Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:7911

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
23-09-2015
Datum publicatie
12-06-2017
Zaaknummer
4376770
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

WWZ-zaak. Verstoorde arbeidsverhouding. Ontbindingsverzoek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2994
AR-Updates.nl 2017-0720
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Oost-Brabant

Zaaknummer : 4376770
EJ-nummer : 15/526

Uitspraak : 23 september 2015


De kantonrechter in Eindhoven
Beschikking ex BW 7:671b en ex BW 7:673

in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarishuys Veldhoven B.V., gevestigd en kantoorhoudend in Veldhoven,

verzoekster, verweerster tegen het tegenverzoek,

gemachtigde: mr H.J. Rosens,

t e g e n :

[werknemer] , wonend in [woonplaats] ,
verweerder, tegenverzoeker,

gemachtigde: mrs M.J.E. Spee en dr M.E.V. Boersma.

Procedure

Verzoekster heeft het verzoekschrift ingediend op 18 augustus 2015 en aanvullende stukken op 4 september 2015. Van verweerder is een verweerschrift en tegenverzoek ingekomen op 28 augustus 2015 en nadere stukken op 1 september 2015. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 september 2015. Aanwezig waren, behalve de gemachtigden Rosens en Boersma, namens verzoekster/verweerster de mrs Van [K] en [E] en verweerder/tegenverzoeker persoonlijk. Allen hebben het woord gevoerd en de gemachtigden hebben pleitnotities overgelegd.
Verzoeken en verweren

1.1.

Verzoekster, Notarishuys, verzoekt de ontbinding van haar arbeidsovereenkomst met verweerder, [werknemer] .

1.2.

De gronden die zij daarvoor aanvoert zijn
- verwijtbaar handelen van [werknemer]
- een verstoorde arbeidsverhouding.
1.3. Zij stelt, samengevat, het volgende
- dat [werknemer] sinds ongeveer 1,5 jaar een zeer nonchalante houding aan de dag legt, als een eenling opereert (‘zonnekoning’) en zich niets aantrekt van richtlijnen en instructies
- dat [werknemer] , ondanks vermaningen, regelmatig te laat op zijn werk komt
- dat [werknemer] steeds vaker aktes en/of daarbij horende documenten niet tijdig klaar heeft, hoewel hij menig keer daarop aangesproken is
- dat er veel klachten over [werknemer] zijn, die erop neerkomen dat [werknemer] niet terugbelt, zaken toezegt die hij niet nakomt, niet als onafhankelijk adviseur optreedt, soms tegen het belang van een grote opdrachtgever in
- dat hij, anders dan is geïnstrueerd, aktes en declaraties niet voor verzending ter beoordeling aan de notarissen óverlegt
- dat hij privé-zaken doet in werktijd; hij heeft honderden zo geen duizenden e-mails van privé-karakter verstuurd vanaf het werkadres en veelvuldig grote aantallen kopieën gemaakt voor derden, onder wie zijn zoon
- dat zij in diverse zaken die door [werknemer] zijn voorbereid schadeclaims heeft gekregen
- dat [werknemer] in rechte een procedure heeft gevoerd in naam van notaris [E] zonder dat zij dit wist en goedgekeurd had
- dat aan [werknemer] de transitievergoeding moet worden onthouden
omdat de gevraagde ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van hem.

2.1.

[werknemer] stelt daar het volgende tegenover, samengevat:
- dat hij al 28 jaar bij Notarishuys in dienst is en al die tijd boven de verwachting gepresteerd heeft
- dat hij een hoge intelligentie heeft, juridisch zeer goed is onderlegd en de meest complex aktes zelfstandig opstelde; zijn werkgeefster prees hem daarin altijd
- dat hij Asperger heeft, zoals is vastgesteld in een onderzoek dat hij zelf heeft bekostigd, maar Notarishuys daar nooit enige rekening mee gehouden heeft
- dat hij een spilfunctie had en een bron van kennis en een vraagbaak was
- dat hij velerlei complexe zaken doet op de afdeling registergoederen; Notarishuys is bezig een kandidaat-notaris registergoederen te werven en willen hem lozen omdat er te weinig werk voor hem zal zijn als die kandidaat-notaris is aangenomen
- dat hij verre van nonchalant is en verre van een eenling; hij werkt in vergaande mate samen met zijn collega’s
- dat de werkdruk op het kantoor hoog is en de notarissen onduidelijk en onlogisch communiceren; zij geven geen sturing en structuur; het kantoorreglement is gedateerd en richtlijnen zijn zo veranderlijk als het weer; de notarissen zijn er ook vaak niet
- dat hij, enkele uitzonderingen daargelaten als er bijvoorbeeld file was, steeds op tijd op kantoor was; als hij een keer te laat was, haalde hij de tijd in; hij werkte in het algemeen meer uren dan hij verplicht was, tot in de nachtelijke uren toe
- dat er nauwelijks bewijs wordt overgelegd dat hij ‘vele keren’ is aangesproken
- dat hij op de voorvallen die Notarishuys noemt – bijvoorbeeld de privé-zaken, de procedure op naam van notaris [E] en het rechtsgeding tegen het notariskantoor waarin hij als getuige optrad - een andere kijk heeft; hij licht zijn lezing op de diverse voorvallen toe
- dat van de klachten en de claims geen althans heel weinig bewijzen worden overgelegd.

