Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:5231

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
02-09-2014
Datum publicatie
04-09-2014
Zaaknummer
01/825505-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing van de vordering verlenging van de TBS-maatregel met voorwaarden.

Indexdelict betrof brandstichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer: 01/825505-09

Uitspraakdatum: 2 september 2014

Beslissing afwijzing vordering verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1970],

thans verblijvende [adres].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 13 september 2011 is betrokkene ter beschikking gesteld. De termijn van ter beschikking stelling is op 25 september 2013 door de rechtbank met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 4 augustus 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 september 2014. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige mw. Y. Kleijngeld van de Reclassering Nederland, en de terbeschikkinggestelde en haar raadsman mr. J. Geuze gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

  • -

    een adviesrapportage van de Reclassering Nederland van 16 juni 2014, opgemaakt en ondertekend door F.R.J. Brouwers, unitmanager, en mw. Y. Kleijngeld, reclasseringswerker;

  • -

    een psychiatrische rapport van 21 juni 2014, opgemaakt en ondertekend door psychiater J.R. Nijdam.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van tweemaal opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar voor anderen te duchten is, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste.

In voornoemde adviesrapportage van de Reclassering Nederland is het navolgende gesteld, verkort en zakelijk weergegeven.

De reclassering adviseert om de maatregel TBS met voorwaarden niet te verlengen. Betrokkene heeft gedurende het afgelopen jaar laten zien dat ze het geleerde vanuit de klinische behandeling ook in de praktijk heeft kunnen brengen. Betrokkene weet zich voldoende staande te houden, kan voor zichzelf opkomen en maakt zaken bespreekbaar met de begeleiding. Betrokkene blijft echter door haar verstandelijke beperkingen en neiging tot

afhankelijkheid kwetsbaar en zal langdurig steun en begeleiding nodig hebben. Om deze

ambulante (woon) begeleiding (en daaraan gekoppeld het wonen bij het[instelling]) te

kunnen continueren, is er een ciz indicatie nodig/aangevraagd.

De conclusies van psychiater Nijdam voornoemd in zijn rapportage luiden, verkort en zakelijk weergegeven, als volgt.

Betrokkene heeft in haar leven veel problemen ervaren als gevolg van haar verstandelijke beperking en de neiging zich in relaties afhankelijk op te stellen. Op meerdere levensgebieden kon ze niet voldoende zelfstandig functioneren. Ze heeft weinig opleiding genoten en maar beperkt aan het arbeidsproces deelgenomen. Haar leven is voor een belangrijk deel beïnvloed door relationele problemen in de twee huwelijken die ze heeft gehad. Ze werd door beide partners, zowel fysiek als seksueel, mishandeld en bedreigd. De langdurige psychosociale stress, die dit met zich mee bracht, probeerde ze met alcoholgebruik te bestrijden, met alle negatieve gevolgen van dien. Als gevolg van haar onvermogen om met deze stress om te gaan is het in 2006 en later in 2009 tot brandstichtingen gekomen. Op basis van de laatste brandstichtingen is haar de maatregel Tbs met voorwaarden opgelegd. Na drie jaar te zijn behandeld bij "[behandelplaats]" is haar psychisch functioneren verbeterd en is ze zelfverzekerder en stabieler geworden. Ze is actief bezig met vinden van werk en gemotiveerd om aan de behandeling mee te werken. Ze houdt zich goed aan de gestelde voorwaarden en de behandelafspraken. Haar psychisch functioneren is gestabiliseerd. De afhankelijkheid van alcohol is niet meer aanwezig. Betrokkene heeft goede contacten met haar familie, de kinderen en het pleeggezin waar de jongste zoon verblijft. Het contact met haar ex-man is verbroken. Betrokkene is een vrouw die door haar verstandelijke beperkingen en neiging tot afhankelijkheid kwetsbaar blijft en langdurig een vorm van steun en begeleiding nodig zal hebben. Betrokkene woont nu sinds zomer 2013 in een beschermde woonvorm in [adres]. Het positieve functioneren heeft zich daar voortgezet en ondanks een aantal moeilijkheden in haar woonomgeving en ten aanzien van haar gezondheid heeft ze zich goed staande gehouden en op adequate wijze hulp gevraagd. Dit laat zien dat betrokkene in de loop der jaren in ontwikkeling is gegroeid.

