Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:3101

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
27-05-2014
Datum publicatie
06-06-2014
Zaaknummer
01/825517-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorwaardelijk einde dwangverpleging (TBS)

TBS maatregel is opgelegd in februari 2011. Indexdelicten betreffen kortgezegd zedendelicten en wapenfeiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825517-07

Uitspraakdatum: 27 mei 2014

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1967],

verblijvende [kliniek]

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 23 februari 2011 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 20 maart 2014 met een jaar verlengd, waarbij de beslissing omtrent de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege is aangehouden in afwachting van een rapport van de reclassering omtrent de vraag of en zo ja, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder, de verpleging van de terbeschikkinggestelde kan worden beëindigd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank d.d. 3 februari 2014, strekt tot verlenging van de verpleging.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 maart 2014 en - voor wat betreft de beslissing omtrent de dwangverpleging - aangehouden om bovengemelde reden.

Op 27 mei 2014 is behandeling ter openbare terechtzitting bij deze rechtbank voor het laatst voortgezet.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundigen en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

 • -

  het advies van mevr. drs. J.P. Schel, hoofd behandeling, dhr. drs. P.F. Storms, psychiater en mw. H.M. van Bussel, directeur organisatie/plv. hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft ([kliniek]), d.d. 9 januari 2014;

 • -

  het rapport van de reclassering Nederland d.d. 12 mei 2014, inzake de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging;

 • -

  De beschikking van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 20 maart 2014 tot verlenging van de terbeschikkingstelling met 1 jaar;

 • -

  de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

 • -

  het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van

1) met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen; 2) feitelijke aanranding van de eerbaarheid; 3) handelen in strijd met artikel 26 van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd en handelen in strijd met artikel 26 van de Wet wapens en munitie terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III; 4) handelen in strijd met artikel 13 van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd,

terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen

misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd rapport van de Reclassering d.d. 12 mei 2014 is onder meer het navolgende gesteld:

De reclassering adviseert om betrokkene in aanmerking te laten komen voor een

voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging onder de volgende voorwaarden:

Toelichting bijzondere voorwaarden

Meldplicht

Betrokkene moet zich binnen twee werkdagen volgend op de dag waarop zijn

voorwaardelijke beëindiging van start gaat telefonisch melden bij Reclassering

Nederland via tel.nr. 073-6408080 voor het maken van een eerste afspraak met zijn

toezichthouder. Betrokkene moet zich nadien blijven conformeren aan de afspraak

gesprekken te voeren met zijn toezichthouder zo frequent en zolang de reclassering dit

noodzakelijk acht.

Behandelverplichting - Ambulante behandeling

Betrokkene wordt verplicht om zich te laten begeleiden door het Centrum voor

Autisme of een soortgelijke instelling voor zijn Stoornis van Asperger. Waarbij hij zich

zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die begeleiding door of

namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven. Het is nog niet duidelijk per

wanneer het zorgaanbod beschikbaar zal zijn.

Geadviseerd wordt om de voorwaardelijke beëindiging niet eerder in te laten gaan dan

het moment dat dit zorgaanbod beschikbaar is.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende

- Betrokkene zal meewerken aan begeleiding door het Centrum voor Autisme of een

soortgelijke instelling zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. Daarbij zal

betrokkene de aanwijzingen en adviezen die hem gegeven worden door deze instelling

opvolgen.

- Betrokkene geeft toestemming aan zijn toezichthouder om overleg te voeren met zijn

behandelaar/begeleider.

- Betrokkene geeft toestemming aan zijn toezichthouder om overleg te voeren met zijn

sociale omgeving.

- Betrokkene overlegt met de reclassering voordat hij een woning aanvaard, zodat de

reclassering kan nagaan of er problemen in de woonomgeving te verwachten zijn.

- Betrokkene verhuist niet zonder voorafgaande toestemming van zijn toezichthouder.

- Betrokkene houdt zich aan de afspraken met en aanwijzingen die hem gegeven

worden door of namens de reclassering.

- Betrokkene werkt mee aan terugplaatsing naar [kliniek] in het kader

van een time out in het kader van FPT indien de reclassering dit geïndiceerd acht.

- Betrokkene geeft openheid van zaken over wat er in zijn leven speelt, zolang de

reclassering dit noodzakelijk acht.

De terbeschikkinggestelde heeft ter terechtzitting onder meer het navolgende verklaard:

Ik kan bij mijn voormalig partner wonen indien de verpleging voorwaardelijk zou worden beëindigd. Hij woont in Eindhoven aan [adres]. Ook is het mogelijk om bij mijn ouders te gaan wonen. De[naam netwerk], een netwerk van vrijwilligers, kan er voor zorgen dat ik niet alleen kom te staan. Ik heb mij ook gemeld bij de stichting MEE. Ik wil graag contacten met lotgenoten. Volgende week maandag is er een intakegesprek gepland bij het Centrum voor Autisme te Eindhoven. Sinds 21 maart 2014 heb ik onbegeleid verlof en kan ik mij vrijelijk bewegen door heel Nederland. Door de verlofstatus kan ik mij niet vestigen in Eindhoven. Anders gezegd het bevel tot verpleging dient voorwaardelijk te worden beëindigd zodat ik in Eindhoven kan gaan wonen.