2.2.

Dit verweer mondt uit in de conclusie dat de overeenkomst niet ontbonden moet worden.

3.1.

Aan zijn verweer verbindt [werknemer] een tegenverzoek tot toekenning van een transitievergoeding van € 50.233 en tot toekenning van een billijkheidsvergoeding op grond van ernstig verwijtbaar gedrag van Notarishuys subsidiair schadevergoeding wegens schending van goed werkgeverschap, beide tot een bedrag van € 47.904,=, waartoe hij aanvoert
- dat uit wat hij ten verwere heeft aangevoerd blijkt dat Notarishuys ernstig verwijtbaar jegens hem heeft gehandeld
- dat het Notarishuys geen rekening heeft gehouden met zijn Aspergersyndroom; er wordt geen stabiele werkomgeving met structuur en duidelijkheid geschapen; men rekent het hem aan dat hij af en toe uit zijn slof schiet
- dat de relatie verstoord is geraakt doordat Notarishuys hem niet aangepast behandeld heeft
- dat Notarishuys een valse ontslaggrond heeft aangevoerd (dat hij, [werknemer] niet goed zou functioneren) om een onwerkbare situatie te creëren
- dat bedacht moet worden dat hij 53 jaar is en dat de banen voor notarisklerken niet voor het oprapen liggen
- dat hij schade lijdt in de vorm van geestelijke en fysieke kwalen door de manier waarop Notarishuys decennia lang zijn behoeftes verwaarloosd heeft
- dat een en ander hem recht geeft op een Bajings (?)vergoeding.

3.2.

Notarishuys stelt daar tegenover
- dat het niet de bedoeling [ kennelijk: van de wetgever; ktr] is dat een vergoeding wordt toegekend naast de ontbindingsvergoeding
- dat zij geen regels van goedwerkgeverschap geschonden heeft
- dat zij wel degelijk rekening gehouden heeft met de omstandigheden van [werknemer]
- dat [werknemer] zelf te kennen heeft gegeven dat hij niet wil terugkeren op kantoor; Notarishuys verwijst naar een e-mailbericht dat zij als productie 14 óverlegt.

4. [werknemer] is bij Notarishuys en zijn rechtsvoorgangers in dienst sinds 7 april 1985 als notarisklerk; zijn salaris is
€ 3.697,= per maand exclusief vakantietoeslag; hij is 53 jaar.

