Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:420

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
06-02-2014
Datum publicatie
10-02-2014
Zaaknummer
2194608 / 13-9111
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vaststellen prijsvermindering nadat gebleken is dat auto hoger kilometrage had dan opgegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2014/143
Prg. 2014/95
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton Eindhoven

Zaaknummer : 2194608

Rolnummer : 13-9111

Uitspraak : 6 februari 2014

in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats], Bondsrepubliek Duitsland,

eisende partij,

gemachtigde: mr. G.F.Stelten,

tegen:

de besloten vennootschap AUTOCENTRUM

ZUID-NEDERLAND B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Geldrop,

gedaagde partij,

vertegenwoordigd door haar statutair directeur de heer [V.].

Partijen worden hierna aangeduid als: [eiser] en Autocentrum.

1 Het verloop van de procedure.

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties;

 • -

  de mondelinge conclusie van antwoord;

 • -

  de aantekeningen van de op 25 oktober 2013 gehouden comparitie na antwoord;

 • -

  de akte na comparitie zijdens Autocentrum;

 • -

  de antwoordakte/akte uitlating zijdens [eiser].

1.2.

Tot slot is vonnis bepaald.

2 Het geschil.

Vaststaande feiten

2.1.

Op 13 december 2010 heeft [eiser] bij Autocentrum voor de prijs van

€ 2.950,00 een auto gekocht van het type Citroën Jumper 2.8 HDI met kenteken [nummer] en chassisnummer [nummer] (hierna: de auto). Ten tijde van de aankoop was de stand op de kilometerteller van de auto: 58.060.

2.2.

Op 12 juli 2011 heeft de Citroëngarage Beier Gmbh in Hamm (Duitsland) een grote reparatie verricht aan de auto. Volgens deze garage is daarbij gebleken dat op die datum in werkelijkheid met de auto 240.000 kilometer is gereden.

2.3.

Op 19 oktober 2011 is op verzoek van [eiser] door Dekra Automobil Gmbh (hierna: Dekra) een expertiserapport opgesteld. Daarin is vastgesteld dat de kilometerstand van de auto niet overeenkomt met het daadwerkelijk aantal gereden kilometers. Volgens Dekra sluit de door haar uitgelezen kilometerstand van 262.140 ook beter aan bij de geconstateerde slijtage aan de verbinding tussen vering en carrosserie en bij de algehele staat van het voertuig.

De vordering

2.4.

[eiser] heeft gevorderd de met betrekking tot de auto gesloten koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden ten aanzien van de koopprijs en deze te verminderen, alsmede Autocentrum te veroordelen tot betaling aan hem van:

- een bedrag van € 2.000,00 wegens vermindering van de koopprijs, te vermeerderen met

wettelijke rente vanaf 13 december 2010,

- een bedrag van € 838,77 wegens expertisekosten te vermeerderen met wettelijke rente

vanaf 19 oktober 2011,

- een bedrag van € 947,49 te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 12 juli 2011

wegens reparatiekosten en

- een bedrag van € 726,00 wegens buitengerechtelijke kosten.

De grondslag voor de vordering

2.5.

Er is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW, nu het bij verkoop van de auto opgegeven kilometrage niet overeenstemt met het daadwerkelijk gereden kilometrage. Bij een juiste voorstelling van zaken zou [eiser] de auto niet, althans niet voor dezelfde prijs hebben gekocht. Nu het gaat om een wezenlijk gebrek dat niet door reparatie kan worden hersteld en het gaat om een occasion met bepaalde individuele eigenschappen is nakoming blijvend onmogelijk en Autocentrum tevens van rechtswege in verzuim.

2.6.

[eiser] doet primair ex artikel 7:22 lid 2 BW een beroep op de gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst inhoudende een koopprijsvermindering. Subsidiair doet hij een beroep op vernietiging van de koopovereenkomst wegens dwaling met aanpassing van de rechtsgevolgen van de koopovereenkomst ex artikel 6:228 jo. 6:230 BW, inhoudende eveneens een koopprijsvermindering, een en ander met aanvullende schadevergoeding voor de kosten die [eiser] heeft moeten maken ex artikel 7:23 BW.

Het verweer

2.7.

Op het verweer van Autocentrum wordt, voor zover voor de beoordeling van belang, hierna ingegaan.

3 De beoordeling.

3.1.

Gelet op de over en weer ingenomen standpunten ligt allereerst ter beoordeling voor of het bij verkoop van de auto door Autocentrum opgegeven kilometrage overeen komt met het daadwerkelijk gereden kilometrage. Volgens Autocentrum hoeft, nu de kilometerstand van de auto met behulp van de registratie middels het systeem van de Nationale Auto Pas (hierna: NAP) kan worden gevolgd, aan overeenstemming niet te worden getwijfeld. Het systeem van de NAP-registratie is immers waterdicht.

3.2.

Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is in dit geding het navolgende komen vast te staan.

3.2.1.

De auto is door de eerste eigenaar KLM op 30 november 2004 gekocht en op kenteken [nummer] gezet.

3.2.2.

Vanaf 1 juni 2006 is de auto op het eigen terrein van de KLM ingezet en voorzien van het kenteken [nummer].

3.2.3.

