Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:4802

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
04-09-2017
Datum publicatie
12-09-2017
Zaaknummer
C/01/322491 / KG ZA 17-394
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Inbreuk Handelsnaamwet. Handelsnamen vertonen zodanig grote gelijkenis dat verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek, is te duchten. Vorderingen (deels) toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/322491 / KG ZA 17-394

Vonnis in kort geding van 4 september 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITY HOTEL B.V.,

gevestigd te Oss,

eiseres,

advocaat mr. P.L.M.F. Roosendaal te Oss,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FITLAND OSS B.V.,

gevestigd te Mill ,

gedaagde,

advocaat mr. N.M. Ketelaar te Amsterdam.

Partijen zullen hierna City Hotel en Fitland Oss genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 21 juli 2017 met 12 producties

 • -

  de brief van mr. Roosendaal van 15 augustus met een akte wijziging van eis

 • -

  de brief van mr. Roosendaal van 16 augustus 2017 met aanvullende producties 13 tot en met 18

 • -

  de brief van mr. Ketelaar van 17 augustus 2017 met 8 producties

 • -

  de brief van mr. Roosendaal van 18 augustus 2017 met aanvullende producties 19 en 20

 • -

  de mondelinge behandeling op 21 augustus 2017

 • -

  de pleitnota van City Hotel

 • -

  de pleitnota van Fitland Oss.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

City Hotel drijft sinds 1980 onder de naam “City Hotel” een hotel, bar en restaurantbedrijf te Oss.

2.2.

Fitland Oss maakt onderdeel uit van de Fitland Groep. De Fitland Groep is landelijk actief als aanbieder van ongeveer 40 sportclubs en negen hotels, verspreid in heel Nederland.

2.3.

Enkele maanden geleden heeft de Fitland Groep een nieuw concept uitgerold. Een van de onderdelen van het nieuwe concept is een nieuwe naam. De Fitland Hotels heten voortaan City Resort Hotels. Een van de hotels van Fitland Groep is gevestigd in Oss. Deze vestiging van Fitland Groep heette na lancering van het nieuwe concept aanvankelijk “City Resort Hotel Oss”.

2.4.

Bij brief van 6 juni 2017 heeft de advocaat van City Hotel, Fitland Oss gesommeerd om het onrechtmatig handelen, althans het handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet te staken, in die zin dat Fitland Oss voor de vestiging te Oss - onder meer - de handelsnaam wijzigt in de oorspronkelijke handelsnaam, althans een naam waarin niet het woord “City” dan wel woordcombinaties “City Hotel”, “City Hotel Oss” voorkomt.

2.5.

Fitland Oss heeft in reactie daarop haar handelsnaam, voor de vestiging te Oss, gewijzigd in “City Resort Oss”.

3 Het geschil

3.1.

City Hotel vordert - na wijziging van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Fitland Oss binnen 24 uur na betekening van het vonnis

 1. te verbieden binnen de gemeente Oss (op welke wijze dan ook) de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss, althans de aanduiding en naam City, als naam en/of handelsnaam te gebruiken,

 2. te veroordelen om de handelsnaam City Resort Hotel, althans de aanduiding en naam City te verwijderen van haar bedrijfspand te Oss,

 3. te verbieden om de domeinnamen [domeinnaam] en [domeinnaam] , de emailadressen [emailadres] en [emailadres] te gebruiken, althans de aanduiding en naam City in haar domeinnamen en emailadressen te gebruiken,

 4. te verbieden om op de website [naam website] voor haar vestiging Oss de aanduiding en naam City te gebruiken, althans haar te gebieden de aanduiding en naam City voor de vestiging Oss te verwijderen en verwijderd te houden,

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Fitland Oss in de reële proceskosten overeenkomstig het indicatietarief eenvoudige IE zaak kort geding, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over deze kosten en met bepaling van de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van het vonnis.

3.2.

Zij legt daaraan ten grondslag, kort samengevat, dat Fitland Oss met het gebruik van de naam City Resort Hotel Oss, dan wel City Resort Oss inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam City Hotel, waardoor verwarring ontstaat bij het publiek.

3.3.

Fitland Oss voert verweer.

4 De beoordeling

4.1.