De recidiefrisico’s zijn in de loop der jaren lager geworden. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het recidief risico afgenomen, zoals zowel op klinische gronden blijkt, als op basis van de bevindingen bij de HKT -30. De verbetering in functioneren op meerdere gebieden draagt aan de vermindering van het recidiefrisico bij. Er is een goed georganiseerd behandel- en begeleidingstraject aanwezig waarbij het accent nu van behandeling naar begeleiding, vooral op psychosociaal gebied, verschuift. Op dit moment verblijft betrokkene nog in een beschermd woonkader, maar in de loop van het komende jaar kan ze meer zelfstandig gaan wonen, waarbij een langdurige woonbegeleiding wel geïndiceerd is. Vanwege de gunstige ontwikkeling in betrokkenes functioneren, het ontbreken van een psychiatrische stoornis, het langdurig in remissie zijn van de verslavingsproblematiek en het lage recidiefrisico is het beëindigen van de maatregel Tbs met voorwaarden nu verantwoord en ook verstandig. Deze constatering wordt ondersteund door de reclassering en door polikliniek [polikliniek].

Een verdere verlenging van de Tbs-maatregel zou aan het recidief risico weinig meer veranderen, maar zou eerder een belemmering voor de verdere resocialisatie van betrokkene kunnen vormen en dus contraproductief zijn, zoals nu al blijkt uit de problemen die betrokkene heeft met het vinden van werk en huisvesting. Een stagnatie van betrokkenes resocialisatie zou het recidiefrisico in negatieve zin kunnen beïnvloeden.

Betrokkene toont verder voldoende motivatie en probleembesef om ook op vrijwillig basis aan begeleiding in de toekomst mee te werken en hulp te vragen indien dat nodig zal zijn.

Het advies is om de maatregel Tbs met voorwaarden te beëindigen. Om deze reden zal er geen verder begeleidingsplan door de reclassering worden opgesteld, maar zal de zorg aan de reguliere zorginstanties worden overgedragen.

De deskundige Y Kleijngeld heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts onder meer het navolgende verklaard.

Het gaat goed met de terbeschikkinggestelde. Vorige week is een ciz-indicatie afgegeven voor een periode van 8 maanden. Nu kan de ambulante begeleiding en de woonbegeleiding van het[instelling] op het adres de [adres] de komende 8 maanden worden voortgezet. Morgen komt de commissie bij elkaar die moet oordelen wanneer betrokkene van de sanctielijst af kan. Ik adviseer de rechtbank om de ter beschikking stelling met voorwaarden te beëindigen.

De terbeschikkinggestelde heeft onder meer het navolgende verklaard:

Het gaat goed met mij. Ik ben blij met mijn woning aan de [adres]. Ik heb voldoende mensen om me heen met wie ik kan praten als ik problemen heb. Met name de gesprekken met mijn woonbegeleider zijn belangrijk voor mij. Ik spreek hem gemiddeld 2 a 3 keer per week.

De officier van justitie heeft onder meer het navolgende verklaard:

Zoals blijkt uit de uitgebrachte rapporten gaat het heel goed met mevrouw. Er is voldoende probleembesef. Ze krijgt woonbegeleiding en ik begrijp dat er voldoende mensen om haar heen zijn met wie ze kan praten over allerlei problemen. Gelet op de inhoud van de door de deskundigen uitgebrachte rapporten en op de daarop door de deskundige ter zitting gegeven toelichting verzoek ik de rechtbank om mijn vordering af te wijzen.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft onder meer aangevoerd.

Ik ben het eens met de conclusie van de officier van justitie. Er is een hulpverlengingsnetwerk rondom cliënte. Ze heeft het goed naar haar zin op de [adres]. Ze heeft een goed contact met haar kinderen. Ze weet haar ex-partner op gepaste afstand te houden. De maatregel van ter beschikkingstelling geeft beperkingen. Zolang de terbeschikkingstelling voortduurt kan ze niet gaan werken en mag ze niet naar het buitenland. Als de terbeschikkingstelling is geëindigd kan ze vrijwilligerswerk gaan doen en kan ze ook met haar kinderen op familiebezoek in Suriname.

De rechtbank verenigt zich met het advies van de reclassering en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige, alsmede met het advies en conclusies van psychiater Nijdam voornoemd.

Uit de adviezen en de gegeven toelichting van de deskundige ter terechtzitting leidt de rechtbank af dat de terbeschikkinggestelde een zeer positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat er thans onder de huidige beschermende omstandigheden sprake is van een laag recidiverisico.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de terbeschikkingstelling niet langer eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

wijst af de vordering verlenging terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] van de officier van justitie van 4 augustus 2014.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J.H.W. Renneberg, voorzitter,

mr. J.G. Vos en mr. S.J.W. Hermans, leden,

in tegenwoordigheid van G.G. Dirks, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 september 2014,

zijnde mr. Renneberg buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.