Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2016:1214

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
02-03-2016
Datum publicatie
28-04-2016
Zaaknummer
C/01/293913 / HA ZA 15-376
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Contradictoir. Bestaan van overeenkomst. Onderbouwing vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/293913 / HA ZA 15-376

Vonnis van 2 maart 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE NETWERK COMPANY B.V.,

gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. F.E. van 't Hek te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

SMART CONNECT NETWORKS N.V.,

gevestigd te Uden,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.P.A. Jansen te ‘s-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna De Netwerk Company en Smart Connect genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 5 augustus 2015

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 20 januari 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De heer [naam 1] directeur van De Netwerk Company, (hierna: [directeur van eiser] ) is via zijn vennootschap De Netwerk Company werkzaam geweest voor Smart Connect.

2.2.

De facturen die De Netwerk Company voor werkzaamheden, verricht in de maanden januari, februari en mei 2013, aan Smart Connect heeft verzonden zijn door Smart Connect betaald. De aan Smart Connect door De Netwerk Company verzonden factuur voor werkzaamheden verricht in de maand maart 2013 is door Smart Connect voor de helft betaald.

2.3.

Per e-mail van 28 november 2013 heeft De Netwerk Company het volgend aan Smart Connect bericht:

‘Sinds enige weken, word ik kennelijk niet meer gekend in de ontwikkelingen binnen Smart. Omdat ik geen bijdrage meer lever aan het welslagen van de onderneming, wil ik mijn “functie” en taken voor Smart per 1 december beëindigen.

Ik zou het op prijs stellen wanneer mijn overeengekomen achterstallige managementfee, groot € 36.300,50 (…), zo spoedig mogelijk (…) voldaan wordt, (…)’

2.4.

Bij exploot van 13 april 2015 is Smart Connect gesommeerd om binnen twee dagen na de datum van het exploot over te gaan tot betaling van een bedrag van € 37.883,60.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

De Netwerk Company vordert samengevat - veroordeling van Smart Connect tot betaling van € 36.787,72, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Smart Connect voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Smart Connect vordert samengevat - bij afwijzing van de vordering in conventie veroordeling van De Netwerk Company tot betaling van € 4.500,00, vermeerderd met kosten en, bij toewijzing van de vordering in conventie, veroordeling van De Netwerk Company tot betaling van € 36.787,72, vermeerderd met kosten.

3.5.

De Netwerk Company voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

De Netwerk Company heeft aan haar vordering onder meer het volgende ten grondslag gelegd.

De Netwerk Company heeft vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 algemene managementwerkzaamheden verricht voor Smart Connect. Tussen partijen was afgesproken dat De Netwerk Company 24 uur per week beschikbaar zou zijn tegen betaling van aanvankelijk € 9.075,00 inclusief btw per maand. Vanaf 1 mei 2013 heeft De Netwerk Company het tarief gehalveerd naar € 4.537,50 inclusief btw per maand. Smart Connect heeft de helft van de factuur over maart 2013 niet voldaan en heeft de facturen over de maanden juni, augustus, september en oktober 2013 niet voldaan.

4.2.

Smart Connect heeft tot haar verweer onder meer het volgende aangevoerd.

Smart Connect is met De Netwerk Company geen overeenkomst aangegaan voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de periode van maart tot en met oktober 2013. Smart Connect heeft De Netwerk Company over die periode geen opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten en De Netwerk Company heeft in die periode voor haar ook geen werkzaamheden verricht.

Voor het geval er wel een grondslag zou zijn voor de vordering van De Netwerk Company dan stelt Smart Connect zich op het standpunt dat De Netwerk Company toerekenbaar tekort is geschoten bij de nakoming van de overeenkomst. Voor zover De Netwerk Company werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft zij haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:401 BW geschonden. De toerekenbare tekortkoming rechtvaardigt dat Smart Connect niet is overgegaan tot betaling van de facturen met betrekking tot de managementvergoeding over de maanden maart tot en met oktober 2013.