City Hotel heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, nu een mogelijke inbreuk op haar handelsnaam zo spoedig mogelijk moet worden gestaakt. Dat Fitland Oss heeft aangeboden de huidige naam in de toekomst te staken en binnen drie weken een nieuwe naam zal bedenken doet aan dit belang niet af. Een concreet voorstel voor een nieuwe naam is immers tot op heden uitbleven, terwijl de eerste sommatie van City Hotel al dateert van 6 juni 2017.

4.2.

City Hotel legt aan haar vordering ten grondslag dat Fitland Oss ten onrechte gebruik maakt van de handelsnaam City Resort Oss of City Resort Hotel Oss, of enige andere handelsnaam waar het element City in verwerkt is. Zij voert daartoe aan dat zij als eerste rechtmatig de handelsnaam City Hotel voerde. Fitland Oss handelt daarmee in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), aldus City Hotel. De voorzieningernechter overweegt als volgt.

4.3.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

4.4.

Het staat niet ter discussie dat City Hotel de handelsnaam City Hotel eerder rechtmatig voerde dan Fitland Oss haar handelsnamen City Resort Hotel Oss, dan wel City Resort Oss. De vraag die hans voorligt is of Fitland Oss door het gebruik van de (voormalige) handelsnamen “City Resort Hotel Oss” en “City Resort Oss” inbreuk maakt op handelsnaamrechten van City Hotel.

4.5.

Fitland Oss heeft dat betwist en heeft in dat kader aangevoerd dat de naam City Hotel zuiver beschrijvend is, in die zin dat daarmee uitsluitend de aard van de onderneming wordt aangeduid. Volgens Fitland Oss is de term gemeengoed, en mist deze ieder onderscheidend vermogen. Zij heeft daartoe verwezen naar de door haar als productie 1 overgelegde voorbeelden van City Hotels in heel Nederland. Daaruit blijkt dat de term City Hotel volledig is ingeburgerd en dat verschillende hotels de term City Hotel alleen gebruiken om de aard van hun onderneming aan te duiden. De voorzieningernechter overweegt als volgt.

4.6.

Onvoldoende aannemelijk is dat de term City Hotel ten aanzien van de onderneming van eiseres geen enkel onderscheidend vermogen heeft. City Hotel voert haar onderneming al sinds 1980 onder deze naam en aannemelijk is dat zij relevante naamsbekendheid heeft opgebouwd in Oss en omgeving in een periode waarin de woorden City Hotel door het relevante publiek nog niet als louter beschrijvend werden opgevat. De naam City Hotel kan derhalve dienen ter identificatie van de onderneming van eiseres.

4.7.

Wel kan aan Fitland Oss worden toegegeven dat de handelsnaam van eiseres, gelet op het grotendeels beschrijvende karakter van die handelsnaam, niet door middel van het gebruik als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Andere ondernemingen kunnen de beschrijvende woorden of de combinatie daarvan dan eveneens ter aanduiding van hun onderneming gebruiken. City Hotel kan dus het gebruik van de termen City of Hotel of de combinatie daarvan niet geheel verbieden. Onderdeel 4 van de vordering van City Hotel stuit reeds hierop af. De handelsnamen mogen echter, in hun geheel beschouwd, niet een zodanig grote gelijkenis vertonen dat bij het normaal oplettende, relevante publiek verwarring is te duchten.

4.8.

In het onderhavige geval heeft Fitland Oss, uit haar naam voor haar onderneming in Oss, het woord Hotel verwijderd, zodat resteert de naam City Resort Oss. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter verkrijgt de handelsnaam van Fitland Oss door deze aanpassing echter onvoldoende onderscheidende kracht in relatie tot de handelsnaam City Hotel van de onderneming van eiseres. Het onderscheidende element van de betreffende handelsnamen is vooral gelegen in het woord “City”, waarvan aannemelijk is dat dat bij het publiek een bepaalde herkenning oproept. De woorden “Hotel” in de handelsnaam van eiseres en “Resort” in de handelsnaam van Fitland Oss zijn zodanig overeenstemmend dat daaraan geen onderscheidende kracht kan worden toegekend. Dat geldt eveneens voor de toevoeging “Oss” in de handelsnaam van Fitland Oss. Deze toevoeging geeft de onderneming van Fitland Oss immers louter en alleen nadere geografische bepaaldheid, die evenwel in dit geval allerminst onderscheidend is, nu de onderneming van City Hotel eveneens in Oss is gevestigd.

4.9.

