Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:5736

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
05-10-2015
Zaaknummer
C/01/296704 / KG ZA 15-469
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

meervoudige onderhandse aanbesteding/geldige inschrijving en beoordeling voorlopige gunningsbeslissing op juiste wijze tot stand gekomen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2015/210
JAAN 2015/225
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/296704 / KG ZA 15-469

Vonnis in kort geding van 29 september 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMPETENSYS B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

advocaat mr. M.S. Sprik te Enschede,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH,

zetelend te 's-Hertogenbosch,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE OSS,

zetelend te Oss,

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon

WSD,

zetelend te Boxtel,

4. de publiekrechtelijke rechtspersoon

ISD OPTIMISD,

zetelend te Veghel,

gedaagden,

advocaat mr. L.J.W. Sueters te 's-Hertogenbosch.

In welke zaak heeft verzocht zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagden:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MATCHCARE B.V.,

gevestigd te Nieuwegein,

advocaat mr. F.J.H. Krumpelman te Rotterdam.

Partijen zullen hierna CompetenSyS, de aanbestedende diensten en Matchcare genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 24 juli 2015 met 12 producties;

 • -

  producties 1 tot en met 6 van de aanbestedende diensten;

 • -

  de incidentele conclusie tot voeging van Matchcare d.d. 26 augustus 2015;

 • -

  producties 1 tot en met 4 van Matchcare;

 • -

  de mondelinge behandeling op 15 september 2015;

 • -

  de pleitnota van CompetenSyS;

 • -

  de pleitnota van de aanbestedende diensten;

 • -

  de pleitnota van Matchcare.

1.2.

CompetenSyS en de aanbestedende diensten hebben ter zitting desgevraagd met betrekking tot het verzoek tot voeging van Matchcare aan de zijde van de aanbestedende diensten aangegeven tegen inwilliging ervan geen bezwaren te hebben. De voorzieningenrechter heeft ter zitting op het incident tot voeging beslist en Matchcare toegelaten als gevoegde partij. Nu de aanbestedende diensten Matchcare hebben bericht dat zij voornemens zijn de opdracht aan Matchcare te gunnen heeft zij belang bij afwijzing van de vorderingen van CompetenSyS.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De relevante feiten

2.1.

Gemeenten hebben met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 de taak om mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de wet vallen, te ondersteunen bij het vinden van regulier werk. Een mogelijkheid die gemeenten hebben is het inzetten van loonkostensubsidie voor mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

2.2.

De dienstverlening aan de werkgevers in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant wordt georganiseerd door het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Het regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal netwerk of platform, waarin gemeenten, werkgevers (organisaties), werknemers(organisaties) en het UWV participeren. Onder regie van het regionaal Werkbedrijf zal eenduidige dienstverlening aan werkgevers worden geboden. Onderdeel van de vorming is de inrichting van één systeem voor Loonwaardemeting voor de gemeenten en het UWV in deze regio.

2.3.

Omdat de aanbestedende diensten vanwege de nieuwe taak ingevolge de Participatiewet behoefte hebben aan een applicatie voor loonwaardemeting hebben zij op 22 juni 2015 een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor de levering van een dergelijke applicatie aan het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant.

2.4.

De overeenkomst die tot stand moet komen na gunning zal in werking treden op 15 september 2015 en een looptijd hebben tot 14 september 2017, met een mogelijkheid tot verlenging eenmaal met een periode van 1 jaar.

2.5.

In de Offerteaanvraag is onder andere en voor zover relevant voor de beoordeling in het onderhavige geding in Hoofdstuk 3 het volgende bepaald:

3.1

Beoordeling

De Inschrijvingen worden door een ter zake kundig beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op

de voorwaarden voor deze aanbesteding. (…).

Aan de inschrijver die als hoogste eindigt in de rangorde die wordt opgesteld naar aanleiding van

de uitgevoerde beoordeling zal gegund worden. Gedurende de beoordeling kan het

beoordelingsteam aan Inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun offerte.

