Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:3753

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
13-07-2017
Datum publicatie
13-07-2017
Zaaknummer
5532052 CV EXPL 16-10187
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Artiest mocht zijn optreden voortijdig beëindigen, nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Uitleg van een overeenkomst tussen partijen voert verder dan alleen de taalkundige uitleg daarvan. Geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3737
Prg. 2017/256
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 5532052

Rolnummer : 16-10187

Uitspraak : 13 juli 2017

in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

gemachtigde: mr. N.J.P. Vanaken,

t e g e n

Your Agency B.V.

gevestigd te Heeswijk-Dinther,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.E.S. Dolmans.

Partijen zullen hierna worden genoemd “ [eiser] ” en “Your Agency”.

1 Het verloop van het geding

Dit blijkt uit het volgende:

a. het tussenvonnis van 2 maart 2017, met de daarin vermelde processtukken;

b. de op 16 mei 2017 gehouden comparitie van partijen.

2 De feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende

weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties het volgende vast.

2.1.

[eiser] exploiteert een horecaonderneming in [vestigingsplaats] , genaamd [naam cafe] .

2.2.

Your Agency exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met onder meer de verzorging van boekingen en de begeleiding, vertegenwoordiging en advisering van artiesten, onder wie – ten tijde hier van belang – [naam artiest] .

2.3.

Partijen hebben op 24 mei 2016 een overeenkomst gesloten, die inhoudt dat [naam artiest] op maandag 5 september 2016 tijdens de kermis in [plaats] tussen 00:15 uur en 00:45 uur 30 minuten zal optreden in [naam cafe] .

2.4.

Van de door partijen gesloten overeenkomst maken deel uit de bepalingen die zijn neergelegd in de “Rider [naam artiest] (Technisch & Hospitality)” (hierna te noemen: rider). Hierin is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

(…) 8. Veiligheid

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, en tijdens het optreden van contractant 2. (…) Indien de veiligheid van dj/artiest/act/medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is artiest gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. (…)

Let op! U dient in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew. Dit houdt onder andere in dat u er voor dient zorg te dragen dat er niet met voorwerpen (zoals drank) naar hen mag worden gegooid, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de schade en/of [naam artiest] en diens crew gerechtigd zijn het optreden te annuleren of staken.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert betaling van € 3.577,50, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vordering, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

[naam artiest] heeft zijn optreden op 5 september 2016 voortijdig beëindigd nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Met de voortijdige beëindiging van het optreden is Your Agency tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. [eiser] is immers met Your Agency overeengekomen dat [naam artiest] 30 minuten zou optreden, wat hij niet heeft gedaan. Vanwege dit tekortschieten door Your Agency heeft [eiser] de overeenkomst met Your Agency buitengerechtelijk ontbonden. Dit heeft tot gevolg dat Your Agency een deel van de door [eiser] vooruitbetaalde factuur voor het optreden van [naam artiest] moet terugbetalen. Your Agency moet, rekening houdend met de omstandigheid dat [naam artiest] , toen hij zijn optreden beëindigde, ongeveer drie minuten had opgetreden, 9/10 deel van al betaalde factuur terugbetalen.

3.3.

Your Agency voert, zakelijk weergegeven, het volgende verweer. Your Agency heeft volgens de overeenkomst met [eiser] gehandeld. Het optreden mocht worden gestaakt nadat tijdens het optreden van [naam artiest] bier naar hem was gegooid. Artikel 8 van de rider is duidelijk. Ook is de bedoeling die [eiser] en Your Agency bij het aangaan van de overeenkomst hadden helder. Als met voorwerpen wordt gegooid, mag het optreden direct en definitief worden beëindigd. Daarom hoeft Your Agency het van [eiser] ontvangen bedrag niet terug te betalen, ondanks dat [naam artiest] zijn optreden voortijdig heeft beëindigd.

4 De beoordeling

4.1.

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of [naam artiest] zijn optreden mocht beëindigen nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Als dat mocht, leidt de voortijdige beëindiging van het optreden er niet toe dat Your Agency is tekortgeschoten in de nakoming van de met [eiser] gesloten overeenkomst. Om die vraag te kunnen beantwoorden is, nu [eiser] en Your Agency hierover van mening verschillen, van belang hoe artikel 8 van de rider moet worden uitgelegd. Volgens [eiser] kan het optreden enkel worden “geannuleerd” voordat het is begonnen en enkel tijdelijk worden “gestaakt”. Volgens Your Agency kan het optreden ook worden “geannuleerd” als het optreden is begonnen en heeft het in artikel 8 van de rider vermelde woord “staken” een definitief karakter.

4.2.