Het door Autocentrum overgelegde overzicht van kilometerstanden van de auto begint op 1 juni 2006. Op die datum is de kilometerstand: 14436. Over de periode daarvoor zijn geen kilometerstanden geregistreerd.

3.3.

De kantonrechter is met [eiser] van oordeel dat, nu over de periode vóór 1 juni 2006 geen kilometerstanden zijn geregistreerd, niet gezegd kan worden dat het door Autocentrum overgelegde overzicht sluitend is. De kantonrechter kan Autocentrum niet volgen in haar betoog dat er van uit kan worden gegaan dat het systeem van de

NAP-registratie waterdicht is. Door het gebruik van de NAP-registratie wordt hoogstens bevorderd dat de ruimte om te frauderen kleiner wordt gemaakt en de betrouwbaarheid van de opgegeven kilometerstand wordt vergroot.

3.4.

[eiser] heeft op grond van de door hem overgelegde stukken van de Citroën garage Beier Gmbh en het expertiserapport van de Dekra, waarvan de inhoud door Autocentrum onvoldoende is weersproken, aannemelijk gemaakt dat de werkelijke kilometerstand van de auto om en nabij 180.000 km afwijkt van de op de kilometerteller af te lezen stand. Door [eiser] zijn geen feiten aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat Autocentrum hiervoor verantwoordelijk is of bij de verkoop hiervan wist, zodat de kantonrechter voor de verdere beoordeling van dit geschil er van uitgaat dat geen van partijen hiervan op de hoogte was bij het sluiten van de overeenkomst.

3.5.

Het is vaste rechtspraak dat, indien de bij verkoop van een auto opgegeven kilometerstand afwijkt van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers, er sprake is van

non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. Niet in geschil is dat Autocentrum bij de verkoop van de auto handelde in de uitoefening van een bedrijf en dat [eiser] als koper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.6.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat [eiser] op grond van het bepaalde in artikel 7:22 lid 2 jo 7:22 lid 1 BW, nu vast staat dat herstel en vervanging niet mogelijk zijn, de bevoegdheid heeft om de met Autocentrum gesloten koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden en om de koopprijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene. Daarnaast heeft [eiser] de bevoegdheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen voor de kosten die [eiser] door de tekortkoming heeft moeten maken.

3.7.

De kantonrechter is van oordeel dat de vordering van [eiser] tot aanvullende schadevergoeding niet toewijsbaar is. De expertisekosten ad € 838,77 zijn immers, aldus [eiser], door zijn verzekeraar vergoed en [eiser] heeft geen feiten aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat de opgevoerde reparatie- en materiaalkosten het gevolg zijn van het hogere aantal gereden kilometers.

3.8.

Bij de prijsvermindering is de prijs die is overeengekomen het uitgangspunt voor de waardering van de afwijking. Voor de omvang van de prijsvermindering is de verhouding tussen de prijs en de waardering daarbinnen van de afwijking doorslaggevend. De kantonrechter zal bij het vaststellen van de omvang van de prijsvermindering rekening houden met het navolgende.

3.9.

Een bedrag van € 2.950,00 heeft bij aanschaf van een auto te gelden als een relatief gezien lage prijs. Bij aanschaf voor een relatief gezien lage prijs kunnen de verwachtingen niet al te hoog gespannen zijn. Uit raadpleging van het internet, meer in het bijzonder de site www.autotrack.nl, is gebleken dat voor een zes jaar oude Citroën Jumper met dieselmotor en een kilometrage van 230.000 kilometer of meer om en nabij € 2.950,00 wordt gevraagd.

3.10

Ter comparitie heeft Autocentrum aan [eiser] aangeboden om tot algehele ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan tegen betaling van een bedrag van

€ 2.500,00. [eiser] heeft dit aanbod afgewezen en als redenen daarvoor aangegeven dat hij in de auto heeft geïnvesteerd en dat hij verwacht er nog vele jaren in te kunnen rijden. Uit de hoogte van het aanbod door Autocentrum voor een auto waarmee inmiddels drie jaar is gereden en de door [eiser] gegeven redenen voor afwijzing van het aanbod leidt de kantonrechter af dat de verhouding tussen de prijs van de auto en het hogere kilometrage voor beide partijen niet zo hoog kan zijn als door [eiser] begroot.

3.11.

De conclusie uit al het vorenstaande is dat enerzijds er niet van uit kan worden gegaan dat de prijs hetzelfde zou zijn geweest indien partijen bij verkoop op de hoogte waren geweest van het hogere kilometrage, maar anderzijds er niet van uit kan worden gegaan dat deze wetenschap zou hebben geleid tot een prijsvermindering van € 2.000,00.

De kantonrechter begroot de prijsvermindering naar redelijkheid en billijkheid op € 500,00.

3.12.

De kantonrechter zal partijen, teneinde een verassingsbeslissing te voorkomen, in de gelegenheid stellen zich uit te laten over hetgeen hiervoor in 3.11 is overwogen en zal de zaak daartoe naar de rol van 6 maart 2014 te 10.30 uur verwijzen voor uitlating door partijen.

4 De beslissing.

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rol van 6 maart 2014 te 10.30 uur voor uitlating door partijen als hiervoor in 3.12 overwogen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. W.M. Callemeijn, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 6 februari 2014.