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met het hoogste aantal punten. Het totale aantal

punten wordt als volgt berekend:

Totale aantal punten = Behaalde aantal punten kwaliteit + Behaalde aantal punten prijs

3.2

Uitsluitingsgronden

De Aanbestedende diensten hanteren de uitsluitingsgronden aangevinkt onder Hoofdstuk 4 van de

Eigen Verklaring (Bijlage VI) Het ontbreken van de Eigen verklaring(en), het niet volledig en/of

het niet naar waarheid invullen daarvan en/of het niet (rechtsgeldig) ondertekend zijn van de Eigen

verklaring aanbestedingen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Indien er één of

meer van de genoemde uitsluitingsgronden op de Inschrijver van toepassing zijn, kan hij van

(verdere) deelname worden uitgesloten.

3.3

Minimumeisen en gunningscriteria

De Inschrijvingen worden, na beoordeling op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen,

beoordeeld op de minimumeisen en gunningscriteria. Bij de beoordeling geldt als gunningscriterium:

de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

3.3.1

Minimumeisen

De minimumeisen waaraan de Inschrijver moet voldoen zijn opgenomen in: de Verklaringen,

het Programma van Eisen, de Overeenkomst, de Bewerkersovereenkomst en de algemene

inkoopvoorwaarden.

Middels het invullen van de verklaring (onderdeel van de Aanvullende eigen verklaring, verklaart

Inschrijver zich hiermee akkoord. Het niet voldoen aan de minimumeisen betekent uitsluiting van

de verdere beoordeling.

3.3.2

Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

Hierbij wordt gekeken naar zowel kwaliteit als prijs.

• Met het onderdeel kwaliteit zijn maximaal 50 punten te behalen;

• Met het onderdeel prijs zijn maximaal 50 punten te behalen.

Een overzicht van de gunningscriteria voor kwaliteit en prijs is opgenomen in tabel 3.

Gunningscriterium Punten

1 Kwaliteitsborging en innovatie 3

2 Toegankelijkheid 5

3 Gebruiksvriendelijkheid en certificering gebruiker 5

4 Belasting in tijd werkgever en werknemer 10

5 Belasting in tijd Loonwaardespecialist 20

6 Managementinformatie 2

7 ‘Specials’ 5

8 Prijs 50

Totaal 100

Tabel 3: De samenstelling van de gunningscriteria.

Voor de gunningscriteria zijn (open) vragen opgesteld.

Voor het onderdeel kwaliteit (de criteria 1 tot en met 7) kijken de Aanbestedende diensten naar

antwoorden van Inschrijver op de gunningscriteria zoals geformuleerd. Voor elk antwoord kan

Inschrijver maximaal het aantal punten ontvangen dat aangegeven staat.

De beoordeling van de afzonderlijke onderdelen is afhankelijk van het type vraag. Tenzij anders

aangegeven wordt een open vraag als volgt beoordeeld:

• Voldoet uitmuntend: 100% van de punten;

• Voldoet goed: 80% van de punten;

• Voldoet: 50% van de punten;

• Voldoet niet: 20% van de punten;

• Antwoord ontbreekt: 0 % van de punten.

(…)

2.6.

Ten aanzien van gunningscriteria 3, 4 en 5 dienen de inschrijvers een presentatie te houden over de gebruiksvriendelijkheid (3) van de applicatie en de haalbaarheid van de door de inschrijver opgegeven waarden (4 en 5).

2.7.

In Bijlage I: Programma van Eisen zijn eisen geformuleerd waaraan de inschrijvers moeten voldoen. Eis 11 luidt als volgt:

Het resultaat van de meting wordt per klant in een rapportage gespecificeerd. Uit de specificatie wordt duidelijk hoe de meting is opgebouwd en hoe de klant heeft gescoord op de verschillende taken.

De specificatie per taak is opgebouwd uit:

 • -

  De bijdrage van de taak aan het totale takenpakket (BT)

 • -

  Tempo (T)

 • -

  Kwaliteit (K)

 • -

  Inzetbaarheid (I).

(Formule volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

2.8.