Op het moment kan ik bij geen enkele instantie iets concreets zeggen of starten omdat ik nog niet weet waar ik aan toe ben. Ik wil duidelijkheid. Omdat ik mijn huis heb verkocht heb ik voldoende spaargeld om een half jaar te kunnen leven.

Ik kan mij geheel vinden in de door de Reclassering gestelde voorwaarden en zal daaraan meewerken. Ook ben ik het er mee eens dat de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging ingaat op maandag 2 juni 2014.

De deskundige N.A.C.M. van de Kerkhof, reclasseringswerker, heeft bij de behandeling ter terechtzitting het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:

Het Centrum voor Autisme heeft nog geen concrete startdatum van hun zorgaanbod voor betrokkene. Mogelijk dat de verpleging kan worden beëindigd met ingang van het tijdstip dat het Centrum voor Autisme zorg kan aanbieden. Het is geen probleem voor de reclassering als betrokkene bij vrienden gaat wonen als een soort tussenoplossing.

De reclassering en [naam netwerk] zijn er klaar voor om betrokkene onmiddellijk te begeleiden.

De deskundige J.P. Schel, optredend namens de inrichting [kliniek], heeft bij de behandeling ter terechtzitting het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:

Alles is geregeld om de dwangverpleging te beëindigen onder de voorwaarden zoals wordt geadviseerd in het rapport van de reclassering d.d. 12 mei 2014. Het enige wat nog ontbreekt is de exacte datum van het zorgaanbod van het Centrum voor Autisme te Eindhoven. Niettemin zou de beëindiging van de verpleging kunnen ingaan bijvoorbeeld 4 weken na de datum van de uitspraak in deze zaak. Overigens heeft de inrichting de mogelijkheid om betrokkene op te vangen mocht de verpleging zijn beëindigd en er nog geen zorg is aangeboden.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting het woord gevoerd, onder meer inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben het er mee eens dat de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beëindigd. De beëindiging zou in kunnen gaan op een bepaalde datum onder de opschortende voorwaarde dat eerst alles is geregeld. Een datum zou kunnen zijn 4 weken na het uitspreken van het vonnis.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft ter terechtzitting onder meer aangevoerd:

Ik ben het geheel eens met de officier van justitie. Liever nog een kortere termijn.

Gelet op de inhoud van de rapportage en hetgeen ter zitting is besproken is de rechtbank met de verdediging, de officier van justitie, de inrichting [kliniek] en de Reclassering van oordeel dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk dient te worden beëindigd met ingang van 2 juni 2014 onder de voorwaarden als hierna te stellen.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van na te melden voorwaarden.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d, 38g en 38h van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING.

Beëindigt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk voor de duur van het gegeven bevel tot terbeschikkingstelling met ingang van maandag 2 juni 2014.

Stelt daarbij als algemene voorwaarde, dat de terbeschikkinggestelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden:

Meldplicht/contactplicht

-Betrokkene moet zich uiterlijk op maandag 2 juni 2014 telefonisch melden bij Reclassering

Nederland via telefoonnummer 073-6408080 voor het maken van een eerste afspraak met zijn toezichthouder. Betrokkene moet zich nadien blijven conformeren aan de afspraak

gesprekken te voeren met zijn toezichthouder zo frequent en zolang de reclassering dit

noodzakelijk acht.

Behandelverplichting - Ambulante behandeling

- Betrokkene wordt verplicht om zich te laten begeleiden door het Centrum voor

Autisme of een soortgelijke instelling voor zijn Stoornis van Asperger. Daarbij dient hij zich te houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die begeleiding door of

namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven. Deze voorwaarde gaat in vanaf het moment dat dit zorgaanbod beschikbaar is.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende

- Betrokkene geeft toestemming aan zijn toezichthouder om overleg te voeren met zijn

behandelaar/begeleider van het Centrum voor Autisme of een soortgelijke instelling voor zijn Stoornis van Asperger.

- Betrokkene geeft toestemming aan zijn toezichthouder om overleg te voeren met zijn

sociale omgeving.

- Betrokkene gaat wonen op het [adres].

- Betrokkene overlegt met de reclassering voordat hij een andere woning aanvaard, zodat de reclassering kan nagaan of er problemen in de woonomgeving te verwachten zijn.

- Betrokkene verhuist niet zonder voorafgaande toestemming van zijn toezichthouder.

- Betrokkene houdt zich aan de afspraken met en aanwijzingen die hem gegeven worden door of namens de reclassering.

- Betrokkene werkt mee aan terugplaatsing naar [kliniek] in het kader

van een time out in het kader van FPT indien de reclassering en [kliniek] dit gezamenlijk geïndiceerd achten.

- Betrokkene geeft openheid van zaken over wat er in zijn leven speelt, bijvoorbeeld over mogelijke spanningen en over zijn financiën, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Geeft opdracht aan Reclassering Nederland, de ter beschikking gestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J. Leyenaar-Holleman, voorzitter,

mr. W.A.F. Damen en mr. J.H.L.M. Snijders, leden,

in tegenwoordigheid van L.D. Wittenberg, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 mei 20114.