Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:402

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
26-01-2017
Datum publicatie
26-01-2017
Zaaknummer
SHE 17/89
Rechtsgebieden
Bestuursprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Café de Aftrap. Voorziening met voorwaarden.

De voorzieningenrechter laat de bouw en het gebruik van het café De Aftrap toe onder voorwaarden. De gemeente Eindhoven had in de vergunning niet duidelijk genoeg aangegeven welke maatregelen worden getroffen om overlast bij de bewoners van de Ventoseflat te voorkomen. Daarom stelt de voorzieningenrechter een aantal voorwaarden aan het gebruik van café De Aftrap. Verweerder zal in de beslissing op bezwaar duidelijke voorschriften moeten stellen om zo de afgesproken maatregelen vast te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/494
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 17/89

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 januari 2017 in de zaak tussen

Vereniging Ventose, te Eindhoven, verzoekster

(gemachtigde: M.J. Verhoeven),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, verweerder

(gemachtigden: mr. J.H.N. Kepers, J. van der Werf, R. Stevens, J. Roymans, R. van Asten en E. Reynen).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: PSV Stadionexploitatie BV, te Eindhoven, vergunninghoudster, gemachtigde: M.L.M. van de Laar.

Procesverloop

Bij besluit van 20 november 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan derde-partij een tijdelijke omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend voor het realiseren van een tijdelijke horecagelegenheid (café) ten behoeve van supporters PSV (“De Aftrap”) aan de Vonderweg (ongenummerd) kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D, nummer 3516. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar (gerekend vanaf 1 januari 2017).

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 8 januari 2017 bezwaar gemaakt bij verweerder. Bij brief van 8 januari 2017 heeft verzoekster de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 januari 2017. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. Vergunninghoudster heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

 schorst het bestreden besluit voor zover hierin geen of onvoldoende voorschriften zijn getroffen ter voorkoming van parkeer- en geluidoverlast van bewoners van de Ventoseflat en voor zover hierin een maatwerkvoorschrift is gesteld als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en laat het resterende deel van het bestreden besluit van kracht;

 staat het afbouwen van het café en het gebruik van het café toe onder de volgende voorwaarden:

  1. er worden 27 parkeerplaatsen op het TAC-terrein ter beschikking gesteld aan bewoners van de Ventoselaan gedurende de periode dat het Vonderparkeerterrein voor wedstrijden wordt afgesloten;

  2. de Ventoselaan wordt tijdens wedstrijden of evenementen in het PSV-stadion aan beide zijden afgesloten voor verkeer met uitzondering van auto’s van bewoners van de Ventoseflat;

  3. Het terras van café De Aftrap is ontruimd uiterlijk direct na een wedstrijd of evenement in het PSV-stadion en er wordt direct na een wedstrijd of evenement geen drank verstrekt op of vanuit het terras;

  4. Café De Aftrap gaat dicht op zondag uiterlijk 23:00 uur en doordeweeks uiterlijk 02:00 uur als sprake is van een wedstrijd of evenement in het PSV-stadion en op de overige avonden uiterlijk 23:00 uur;

 bepaalt dat deze voorziening vervalt zes weken na de bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift van verzoekster;

 draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 334,- aan verzoekster te vergoeden.

Overwegingen

1. PSV supporterscafé De Aftrap zit ongeveer 10 jaar op de huidige locatie aan de Mathildelaan en moet daar uiterlijk 1 april 2017 weg. Het initiatief van café De Aftrap is destijds gestart om de stevige overlast waarvan tot dan sprake was in de binnenstad te verminderen. Het is een supporterscafé voor supporters met een stadionverbod.

2. Verweerder heeft gekeken of het café De Aftrap op een andere plek kon worden geplaatst. Uiteindelijk bleek dat het populierenveld naast het PSV-stadion een te diepgaand onderzoek vergt omdat het dicht bij de spoorlijn ligt (waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd). Het gebouw waarin het Temporary Art Centre (TAC) is gehuisvest, maakt onderdeel uit van een groter herontwikkelingsproject voor het gebied en was ook niet geschikt. Daarom bleef een tijdelijke plek op het parkeerterrein aan de Vonderweg over.

3. Voor de verlening van de vergunning en daarna hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen verzoekster, vergunninghoudster en verweerder. Deze overleggen hebben uiteindelijk geresulteerd in een reeks van maatregelen om de vrees van verzoekster voor overlast weg te nemen. De voorzieningenrechter vindt dat verzoekster terecht opmerkt dat in het bestreden besluit niet duidelijk is vastgelegd wat de status van de maatregelen is. Bovendien zijn er na het verlenen van de vergunning maatregelen bijgekomen, wat er op duidt dat het bestreden besluit zelf onvoldoende bescherming bood. Daarom is het bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd en dat is de reden waarom de voorzieningenrechter dit besluit schorst voor zover verweerder hierin geen of onvoldoende voorschriften heeft gesteld ter voorkoming van overlast van bewoners van de Ventoseflat.