CompetenSyS en Matchcare zijn twee van de vier in totaal uitgenodigde inschrijvers.

2.9.

De gegadigden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen met betrekking tot de Offerteaanvraag. Deze vragen zijn naar voren gekomen in gevoerde gesprekken met gegadigden op 19 juni 2015. De antwoorden op de vragen zijn neergelegd in de Nota van Inlichtingen van 30 juni 2015.

2.10.

Op het moment van sluiting van de inschrijving op 2 juli 2015 te 10.00 uur bleken twee inschrijvingen te zijn binnengekomen, van CompetenSyS en Matchcare.

2.11.

Per e-mailbericht van 3 juli 2015 is namens de aanbestedende diensten aan CompetenSyS medegedeeld – voorzover hier relevant - dat zij op de dag van de presentatie op 6 juli 2015 de vragen van het beoordelingsteam op papier ontvangen. Op voorhand is namens de aanbestedende diensten aan de inschrijvers een 6-tal vragen voorgelegd van de beoordelingscommissie naar aanleiding van de inschrijvingen.

2.12.

Op 6 juli 2015 hebben CompetenSyS en Matchcare hun presentatie gegeven ten overstaan van de beoordelingscommissie. Kort voor de aanvang van de presentatie hebben de inschrijvers op papier de vragen ontvangen die de beoordelingscommissie heeft naar aanleiding van de offertes. CompetenSyS heeft als productie 9 de lijst met vragen overgelegd die zij heeft moeten voorbereiden kort voor de door haar te geven presentatie. Het gaat om ruim 60 vragen.

2.13.

Blijkens hoofdstuk 2, paragraaf 2.5. van de Offerteaanvraag (Bekendmaking Gunningsbeslissing) ontvangen de afgewezen Inschrijvers gelijktijdig met de bekendmaking van de Gunningsbeslissing een afwijzend bericht met motivering van de reden van afwijzing, de kenmerken en voordelen van de uitgekozen Inschrijving en de naam van de begunstigde.

2.14.

Bij brief van 9 juli 2015 hebben de aanbestedende diensten aan CompetenSyS bericht dat zij voornemens zijn om de opdracht aan Matchcare te gunnen. In de brief en met name de bijlage is – voorzover hier relevant – het volgende neergelegd:

U heeft zich ingeschreven op 2 juli 2015 op de meervoudig onderhandse aanbesteding

Applicatie Loonwaardemeting. De Aanbestedende diensten hebben 6 juli 2015 besloten over te gaan tot een voorlopige gunning aan Matchcare B.V.

De totale score van de beide inschrijvers en de toelichting op uw score is als volgt:

CompetenSYS

Matchcare

criterium

MAXIMALE SCORE

oordeel

%

score

Maximale SCORE

oordeel

%

score

1

3

V

50%

1,5

3

V

50%

1,5

2

5

VG

80%

4

5

V

50%

2,5

3

5

V

50%

2,5

5

V

50%

2,5

4

10

V

50%

5

10

V

50%

5

5

20

V

50%

10

20

VG

80%

16

6

2

VG

80%

1,6

2

VN

20%

0,4

7

1

VN

20%

0,2

1

VN

20%

0,2

2

VN

20%

0,4

2

VN

20%

0,4

2

VN

20%

0,4

2

VN

20%

0.4

8

50

72%

36

50

100%

50

TOTAAL

100

61,6

100

78,9

1 Kwaliteitsborging en innovatie

De kwaliteitsborging van de methoden hebt u in voldoende mate weergegeven. U hebt concreet

benoemd hoe de innovatie in uw bedrijf plaatsvindt, wat u doet om de doorontwikkeling te

garanderen en hoe de inbreng van de gebruikers is georganiseerd. Deze aspecten voldeden,

ondanks dat de prioriteitsstelling van de gebruikerseisen en —wensen bij nieuwe releases niet

transparant is.