De Netwerk Company zou alleen recht op loon hebben als zij haar werkzaamheden ten behoeve van Smart Connect zou uitvoeren en nu De Netwerk Company geen werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft Smart Connect de betaling van loon opgeschort. Als Smart Connect loon zou dienen te voldoen is de hoogte van haar schade gelijk aan de hoogte van de managementvergoeding omdat De Netwerk Company dan loon zou hebben verkregen zonder tegenprestatie te verrichten. Smart Connect wenst haar schade te verrekenen met de vordering van De Netwerk Company.

De facturen zijn onjuist.

De betaling van de helft van de factuur over maart 2013 is door Smart Connect opgeschort totdat De Netwerk Company rekening en verantwoording zou hebben afgelegd van haar werkzaamheden.

4.3.

Ter comparitie heeft [directeur van eiser] onder meer verklaard dat hij in december 2012 met Smart Connect is overeengekomen dat hij een managementfee van € 7.500,00 exclusief btw per maand zou ontvangen, dat hij drie dagen per week, op tijden dat het nodig was, voor Smart Connect zou werken in die zin dat hij er voor zou zorgen dat de bedrijfsvoering zou worden voortgezet. Over de duur van de overeenkomst heeft hij verklaard dat daarover niet is gesproken, dat het in principe permanent was.

[naam 2] , directeur van Smart Connect (hierna [directeur van gedaagde] ) heeft ter comparitie verklaard dat het klopt wat [directeur van eiser] over de afspraken tussen partijen heeft verklaard en dat er aan de inzet van [directeur van eiser] , die bestond in het begeleiden van Smart Connect om de kwaliteit te waarborgen, geen tijdsduur gekoppeld was.

Deze verklaringen komen er op neer dat tussen partijen een overeenkomst is gesloten die inhield dat De Netwerk Company, in de persoon van [directeur van eiser] , tegen betaling van

€ 7.500,00 exclusief btw per maand gedurende een aantal uren tot in totaal drie dagen per week niet concreet omschreven werkzaamheden voor Smart Connect zou verrichten, tot aan het nog onbepaalde einde van de overeenkomst. Gesteld noch gebleken is dat Smart Connect de overeenkomst heeft beëindigd voorafgaand aan de e-mail van De Netwerk Company aan Smart Connect van 28 november 2013 (hiervoor onder 2.3) zodat de overeenkomst tussen partijen moet worden geacht te hebben bestaan van januari 2013 tot de beëindiging daarvan per 1 december 2013. Deze overeenkomst bracht voor Smart Connect een verplichting tot de betaling van de maandelijkse fee aan De Netwerk Company met zich.

4.4.

Ter comparitie heeft [naam 2] , directeur van Smart Connect (hierna [directeur van gedaagde] ) onder meer verklaard dat Smart Connect de factuur over maart voor de helft heeft betaald, omdat [directeur van eiser] een presentatie had gemaakt, waarbij hij ook aanwezig is geweest, en dat Smart Connect de factuur van mei 2013 heeft betaald, omdat [directeur van gedaagde] en [directeur van eiser] nog wel contact met elkaar hadden. Gelet op deze verklaring van [directeur van gedaagde] kan het verweer van Smart Connect dat De Netwerk Company gedurende de periode van maart tot en met oktober 2013 geen werkzaamheden heeft verricht voor Smart Connect, geen stand houden.