De vraag hoe een overeenkomst moet worden uitgelegd kan niet worden beantwoord op grond van alleen de taalkundige uitleg daarvan. Het komt daarbij aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Volgens artikel 8 van de rider is [naam artiest] gerechtigd “definitief” het optreden te stoppen met behoud van volledige gage indien zijn veiligheid niet gewaarborgd kan worden. De daarop volgende passage in hetzelfde artikel, die begint met de woorden “Let op!”, gaat nog steeds over het waarborgen van de veiligheid en dan specifiek die van [naam artiest] en zijn crew. Zo dient [eiser] volgens deze passage in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew, en mag [naam artiest] zijn optreden “annuleren” of “staken” als er geen zorg voor wordt gedragen dat niet met voorwerpen, zoals drank, naar hem wordt gegooid. Gelet op de onderlinge samenhang tussen beide passages, moet laatstgenoemde passage naar het oordeel van de kantonrechter zo worden uitgelegd dat het optreden mag worden beëindigd zodra met drank naar [naam artiest] wordt gegooid, zonder dat de verplichting bestaat dit te hervatten. Het komt de kantonrechter voor dat, indien die verplichting wel zou zijn overeengekomen, in de rider zou zijn vastgelegd in welk geval, bijvoorbeeld na welke getroffen maatregelen en binnen welk redelijk tijdsbestek, van [naam artiest] kan worden verlangd dat het optreden wordt hervat. Gelet op de gekozen woorden in laatstgenoemde passage is, anders dan [eiser] heeft gesteld, niet relevant of [naam artiest] in een gevaarlijke situatie heeft verkeerd en of [eiser] er alles aan heeft gedaan om een veilige situatie voor [naam artiest] te waarborgen. Evenmin, anders dan [eiser] eveneens heeft gesteld, is relevant of [naam artiest] door slechts drie druppels bier zou zijn geraakt. Dat vanuit het publiek met drank naar [naam artiest] is gegooid, staat vast. Het optreden mocht dan ook worden beëindigd. Dit betekent dat de voortijdige beëindiging van het optreden door [naam artiest] geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Your Agency met zich brengt. De voortijdige beëindiging van het optreden was dan ook geen gegronde reden voor [eiser] om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en, in vervolg daarop, om gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde factuur te vragen.

4.3.

[eiser] heeft aangevoerd dat [naam artiest] het gooien van drank heeft uitgelokt door, voordat met drank werd gegooid, tegen het publiek te zeggen: “Laat het even duidelijk zijn voor alle stoere jongens die bier gaan gooien, voor mij is het dan dat ik 1, 2, 3, 4 duizend euro heb verdiend, en dan ga ik naar huis toe.” Desgevraagd heeft [eiser] ter zitting toegelicht dat het in dat geval niet gerechtvaardigd is het optreden definitief te beëindigen. De kantonrechter begrijpt deze toelichting aldus dat [eiser] een beroep doet op artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat Your Agency volgens [eiser] geen geslaagd beroep kan doen op artikel 8 van de rider omdat dit, nu [naam artiest] het gooien met drank door het publiek zou hebben uitgelokt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Your Agency heeft betwist dat [naam artiest] het publiek zou hebben uitgelokt om drank naar hem te gooien. De kantonrechter overweegt daarover het volgende.

4.4.

Tijdens de zitting is een beeldfragment getoond van het optreden van [naam artiest] . Toen is vastgesteld dat het beeldfragment niet volledig is en dat [naam artiest] niet steeds goed in beeld is. Ook is tijdens de zitting vastgesteld dat een door Your Agency overgelegd citaat van de heer [naam] – namens [eiser] belast met de organisatie van het optreden van [naam artiest] – uit een interview met Omroep P&M op 6 september 2016, correct is. [naam] heeft tijdens dit interview – voor zover hier van belang – het volgende gezegd: “Wij stonden hier alles in de gaten te houden en werden 4, 5 glazen werden er gegooid maar dan meer lege glazen, bekers kwamen niet bij [naam artiest] er gebeurde helemaal niets. Alleen na het eerste nummer [naam artiest] pakte, ja de microfoon en hij maakte een opmerking, van jongens als jullie bier willen gooien, ik vind het goed da ga ik lekker naar huis toe en dan heb ik 1, 2, 3, 4 duizend euro verdiend, want dat kost ie ons bijna ennuh ja op dat moment dat hij dat gaat zeggen van jongens als jullie willen bier gooien ja dan hetzelfde als je een rooie doek het publiek in gooit van jongens kom maar. Dus een glas bier landt op zijn schouder, paar druppels raken hem en jah in hetzelfde zinnetje loopt ie gewoon de tent uit.” Uit dit citaat blijkt dat met lege glazen is gegooid voordat [naam artiest] zich over het gooien van bier tot het publiek richtte. Wat [naam artiest] vervolgens tegen het publiek heeft gezegd, kan dan ook als een waarschuwing worden beschouwd om niet met (glazen) bier te gooien. Met dit citaat kan in ieder geval niet worden gesproken van uitlokking door [naam artiest] tot het gooien van bier naar hem. Reeds daarom gaat het beroep van [eiser] op voormeld artikel niet op.

4.5.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, wijst de kantonrechter de vorderingen van [eiser] af.

4.6.

[eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Your Agency tot op heden begroot op € 400,00, als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast);

verklaart dit vonnis, voor zover het de veroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van den Brink, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2017.