De aspecten die betrekking hebben op het functioneel beheer van de Applicatie voldoen

eveneens. De werkzaamheden voor de functioneel applicatiebeheerder zijn onderbouwd. Met

betrekking tot releases zijn een aantal zaken wel beschreven (scrum, OTAP ed.), maar een

overall releaseplanning ontbreekt. De wijze waarop releases getest en vrijgegeven worden en

de rol en belasting van de Aanbestedende diensten is inzichtelijk gemaakt.

Het criterium is beoordeeld als ‘voldoet’.

2 Toegankelijkheid

De kwartaalrapportage en SMS-authenticatie voldoet goed. U heeft beschreven hoe uw

Applicatie op een mobiel device goed functioneert en hoe u dat garandeert. U heeft niet

beschreven hoe u dit gaat aantonen, dit had bijvoorbeeld gekund tijdens de presentatie.

Het criterium is beoordeeld als ‘voldoet goed’.

3 Gebruiksvriendelijkheid en training

Tijdens de presentatie heeft u onvoldoende de technische en functionele werking van de

Applicatie laten zien. Het onderdeel betreffende de training/certificering voor de

Loonwaardespecialist, functioneel applicatiebeheerders en kwaliteitsmedewerkers voldoet qua

invulling, aanpak en hoeveelheid.

He criterium is beoordeeld als ‘voldoet’.

4 Belasting in tijd werkgever en werknemer

In uw inschrijving heeft u de tijdsbelasting erg krap beschreven. Hierover zijn kritische vragen

gesteld. Op een aantal punten heeft u de tijdsinvestering genuanceerd. U geeft aan dat het

invullen van de vragenlijst van de werknemer 15 minuten duurt. Het niveau van de klanten

schatten wij laag in en verwachten ondersteuning te moeten bieden. Het invullen van de

vragenlijst met ondersteuning van iemand anders duurt volgens u een half uur. Dit kost extra

tijd.

U heeft niet aannemelijk kunnen maken tijdens de presentatie dat deze genoemde gemiddelde

tijden in de praktijk haalbaar zijn. We hebben de vragenlijsten niet gezien. Wat aanspreekt is de

belasting voor de werkgever. De compacte uitvraag van werkgever en werknemer spreekt aan.

Dit criterium is beoordeeld als ‘voldoet’.

5 Belasting in tijd Loonwaardespecialist

In uw inschrijving heeft u de tijdsbelasting erg krap beschreven. Ook hierover zijn kritische

vragen gesteld. Dit onderdeel staat in relatie tot punt vier. De daargenoemde extra

ondersteuning vraagt minimaal extra regievoering van de Loonwaardespecialist.

U heeft niet aannemelijk kunnen maken tijdens de presentatie dat deze genoemde gemiddelde

tijden in de praktijk haalbaar zijn. De vragenlijsten zijn niet getoond. De wijze waarop de

digitale verwerking van de werkgevers- en werknemersgegevens plaatsvindt spreekt aan.

Dit criterium is beoordeeld als ‘voldoet’.

6 Managementinformatie

Er is sprake van een systeem voor managementinformatie (Applicatie). Dit maakt het mogelijk

om op basis van vooraf gedefinieerde parameters rapportages te genereren op ieder gewenst

tijdstip en op ieder gewenst aggregatieniveau: lokaal, regionaal, en op gebruikersniveau. De

rapportage kan naar universele formaten worden omgezet. Hiermee voldoet de rapportage aan

de gestelde criteria.

Dit criterium is beoordeeld als ‘voldoet goed’.

7 ‘Specials’

Ten aanzien van koppelvlakken en koppelingen geeft u aan te voldoen. In de softwarecatalogus

van KING (www.softwarecatalogus.nl) is geen compliancy aangegeven. Over tekst-data

integratie wordt aangegeven dat dit in nader overleg moet worden gerealiseerd. De migratie is

onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt in activiteiten, inspanning en tijd.

Dit onderdeel is beoordeeld als ‘voldoet niet’.

8 Prijs

De door u aangeboden totaalprijs is aanzienlijk hoger dan de door de winnende inschrijver

aangeboden totaalprijs.

3 Het geschil

3.1.