Tussen partijen staat vast dat De Netwerk Company Smart Connect na haar e-mail van 28 november 2013 (hiervoor onder 2.3) en voorafgaand aan de sommatie van 13 april 2015 meermaals heeft verzocht om tot betaling van de onbetaalde facturen over te gaan. De hierover tussen partijen gevoerde correspondentie over de periode van 15 april 2014 tot en met 1 april 2015, waarvan de inhoud door Smart Connect niet is betwist, is door De Netwerk Company als producties 2, 12 en 13 in het geding gebracht. In reactie op de e-mail van De Netwerk Company van 15 april 2014 12:52, inhoudende onder meer: ‘Heb je al enig zicht op de betaling van je nieuwe Afrikaanse vrinden??? Ik moet m’n laatste termijn aan de aannemer betalen en zou dat graag vanuit mijn rekening courant doen..’ heeft Smart Connect aan De Netwerk Company per e-mail van 15 april 2014 12:54 bericht: ‘Ze hebben mij afgelopen zaterdag gemeld deze week de betaling binnen moeten hebben.’ In reactie op de e-mail van De Netwerk Company van 28 augustus 2014 12:23, inhoudende onder meer: ‘wanneer worden mijn facturen betaald.’ heeft Smart Connect aan De Netwerk Company per e-mail van 28 augustus 2014 13:38 bericht: ‘Zo als het er nu uitziet kunnen volgende week de openstaande bedragen overmaken.’ In reactie op de e-mail van De Netwerk Company van 17 september 2014 10:28, inhoudende onder meer: ‘Waar staan we? Heb je al geld mogen ontvangen van de kopers? Kan je inmiddels de openstaande bedragen overmaken?’ heeft Smart Connect aan De Netwerk Company per e-mail van 17 september 2014 18:51 bericht: ‘Ik zit momenteel in Duitsland in bespreking, ze komen a.s. Zondag om de spullen nog eenmaal te bekijken en gaan dan de betaling in orde maken. Daarom zit ik nu hier om dit duidelijk op papier te krijgen.’ In reactie op de e-mail van De Netwerk Company van 19 december 2014 16:29, inhoudende onder meer: ‘Kan ik dit jaar nog rekenen op betaling van de achterstallige facturen.’ heeft Smart Connect aan De Netwerk Company per e-mail van 19 december 2014 18:03 bericht: ‘Ik ben je niet vergeten. We zijn druk bezig om het te regelen, verwacht op korte termijn hier vooruitgang op. Je hoort van mij.’ In geen van deze e-mails van Smart Connect aan De Netwerk Company over genoemde periode heeft Smart Connect betwist dat De Netwerk Company over de periode van maart tot en met oktober 2013 werkzaamheden heeft verricht en aanspraak zou kunnen maken op de gefactureerde bedragen of heeft Smart Connect aangegeven dat betaling afhankelijk was van door De Netwerk Company af te leggen rekening en verantwoording.

Bij conclusie van antwoord in conventie, tevens voorwaardelijke eis in reconventie heeft Smart Connect gesteld dat hij de facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd in juni 2014 heeft ontvangen. Ter comparitie heeft [directeur van gedaagde] verklaard dat Smart Connect in juni en augustus 2013 een aantal facturen tegelijk kreeg. Zowel uit genoemde stelling als uit deze verklaring volgt dat voormelde correspondentie tussen partijen is gevoerd nadat Smart Connect de facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd, had ontvangen.

[directeur van gedaagde] heeft voorts ter comparitie verklaard dat de sms’jes en e-mails die De Netwerk Company in het geding heeft gebracht, betrekking hadden op facturen over januari, februari en maart 2013 en dat de facturen over die maanden aan De Netwerk Company betaald zouden worden van geld dat Smart Connect van Afrikaanse mensen moest krijgen. Uit het door De Netwerk Company als productie 8 in het geding gebrachte betalingsoverzicht, waarvan de juistheid niet door Smart Connect is betwist, blijkt dat de facturen over de periode januari en februari 2013 zijn betaald op respectievelijk 11 februari 2013 en 11 oktober 2013 en dat de factuur over maart 2013 gedeeltelijk, in totaal voor de helft, is betaald op 16 januari en 24 januari 2014. Hieruit volgt dat de facturen over januari, februari en maart (gedeeltelijk) 2013 ten tijde van voormelde correspondentie reeds waren voldaan. Die correspondentie kan dan ook geen betrekking hebben gehad op de facturen over die maanden maar kan enkel betrekking hebben gehad op de facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd.

De rechtbank acht gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het verweer van Smart Connect dat over de periode van maart tot en met oktober 2013 door De Netwerk Company geen werkzaamheden zijn verricht en dat betaling is opgeschort omdat rekening en verantwoording uitbleef, onvoldoende onderbouwd. Dit brengt mee dat aan bewijslevering op dit punt niet wordt toegekomen en dat het bewijsaanbod van Smart Connect wordt gepasseerd. Er wordt van uitgegaan dat De Netwerk Company over de periode van maart tot en met oktober 2013 werkzaamheden heeft verricht voor Smart Connect en dat Smart Connect gehouden is tot betaling van de overeengekomen managementfee, zonder dat aan Smart Connect een beroep op opschorting toekomt.

4.5.

