomst eerst op 1 juli 2018 aan [eiser] dient te zijn betaald. De maandelijkse betalingen zijn immers bedoeld als voorschot op de uiteindelijk te betalen uitkoopsom. Deze vordering zal worden toegewezen als na te melden.

4.7.

Nu door Stagekings V.O.F. c.s. niet is betwist dat door Illuminate en [gedaagde sub 5] , in de periode nadat [eiser] was uitgetreden als vennoot, gelden hebben onttrokken aan de rekening van Stagekings V.O.F. tot een bedrag van € 328.885,12, hebben zij onrechtmatig gehandeld jegens [eiser] , als uittredende vennoot. Stagekings V.O.F. c.s. hebben ter zitting wel gesteld dat zij de gelden veilig hebben gesteld, maar onduidelijk is gebleven waar het geld op dit moment is. Nu aannemelijk is dat Stagekings V.O.F. als gevolg van de onttrekkingen niet aan haar betalingsverplichtingen jegens [eiser] kan voldoen, zijn ook Illuminate en [gedaagde sub 5] op die grond gehouden de achterstallige termijnbetalingen aan [eiser] te voldoen.

4.8.

Stagekings V.O.F. en haar vennoot SK Projects zullen eveneens worden veroordeeld tot betaling van de op 12 september 2017 uitgebrachte nota van Aeternus B.V. te Eindhoven, ten bedrage van € 9.754,17. Dat de factuur nog niet opeisbaar is, omdat Stagekings V.O.F. deze binnen een termijn van veertien dagen moet voldoen staat niet aan een veroordeling in de weg. Niet is betwist dat betaling van de eerdere voorschotnota van Aeternus B.V. 5 maanden op zich heeft laten wachten en evident is dat [eiser] er belang bij heeft dat de voorschotnota wordt betaald, zodat de waardering van zijn in aandeel in Stagekings V.O.F. verdere voortgang kan hebben. Nu ook hier aannemelijk is dat Stagekings V.O.F. als gevolg van de onttrekkingen door Illuminate en [gedaagde sub 5] niet aan haar betalingsverplichtingen jegens [eiser] kan voldoen, zijn Illuminate en [gedaagde sub 5] op de grond zoals hiervoor onder r.o. 4.7. omschreven gehouden de achterstallige termijnbetalingen aan [eiser] te voldoen.

4.9.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.10.

Stagekings V.O.F. c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 103,10

- griffierecht 287,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.206,10

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis over te gaan tot ondertekening van de op 23 februari 2017 toegezonden vaststellingsovereenkomst en pandakte, die zijn overgelegd als productie 15 bij dagvaarding,

5.2.

veroordeelt SK Projects, Illuminate, WE International en [gedaagde sub 5] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.3.

veroordeelt Stagekings V.O.F., SK Projects B.V., Illuminate B.V. en [gedaagde sub 5] hoofdelijk, des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis te betalen aan [eiser] een bedrag van € 32.000,00, zijnde de achterstallige termijnbetalingen tot en met september 2017,

5.4.

veroordeelt Stagekings V.O.F., SK Projects B.V., Illuminate B.V. en [gedaagde sub 5] hoofdelijk des dat de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, om binnen 5 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te betalen de op 12 september 2017 uitgebrachte nota van Aeternus B.V. te Eindhoven, ten bedrage van € 9.754,17 op diens bankrekening: [bankrekeningnummer] , onder vermelding van factuurnummer 2137061,

5.5.

veroordeelt Stagekings V.O.F., SK Projects B.V., Illuminate B.V. en [gedaagde sub 5] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.4. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.6.

veroordeelt Stagekings V.O.F. c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.206,10, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7.

veroordeelt Stagekings V.O.F. c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2017.