CompetenSyS vordert dat de voorzieningenrechter de aanbestedende diensten gebiedt om:

I. het gunningsvoornemen van 9 juli 2015 aan Matchcare in te trekken;

II. primair: Matchcare uit te sluiten van de aanbesteding, en de opdracht aan CompetenSyS te gunnen;

III. subsidiair: de aanbesteding te staken en gestaakt te houden;

IV. meer subsidiair: de inschrijvingen van Matchcare en CompetenSyS opnieuw te laten beoordelen door een nieuwe, onafhankelijke beoordelingscommissie, met inachtneming van het vonnis van de voorzieningenrechter, althans de aanbestedende diensten gebiedt om de inschrijving van Matchcare opnieuw te laten beoordelen, met inachtneming van het vonnis van de voorzieningenrechter;

V. nog meer subsidiair: een deugdelijke motivering voor de gunningsbeslissing te verstrekken, waarin tevens de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving worden benoemd, waarbij tevens een nieuwe termijn wordt geboden voor het aanhangig maken van een kort geding, alsmede,

VI. veroordeling van de aanbestedende diensten in de kosten van dit geding en in de nakosten.

3.2.

CompetenSyS legt daaraan, zakelijk weergegeven en voorzover relevant, in de eerste plaats ten grondslag dat de inschrijving van Matchcare ongeldig is omdat Matchcare ten tijde van de aanbesteding niet aan de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn gesteld in eis 11 van Bijlage 1 voldeed. Volgens CompetenSyS blijkt uit eis 11 dat de formule (L=T*K*I*BT) uit de Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet toegepast moet worden voor het bepalen van de loonwaarde. CompetenSyS stelt zich op het standpunt dat uit de Loonwaardegids 2015, met ingangsdatum 5 december 2014 (prod. 6 CompetenSyS), zoals opgesteld vanwege het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk (hierna: Blik op Werk), is gebleken dat de door Matchcare opgestelde methode niet voldoet aan stap 4 uit het stappenplan van de Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet (de eis dat de normen voor de prestaties worden vastgesteld op tempo, kwaliteit en inzetbaarheid per taak). De inschrijving van Matchcare had op grond daarvan gelet op eis 11 ongeldig moeten worden verklaard.

In de tweede plaats is de beoordeling van de aanbestedende diensten in strijd met de beginselen van gelijkheid, transparantie en objectiviteit. CompetenSyS heeft een kwartier voor de presentatie op 6 juli 2015 een 80-tal vragen gekregen waar zij tijdens de presentatie aandacht aan moest besteden, terwijl een groot deel van die vragen geen betrekking hadden op de subgunningscriteria 3, 4 en 5 waar de presentatie zich op moest toespitsen. CompetenSyS heeft hier bij de inschrijving geen rekening mee hoeven houden. Deze werkwijze is niet conform de Offerteaanvraag.

Tenslotte heeft CompetenSyS aangevoerd dat de aanbestedende diensten de afwijzingsbrief van 9 juli 2015 onvoldoende heeft gemotiveerd, terwijl dit op grond van paragraaf 2.5. van de Offerteaanvraag wel is vereist.

3.3.

De aanbestedende diensten en Matchcare hebben afzonderlijk van elkaar gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In het incident en in de hoofdzaak

4.1.

Kern van dit kort geding is de vraag of de aanbestedende diensten bij het (voorlopig) gunnen van de opdracht aan Matchcare de daarvoor geldende regels hebben nageleefd.

4.2.