Dat sprake is van verwarringsgevaar is evident en door Fitland Oss ook erkend (vergelijk punt 8 van de pleitnota van Fitland Oss). Uit de door City Hotel overgelegde producties 16, 17, 18 en 20 kan genoegzaam worden afgeleid dat het verwarringsgevaar zich reeds heeft gemanifesteerd, ook na de wijziging door Fitland Oss van haar naam in City Resort Oss. Uit de producties blijkt dat meerdere personen bij City Hotel terecht zijn gekomen, terwijl zij hadden geboekt bij Fitland Oss. Gelet op de plaats waar de ondernemingen zijn gevestigd (Oss), waar slechts vier hotels zijn gevestigd, het feit dat beide ondernemingen zaakdoende zijn in de hotelsector en zich richten op dezelfde doelgroep, is voldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek valt te duchten. Dat het karakter van de onderneming van partijen zeer verschillend is, zodat reeds hierom geen sprake is van verwarringsgevaar, zoals Fitlland Oss heeft gesteld, leidt niet tot een ander oordeel. Daargelaten dat hiervoor reeds is vastgesteld dat het verwarringsgevaar zich reeds concreet heeft voorgedaan, is het enkele feit dat de faciliteiten van City Resort Oss uitgebreider, luxueuzer, moderner en sportiever zijn, onvoldoende om aan te nemen dat van verwarring geen sprake zal zijn.

4.10.

Het voorgaande betekent dat het primair onder 1 en 2 gevorderde zal worden toegewezen als na te melden.

4.11.

Verder heeft City Hotel onder 3 primair gevorderd dat het Fitland Oss zal worden verboden om de domeinnamen [domeinnaam] en [domeinnaam] , de emailadressen [emailadres] en [emailadres] te gebruiken. Fitland Oss heeft deze domeinnamen gekozen omdat deze identiek zijn aan de door haar gekozen handelsnaam. Ten aanzien van de domeinnamen en e-mailadresseng geldt derhalve hetzelfde als hiervoor omtrent de handelsnaam is overwogen. Het gebruik van de zuivere domeinnamen [domeinnaam] en [domeinnaam] , de emailadressen [emailadres] en [emailadres] wordt dan ook verboden.

4.12.

Fitland Oss heeft de vordering tot voldoening van de werkelijke proceskosten ad

€ 6.000,00 betwist op de grond dat zij steeds genegen is geweest deze zaak in onderling overleg te regelen. Zij heeft daartoe gesteld dat zij uitdrukkelijk het aanbod heeft gedaan om haar handelsnaam te wijzigen. Dit verweer faalt. Nu een concreet voorstel tot wijziging van de handelsnaam tot op heden is uitgebleven, terwijl Fitland Oss daartoe ruimschoots de gelegenheid heeft gehad, kan niet gezegd worden dat City Hotel deze procedure zonder reden heeft gevoerd. De advocaatkosten zullen, conform het indicatietarief voor een eenvoudige IE-zaak, worden begroot op € 6.000,00.

4.13.

De uitvoering van het vonnis, die aanpassingen in haar bedrijfsvoering zal vergen, zal Fitland Oss praktisch gezien ongetwijfeld wel enige tijd kosten, zodat haar een termijn van veertien dagen zal worden gegeven om aan de veroordeling te voldoen.

4.14.

Aan de veroordeling zal een dwangsom worden verbonden als in het dictum te vermelden.

4.15.

Fitland Oss zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van City Hotel worden begroot op:

- dagvaarding € 85,21

- griffierecht 618,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.703,21

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt Fitland Oss binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, in de gemeente Oss (op welke wijze dan ook) de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss, als naam en/of handelsnaam te gebruiken,

5.2.

veroordeelt Fitland Oss binnen veertien dagen na betekening van het vonnis om de handelsnaam City Resort Hotel, te verwijderen van haar bedrijfspand te Oss,

5.3.

verbiedt Fitland Oss binnen veertien dagen na betekening van het vonnis om de domeinnamen [domeinnaam] en [domeinnaam] , alsmede de emailadressen [emailadres] en [emailadres] te gebruiken,

5.4.

veroordeelt Fitland Oss om aan City Hotel een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1., 5.2. en 5.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.5.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voorzover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) in aanmerking genomen de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.6.

bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van het vonnis,

5.7.

veroordeelt Fitland Oss in de proceskosten, aan de zijde van City Hotel tot op heden begroot op € 6.703,21, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8.

veroordeelt Fitland Oss in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,0 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2017.