Beoordeling


Ten aanzien van het verzoek van Notarishuys
5. Er is het nodige wat [werknemer] heeft tegengesproken met toelichtingen die niet ongeloofwaardig zijn, maar wel blijven enkele belangrijke omstandigheden staan:
- [werknemer] is de laatste tijd heel vaak te laat gekomen; in zijn verweerschrift heeft hij op dat bezwaar slechts in zeer algemene termen gereageerd en op de zitting is hij niet ingegaan op de opsomming van dagen waarop dat nog gebeurd was nádat hij gewaarschuwd was
- van de klachten van cliënten zijn zowel bij verzoekschrift als bij de pleitnota ettelijke bewijzen in de vorm van berichten overgelegd
- dat [werknemer] , zoals Notarishuys zegt, ‘vele’ keren met klachten over zijn voorbereiding is aangesproken, heeft hij niet serieus tegengesproken; hij zegt alleen dat er geen bewijs van wordt overgelegd, dat is niet hetzelfde; naar hun aard zullen overigens klachten over dergelijke fouten niet steeds vastgelegd worden maar mondeling aan de orde gesteld
- dat laatste geldt ook voor de klacht over declaraties en aktes die niet voor verzending aan de notarissen worden voorgelegd: een tegenspraak in algemene termen –‘ik deed dat altijd wel’ of ‘de notarissen waren er niet altijd’ – vindt de kantonrechter te vaag
- privé-zaken: [werknemer] zegt wel dat hij voor het privé-printen steeds toestemming had maar weidt daar niet over uit, zodat zijn verweer op dit punt onvoldoende beargumenteerd en daarom niet geloofwaardig is; de kantonrechter leidt uit de berichten in productie 8 van Notarishuys af, dat het niet om incidentele en beperkte voordeeltjes ging
- ten aanzien van Hoveners optreden als getuige voor de rechter pleit, wat hij daar zelf ook over zegt, in ieder geval tegen hem productie 11 van Notarishuys, een e-mailbericht dat kennelijk afkomstig is van de advocaat: …’het klopt dat wij helemaal verbaasd waren over zijn verklaring. In de voorbespreking heeft hij de suggestie gewekt dit allemaal wel met [L] te hebben besproken’; hier is de betrouwbaarheid van een notariskantoor in het geding, zodat Notarishuys er terecht zwaar aan tilt dat [werknemer] voor de rechter iets anders zei dan waar men op mocht vertrouwen
- [werknemer] heeft blijkens het e-mailbericht dat als productie 14 door Notarishuys is overgelegd geen enkele animo meer om zijn dienstverband met Notarishuys voort te zetten.

6.1.

Dit alles rechtvaardigt de conclusie, dat Notarishuys terecht de arbeidsverhouding als verstoord mag beschouwen en terecht van mening is, dat – behalve wat achter het laatste gedachtestreepje in de vorige alinea staat – [werknemer] zich zo verwijtbaar heeft gedragen dat niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.
6.2. [werknemer] heeft aangevoerd dat hij altijd boven de eisen heeft gefunctioneerd. De kantonrechter neemt dat aan: Notarishuys stelt niets anders en het blijkt bovendien uit een overgelegd functioneringsverslag. Dat neemt echter niet weg, dat het vanaf enig moment bergafwaarts is gegaan met zijn functioneren.
7. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen, waarbij de proceskosten worden gecompenseerd als na te melden; de aard van de zaak noopt daartoe. Voor de berekening van de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt het rekenvoorbeeld uit de Memorie van Toelichting bij de WWZ aangehouden.
Op de tegenverzoeken
8.1. Het verzoek tot toekenning van de verzochte transitievergoeding kan worden toegewezen.

8.2.

Het hierboven aannemelijk geachte gedrag van [werknemer] is hem verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar; voor ernstige verwijtbaarheid is meer nodig dan dat een werknemer zich slecht gedragen heeft.

8.3.

De kantonrechter overweegt in dit verband bovendien nog, dat Notarishuys weliswaar spreekt over schadeclaims van derden die het gevolg zijn van schadetoebrengend handelen van [werknemer] , maar geen bewijs óverlegt, terwijl van zulke claims naar hun aard heel eenvoudig bewijs is over te leggen.

9.1.

Het verzoek tot toekenning van een billijkheidsvergoeding of een schadevergoeding wordt afgewezen.

9.2.

De stellingen van [werknemer] zijn ontoereikend om ernstig verwijtbaar handelen gestalte te geven. Het enige wat hij min of meer gericht stelt is, dat Notarishuys geen rekening gehouden heeft met zijn Aspergersyndroom en dat is door Notarishuys gemotiveerd tegengesproken, onder meer door (pleinota onder 3) te wijzen op de hulp die een andere notarisklerk hem moest bieden.

10. Ook ten aanzien van het tegenverzoek worden de kosten gecompenseerd als na te melden op grond van de aard van de zaak.
BESLISSING

De kantonrechter


Op het verzoek van Notarishuys:

Ontbindt de arbeidsovereenkomst van partijen per 31 december 2015;


Compenseert de proceskosten met dien verstande dat beide partijen hun eigen kosten dragen;

Wijst af het meer of anders verzochte;

Op het verzoek van [werknemer] :

Veroordeelt Notarishuys om aan [werknemer] te betalen een transitievergoeding van € 50.233,= bruto;

Compenseert de proceskosten met dien verstande dat beide partijen hun eigen kosten dragen;

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr P.M. Knaapen, kantonrechter in Eindhoven, en door hem in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 september 2015.