Het totaal van de volgens De Netwerk Company onbetaald gebleven facturen over de maanden maart (voor de helft, zijnde een bedrag van € 4.575,00), juni, augustus, september en oktober 2013 (€ 4.537,50) bedraagt € 22.725,00. Dit bedrag komt voor toewijzing in aanmerking. De kennelijke vergissingen in de facturen voor wat betreft de datering en de maand waarover de fee is berekend, doen aan de verschuldigdheid van die bedragen niet af. Gesteld noch gebleken is dat en waarom die onjuistheden aan betaling van de facturen in de weg zouden staan.

Nu is gesteld noch gebleken dat Smart Connect eerder dan na verloop van de haar bij sommatie-exploot van 13 april 2015 gegeven betalingstermijn van twee dagen in verzuim is geraakt, zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf 15 april 2015.

4.6.

Smart Connect heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde buitengerechtelijke kosten zodat deze zullen worden toegewezen.

4.7.

Smart Connect zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten worden begroot op in totaal

€ 3.154,42, waarvan € 87,42 explootkosten, € 1.909,00 griffierecht en € 1.158,00 salaris advocaat (2 punten tarief III à € 579,00).

4.8.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

in reconventie

4.9.

Smart Connect heeft een vordering ingesteld voor het geval de vordering in conventie wordt afgewezen en zij heeft een vordering ingesteld voor het geval de vordering in conventie tot betaling wordt toegewezen. De vordering in conventie wordt gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen.

4.9.1.

In het verband van de vordering die is ingesteld voor het geval de vordering in conventie wordt afgewezen, heeft Smart Connect gesteld dat het bedrag van € 4.500,00 over de maand maart 2013 onverschuldigd is betaald omdat De Netwerk Company in gebreke is gebleven met het afleggen van rekening en verantwoording.

De Netwerk Company heeft betwist dat de betaling heeft plaatsgevonden onder de voorwaarde dat zij rekening en verantwoording zou afleggen.

[directeur van gedaagde] heeft ter comparitie verklaard dat de factuur over de maand maart 2013 is betaald omdat [directeur van eiser] samen met een werknemer van Smart Connect, [naam 3] , een presentatie voor de gemeente Staphorst had gemaakt en ook bij die presentatie aanwezig was geweest. Dat die betaling onder voorwaarde van het afleggen van rekening en verantwoording heeft plaatsgevonden, is door hem niet bevestigd. Ook overigens is niet gebleken dat betaling onder die voorwaarde heeft plaatsgevonden. Smart Connect heeft op dit punt geen voldoende gespecificeerd bewijs aangeboden. Dat betaling onder voorwaarde heeft plaatsgevonden is niet komen vast te staan, zodat de vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling niet kan slagen.

4.9.2.

In het verband van de vordering die is ingesteld voor het geval de vordering in conventie wordt toegewezen, heeft Smart Connect gesteld dat zij schade heeft geleden omdat [directeur van eiser] gedurende de periode van maart tot en met 2013 geen tegenprestatie heeft verricht zodat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van De Netwerk Company. Zoals hiervoor onder 4.4 is overwogen wordt er van uitgegaan dat De Netwerk Company over de periode van maart tot en met oktober 2013 werkzaamheden heeft verricht voor Smart Connect. De vordering tot schadevergoeding wegens een tekortkoming van De Netwerk Company zal daarom worden afgewezen.

4.9.3.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de vordering in zijn geheel moet worden afgewezen.

4.10.

Smart Connect zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten worden begroot op € 289,50 salaris advocaat (1 punt tarief III à € 579,00 x factor 0,5).

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt Smart Connect om aan De Netwerk Company te betalen een bedrag van € 22.725,00, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 15 april 2015 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt Smart Connect in de proceskosten, aan de zijde van De Netwerk Company tot op heden begroot op € 3.154,42,

5.3.

veroordeelt Smart Connect in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Smart Connect niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

veroordeelt Smart Connect tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tot een beloop van € 1.253,83,

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd,

in reconventie

5.7.

wijst het gevorderde af,

5.8.

veroordeelt Smart Connect in de proceskosten, aan de zijde van De Netwerk Company tot op heden begroot op € 289,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang en in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2016.