Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2016:4712

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
25-08-2016
Datum publicatie
07-09-2016
Zaaknummer
16_1881
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De gestelde gemachtigde verstrekt bij het beroepschrift een schriftelijke machtiging maar geen stukken waaruit blijkt dat volmachtgever bevoegd is namens eiseres, een besloten vennootschap, de machtiging af te geven. De rechtbank geeft de gestelde gemachtigde de gelegenheid alsnog deze stukken te verstrekken. De gestelde gemachtigde stuurt onder meer een uittreksel van de KvK in, waaruit blijkt dat de volmachtgever handelt op grond van een zogenaamde ‘Volmacht B’. De rechtbank geeft de gestelde gemachtigde gelegenheid om aan te geven wat deze ‘Volmacht B’ inhoudt. Daarop ontvangt de rechtbank ‘een extern Reglement vertegenwoordigingsbevoegdheid van eiseres’ dat ziet op de bevoegdheid om eiseres in het maatschappelijk verkeer te vertegenwoordigen. De volmacht die de volmachtgever eerder heeft verstrekt aan de gestelde gemachtigde strekt op grond van dit reglement echter niet tot onder de in het reglement vermelde rechtshandelingen, die een gevolmachtigde B zelfstandig mag verrichten. De rechtbank verklaart het beroep met toepassing van art. 8:54 Awb kennelijk niet-ontvankelijk. Het niet overleggen van een (bevoegd afgegeven) machtiging is een verzuim in de zin van artikel 6:5 Awb. Eiseres had, gelet op haar Reglement, moeten begrijpen dat een machtiging nodig was die was ondertekend door twee volgens het Reglement bevoegde vertegenwoordigers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2016/1931
V-N 2017/8.22.3
FutD 2016-2201
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 16/1881

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 25 augustus 2016 in de zaak tussen

[eiseres] , te [vestigingsplaats] , eiseres

(gestelde gemachtigde: G. Gieben),

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Eindhoven, verweerder.

Procesverloop

De gestelde gemachtigde heeft namens eiseres tegen de uitspraak op bezwaar van 13 mei 2016 (de bestreden uitspraak) beroep ingesteld.

Overwegingen

1. De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.

2. Op grond van artikel 8:24, eerste lid, van de Awb kunnen partijen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de rechtbank van de gemachtigde een schriftelijke machtiging kan verlangen.

3. G. Gieben (hierna: Gieben), werkzaam bij Previcus Vastgoed, heeft op 20 juni 2016 namens eiseres een beroepschrift ingediend. Bij dit beroepschrift is een schriftelijke machtiging gevoegd, gedateerd op 16 februari 2016, waarin door [persoon] (hierna: [persoon] ) namens eiseres een volmacht is verleend aan Gieben om beroep in te stellen. Bij brief van 20 juni 2015 heeft de rechtbank eiseres in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken stukken toe te sturen waaruit blijkt dat [persoon] namens eiseres bevoegd is deze machtiging af te geven. In deze brief is nadrukkelijk vermeld dat de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk kan verklaren indien de geconstateerde verzuimen niet tijdig worden hersteld.

4. In antwoord daarop heeft de rechtbank op 23 juni 2016, ontvangen op 24 juni 2016, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 23 juni 2016 (hierna: het uittreksel) en nogmaals de al eerder verstrekte schriftelijke machtiging van 16 februari 2016 ontvangen. Uit het uittreksel blijkt dat [persoon] op grond van een ‘Volmacht B’ bevoegd en gevolmachtigd is namens eiseres op te treden. Bij brief van 1 juli 2016 is eiseres verzocht nadere stukken in geding te brengen waaruit blijkt wat met ‘Volmacht B’ wordt bedoeld. Ook in deze brief is vermeld dat de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk kan verklaren indien het geconstateerde verzuim niet tijdig wordt hersteld. Bij brief van 8 juli 2016, ontvangen op 11 juli 2016, heeft de rechtbank onder meer ‘een Extern Reglement Vertegenwoordigingsbevoegdheid ING Bank N.V.’ met als datumstempel 10 januari 2014 (hierna: het Reglement) ontvangen.

5. Gelet op paragraaf 1 sub A van het Reglement regelt dit de bevoegdheid om eiseres in het maatschappelijk verkeer te vertegenwoordigen. Gelet op paragraaf 2 (omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid) sub A (Twee handtekeningen) is een gevolmachtigde B bevoegd om namens eiseres alle rechtshandelingen te verrichten, mits gezamenlijk handelend met (kort gezegd) een andere in het Reglement specifiek aangeduide gevolmachtigde of een statutair bestuurder van eiseres. In paragraaf 2 sub B (Eén handtekening) van het Reglement is omschreven welke rechtshandelingen – in afwijking van paragraaf 2 sub A – de gevolmachtigde B zelfstandig kan verrichten.

6. De volmacht die [persoon] als gevolmachtigde B heeft verleend aan Gieben heeft betrekking op de aanslag lokale belastingen en de daarop vermelde WOZ-beschikkingen. Uit de hierboven onder 5 omschreven paragrafen uit het Reglement volgt dat [persoon] tot het afgeven van een dergelijke machtiging niet zelfstandig bevoegd was. Het afgeven van een machtiging voor het instellen van beroep ter zake van een WOZ-waarde en daarop gebaseerde aanslag OZB valt niet onder de onder paragraaf 2 sub B genoemde rechtshandelingen, welk een gevolmachtigde B zelfstandig mag verrichten.

7. Op grond van artikel 6:6 van de Awb kan het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het beroep, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. Het niet overleggen van een (bevoegd afgegeven) machtiging is een verzuim in hiervoor bedoelde zin. Eiseres had, gelet op haar Reglement, moeten begrijpen dat een machtiging nodig was die was ondertekend door twee volgens het Reglement bevoegde vertegenwoordigers. Omdat het verzuim niet binnen de gestelde termijn is hersteld, is niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6:6, aanhef en onder a, van de Awb (HR 10 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:2 en HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4320).

8. Het beroep is daarom kennelijk niet-ontvankelijk. De rechtbank komt niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het beroep. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.J.J.M. Weyers, rechter, in aanwezigheid van drs. H.A.J.A. van de Laar, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 25 augustus 2016.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan verzet worden ingesteld bij deze rechtbank. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.