In de eerste plaats dient de vraag beantwoord te worden of de inschrijving van Matchcare ongeldig verklaard had moeten worden omdat deze niet zou voldoen aan eis 11 Programma van Eisen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan geen sprake en dient voorop gesteld te worden dat eis 11, zoals terecht door Matchcare ter zitting opgemerkt, niet bepaalt hoe hieraan moet worden voldaan. Dit brengt dan automatisch met zich dat de invulling van die beoordeling aan de aanbestedende diensten overgelaten is. Nu de discussie omtrent eis 11 zich hoe dan ook heeft toegespitst op de Loonwaardegids 2015 hebben de aanbestedende diensten met producties 1, 2 en 3 getracht aan te tonen dat Matchcare ten tijde van de inschrijving voldeed aan de eisen van de Loonwaardegids 2015. Uit productie 3 (mailbericht van Blik op Werk van 3 september 2015) komt naar voren dat de versie van de Loonwaardegids 2015 abusievelijk feitelijke onjuistheden bevatte, die in de Loonwaardegids 2015, versie 1.1. van 5 augustus 2015 (prod. 1 van de aanbestedende diensten) zijn gecorrigeerd, maar feitelijk al van kracht was met ingang van 5 december 2014. Uit productie 2 (een mailbericht van Blik op Werk van 31 augustus 2015), is naar voren gekomen dat de stuurgroep op 4 december 2015 uitspraak heeft gedaan omtrent de validatie van Matchcare: Matchcare is vanaf 4 december 2014 formeel gevalideerd. De validatie is geldig tot en met 31 december 2015.

4.3.

Vast staat derhalve dat de Loonwaardemethodiek van Matchare vanaf december 2014 is gevalideerd door Blik op Werk. Dit wordt ook niet betwist door CompetenSyS. Haar standpunt dat nog los van deze validatie de Loonwaardemethodiek van Matchcare niet voldoet aan eis 11 wordt ontkracht door de gecorrigeerde versie van de Loonwaardegids 2015 versie 1.1. en dan meer specifiek de tabel zoals weergegeven op bladzijde 6 van deze gids. Daarin staat aangevinkt dat de Loonwaardemethodiek van Matchcare voldoet aan het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet en de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet. Tevens is op alle onderdelen aangevinkt dat zij voldoet aan de formule voor de loonwaarde. Het vorenstaande betekent dat er geen grond is te oordelen dat de inschrijving van Matchcare niet voldoet aan eis 11 omdat haar loonwaardemethodiek niet door Blik op Werk op alle onderdelen zou zijn goed bevonden. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan de niet onderbouwde betwisting van CompetenSyS dat de verklaringen van Blik op Werk (prod. 2 en 3 van de aanbestedende diensten) onjuist zouden zijn.

4.4.

De inschrijving van Matchcare levert derhalve geen strijd op met de meergenoemde eis 11 van bijlage 1 behorende bij de Offerteaanvraag.

4.5.

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of de aanbestedende diensten een onjuiste beoordeling hebben toegepast.

4.6.

In de Offerteaanvraag is in hoofdstuk 3 beschreven hoe de beoordelingscommissie de inschrijvingen inhoudelijk dienen te beoordelen en hoe de punten aan de hand van de gunningscriteria dienen te worden toegekend. Daarnaast is van belang dat de te hanteren beoordelingssystematiek ten aanzien van kwaliteit en prijs van tevoren bekend was.

4.7.

Gesteld, noch gebleken is dat CompetenSyS, voorafgaand aan de uiterste datum van inschrijving op 2 juli 2015, bezwaar heeft gemaakt tegen deze te hanteren gunningscriteria en beoordelingssystematiek Die gunningscriteria en beoordelingssystematiek zijn derhalve thans een vaststaand gegeven.

4.8.

Vooropgesteld wordt dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een kwalitatief criterium, zoals hier aan de orde. Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met het transparantie- en/of gelijkheidbeginsel, maar dat behoeft niet ook daadwerkelijk het geval te zijn. Van belang is dat (i) zodanige criteria worden geformuleerd dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld, en (iii) de aanbestedende dienst zijn uiteindelijke keuze motiveert op een wijze die het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk maakt om (a) de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen en (b) te controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt. Voor het overige dient de voorzieningenrechter slechts marginaal te toetsen of de door de aanbestedende dienst toegekende scores binnen haar beoordelingsvrijheid vallen en of de aanbestedingsprocedure op een correcte wijze is uitgevoerd. Met andere woorden, de voorzieningenrechter mag niet op de stoel van de aanbestedende dienst gaan zitten, maar beoordeelt slechts of het resultaat van de beoordeling (de puntenscore plus motivering) van de inschrijving zijn grondslag vindt in de aanbestedingsstukken. Aan de aangewezen - deskundige - beoordelaars moet dienaangaande de nodige vrijheid worden gegund. Dat klemt temeer nu van de rechter niet kan worden verlangd dat hij specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts indien sprake is van - procedurele dan wel inhoudelijke - onjuistheden, dan wel onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter.

