Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:2452

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
08-05-2014
Datum publicatie
15-05-2014
Zaaknummer
01/825061-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorwaardelijke beeindiging van de dwangverpleging. TBS-maatregel is opgelegd op 27 november 2009.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825061-09

Uitspraakdatum: 8 mei 2014

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1985],

verblijvende te[kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 27 november 2009 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 12 december 2013, met één jaar verlengd.

De rechtbank heeft toen ook het onderzoek ter terechtzitting geschorst om de reclassering een maatregelrapport op te laten maken omtrent de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging en de daarbij behorende voorwaarden.

Ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 mei 2014 is de vraag behandeld of de verpleging voorwaardelijk dient te worden beëindigd. Hierbij zijn de officier van justitie, de terbeschikkinggestelde en haar raadsvrouwe gehoord. Tevens zijn als deskundigen gehoord mw. J.E.M. van Wely namens Reclassering Nederland en dhr. W.H. van Veen namens[kliniek].

Naast de in de beschikking van 12 december 2013 vermelde stukken die zich in het dossier bevinden, is een reclasseringsadvies (voorbereiding voorwaardelijke beëindiging terbeschikkingstelling) van 24 april 2014 in het dossier gevoegd.

De beoordeling.

In voornoemd advies van de reclassering is onder meer het navolgende gesteld:

‘(…) Geadviseerd wordt om betrokkene in aanmerking te laten komen voor voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Hierbij worden de volgende bijzondere voorwaarden geadviseerd:

• Meldplicht

• Opname in zorginstelling - klinische behandeling

• Opname in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang

• Drugs- en alcoholverbod

• Andere voorwaarden het gedrag betreffende

Gezien het feit dat er sprake is van een laag gemiddeld recidiverisico bij betrokkene in de huidige context en een gefaseerd resocialisatietraject dat aanvangt in een klinische setting in[kliniek] en opgevolgd zal worden door een ambulant resocialisatietraject bij [kliniek] of soortgelijke instelling en daarnaast de aanwezigheid van een professioneel netwerk dat haar behandeling, ondersteuning en begeleiding kan bieden op de volgende leefgebieden: (begeleid) wonen, het beheren van financiën, het behouden van dagstructuur en dagbesteding, het controleren op middelengebruik en het bieden van medicamenteuze behandeling, is de reclassering van mening dat een reclasseringstoezicht in het kader van de voorwaardelijke beëindiging van bevel tot verpleging tot de mogelijkheden kan behoren.

Toelichting bijzondere voorwaarden

Meldplicht

De veroordeelde moet zich melden bij Reclassering Nederland, momenteel op het adres Polluxstraat 114, 5631 ES Eindhoven, vanaf ingangsdatum van het reclasseringstoezicht, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Opname in zorginstelling - klinische behandeling

De veroordeelde wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven

indicatiestelling zich te laten opnemen in (Forensische) psychiatrie -[kliniek] of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die haar in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling zullen worden gegeven. Het zorgaanbod is beschikbaar eind april 2014.

Opname in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang

Betrokkene wordt verplicht om mee te werken aan een plaatsing in een RIBW of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van IFZ, te verblijven en zich te houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Drugs- en alcoholverbod

De veroordeelde wordt verboden om alcohol en drugs te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van Middelencontrole.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende

De veroordeelde wordt verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en afspraken die haar door of namens de reclassering worden gegeven;

Betrokkene geeft de reclassering toestemming voor inzage in haar financiën;

Betrokkene zal niet zonder toestemming van de reclassering het kamp van de familie en/ of slachtoffer bezoeken;

Betrokkene zal haar medewerking verlenen aan een time-out, indien deze is geïndiceerd;

Betrokkene zal haar medewerking verlenen aan het opstellen van de 3-partijenovereenkomst en deze ondertekenen.’

De terbeschikkinggestelde verklaart:

Ik ken de inhoud van het reclasseringsrapport. De daarin voorgestelde voorwaarden van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging zijn met mij ter zitting besproken. Ik ben het eens met alle voorgestelde voorwaarden en ben bereid om mij daaraan te houden.

De deskundige Van Veen heeft bij de behandeling ter terechtzitting het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:

Wij staan volledig achter het advies van Reclassering Nederland de dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen. Wij staan ook achter de door Reclassering Nederland in haar advies van 24 april 2014 opgestelde voorwaarden.

De deskundige Van Wely heeft bij de behandeling ter terechtzitting het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:
Betrokkene zou eind april al in [kliniek] geplaatst worden. Dat is in verband met het ontbreken van een machtiging voor transmuraal verlof nog niet gebeurd. Wanneer de rechtbank zou beslissen de dwangverpleging direct voorwaardelijk te beëindigen, kan betrokkene meteen in [kliniek] terecht. Zodra de uitspraak van de rechtbank bekend is, neem ik contact op met [kliniek]en kan betrokkene direct geplaatst worden.

De officier van justitie vordert dat de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beëindigd onder de voorwaarden die de reclassering in haar advies heeft gesteld.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft onder meer aangevoerd:
Cliënte kan zich vinden in het reclasseringsadvies. Het sluit aan bij wat op 12 december 2013 al verwacht werd. Cliënte is bereid om zich aan de in het advies gestelde voorwaarden te houden.

Gelet op al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk dient te worden beëindigd. De terbeschikkinggestelde wordt hiermee in staat gesteld te bewijzen dat zij zich op een aanvaardbare wijze in de samenleving kan handhaven. Ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen en goederen stelt de rechtbank voorwaarden betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van na te melden voorwaarden.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d, 38g en 38h van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING.

 Beëindigt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk voor de duur van het gegeven bevel tot terbeschikkingstelling.

 Stelt daarbij als algemene voorwaarden:

  • -

    de terbeschikkinggestelde verleent medewerking aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan ten behoeve van het vaststellen van haar identiteit en

  • -

    de terbeschikkinggestelde verleent medewerking aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

 Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden:

Meldplicht

De terbeschikkinggestelde moet zich melden bij Reclassering Nederland,

momenteel op het adres Polluxstraat 114, 5631 ES Eindhoven, vanaf ingangsdatum

van het reclasseringstoezicht, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Opname in zorginstelling - klinische behandeling

De terbeschikkinggestelde wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ

afgegeven indicatiestelling zich te laten opnemen in (Forensische) psychiatrie -[kliniek] of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de terbeschikkinggestelde zich zal houden aan de aanwijzingen die haar in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling zullen worden gegeven.

Opname in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang

Terbeschikkinggestelde wordt verplicht om mee te werken aan een plaatsing in een RIBW of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van IFZ, te verblijven en zich te houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Drugs- en alcoholverbod

De terbeschikkinggestelde wordt verboden om alcohol en drugs te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van middelencontrole.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende

De terbeschikkinggestelde wordt verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en afspraken die haar door of namens de reclassering worden gegeven;

Terbeschikkinggestelde geeft de reclassering toestemming voor inzage in haar financiën;

Terbeschikkinggestelde zal niet zonder toestemming van de reclassering het kamp van de familie en/ of het slachtoffer bezoeken;

Terbeschikkinggestelde zal haar medewerking verlenen aan een time-out, indien

deze is geïndiceerd;

Terbeschikkinggestelde zal haar medewerking verlenen aan het opstellen van de

3-partijenovereenkomst.

 Geeft opdracht aan Reclassering Nederland, de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Deze beslissing is gegeven door

mr. H.A. van Gameren, voorzitter,

mr. I.L.A. Boer en mr. W.J.M. Fleskens, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E.C.M. Boerboom, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 mei 2014.