4. Het resterende deel van het bestreden besluit blijft van kracht. Dat betekent dat Café de Aftrap mag worden afgebouwd en in gebruik mag worden genomen. Verzoekster wil vooral duidelijke afspraken. De voorzieningenrechter zal daarom in deze uitspraak aan het gebruik van het café De Aftrap een aantal voorwaarden stellen. Hier moet vergunninghoudster zich aan houden. Doet vergunninghoudster dit niet, dan kan dit aanleiding voor de voorzieningenrechter zijn om desgevraagd het gehele gebruik te schorsen.

Verweerder zal in de beslissing op bezwaar duidelijke voorschriften moeten stellen om zo de afgesproken maatregelen vast te leggen. Verzoekster kan dan bij verweerder klagen indien deze voorschriften niet worden nageleefd en verweerder moet dan vervolgens optreden. Dit werkt volgens de voorzieningenrechter beter dan verweerders suggestie dat verzoekster gaat klagen bij vergunninghoudster.

De voorwaarden van de voorzieningenrechter gelden voor de tussentijd. Daarom vervalt de voorziening met voorwaarden automatisch zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

5. Over de zaak zelf heeft de voorzieningenrechter nog verder het volgende overwogen. De voorzieningenrechter vindt dat verweerder niet hoeft te bewijzen dat het café De Aftrap daadwerkelijk na vijf jaar weg gaat. De voorzieningenrechter merkt wel op dat, als verweerder een nieuwe vergunning wil verlenen, rekening moet worden gehouden met alle nieuwe omstandigheden en regelgeving die er op dat moment zijn.

6. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat het niet mogelijk is om in een omgevingsvergunning een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het Activiteitenbesluit te stellen. Daarvoor is een apart besluit nodig dat met een andere procedure wordt voorbereid. Dat heeft verweerder niet gedaan. Daarom schorst de voorzieningenrechter het betreffende maatwerkvoorschrift (waarbij de geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit met 5 dB(A) in de nachtperiode werden verhoogd ten behoeve van café De Aftrap). Dat betekent dat café De Aftrap zich moet houden aan de grenswaarden die gelden voor ieder ander café. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat verweerder in het overleg met vergunninghoudster en verzoekster heeft afgesproken dat er geluidmetingen worden verricht aan het casco van het café De Aftrap zodat (als dat nodig is) geluidsisolerende maatregelen kunnen worden getroffen voordat het in gebruik wordt genomen. Hierover hoeven dus geen nadere voorwaarden te worden gesteld.

7. Er mag geen enkele onduidelijkheid bestaan over de openingstijden van café De Aftrap. Daarom neemt de voorzieningenrechter de afgesproken sluitingstijden op in de uitspraak. Verzoekster vreest dat het parkeerterrein aan de Vonderweg tijdens wedstrijden of evenementen in het PSV-stadion als een soort evenemententerrein zal worden gebruikt door de aanwezigheid van café De Aftrap. Vergunninghoudster heeft gezegd dat de ervaring is dat bezoekers van het stadion snel naar de binnenstad gaan na een evenement of een wedstrijd. Dat kan zo zijn, maar als het gezellig is op het terras van café De Aftrap zouden bezoekers langer buiten kunnen blijven en dat kan geluidsoverlast tot gevolg hebben. Daarom stelt de voorzieningenrechter de voorwaarde dat het terras direct na een wedstrijd of evenement ontruimd moet zijn doordat alle tafels en ander meubilair weg is gehaald en dat er geen drank meer mag worden verstrekt vanaf het terras. Er mag slechts drank worden verstrekt in het café De Aftrap zelf. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat verweerder heeft toegezegd aanvullende maatregelen te nemen om de toegang tot het terras vanaf het parkeerterrein te veranderen.

8. Door de bouw van café De Aftrap op het parkeerterrein aan de Vonderweg vervallen parkeerplaatsen. Het hele parkeerterrein aan de Vonderweg wordt bovendien tijdens wedstrijden of evenementen in het PSV-stadion afgesloten om te voorkomen dat auto’s worden beschadigd door bezoekers. Dit gaat ten koste van de parkeerplaatsen van bewoners van de Ventoseflat. Uit de verslagen van de overleggen tussen de bewoners, de gemeente en PSV maakt de voorzieningenrechter op dat het gebied waar de bewoners van de Ventoseflat mogen parkeren met hun bewonersparkeervergunning per 1 januari 2017 groter is geworden en dat het TAC bereid is om 27 parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan de bewoners van de Ventoseflat tijdens wedstrijden of evenementen in het PSV-Stadion. Tot slot wordt de hele Ventoselaan afgesloten om parkeren door derden tijdens wedstrijden of evenementen in het PSV-stadion te voorkomen. Hiermee is volgens de voorzieningenrechter voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van verzoekster. Het zijn wel belangrijke maatregelen. Om deze bindend te maken is het goed om deze maatregelen als voorwaarde aan het gebruik van café De Aftrap te verbinden.

9. De voorzieningenrechter juicht het toe dat partijen verder in overleg gaan over een goed maatregelenpakket en dat dit goed wordt vastgelegd in de beslissing op bezwaar. De voorzieningenrechter hoopt dat na de voorzet voor afspraken in deze uitspraak partijen hun doelen (duidelijke afspraken en een goed geregeld gebruik van het café) kunnen bereiken.

10. Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, bepaalt de voorzieningenrechter dat verweerder aan verzoekster het door haar betaalde griffierecht vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.H.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van A.J.H. van der Donk, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2017.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.