4.9.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat op basis van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting niet geconcludeerd kan worden dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt omdat de beoordeling niet juist zou zijn. In de Offerteaanvraag (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.) is reeds aangekondigd dat gedurende de beoordeling het beoordelingsteam aan Inschrijvers verduidelijking kan vragen over de inhoud van hun offerte. De aanbestedende diensten zijn derhalve transparant geweest op dit punt. Wel heeft de voorzieningenrechter zich erover verbaasd dat de beoordelingscommissie kort voor de presentatie een groot aantal van vragen aan CompetenSyS heeft overhandigd die zij tijdens de presentatie moest beantwoorden. De voorzieningenrechter heeft in tegenstelling tot de getelde 80 van CompetenSyS om en nabij 60 vragen geteld. Hoe dan ook, het blijven veel vragen. Voorstelbaar is dat CompetenSyS hiervan ten tijde van de presentatie maximaal last heeft gehad. Daar staat tegenover dat Matchcare ook kort voor de presentatie geconfronteerd is met tientallen vragen, zodat beide inschrijvers gelijkelijk zijn “belast”.

Wat er verder zij van de inhoudelijke bezwaren van CompetenSyS met betrekking tot de dag van de presentatie, de beoordeling van de commissie en de wijze waarop de punten zijn toegekend op de kwaliteitsonderdelen, CompetenSyS zou bij een maximale puntentoekenning op deze kwaliteitsonderdelen ook niet als winnaar uit de bus zijn gekomen gelet op de scherpere prijs van Matchcare. Matchcare heeft een totaalscore van 78,9 gehaald en CompetenSyS had, indien zij een maximale score op kwaliteit had gekregen, een totaalscore van 76,6 gehaald, zoals door de aanbestedende diensten ter zitting is betoogd en in de pleitnota door middel van een (fictieve) tabel is weergegeven. Gelet hierop ontbreekt het CompetenSyS op dit punt aan belang bij haar vorderingen. Tenslotte overweegt de voorzieningenrechter dat niet valt in te zien waarom de door de aanbestedende diensten gegeven motivering van de afwijzing d.d. 9 juli 2015 zoals weergegeven in r.o. 2.14 van het hiervoor weergegeven feitenoverzicht onvoldoende zou zijn. Ook dit bezwaar van CompetenSyS kan niet slagen. De aanbestedende diensten hebben aan hun motiveringsplicht voldaan zoals neergelegd in de Offerteaanvraag in hoofdstuk 2, paragraaf 2.5. voldaan.

4.10.

De conclusie van het voorgaande is dat alle vorderingen van CompetenSyS zullen worden afgewezen.

4.11.

CompetenSys zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de aanbestedende diensten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de aanbestedende diensten worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.429,00

4.12.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

4.13.

CompetenSyS zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Matchcare worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Matchcare worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.429,00

4.14.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

In het incident:

5.1.

staat Matchcare toe zich te voegen aan de zijde van de aanbestedende diensten;

In de hoofdzaak:

5.2.

wijst de vorderingen af,

5.3.

veroordeelt CompetenSys in de proceskosten, aan de zijde van de aanbestedende diensten tot op heden begroot op € 1.429,00,

5.4.

veroordeelt CompetenSyS in de na dit vonnis ontstane kosten van de aanbestedende diensten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.5.

veroordeelt CompetenSys in de proceskosten, aan de zijde van Matchcare tot op heden begroot op € 1.429,00,

5.6.

veroordeelt CompetenSyS in de na dit vonnis ontstane kosten van Matchcare, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.7.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2015.